Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 6k
Τρίτη 27 Απριλίου 2021 - Βρυξέλλες

16. Θέσεις του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση (επακόλουθες ενέργειες)

Η Πρόεδρος ανακοινώνει ότι δεν κατατέθηκε καμία πρόταση απόρριψης και καμία τροπολογία σύμφωνα με τα άρθρα 67 και 68 του Κανονισμού σχετικά με τις ακόλουθες θέσεις του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση (σημείο 9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 26.4.2021):

- Θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για τους απολυμένους εργαζόμενους (ΕΤΠ) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 – Εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 19 Απριλίου 2021 (05532/1/2021 - COM(2021)0196 - C9-0139/2021 – 2018/0202(COD))
(συζήτηση: σημείο 9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 27.4.2021

- Θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος «Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα και Αξίες» και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1381/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 390/2014 του Συμβουλίου – Εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 19 Απριλίου 2021 (06833/1/2020 - COM(2021)0216 - C9-0144/2021 – 2018/0207(COD))
(συζήτηση: σημείο 12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 27.4.2021

- Θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση του προγράμματος «Δικαιοσύνη» και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1382/2013 - Εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 19 Απριλίου 2021 (06834/1/2020 - COM(2021)0214 - C9-0138/2021 – 2018/0208(COD))
(συζήτηση: σημείο 13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 27.4.2021 και σημείο 15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 27.4.2021).

Οι θέσεις του Συμβουλίου θεωρούνται, επομένως, εγκριθείσες.

Ως εκ τούτου, οι προτεινόμενες πράξεις εγκρίνονται (P9_TA(2021)0136, P9_TA(2021)0137 και P9_TA(2021)0138).

(Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημεία 20, 21 και 22)

Τελευταία ενημέρωση: 31 Ιανουαρίου 2022Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου