Märksõnaregister 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Protokoll - Hääletuste tulemused
XML 779kPDF 435kWORD 162k
Teisipäev, 27. aprill 2021 - Brüssel
 Lühendite ja sümbolite selgitus

 1. Filip De Mani puutumatuse äravõtmise taotlus

 2. Zdzisław Krasnodębski puutumatuse äravõtmise taotlus

 3. Ioannis Lagose puutumatuse äravõtmise taotlus

 4. Ioannis Lagose puutumatuse äravõtmise taotlus

 5. ELi ja Norra leping: kõigi ELi CLXXV loendis sisalduvate tariifikvootide kontsessioonide muutmine Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumise tõttu ***

 6. ELi ja Hondurase vaheline vabatahtlik partnerlusleping ***

 7. Rakendamisraport tehnoülevaatuspaketi liiklusohutusaspektide kohta

 8. Kemikaalijäägid Läänemeres (esitatud petitsioonide nr 1328/2019 ja nr 0406/2020 alusel vastavalt kodukorra artikli 227 lõikele 2)

 9. Raamprogrammi „Euroopa horisont“ loomine ning selle osalemis- ja levitamisreeglite kehtestamine ***II

 10. Teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Euroopa horisont“ rakendamise eriprogramm *

 11. Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut ***I

 12. Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi strateegiline innovatsioonikava ***I

 13. Liidu elanikkonnakaitse mehhanism ***I

 14. ELi ja Hondurase vaheline vabatahtlik partnerlusleping (resolutsioon)

 15. Institutsioonidevaheline kokkulepe kohustusliku läbipaistvusregistri kohta

 16. Tõhusam ja puhtam meretransport

 17. Vastuväide kodukorra artikli 112 lõigete 2 ja 3 ning lõike 4 punkti c alusel: teatavate ainete, sh lufenurooni jääkide piirnormid

 18. Vastuväide kodukorra artikli 112 lõigete 2 ja 3 ning lõike 4 punkti c alusel: teatavate ainete, sh flonikamiidi jääkide piirnormid

 19. Ühtse turu, ettevõtjate konkurentsivõime, taimede, loomade, toidu ja sööda valdkonna ning Euroopa statistika programm („ühtse turu programm“) 2021–2027 ***II

 20. Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond (EGF) aastateks 2021–2027 ***II

 21. Kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programm aastateks 2021–2027 ***II

 22. Õigusprogramm aastateks 2021–2027 ***II

 23. Liidu kosmoseprogramm aastateks 2021–2027 ja Euroopa Liidu Kosmoseprogrammi Amet ***II

 24. ELi ja Ühendkuningriigi vaheline kaubandus- ja koostööleping ***

 25. ELi ja Ühendkuningriigi vaheliste läbirääkimiste tulemused

 26. Atlandi ookeani idaosa ja Vahemere hariliku tuuni varude majandamise mitmeaastane kava ***I

 27. Mullakaitse

 28. Terroristliku veebisisu levitamise tõkestamine ***II

 29. Roheline digitõend – Liidu kodanikud ***I

 30. Roheline digitõend – Kolmandate riikide kodanikud ***I

 31. Digimajanduse maksustamine: OECD läbirääkimised, digivaldkonna ettevõtjate maksuresidentsus ja võimalik Euroopa digimaks

 32. Daphne Caruana Galizia mõrv ja õigusriik Maltal

 33. Liidu pettustevastase võitluse programm 2021–2027 ***II

 34. Rongireisijate õigused ja kohustused ***II

 35. Euroopa Kaitsefond ***II

 36. Programm „Digitaalne Euroopa“ II***

 37. Keskkonna- ja kliimameetmete programm LIFE aastateks 2021–2027 II***

 38. Aktsiisimaksude valdkonna halduskoostöö: elektrooniliste registrite sisu *

 39. COVID-19 pandeemia Ladina-Ameerikas

 40. Boliivia ning endise presidendi Jeanine Añezi ja teiste ametnike vahistamine

 41. Pühaduseteotust käsitlevad seadused Pakistanis, eelkõige seoses Shagufta Kausari ja Shafqat Emmanueli juhtumitega

 42. Euroopa Parlamendi 2022. aasta tulude ja kulude eelarvestus

 43. Venemaa, Aleksei Navalnõi juhtum, sõjalise kohaloleku suurendamine Ukraina piiril ja Venemaa rünnak Tšehhi Vabariigis

 44. Colombia rahulepingu viies aastapäev

 45. Euroopa lastegarantii

 46. COVID-19 testimise kättesaadavus ja taskukohasus

 47. ELi ja India suhted

 48. 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Komisjon ja rakendusametid

 49. 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Parlament

 50. 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu

 51. 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Liidu Kohus

 52. 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Kontrollikoda

 53. 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

 54. 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Regioonide Komitee

 55. 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Ombudsman

 56. 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Andmekaitseinspektor

 57. 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa välisteenistus

 58. 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus

 59. 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Sihtasutus

 60. 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet

 61. 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus

 62. 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Keskkonnaamet

 63. 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Amet

 64. 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus

 65. 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Ravimiamet

 66. 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Kriminaalõigusalase Koostöö Amet (Eurojust)

 67. 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Koolitusfond

 68. 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Meresõiduohutuse Amet

 69. 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Lennundusohutusamet

 70. 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Toiduohutusamet

 71. 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus

 72. 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Küberturvalisuse Amet (ENISA)

 73. 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Raudteeamet

 74. 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Amet (CEPOL)

 75. 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet

 76. 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa GNSSi Agentuur

 77. 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kalanduskontrolli Amet

 78. 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kemikaaliamet

 79. 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euratomi Tarneagentuur

 80. 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Amet (Europol)

 81. 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut

 82. 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Pangandusjärelevalve

 83. 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve

 84. 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve

 85. 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostöö Amet

 86. 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: BERECi Tugiamet (BERECi Büroo)

 87. 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut

 88. 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet

 89. 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Amet (eu-LISA)

 90. 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõte

 91. 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte SESAR

 92. 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte Clean Sky 2

 93. 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõte

 94. 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: innovatiivsete ravimite algatuse 2. ühisettevõte

 95. 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: kütuseelementide ja vesiniku valdkonna 2. ühisettevõte

 96. 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte Shift2Rail

 97. 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte ECSEL

 98. 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – 8., 9., 10. ja 11. EAF

 99. Raport Euroopa Liidu ametite 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise ning tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta
Viimane päevakajastamine: 5. juuli 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika