Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2019/0151(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A9-0120/2020

Debatter :

PV 26/04/2021 - 22
CRE 26/04/2021 - 22

Omröstningar :

PV 27/04/2021 - 14

Antagna texter :

P9_TA(2021)0126

Protokoll
XML 19k
Tisdagen den 27 april 2021 - Bryssel

14. Tillkännagivande av omröstningsresultat

Talmannen läste upp omröstningsresultaten

Resultatet av förhandlingarna mellan EU och Förenade kungariket
Resolutionsförslag B9-0225/2021

(Enkel majoritet erfordrades.)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna texter (P9_TA(2021)0141)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 25)

Inrättande av Horisont Europa – fastställande av dess regler för deltagande och spridning ***II
Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Horisont Europa – ramprogrammet för forskning och innovation, om fastställande av dess regler för deltagande och spridning och om upphävande av förordningarna (EU) nr 1290/2013 och (EU) nr 1291/2013 [07064/2/2020 - C9-0111/2021 - 2018/0224(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Dan Nica (A9-0122/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna texter (P9_TA(2021)0124)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

Talmannen meddelade att det inte hade inkommit några andra begäranden i enlighet med artiklarna 67 och 68 i arbetsordningen avseende rådets ståndpunkt vid första behandlingen.

Rådets ståndpunkt ansågs därmed godkänd.

Rättsakten var därför antagen.

Det särskilda programmet för genomförande av Horisont Europa – ramprogrammet för forskning och innovation *
Betänkande om utkastet till rådets beslut om inrättande av det särskilda programmet för genomförande av Horisont Europa – ramprogrammet för forskning och innovation [08550/2019 - C9-0167/2020 - 2018/0225(CNS)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Christian Ehler (A9-0118/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Godkändes genom en enda omröstning (P9_TA(2021)0125)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

Europeiska institutet för innovation och teknik ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska institutet för innovation och teknik (omarbetning) [COM(2019)0331 - C9-0042/2019 - 2019/0151(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Marisa Matias (A9-0120/2020)

(Enkel majoritet erfordrades.)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Antogs (P9_TA(2021)0126)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

Strategiskt innovationsprogram för Europeiska institutet för innovation och teknik ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ett strategiskt innovationsprogram för Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) 2021–2027: en ökad innovationsförmåga för Europa [COM(2019)0330 - C9-0043/2019 - 2019/0152(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Maria da Graça Carvalho (A9-0121/2020)

(Enkel majoritet erfordrades.)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Antogs (P9_TA(2021)0127)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

En civilskyddsmekanism för unionen ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut nr 1313/2013/EU om en civilskyddsmekanism för unionen [COM(2020)0220 - C9-0160/2020 - 2020/0097(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Nikos Androulakis (A9-0148/2020)

(Enkel majoritet erfordrades.)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Antogs (P9_TA(2021)0128)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

Frivilligt partnerskapsavtal mellan EU och Honduras (resolution)
Betänkande med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående av det frivilliga partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Honduras om skogslagstiftningens efterlevnad, förvaltning av och handel med skog samt import av trävaruprodukter till Europeiska unionen [12543/2020 - C9-0084/2021 - 2020/0157M(NLE)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Karin Karlsbro (A9-0054/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2021)0129)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

Interinstitutionellt avtal om ett obligatoriskt öppenhetsregister
Betänkande om ingående av ett interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen om ett obligatoriskt öppenhetsregister [2020/2272(ACI)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Danuta Maria Hübner (A9-0123/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2021)0130)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 15)

Effektivare och renare sjötransporter
Betänkande om tekniska och operativa åtgärder för effektivare och renare sjötransporter [2019/2193(INI)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Karima Delli (A9-0029/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2021)0131)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 16)

Invändning i enlighet med artiklarna 112.2, 122.3 och 112.4 c: gränsvärden för vissa ämnen, inklusive lufenuron
Resolutionsförslag B9-0223/2021

(En majoritet av parlamentets ledamöter erfordrades.)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2021)0132)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 17)

Invändning i enlighet med artiklarna 112.2, 112.3 och 112.4 c: gränsvärden för vissa ämnen, inklusive flonicamid
Resolutionsförslag B9-0222/2021

(En majoritet av parlamentets ledamöter erfordrades.)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2021)0133)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 18)

Senaste uppdatering: 31 januari 2022Rättsligt meddelande - Integritetspolicy