Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 82k
Вторник, 27 април 2021 г. - Брюксел

19. Второ гласуване
CRE

Парламентът пристъпи към гласуване с единно гласуване по:

Споразумение за търговия и сътрудничество между ЕС и Обединеното кралство ***
Препоръка относно проекта за решение на Съвета за сключването, от името на Съюза, на Споразумението за търговия и сътрудничество между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, от друга страна, и на Споразумението между Европейския съюз и Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия относно процедурите за сигурност при обмен и защита на класифицирана информация [05022/2021 - C9-0086/2021 - 2020/0382(NLE)] - Комисия по външни работи - Комисия по международна търговия. Докладчици: Andreas Schieder и Christophe Hansen (A9-0128/2021).

Парламентът пристъпи към окончателно гласуване по:

Резултатът от преговорите между ЕС и Обединеното кралство
Предложение за резолюция B9-0225/2021

Парламентът пристъпи към гласуване по решенията относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.:

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Общ бюджет на ЕС – Комисия и изпълнителни агенции
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година, раздел III ‒ Комисия и изпълнителни агенции [COM(2020)0288 - C9-0220/2020 - 2020/2140(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Joachim Kuhs (A9-0117/2021);

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейски парламент
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година, раздел I ‒ Европейски парламент [COM(2020)0288 - C9-0221/2020 - 2020/2141(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Petri Sarvamaa (A9-0044/2021);

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Общ бюджет на ЕС – Съвет и Европейски съвет
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година, раздел II – Европейски съвет и Съвет [COM(2020)0288 - C9-0222/2020 - 2020/2142(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Pascal Durand (A9-0056/2021);

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Общ бюджет на ЕС – Съд на Европейския съюз
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година, раздел IV ‒ Съд на Европейския съюз [COM(2020)0288 - C9-0223/2020 - 2020/2143(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ramona Strugariu (A9-0064/2021);

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Общ бюджет на ЕС – Сметна палата
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година, раздел V ‒ Сметна палата [COM(2020)0288 - C9-0224/2020 - 2020/2144(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Martina Dlabajová (A9-0059/2021);

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейски икономически и социален комитет
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година, раздел VI – Европейски икономически и социален комитет [COM(2020)0288 - C9-0225/2020 - 2020/2145(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Olivier Chastel (A9-0057/2021);

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Общ бюджет на ЕС – Комитет на регионите
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година, раздел VII – Комитет на регионите [COM(2020)0288 - C9-0226/2020 - 2020/2146(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Alin Mituța (A9-0055/2021);

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейски омбудсман
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година, раздел VIII ‒ Европейски омбудсман [COM(2020)0288 - C9-0227/2020 - 2020/2147(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Olivier Chastel (A9-0065/2021);

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейски надзорен орган по защита на данните
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година, раздел IX ‒ Европейски надзорен орган по защита на данните [COM(2020)0288 - C9-0228/2020 - 2020/2148(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Alin Mituța (A9-0067/2021);

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейска служба за външна дейност
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година, раздел X ‒ Европейска служба за външна дейност [COM(2020)0288 - C9-0229/2020 - 2020/2149(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Alin Mituța (A9-0063/2021);

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Европейски център за развитие на професионалното обучение
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) (преди 20 февруари 2019 г. – Европейски център за развитие на професионалното обучение) за финансовата 2019 година [COM(2020)0288 - C9-0230/2020 - 2020/2150(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0069/2021);

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) (преди 20 февруари 2019 г.: Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд) за финансовата 2019 година [COM(2020)0288 - C9-0231/2020 - 2020/2151(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0094/2021);

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Агенция на Европейския съюз за основните права
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2019 година [COM(2020)0288 - C9-0232/2020 - 2020/2152(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0086/2021);

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании за финансовата 2019 година [COM(2020)0288 - C9-0233/2020 - 2020/2153(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0087/2021);

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Европейска агенция за околна среда
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за околна среда за финансовата 2019 година [COM(2020)0288 - C9-0234/2020 - 2020/2154(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0080/2021);

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Европейска агенция за безопасност и здраве при работа
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) (преди 20 февруари 2019 г.: Европейска агенция за безопасност и здраве при работа) за финансовата 2019 година [COM(2020)0288 - C9-0235/2020 - 2020/2155(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0090/2021);

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Център за преводи за органите на Европейския съюз
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2019 година [COM(2020)0288 - C9-0236/2020 - 2020/2156(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0084/2021)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Европейска агенция по лекарствата
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2019 година [COM(2020)0288 - C9-0237/2020 - 2020/2157(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0073/2021);

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (до 12 декември 2019 г.: Евроюст) за финансовата 2019 година [COM(2020)0288 - C9-0238/2020 - 2020/2158(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0101/2021);

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Европейска фондация за обучение
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за обучение за финансовата 2019 година [COM(2020)0288 - C9-0239/2020 - 2020/2159(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0089/2021)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Европейска агенция по морска безопасност
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по морска безопасност за финансовата 2019 година [COM(2020)0288 - C9-0240/2020 - 2020/2160(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0099/2021);

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Европейска агенция за авиационна безопасност
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз за финансовата 2019 година [COM(2020)0288 - C9-0241/2020 - 2020/2161(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0070/2021);

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Европейски орган за безопасност на храните
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2019 година [COM(2020)0288 - C9-0242/2020 - 2020/2162(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0097/2021);

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2019 година [COM(2020)0288 - C9-0243/2020 - 2020/2163(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0104/2021);

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Агенция на Европейския съюз за киберсигурност (ENISA)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на ENISA (Агенцията на Европейския съюз за киберсигурност) (преди 27 юни 2019 г.: Агенция на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA)) за финансовата 2019 година: [COM(2020)0288 - C9-0244/2020 - 2020/2164(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0085/2021);

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз (ERA) за финансовата 2019 година [COM(2020)0288 - C9-0245/2020 - 2020/2165(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0077/2021);

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Агенция на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL) за финансовата 2019 година [COM(2020)0288 - C9-0246/2020 - 2020/2166(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0071/2021);

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Европейска агенция за гранична и брегова охрана
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за гранична и брегова охрана за финансовата 2019 година [COM(2020)0288 - C9-0247/2020 - 2020/2167(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0081/2021);

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Европейска агенция за ГНСС
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за ГНСС за финансовата 2019 година [COM(2020)0288 - C9-0248/2020 - 2020/2168(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0074/2021);

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Европейска агенция за контрол на рибарството
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за контрол на рибарството за финансовата 2019 година [COM(2020)0288 - C9-0249/2020 - 2020/2169(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0092/2021);

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Европейска агенция по химикали
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по химикали за финансовата 2019 година [COM(2020)0288 - C9-0250/2020 - 2020/2170(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0075/2021);

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Агенция за снабдяване към Евратом
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за снабдяване към Евратом за финансовата 2019 година [COM(2020)0288 - C9-0251/2020 - 2020/2171(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0088/2021);

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) за финансовата 2019 година [COM(2020)0288 - C9-0252/2020 - 2020/2172(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0096/2021);

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Европейски институт за равенство между половете
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския институт за равенство между половете за финансовата 2019 година [COM(2020)0288 - C9-0253/2020 - 2020/2173(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0072/2021);

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Европейски банков орган
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския банков орган за финансовата 2019 година [COM(2020)0288 - C9-0254/2020 - 2020/2174(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0091/2021);

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване за финансовата 2019 година [COM(2020)0288 - C9-0255/2020 - 2020/2175(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0079/2021);

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Европейски орган за ценни книжа и пазари
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за ценни книжа и пазари за финансовата 2019 година [COM(2020)0288 - C9-0256/2020 - 2020/2176(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0093/2021);

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Агенция на Европейския съюз за сътрудничество между регулаторите на енергия
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество между регулаторите на енергия (до 4 юли 2019 г.: Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия) за финансовата 2019 година [COM(2020)0288 - C9-0257/2020 - 2020/2177(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0078/2021);

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Агенция за подкрепа на ОЕРЕС (Служба на ОЕРЕС)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за подкрепа на ОЕРЕС (Служба на ОЕРЕС) за финансовата 2019 година [COM(2020)0288 - C9-0258/2020 - 2020/2178(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0082/2021);

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Европейски институт за иновации и технологии
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския институт за иновации и технологии за финансовата 2019 година [COM(2020)0288 - C9-0259/2020 - 2020/2179(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0076/2021)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Европейска служба за подкрепа в областта на убежището
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2019 година [COM(2020)0288 - C9-0260/2020 - 2020/2180(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0068/2021);

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Агенция на Европейския съюз за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA) за финансовата 2019 година [COM(2020)0288 - C9-0261/2020 - 2020/2181(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0098/2021);

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Европейско съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейското съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия за финансовата 2019 година [COM(2020)0288 - C9-0262/2020 - 2020/2182(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0110/2021);

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Съвместно предприятие SESAR
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие SESAR за финансовата 2019 година [COM(2020)0288 - C9-0263/2020 - 2020/2183(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0106/2021);

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Съвместно предприятие „Чисто небе 2“
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Чисто небе 2“ за финансовата 2019 година [COM(2020)0288 - C9-0264/2020 - 2020/2184(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0109/2021);

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Съвместно предприятие „Биотехнологични производства“
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Биотехнологични производства“ за финансовата 2019 година [COM(2020)0288 - C9-0265/2020 - 2020/2185(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0105/2021);

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Съвместно предприятие „Инициатива за иновативни лекарства 2“
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Инициатива за иновативни лекарства 2“ за финансовата 2019 година [COM(2020)0288 - C9-0266/2020 - 2020/2186(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0113/2021);

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Съвместно предприятие „Горивни клетки и водород 2“
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Горивни клетки и водород 2“ за финансовата 2019 година [COM(2020)0288 - C9-0267/2020 - 2020/2187(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0107/2021);

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Съвместно предприятие Shift2Rail
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие Shift2Rail за финансовата 2019 година [COM(2020)0288 - C9-0268/2020 - 2020/2188(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0111/2021);

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Съвместно предприятие ECSEL
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие ECSEL за финансовата 2019 година [COM(2020)0288 - C9-0269/2020 - 2020/2189(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0108/2021);

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Общ бюджет на ЕС – Oсми, Девети, Десети и Единадесети ЕФР
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Осмия, Деветия, Десетия и Единадесетия европейски фонд за развитие за финансовата 2019 година [COM(2020)0290 - C9-0270/2020 - 2020/2190(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0095/2021);

Парламентът пристъпи към гласуване на измененията по:

Опазване на почвите
Предложение за резолюция B9-0221/2021;

Многогодишен план за управление на червения тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море ***I
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на многогодишен план за управление на червения тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море, за изменение на регламенти (ЕО) № 1936/2001, (ЕС) 2017/2107 и (ЕС) 2019/833 и за отмяна на Регламент (ЕС) 2016/1627 [COM(2019)0619 - C9-0188/2019 - 2019/0272(COD)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Giuseppe Ferrandino (A9-0149/2020).

Парламентът пристъпи към гласуване по първата партида изменения към предложението за резолюция относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета:

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Общ бюджет на ЕС – Комисия и изпълнителни агенции
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година, раздел III ‒ Комисия и изпълнителни агенции [COM(2020)0288 - C9-0220/2020 - 2020/2140(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Joachim Kuhs (A9-0117/2021).

Гласуването ще продължи до 21.10 ч.

Пристъпи се към гласуване.

Резултатите от гласуването ще бъдат обявени утре, сряда, 28 април 2021 г., в 9.00 ч. (точка 2 от протокола от 28.4.2021 г.).

(Заседанието беше прекъснато в 19.56 ч.)

Последно осъвременяване: 27 юли 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност