Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 62k
Utorok, 27. apríla 2021 - Brusel

19. Druhé hlasovanie
CRE

Parlament hlasuje v jedinom hlasovaní o:

Dohoda o obchode a spolupráci medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom ***
Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Únie Dohody o obchode a spolupráci medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska na strane druhej a Dohody medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska o bezpečnostných postupoch na výmenu a ochranu utajovaných skutočností [05022/2021 - C9-0086/2021 - 2020/0382(NLE)] - Výbor pre zahraničné veci - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajcovia: Andreas Schieder a Christophe Hansen (A9-0128/2021).

Parlament hlasuje v záverečnom hlasovaní o:

Výsledok rokovaní medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom
Návrh uznesenia B9-0225/2021

Parlament hlasuje o rozhodnutiach týkajúcich sa absolutória za rok 2019:

Absolutórium za rok 2019: všeobecný rozpočet EÚ – Komisia a výkonné agentúry
Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2019, oddiel III – Komisia a výkonné agentúry [COM(2020)0288 - C9-0220/2020 - 2020/2140(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Joachim Kuhs (A9-0117/2021);

Absolutórium za rok 2019: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament
Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2019, oddiel I – Európsky parlament [COM(2020)0288 - C9-0221/2020 - 2020/2141(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Petri Sarvamaa (A9-0044/2021);

Absolutórium za rok 2019: všeobecný rozpočet EÚ – Rada a Európska rada
Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2019, oddiel II – Európska rada a Rada [COM(2020)0288 - C9-0222/2020 - 2020/2142(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Pascal Durand (A9-0056/2021);

Absolutórium za rok 2019: všeobecný rozpočet EÚ – Súdny dvor Európskej únie
Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2019, oddiel IV – Súdny dvor Európskej únie [COM(2020)0288 - C9-0223/2020 - 2020/2143(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Ramona Strugariu (A9-0064/2021);

Absolutórium za rok 2019: všeobecný rozpočet EÚ – Dvor audítorov
Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2019, oddiel V – Dvor audítorov [COM(2020)0288 - C9-0224/2020 - 2020/2144(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Martina Dlabajová (A9-0059/2021);

Absolutórium za rok 2019: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky hospodársky a sociálny výbor
Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2019, oddiel VI – Európsky hospodársky a sociálny výbor [COM(2020)0288 - C9-0225/2020 - 2020/2145(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Olivier Chastel (A9-0057/2021);

Absolutórium za rok 2019: všeobecný rozpočet EÚ – Výbor regiónov
Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2019, oddiel VII – Výbor regiónov [COM(2020)0288 - C9-0226/2020 - 2020/2146(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Alin Mituța (A9-0055/2021);

Absolutórium za rok 2019: všeobecný rozpočet EÚ – európsky ombudsman
Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2019, oddiel VIII – Európsky ombudsman [COM(2020)0288 - C9-0227/2020 - 2020/2147(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Olivier Chastel (A9-0065/2021);

Absolutórium za rok 2019: všeobecný rozpočet EÚ – európsky dozorný úradník pre ochranu údajov
Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2019, oddiel IX – európsky dozorný úradník pre ochranu údajov [COM(2020)0288 - C9-0228/2020 - 2020/2148(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Alin Mituța (A9-0067/2021);

Absolutórium za rok 2019: všeobecný rozpočet EÚ – Európska služba pre vonkajšiu činnosť
Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2019, oddiel X – Európska služba pre vonkajšiu činnosť [COM(2020)0288 - C9-0229/2020 - 2020/2149(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Alin Mituța (A9-0063/2021);

Absolutórium za rok 2019: Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) (do 20. februára 2019: Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania) za rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0230/2020 - 2020/2150(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0069/2021);

Absolutórium za rok 2019: Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound) (do 20. februára 2019: Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok) za rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0231/2020 - 2020/2151(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0094/2021);

Absolutórium za rok 2019: Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0232/2020 - 2020/2152(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0086/2021);

Absolutórium za rok 2019: Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0233/2020 - 2020/2153(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0087/2021);

Absolutórium za rok 2019: Európska environmentálna agentúra (EEA)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0234/2020 - 2020/2154(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0080/2021);

Absolutórium za rok 2019: Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) (do 20. februára 2019: Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci) za rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0235/2020 - 2020/2155(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0090/2021);

Absolutórium za rok 2019: Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie (CdT)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0236/2020 - 2020/2156(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0084/2021)

Absolutórium za rok 2019: Európska agentúra pre lieky (EMA)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre lieky za rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0237/2020 - 2020/2157(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0073/2021);

Absolutórium za rok 2019: Agentúra Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach (Eurojust)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach (Eurojust) (do 12. decembra 2019: Eurojust) za rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0238/2020 - 2020/2158(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0101/2021);

Absolutórium za rok 2019: Európska nadácia pre odborné vzdelávanie (ETF)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0239/2020 - 2020/2159(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0089/2021)

Absolutórium za rok 2019: Európska námorná bezpečnostná agentúra (EMSA)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej námornej bezpečnostnej agentúry za rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0240/2020 - 2020/2160(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0099/2021);

Absolutórium za rok 2019: Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre bezpečnosť letectva za rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0241/2020 - 2020/2161(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0070/2021);

Absolutórium za rok 2019: Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0242/2020 - 2020/2162(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0097/2021);

Absolutórium za rok 2019: Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0243/2020 - 2020/2163(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0104/2021);

Absolutórium za rok 2019: Agentúra Európskej únie pre kybernetickú bezpečnosť (ENISA)
Správa k absolutóriu za plnenie rozpočtu agentúry ENISA (Agentúry Európskej únie pre kybernetickú bezpečnosť) (pred 27. júnom 2019: Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií (ENISA)) za rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0244/2020 - 2020/2164(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0085/2021);

Absolutórium za rok 2019: Železničná agentúra Európskej únie (ERA)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Železničnej agentúry Európskej únie (ERA) za rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0245/2020 - 2020/2165(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0077/2021);

Absolutórium za rok 2019: Agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL) za rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0246/2020 - 2020/2166(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0071/2021);

Absolutórium za rok 2019: Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž za rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0247/2020 - 2020/2167(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0081/2021);

Absolutórium za rok 2019: Agentúra pre európsky GNSS (GSA)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry pre európsky GNSS za rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0248/2020 - 2020/2168(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0074/2021);

Absolutórium za rok 2019: Európska agentúra pre kontrolu rybárstva (EFCA)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva za rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0249/2020 - 2020/2169(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0092/2021);

Absolutórium za rok 2019: Európska chemická agentúra (ECHA)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0250/2020 - 2020/2170(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0075/2021);

Absolutórium za rok 2019: Zásobovacia agentúra Euratomu (ESA)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Zásobovacej agentúry Euratomu za rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0251/2020 - 2020/2171(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0088/2021);

Absolutórium za rok 2019: Agentúra Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol) za rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0252/2020 - 2020/2172(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0096/2021);

Absolutórium za rok 2019: Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť za rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0253/2020 - 2020/2173(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0072/2021);

Absolutórium za rok 2019: Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre bankovníctvo za rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0254/2020 - 2020/2174(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0091/2021);

Absolutórium za rok 2019: Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov za rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0255/2020 - 2020/2175(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0079/2021);

Absolutórium za rok 2019: Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy za rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0256/2020 - 2020/2176(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0093/2021);

Absolutórium za rok 2019: Agentúra Európskej únie pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (do 4. júla 2019: Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky) za rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0257/2020 - 2020/2177(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0078/2021);

Absolutórium za rok 2019: Agentúra na podporu orgánu BEREC (Úrad BEREC)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry na podporu orgánu BEREC (Úrad BEREC) za rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0258/2020 - 2020/2178(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0082/2021);

Absolutórium za rok 2019: Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho inovačného a technologického inštitútu za rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0259/2020 - 2020/2179(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0076/2021)

Absolutórium za rok 2019: Európsky podporný úrad pre azyl (EASO)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho podporného úradu pre azyl za rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0260/2020 - 2020/2180(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0068/2021);

Absolutórium za rok 2019: Agentúra Európskej únie na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA) za rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0261/2020 - 2020/2181(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0098/2021);

Absolutórium za rok 2019: Európsky spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho spoločného podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy za rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0262/2020 - 2020/2182(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0110/2021);

Absolutórium za rok 2019: spoločný podnik SESAR
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku SESAR za rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0263/2020 - 2020/2183(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0106/2021);

Absolutórium za rok 2019: spoločný podnik Čisté nebo 2
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku Čisté nebo 2 za rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0264/2020 - 2020/2184(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0109/2021);

Absolutórium za rok 2019: spoločný podnik pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály (BBI)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály (BBI) za rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0265/2020 - 2020/2185(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0105/2021);

Absolutórium za rok 2019: spoločný podnik pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 (IIL2)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 za rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0266/2020 - 2020/2186(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0113/2021);

Absolutórium za rok 2019: spoločný podnik pre palivové články a vodík 2
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre palivové články a vodík 2 za rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0267/2020 - 2020/2187(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0107/2021);

Absolutórium za rok 2019: spoločný podnik Shift2Rail (Shift2Rail)
Správa k absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku Shift2Rail za rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0268/2020 - 2020/2188(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0111/2021);

Absolutórium za rok 2019: spoločný podnik ECSEL
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku ECSEL za rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0269/2020 - 2020/2189(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0108/2021);

Absolutórium za rok 2019: všeobecný rozpočet EÚ - 8., 9., 10. a 11. ERF
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu ôsmeho, deviateho, desiateho a jedenásteho Európskeho rozvojového fondu za rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0290 - C9-0270/2020 - 2020/2190(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0095/2021).

Parlament hlasuje o pozmeňujúcich návrhoch:

Ochrana pôdy
Návrh uznesenia B9-0221/2021;

Viacročný plán riadenia populácie tuniaka modroplutvého vo východnej časti Atlantického oceánu a v Stredozemnom mori ***I
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje viacročný plán riadenia populácie tuniaka modroplutvého vo východnej časti Atlantického oceánu a v Stredozemnom mori a ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 1936/2001, (EÚ) 2017/2107 a (EÚ) 2019/833 a zrušuje nariadenie (EÚ) 2016/1627 [COM(2019)0619 - C9-0188/2019 - 2019/0272(COD)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajca: Giuseppe Ferrandino (A9-0149/2020).

Parlament hlasuje o prvom súbore pozmeňujúcich návrhov k návrhu uznesenia o absolutóriu:

Absolutórium za rok 2019: všeobecný rozpočet EÚ – Komisia a výkonné agentúry
Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2019, oddiel III – Komisia a výkonné agentúry [COM(2020)0288 - C9-0220/2020 - 2020/2140(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Joachim Kuhs (A9-0117/2021).

Hlasovať je možné do 21.10 h.

Hlasovanie sa začalo.

Výsledky hlasovania budú oznámené zajtra, v stredu 28. apríla 2021 o 9.00 h (bod 2 zápisnice zo dňa 28.4.2021).

(Rokovanie bolo prerušené o 19.56 h.)

Posledná úprava: 31. januára 2022Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia