Märksõnaregister 
Protokoll
XML 353kPDF 392kWORD 96k
Teisipäev, 27. aprill 2021 - Brüssel
1.Istungi algus
 2.Hääletustulemuste teatavaks tegemine
 3.Esitatud dokumendid
 4.ELi ja Ühendkuningriigi vaheline kaubandus- ja koostööleping *** – ELi ja Ühendkuningriigi vaheliste läbirääkimiste tulemused (arutelu)
 5.Esimene hääletusvoor
 6.ELi ja Ühendkuningriigi vaheline kaubandus- ja koostööleping *** - ELi ja Ühendkuningriigi vaheliste läbirääkimiste tulemused (arutelu jätkamine)
 7.Istungi jätkamine
 8.2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine (arutelu)
 9.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond (EGF) aastateks 2021–2027 ***II (arutelu)
 10.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 111 lõige 6) (järelmeetmed)
 11.Parandus (kodukorra artikkel 241) (järelmeetmed)
 12.Kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programm aastateks 2021–2027 ***II (arutelu)
 13.Õigusprogramm aastateks 2021–2027 ***II (arutelu)
 14.Hääletustulemuste teatavaks tegemine
 15.Õigusprogramm aastateks 2021–2027 ***II (arutelu jätkamine)
 16.Nõukogu esimese lugemise seisukohad (järelmeetmed)
 17.Loomade kaitset vedamise ajal käsitleva uurimiskomisjoni mandaadi pikendamine (järelmeetmed)
 18.Istungi jätkamine
 19.Teine hääletusvoor
 20.Istungi jätkamine
 21.Suvise turismihooaja päästmine – ELi toetus majutus- ja toitlustussektorile (arutelu)
 22.Liidu kosmoseprogramm aastateks 2021–2027 ja Euroopa Liidu Kosmoseprogrammi Amet ***II (arutelu)
 23.Ühtse turu, ettevõtjate konkurentsivõime, taimede, loomade, toidu ja sööda valdkonna ning Euroopa statistika programm („ühtse turu programm“) 2021–2027 ***II (arutelu)
 24.Selgitused hääletuse kohta
 25.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 26.Järgmise istungi päevakord
 27.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
 1. lisa – Filip De Mani puutumatuse äravõtmise taotlus
 2. lisa – Zdzisław Krasnodębski puutumatuse äravõtmise taotlus
 3. lisa – Ioannis Lagose puutumatuse äravõtmise taotlus
 4. lisa – Ioannis Lagose puutumatuse äravõtmise taotlus


ISTUNGI JUHATAJA: David Maria SASSOLI
president

1. Istungi algus

Istung algas kell 9.03.


2. Hääletustulemuste teatavaks tegemine

President luges ette hääletuse tulemused:

Filip De Mani puutumatuse äravõtmise taotlus
Raport Filip De Mani puutumatuse äravõtmise taotluse kohta [2020/2271(IMM)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Stéphane Séjourné (A9-0134/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)
Salajane hääletus (kodukorra artikkel 191)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2021)0116)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 1)
Hääletusel osalenud liikmete nimekiri on lisatud käesolevale protokollile (27.4.2021 protokollilisa 1).

Zdzisław Krasnodębski puutumatuse äravõtmise taotlus
Raport Zdzisław Krasnodębski puutumatuse äravõtmise taotluse kohta [2020/2224(IMM)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Ibán García Del Blanco (A9-0132/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)
Salajane hääletus (kodukorra artikkel 191)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2021)0117)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 2)
Hääletusel osalenud liikmete nimekiri on lisatud käesolevale protokollile (27.4.2021 protokollilisa 2).

Ioannis Lagose puutumatuse äravõtmise taotlus
Raport Ioannis Lagose puutumatuse äravõtmise taotluse kohta [2020/2240(IMM)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Marie Toussaint (A9-0136/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)
Salajane hääletus (kodukorra artikkel 191)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2021)0118)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 3)
Hääletusel osalenud liikmete nimekiri on lisatud käesolevale protokollile (27.4.2021 protokollilisa 3).

Ioannis Lagose puutumatuse äravõtmise taotlus
Raport Ioannis Lagose puutumatuse äravõtmise taotluse kohta [2020/2219(IMM)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Angel Dzhambazki (A9-0135/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)
Salajane hääletus (kodukorra artikkel 191)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2021)0119)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 4)
Hääletusel osalenud liikmete nimekiri on lisatud käesolevale protokollile (27.4.2021 protokollilisa 4).

ELi ja Norra leping: kõigi ELi CLXXV loendis sisalduvate tariifikvootide kontsessioonide muutmine Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumise tõttu ***
Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu kirjavahetuse vormis lepingu, mis on sõlmitud Euroopa Liidu ja Norra Kuningriigi vahel üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) 1994 artikli XXVIII kohaselt ning milles käsitletakse kõigi ELi CLXXV loendis sisalduvate tariifikvootide kontsessioonide muutmist Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumise tõttu, liidu nimel sõlmimise kohta [10643/2020 - C9-0424/2020 - 2020/0230(NLE)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Jörgen Warborn (A9-0035/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

NÕUKOGU OTSUSE EELNÕU

Vastu võetud ühel hääletusel (P9_TA(2021)0120)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 5).

ELi ja Hondurase vaheline vabatahtlik partnerlusleping ***
Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Hondurase Vabariigi vahelise vabatahtliku partnerluslepingu (mis käsitleb metsaõigusnormide täitmise järelevalvet, metsahaldust ja Euroopa Liitu toodavate puittoodetega kauplemist) sõlmimise kohta [12543/2020 - C9-0084/2021 - 2020/0157(NLE)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Karin Karlsbro (A9-0053/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

NÕUKOGU OTSUSE EELNÕU

Vastu võetud ühel hääletusel (P9_TA(2021)0121)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 6).

Rakendamisraport tehnoülevaatuspaketi liiklusohutusaspektide kohta
Raport rakendamisraporti kohta, mis käsitleb tehnoülevaatuspaketi liiklusohutusaspekte [2019/2205(INI)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Benoît Lutgen (A9-0028/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud ühel hääletusel (P9_TA(2021)0122)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 7).

Kemikaalijäägid Läänemeres (esitatud petitsioonide nr 1328/2019 ja nr 0406/2020 alusel vastavalt kodukorra artikli 227 lõikele 2)
Resolutsiooni ettepanek, mille esitas vastavalt kodukorra artikli 227 lõikele 2 Dolors Montserrat PETI-komisjoni nimel petitsioonide nr 1328/2019 ja nr 0406/2020 alusel kemikaalijääkide kohta Läänemeres (2021/2567(RSP)) (B9-0224/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud ühel hääletusel (P9_TA(2021)0123)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 8).

ELi ja Hondurase vaheline vabatahtlik partnerlusleping (resolutsioon)
Raport muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanekuga, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Hondurase Vabariigi vahelise metsaõigusnormide täitmise järelevalvet, metsahaldust ja Euroopa Liitu toodavate puittoodetega kauplemist käsitleva vabatahtliku partnerluslepingu sõlmimise kohta [12543/2020 - C9-0084/2021 - 2020/0157M(NLE)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Karin Karlsbro (A9-0054/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEK

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2021)0129)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 14).

Institutsioonidevaheline kokkulepe kohustusliku läbipaistvusregistri kohta
Raport Euroopa Parlamendi, Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Komisjoni institutsioonidevahelise kohustuslikku läbipaistvusregistrit käsitleva kokkuleppe kohta [2020/2272(ACI)] - Põhiseaduskomisjon. Raportöör: Danuta Maria Hübner (A9-0123/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2021)0130)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 15).

Tõhusam ja puhtam meretransport
Raport tehniliste ja operatiivmeetmete kohta meretranspordi tõhusamaks ja puhtamaks muutmiseks [2019/2193(INI)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Karima Delli (A9-0029/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2021)0131)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 16).


3. Esitatud dokumendid

Esitatud on järgmised dokumendid:

1) raportid

- Raport Euroopa Parlamendi 2022. aasta tulude ja kulude eelarvestuse kohta (2020/2264(BUI)) - BUDG komisjon - Raportöör: Damian Boeselager (A9-0145/2021)

2) soovitused teisele lugemisele:

- ***II Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond (EGF) koondatud töötajate toetuseks ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 1309/2013 (05532/1/2021 - C9-0139/2021 - 2018/0202(COD)) - EMPL komisjon - Raportöör: Vilija Blinkevičiūtė (A9-0140/2021)

- ***II Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse liidu kosmoseprogramm ja Euroopa Liidu Kosmoseprogrammi Amet ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EL) nr 912/2010, (EL) nr 1285/2013 ja (EL) nr 377/2014 ning otsus nr 541/2014/EL (14312/1/2020 - C9-0140/2021 - 2018/0236(COD)) - ITRE komisjon - Raportöör: Massimiliano Salini (A9-0141/2021)

- ***II Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse siseturu, ettevõtete, sealhulgas väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate konkurentsivõime, taimede, loomade, toidu ja sööda valdkonna ja Euroopa statistika programm („ühtse turu programm“) ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EL) nr 99/2013, (EL) nr 1287/2013, (EL) nr 254/2014 ja (EL) nr 652/2014 (14281/1/2020 - C9-0133/2021 - 2018/0231(COD)) - IMCO komisjon - Raportöör: Brando Benifei (A9-0142/2021)

- ***II Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programm ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1381/2013 ning nõukogu määrus (EL) nr 390/2014 (06833/1/2020 - C9-0144/2021 - 2018/0207(COD)) - LIBE komisjon - Raportöör: Alice Kuhnke (A9-0144/2021)

- ***II Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse õigusprogramm ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 1382/2013 (06834/1/2020 - C9-0138/2021 - 2018/0208(COD)) - JURI komisjon - LIBE komisjon - Raportöörid: Heidi Hautala ja Katarina Barley (A9-0146/2021)


4. ELi ja Ühendkuningriigi vaheline kaubandus- ja koostööleping *** – ELi ja Ühendkuningriigi vaheliste läbirääkimiste tulemused (arutelu)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning teiselt poolt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi vahelise kaubandus- ja koostöölepingu ja Euroopa Liidu ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi vahelise salastatud teabe vahetamise ja kaitse julgeolekukorda käsitleva lepingu liidu nimel sõlmimise kohta [05022/2021 - C9-0086/2021 - 2020/0382(NLE)] - Väliskomisjon - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöörid: Andreas Schieder ja Christophe Hansen (A9-0128/2021)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: ELi ja Ühendkuningriigi vaheliste läbirääkimiste tulemused (2021/2658(RSP))

Ana Paula Zacarias (nõukogu eesistuja) ja Ursula von der Leyen (komisjoni president) esinesid avaldustega.

Sõna võttis Michel Barnier.

Andreas Schieder ja Christophe Hansen tutvustasid soovitust.

Sõna võtsid Manfred Weber fraktsiooni PPE nimel, Iratxe García Pérez fraktsiooni S&D nimel, Malik Azmani fraktsiooni Renew nimel, Nicolas Bay fraktsiooni ID nimel, Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel, Geert Bourgeois fraktsiooni ECR nimel, Martin Schirdewan fraktsiooni The Left nimel ja Enikő Győri (fraktsioonilise kuuluvuseta).

ISTUNGI JUHATAJA: Roberta METSOLA
asepresident

Sõna võtsid David McAllister, Pedro Silva Pereira, Nathalie Loiseau, Peter Kofod, Jordi Solé, Raffaele Fitto, Idoia Villanueva Ruiz, Tiziana Beghin, Seán Kelly, Bernd Lange, Morten Petersen, Roman Haider, Gwendoline Delbos-Corfield, Zbigniew Kuźmiuk, Chris MacManus, Daniel Caspary, Paolo De Castro, Liesje Schreinemacher, Antonio Maria Rinaldi, Terry Reintke, Michiel Hoogeveen, Sira Rego, Paulo Rangel, Tonino Picula, Hilde Vautmans, Gunnar Beck, Grace O'Sullivan, Andrey Slabakov, Mick Wallace, Gabriel Mato, Kathleen Van Brempt, Pierre Karleskind, Heidi Hautala, Eugen Jurzyca, Helmut Scholz, Othmar Karas, Marek Belka ja Sophia in 't Veld.

ISTUNGI JUHATAJA: Othmar KARAS
asepresident

Sõna võtsid Anna Cavazzini, João Ferreira, Frances Fitzgerald, Clara Aguilera, Luis Garicano, Ciarán Cuffe, Emmanuel Maurel, Antonio López-Istúriz White, Agnes Jongerius, Karin Karlsbro, Caroline Roose, Lukas Mandl, Johan Danielsson, Billy Kelleher, Niklas Nienaß, Jörgen Warborn, Domènec Ruiz Devesa, Samira Rafaela, Benoît Biteau, Anna-Michelle Asimakopoulou, Miapetra Kumpula-Natri, Barry Andrews, Rasmus Andresen, Francisco José Millán Mon, Alex Agius Saliba, Morten Løkkegaard, Željana Zovko, Tanja Fajon, Michal Šimečka, Massimiliano Salini ja Katarina Barley.

(Arutelu jätk: 27.4.2021 protokollipunkt 6)


5. Esimene hääletusvoor

Hääletusele pandi järgmiste dokumentide kohta esitatud muudatusettepanekud.

ELi ja Ühendkuningriigi vaheliste läbirääkimiste tulemused
Resolutsiooni ettepanek B9-0225/2021;

Raamprogrammi „Euroopa horisont“ loomine ning selle osalemis- ja levitamisreeglite kehtestamine ***II
Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm „Euroopa horisont“ ja kehtestatakse selle osalemis- ja levitamisreeglid ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EL) nr 1290/2013 ja (EL) nr 1291/2013 [07064/2/2020 - C9-0111/2021 - 2018/0224(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Dan Nica (A9-0122/2021).

Parlamendis pandi tervikhääletusele:

Teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Euroopa horisont“ rakendamise eriprogramm *
Raport nõukogu otsuse eelnõu kohta, millega kehtestatakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Euroopa horisont“ rakendamise eriprogramm [08550/2019 - C9-0167/2020 - 2018/0225(CNS)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Christian Ehler (A9-0118/2021).

Parlamendis pandi hääletusele järgmised esialgsed kokkulepped:

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut ***I
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi kohta (uuesti sõnastatud) [COM(2019)0331 - C9-0042/2019 - 2019/0151(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Marisa Matias (A9-0120/2020);

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi strateegiline innovatsioonikava ***I
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, mis käsitleb Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi (EIT) 2021.–2027. aasta strateegilist innovatsioonikava: Euroopa innovatsioonivõimekuse ja -suutlikkuse suurendamine [COM(2019)0330 - C9-0043/2019 - 2019/0152(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Maria da Graça Carvalho (A9-0121/2020);

Liidu elanikkonnakaitse mehhanism ***I
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse otsust nr 1313/2013/EL liidu elanikkonnakaitse mehhanismi kohta [COM(2020)0220 - C9-0160/2020 - 2020/0097(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Nikos Androulakis (A9-0148/2020).

Parlamendis pandi lõpphääletusele:

ELi ja Hondurase vaheline vabatahtlik partnerlusleping (resolutsioon)
Raport muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanekuga, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Hondurase Vabariigi vahelise metsaõigusnormide täitmise järelevalvet, metsahaldust ja Euroopa Liitu toodavate puittoodetega kauplemist käsitleva vabatahtliku partnerluslepingu sõlmimise kohta [12543/2020 - C9-0084/2021 - 2020/0157M(NLE)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Karin Karlsbro (A9-0054/2021);

Institutsioonidevaheline kokkulepe kohustusliku läbipaistvusregistri kohta
Raport Euroopa Parlamendi, Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Komisjoni institutsioonidevahelise kohustuslikku läbipaistvusregistrit käsitleva kokkuleppe kohta [2020/2272(ACI)] - Põhiseaduskomisjon. Raportöör: Danuta Maria Hübner (A9-0123/2021);

Tõhusam ja puhtam meretransport
Raport tehniliste ja operatiivmeetmete kohta meretranspordi tõhusamaks ja puhtamaks muutmiseks [2019/2193(INI)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Karima Delli (A9-0029/2021);

Vastuväide kodukorra artikli 112 lõigete 2 ja 3 ning lõike 4 punkti c alusel: teatavate ainete, sh lufenurooni jääkide piirnormid
Resolutsiooni ettepanek, mille esitas kooskõlas kodukorra artikli 112 lõigetega 2 ja 3 ning lõike 4 punktiga c ENVI-komisjon komisjoni määruse eelnõu kohta, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II, III ja IV lisa seoses teatavates toodetes või nende pinnal esinevate aklonifeeni, akrinatriini, Bacillus pumilus QST 2808, kloorantraniliprooli, etirimooli, lufenurooni, pentiopüraadi, pikloraami ja Pseudomonas sp. tüve DSMZ 13134 jääkide piirnormidega (D070113/03 - 2021/2590(RPS)) (B9-0223/2021) - Vastutavad parlamendiliikmed Jutta Paulus, Sirpa Pietikäinen, Christel Schaldemose ja Mick Wallace;

Vastuväide kodukorra artikli 112 lõigete 2 ja 3 ning lõike 4 punkti c alusel: teatavate ainete, sh flonikamiidi jääkide piirnormid
Resolutsiooni ettepanek, mille esitas kooskõlas kodukorra artikli 112 lõigetega 2 ja 3 ning lõike 4 punktiga c ENVI-komisjon komisjoni määruse eelnõu kohta, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II, III ja IV lisa seoses teatavates toodetes või nende pinnal esinevate atsekinotsüüli, atsibensolaar-S-metüüli, Bacillus subtilisʼe tüve IAB/BS03, emamektiini, flonikamiidi, flutolaniili, fosetüüli, imasamoksi ja oksatiapiproliini jääkide piirnormidega (D063854/04 - 2021/2608(RPS)) (B9-0222/2021) - Vastutav: Michèle Rivasi.

Hääletuse lõpp kell 14.15.

Toimus hääletus.

Hääletuse tulemused tehakse teatavaks kell 19.00 (27.4.2021 protokollipunkt 14).


6. ELi ja Ühendkuningriigi vaheline kaubandus- ja koostööleping *** - ELi ja Ühendkuningriigi vaheliste läbirääkimiste tulemused (arutelu jätkamine)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning teiselt poolt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi vahelise kaubandus- ja koostöölepingu ja Euroopa Liidu ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi vahelise salastatud teabe vahetamise ja kaitse julgeolekukorda käsitleva lepingu liidu nimel sõlmimise kohta [05022/2021 - C9-0086/2021 - 2020/0382(NLE)] - Väliskomisjon - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöörid: Andreas Schieder ja Christophe Hansen (A9-0128/2021)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: ELi ja Ühendkuningriigi vaheliste läbirääkimiste tulemused (2021/2658(RSP))

(Arutelu algus: 27.4.2021 protokollipunkt 4)

Sõna võtsid Charles Goerens, Deirdre Clune, Manuel Pizarro, Nicola Beer, Loránt Vincze, Inma Rodríguez-Piñero, Claudia Gamon, Georgios Kyrtsos, Robert Hajšel, Nicola Danti, Tom Vandenkendelaere, Carmen Avram, Ondřej Kovařík ja Łukasz Kohut.

Sõna võtsid Maroš Šefčovič (komisjoni asepresident) ja Ana Paula Zacarias (nõukogu eesistuja).

Kodukorra artikli 132 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanek:

- Manfred Weber, David McAllister, Christophe Hansen, Antonio Tajani fraktsiooni PPE nimel, Iratxe García Pérez, Bernd Lange, Andreas Schieder, Pedro Silva Pereira fraktsiooni S&D nimel, Dacian Cioloş fraktsiooni Renew nimel, Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel ja Martin Schirdewan fraktsiooni The Left nimel ELi ja Ühendkuningriigi läbirääkimiste tulemuste kohta (2021/2658(RSP)) (B9-0225/2021).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 27.4.2021 protokollipunkt 19.

Hääletustulemuste teatavaks tegemine: 28.4.2021 protokollipunkt 2.

(Istung katkestati kell 13.39.)


ISTUNGI JUHATAJA: Ewa KOPACZ
asepresident

7. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 15.01.


8. 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine (arutelu)

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Komisjon ja rakendusametid
Raport Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, III jagu – Komisjon ja rakendusametid [COM(2020)0288 - C9-0220/2020 - 2020/2140(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Joachim Kuhs (A9-0117/2021)

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Parlament
Raport Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, I jagu – Euroopa Parlament [COM(2020)0288 - C9-0221/2020 - 2020/2141(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A9-0044/2021)

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu
Raport Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, II jagu – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu [COM(2020)0288 - C9-0222/2020 - 2020/2142(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Pascal Durand (A9-0056/2021)

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Liidu Kohus
Raport Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, IV jagu – Euroopa Liidu Kohus [COM(2020)0288 - C9-0223/2020 - 2020/2143(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ramona Strugariu (A9-0064/2021)

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Kontrollikoda
Raport Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, V jagu – Kontrollikoda [COM(2020)0288 - C9-0224/2020 - 2020/2144(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Martina Dlabajová (A9-0059/2021)

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee
Raport Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VI jagu – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee [COM(2020)0288 - C9-0225/2020 - 2020/2145(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Olivier Chastel (A9-0057/2021)

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Regioonide Komitee
Raport Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VII jagu – Regioonide Komitee [COM(2020)0288 - C9-0226/2020 - 2020/2146(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Alin Mituța (A9-0055/2021)

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Ombudsman
Raport Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VIII jagu – Euroopa Ombudsman [COM(2020)0288 - C9-0227/2020 - 2020/2147(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Olivier Chastel (A9-0065/2021)

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Andmekaitseinspektor
Raport Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, IX jagu – Euroopa Andmekaitseinspektor [COM(2020)0288 - C9-0228/2020 - 2020/2148(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Alin Mituța (A9-0067/2021)

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa välisteenistus
Raport Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, X jagu – Euroopa välisteenistus [COM(2020)0288 - C9-0229/2020 - 2020/2149(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Alin Mituța (A9-0063/2021)

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus
Raport Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse (Cedefop) (enne 20. veebruari 2019 Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus) 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2020)0288 - C9-0230/2020 - 2020/2150(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0069/2021)

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Sihtasutus
Raport Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Sihtasutuse (Eurofound) (enne 20. veebruari 2019 Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond) 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2020)0288 - C9-0231/2020 - 2020/2151(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0094/2021)

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet
Raport Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2020)0288 - C9-0232/2020 - 2020/2152(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0086/2021)

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus
Raport Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2020)0288 - C9-0233/2020 - 2020/2153(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0087/2021)

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Keskkonnaamet
Raport Euroopa Keskkonnaameti 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2020)0288 - C9-0234/2020 - 2020/2154(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0080/2021)

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Amet
Raport Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Ameti (EU-OSHA) (kuni 20. veebruarini 2019 Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur) 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2020)0288 - C9-0235/2020 - 2020/2155(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0090/2021)

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus
Raport Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2020)0288 - C9-0236/2020 - 2020/2156(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0084/2021)

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Ravimiamet
Raport Euroopa Ravimiameti 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2020)0288 - C9-0237/2020 - 2020/2157(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0073/2021)

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Kriminaalõigusalase Koostöö Amet (Eurojust)
Raport Euroopa Liidu Kriminaalõigusalase Koostöö Ameti (Eurojust) (enne 12. detsembrit 2019: Eurojust) 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2020)0288 - C9-0238/2020 - 2020/2158(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0101/2021)

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Koolitusfond
Raport Euroopa Koolitusfondi 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2020)0288 - C9-0239/2020 - 2020/2159(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0089/2021)

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Meresõiduohutuse Amet
Raport Euroopa Meresõiduohutuse Ameti 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2020)0288 - C9-0240/2020 - 2020/2160(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0099/2021)

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Lennundusohutusamet
Raport Euroopa Liidu Lennundusohutusameti 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2020)0288 - C9-0241/2020 - 2020/2161(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0070/2021)

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Toiduohutusamet
Raport Euroopa Toiduohutusameti 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2020)0288 - C9-0242/2020 - 2020/2162(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0097/2021)

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus
Raport Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2020)0288 - C9-0243/2020 - 2020/2163(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0104/2021)

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Küberturvalisuse Amet (ENISA)
Raport ENISA (Euroopa Liidu Küberturvalisuse Amet) (enne 27. juunit 2019: Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeamet (ENISA)) 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2020)0288 - C9-0244/2020 - 2020/2164(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0085/2021)

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Raudteeamet
Raport Euroopa Liidu Raudteeameti (ERA) 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2020)0288 - C9-0245/2020 - 2020/2165(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0077/2021)

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Amet (CEPOL)
Raport Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Ameti (CEPOL) 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2020)0288 - C9-0246/2020 - 2020/2166(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0071/2021)

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet
Raport Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2020)0288 - C9-0247/2020 - 2020/2167(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0081/2021)

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa GNSSi Agentuur
Raport Euroopa GNSSi Agentuuri 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2020)0288 - C9-0248/2020 - 2020/2168(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0074/2021)

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kalanduskontrolli Amet
Raport Euroopa Kalanduskontrolli Ameti 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2020)0288 - C9-0249/2020 - 2020/2169(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0092/2021)

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kemikaaliamet
Raport Euroopa Kemikaaliameti 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2020)0288 - C9-0250/2020 - 2020/2170(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0075/2021)

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euratomi Tarneagentuur
Raport Euratomi Tarneagentuuri 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2020)0288 - C9-0251/2020 - 2020/2171(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0088/2021)

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Amet (Europol)
Raport Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti (Europol) 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2020)0288 - C9-0252/2020 - 2020/2172(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0096/2021)

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut
Raport Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2020)0288 - C9-0253/2020 - 2020/2173(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0072/2021)

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Pangandusjärelevalve
Raport Euroopa Pangandusjärelevalve 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2020)0288 - C9-0254/2020 - 2020/2174(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0091/2021)

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve
Raport Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2020)0288 - C9-0255/2020 - 2020/2175(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0079/2021)

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve
Raport Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2020)0288 - C9-0256/2020 - 2020/2176(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0093/2021)

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostöö Amet
Raport Euroopa Liidu Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostöö Ameti (enne 4. juulit 2019: Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet) 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2020)0288 - C9-0257/2020 - 2020/2177(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0078/2021)

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: BERECi Tugiamet (BERECi Büroo)
Raport BERECi Tugiameti (BERECi Büroo) 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2020)0288 - C9-0258/2020 - 2020/2178(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0082/2021)

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut
Raport Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2020)0288 - C9-0259/2020 - 2020/2179(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0076/2021)

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet
Raport Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2020)0288 - C9-0260/2020 - 2020/2180(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0068/2021)

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Liidu Amet (eu-LISA)
Raport Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Liidu Ameti (eu-LISA) 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2020)0288 - C9-0261/2020 - 2020/2181(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0098/2021)

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõte
Raport ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõtte 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2020)0288 - C9-0262/2020 - 2020/2182(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0110/2021)

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte SESAR
Raport ühisettevõtte SESAR 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2020)0288 - C9-0263/2020 - 2020/2183(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0106/2021)

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte Clean Sky 2
Raport ühisettevõtte Clean Sky 2 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2020)0288 - C9-0264/2020 - 2020/2184(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0109/2021)

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõte
Raport biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõtte 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2020)0288 - C9-0265/2020 - 2020/2185(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0105/2021)

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: innovatiivsete ravimite algatuse 2. ühisettevõte
Raport innovatiivsete ravimite algatuse 2. ühisettevõtte 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2020)0288 - C9-0266/2020 - 2020/2186(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0113/2021)

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: kütuseelementide ja vesiniku valdkonna 2. ühisettevõte
Raport kütuseelementide ja vesiniku valdkonna 2. ühisettevõtte 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2020)0288 - C9-0267/2020 - 2020/2187(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0107/2021)

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte Shift2Rail
Raport ühisettevõtte Shift2Rail 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2020)0288 - C9-0268/2020 - 2020/2188(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0111/2021)

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte ECSEL
Raport ühisettevõtte ECSEL 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2020)0288 - C9-0269/2020 - 2020/2189(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0108/2021)

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – 8., 9., 10. ja 11. EAF
Raport 8., 9., 10. ja 11. Euroopa Arengufondi 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2020)0290 - C9-0270/2020 - 2020/2190(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0095/2021)

Raport Euroopa Liidu ametite 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise ning tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta
Raport Euroopa Liidu ametite 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise ning tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta [COM(2020)0288 - C9-0282/2020 - 2020/2194(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0100/2021)

Joachim Kuhs, Petri Sarvamaa, Pascal Durand, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Alin Mituța, Joachim Stanisław Brudziński ja Ryszard Czarnecki tutvustasid raporteid.

Sõna võtsid Ana Paula Zacarias (nõukogu eesistuja), Johannes Hahn (komisjoni liige) ja Klaus-Heiner Lehne (Euroopa Kontrollikoja president).

Sõna võtsid Udo Bullmann (DEVE-komisjoni arvamuse koostaja), Romana Tomc (EMPL-komisjoni arvamuse koostaja), Bas Eickhout (ENVI-komisjoni arvamuse koostaja), Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (TRAN-komisjoni arvamuse koostaja), Maria Grapini (TRAN-komisjoni arvamuse koostaja), Lena Düpont (REGI-komisjoni arvamuse koostaja), Giuseppe Milazzo (AGRI-komisjoni arvamuse koostaja), Caterina Chinnici (LIBE-komisjoni arvamuse koostaja), Morten Løkkegaard (CULT-komisjoni arvamuse koostaja), Gilles Lebreton (JURI-komisjoni arvamuse koostaja), Gabriele Bischoff (AFCO-komisjoni arvamuse koostaja), Robert Biedroń (FEMM-komisjoni arvamuse koostaja), Nikos Androulakis (AFET-komisjoni arvamuse koostaja) ja Tomáš Zdechovský fraktsiooni PPE nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Klára DOBREV
asepresident

Sõna võtsid Tsvetelina Penkova fraktsiooni S&D nimel, Paolo Borchia fraktsiooni ID nimel, Viola Von Cramon-Taubadel fraktsiooni Verts/ALE nimel, Jessica Stegrud fraktsiooni ECR nimel, Emmanuel Maurel fraktsiooni The Left nimel, Markus Pieper, Lara Wolters, Hélène Laporte, Daniel Freund, Sira Rego, Jeroen Lenaers, Isabel García Muñoz, Michèle Rivasi, José Manuel Fernandes, Sándor Rónai, Saskia Bricmont, Lefteris Christoforou, Corina Crețu ja Monika Hohlmeier.

Sõna võtsid Klaus-Heiner Lehne, Johannes Hahn ja Ana Paula Zacarias.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 27.4.2021 protokollipunkt 19 (otsused ja muudatusettepanekute esimene pakett (A9-0117/2021)), 28.4.2021 protokollipunkt 6 (muudatusettepanekute teine pakett (A9-0044/2021, A9-0056/2021)), 28.4.2021 protokollipunkt 16 (muudatusettepanekute kolmas pakett (A9-0064/2021, A9-0059/2021, A9-0057/2021, A9-0055/2021, A9-0065/2021, A9-0067/2021, A9-0063/2021, A9-0086/2021, A9-0087/2021, A9-0080/2021, A9-0073/2021, A9-0101/2021, A9-0097/2021, A9-0104/2021, A9-0071/2021, A9-0081/2021, A9-0074/2021, A9-0075/2021, A9-0096/2021, A9-0078/2021, A9-0082/2021, A9-0076/2021, A9-0068/2021, A9-0098/2021, A9-0110/2021, A9-0106/2021, A9-0109/2021, A9-0105/2021, A9-0113/2021, A9-0107/2021, A9-0111/2021, A9-0108/2021, A9-0095/2021, A9-0100/2021)); 29.4.2021 protokollipunkt 12 (lõpphääletused).

Hääletustulemuste teatavaks tegemine: 28.4.2021 protokollipunkt 2 (otsused ja muudatusettepanekute esimene pakett (A9-0117/2021)), 28.4.2021 protokollipunkt 13 (muudatusettepanekute teine pakett (A9-0044/2021, A9-0056/2021)), 29.4.2021 protokollipunkt 4 (muudatusettepanekute kolmas pakett (A9-0064/2021, A9-0059/2021, A9-0057/2021, A9-0055/2021, A9-0065/2021, A9-0067/2021, A9-0063/2021, A9-0086/2021, A9-0087/2021, A9-0080/2021, A9-0073/2021, A9-0101/2021, A9-0097/2021, A9-0104/2021, A9-0071/2021, A9-0081/2021, A9-0074/2021, A9-0075/2021, A9-0096/2021, A9-0078/2021, A9-0082/2021, A9-0076/2021, A9-0068/2021, A9-0098/2021, A9-0110/2021, A9-0106/2021, A9-0109/2021, A9-0105/2021, A9-0113/2021, A9-0107/2021, A9-0111/2021, A9-0108/2021, A9-0095/2021, A9-0100/2021)); 29.4.2021 protokollipunkt 19 (lõpphääletused).


9. Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond (EGF) aastateks 2021–2027 ***II (arutelu)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond (EGF) koondatud töötajate toetuseks ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 1309/2013 [05532/1/2021 - C9-0139/2021 - 2018/0202(COD)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Vilija Blinkevičiūtė (A9-0140/2021)

Agnes Jongerius (raportööri nimel) tutvustas soovitust teisele lugemisele.

Sõna võttis Nicolas Schmit (komisjoni liige).

Sõna võtsid Cindy Franssen fraktsiooni PPE nimel, Marianne Vind fraktsiooni S&D nimel, Marie-Pierre Vedrenne fraktsiooni Renew nimel, Elena Lizzi fraktsiooni ID nimel, Kim Van Sparrentak fraktsiooni Verts/ALE nimel, Beata Szydło fraktsiooni ECR nimel, Daniela Rondinelli (fraktsioonilise kuuluvuseta), Rosa Estaràs Ferragut, Milan Brglez, Guido Reil, Elżbieta Rafalska, Sandra Pereira, Stelios Kympouropoulos, Elisabetta Gualmini, Angelo Ciocca, Bogdan Rzońca, Anne Sander ja Miapetra Kumpula-Natri.

ISTUNGI JUHATAJA: Dimitrios PAPADIMOULIS
asepresident

Sõna võttis Krzysztof Hetman.

Sõna võttis Nicolas Schmit.

Arutelu lõpetati.

Vt 27.4.2021 protokollipunkt 16.

(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 20)


10. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 111 lõige 6) (järelmeetmed)

President tuletas meelde, et eelmise päeva, st esmaspäeva, 26. aprilli 2021. aasta istungil tehti teatavaks ENVI-komisjoni soovitus mitte esitada delegeeritud õigusaktile vastuväiteid (26.4.2021 protokollipunkt 11).

Kodukorra artikli 111 lõikes 6 kehtestatud 24-tunnise tähtaja jooksul ei esitatud soovituse kohta ühtegi vastuväidet.

Seega loetakse soovitus heakskiidetuks ja see avaldatakse tänasel istungil vastu võetud tekstide hulgas (P9_TA(2021)0134).


11. Parandus (kodukorra artikkel 241) (järelmeetmed)

Eelmise päeva, st esmaspäeva, 26. aprilli 2021. aasta istungil tehti teatavaks parandus P8_TA(2019)0178(COR02) (26.4.2021 protokollipunkt 10).

Kuna ükski fraktsioon ega vähemalt miinimumlävendile vastav arv parlamendiliikmeid ei ole esitanud taotlust paranduse hääletusele panemiseks (kodukorra artikli 241 lõige 4), loeti parandus heakskiidetuks.


12. Kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programm aastateks 2021–2027 ***II (arutelu)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programm ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1381/2013 ning nõukogu määrus (EL) nr 390/2014 [06833/1/2020 - C9-0144/2021 - 2018/0207(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Alice Kuhnke (A9-0144/2021)

Alice Kuhnke tutvustas soovitust teisele lugemisele.

Sõna võttis Didier Reynders (komisjoni liige).

Sõna võtsid Andrzej Halicki fraktsiooni PPE nimel, Juan Fernando López Aguilar fraktsiooni S&D nimel, Anna Júlia Donáth fraktsiooni Renew nimel, Nicolaus Fest fraktsiooni ID nimel, Diana Riba i Giner fraktsiooni Verts/ALE nimel, Izabela-Helena Kloc fraktsiooni ECR nimel, Anne-Sophie Pelletier fraktsiooni The Left nimel, Mislav Kolakušić (fraktsioonilise kuuluvuseta), Michaela Šojdrová, Łukasz Kohut, Maite Pagazaurtundúa, Balázs Hidvéghi, Frances Fitzgerald, Moritz Körner ja Peter Pollák.

Sõna võttis Didier Reynders.

Arutelu lõpetati.

Vt 27.4.2021 protokollipunkt 16.

(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 21)


13. Õigusprogramm aastateks 2021–2027 ***II (arutelu)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse õigusprogramm ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 1382/2013 [06834/1/2020 - C9-0138/2021 - 2018/0208(COD)] - Õiguskomisjon - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöörid: Heidi Hautala ja Katarina Barley (A9-0146/2021)

Katarina Barley ja Heidi Hautala tutvustasid soovitust teisele lugemisele.

Sõna võttis Didier Reynders (komisjoni liige).

Sõna võtsid Emil Radev fraktsiooni PPE nimel, Tiemo Wölken fraktsiooni S&D nimel ja Stéphane Séjourné fraktsiooni Renew nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Dita CHARANZOVÁ
asepresident

(Arutelu jätk: 27.4.2021 protokollipunkt 15)


14. Hääletustulemuste teatavaks tegemine

Istungi juhataja luges ette hääletuse tulemused

ELi ja Ühendkuningriigi vaheliste läbirääkimiste tulemused
Resolutsiooni ettepanek B9-0225/2021

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2021)0141)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 25)

Raamprogrammi „Euroopa horisont“ loomine ning selle osalemis- ja levitamisreeglite kehtestamine ***II
Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm „Euroopa horisont“ ja kehtestatakse selle osalemis- ja levitamisreeglid ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EL) nr 1290/2013 ja (EL) nr 1291/2013 [07064/2/2020 - C9-0111/2021 - 2018/0224(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Dan Nica (A9-0122/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEK

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2021)0124)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 9)

Istungi juhataja andis teada, et ei ole saanud nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta mitte ühtegi muud kodukorra artikli 67 või 68 kohast taotlust.

Nõukogu seisukoht loetakse seega heakskiidetuks.

Ettepanek loetakse seega heakskiidetuks.

Teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Euroopa horisont“ rakendamise eriprogramm *
Raport nõukogu otsuse eelnõu kohta, millega kehtestatakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Euroopa horisont“ rakendamise eriprogramm [08550/2019 - C9-0167/2020 - 2018/0225(CNS)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Christian Ehler (A9-0118/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

NÕUKOGU OTSUSE EELNÕU

Vastu võetud ühel hääletusel (P9_TA(2021)0125)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 10)

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut ***I
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi kohta (uuesti sõnastatud) [COM(2019)0331 - C9-0042/2019 - 2019/0151(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Marisa Matias (A9-0120/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P9_TA(2021)0126)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 11)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi strateegiline innovatsioonikava ***I
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, mis käsitleb Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi (EIT) 2021.–2027. aasta strateegilist innovatsioonikava: Euroopa innovatsioonivõimekuse ja -suutlikkuse suurendamine [COM(2019)0330 - C9-0043/2019 - 2019/0152(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Maria da Graça Carvalho (A9-0121/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P9_TA(2021)0127)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 12)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.

Liidu elanikkonnakaitse mehhanism ***I
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse otsust nr 1313/2013/EL liidu elanikkonnakaitse mehhanismi kohta [COM(2020)0220 - C9-0160/2020 - 2020/0097(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Nikos Androulakis (A9-0148/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P9_TA(2021)0128)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 13)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.

ELi ja Hondurase vaheline vabatahtlik partnerlusleping (resolutsioon)
Raport muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanekuga, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Hondurase Vabariigi vahelise metsaõigusnormide täitmise järelevalvet, metsahaldust ja Euroopa Liitu toodavate puittoodetega kauplemist käsitleva vabatahtliku partnerluslepingu sõlmimise kohta [12543/2020 - C9-0084/2021 - 2020/0157M(NLE)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Karin Karlsbro (A9-0054/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2021)0129)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 14)

Institutsioonidevaheline kokkulepe kohustusliku läbipaistvusregistri kohta
Raport Euroopa Parlamendi, Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Komisjoni institutsioonidevahelise kohustuslikku läbipaistvusregistrit käsitleva kokkuleppe kohta [2020/2272(ACI)] - Põhiseaduskomisjon. Raportöör: Danuta Maria Hübner (A9-0123/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2021)0130)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 15)

Tõhusam ja puhtam meretransport
Raport tehniliste ja operatiivmeetmete kohta meretranspordi tõhusamaks ja puhtamaks muutmiseks [2019/2193(INI)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Karima Delli (A9-0029/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2021)0131)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 16)

Vastuväide kodukorra artikli 112 lõigete 2 ja 3 ning lõike 4 punkti c alusel: teatavate ainete, sh lufenurooni jääkide piirnormid
Resolutsiooni ettepanek B9-0223/2021

(Nõutav parlamendi koosseisu häälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2021)0132)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 17)

Vastuväide kodukorra artikli 112 lõigete 2 ja 3 ning lõike 4 punkti c alusel: teatavate ainete, sh flonikamiidi jääkide piirnormid
Resolutsiooni ettepanek B9-0222/2021

(Nõutav parlamendi koosseisu häälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2021)0133)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 18)


15. Õigusprogramm aastateks 2021–2027 ***II (arutelu jätkamine)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse õigusprogramm ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 1382/2013 [06834/1/2020 - C9-0138/2021 - 2018/0208(COD)] - Õiguskomisjon - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöörid: Heidi Hautala ja Katarina Barley (A9-0146/2021)

(Arutelu algus: 27.4.2021 protokollipunkt 13)

Sõna võtsid Gilles Lebreton fraktsiooni ID nimel, Patryk Jaki fraktsiooni ECR nimel, Marc Botenga fraktsiooni The Left nimel, Laura Ferrara (fraktsioonilise kuuluvuseta), Antonius Manders, Caterina Chinnici, Ramona Strugariu, Luisa Regimenti, Clara Ponsatí Obiols, Bettina Vollath, Karen Melchior, Mislav Kolakušić ja Moritz Körner.

Sõna võttis Didier Reynders (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Vt 27.4.2021 protokollipunkt 16.

(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 22)


16. Nõukogu esimese lugemise seisukohad (järelmeetmed)

Istungi juhataja andis teada, et nõukogu järgmiste esimese lugemise seisukohtade (26.4.2021 protokollipunkt 9) kohta ei ole esitatud ühtegi kodukorra artikli 67 või 68 kohast tagasilükkamis- või muudatusettepanekut.

- Nõukogu esimese lugemise seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond (EGF) koondatud töötajate toetuseks ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 1309/2013 - nõukogus vastu võtmise kuupäev: 19. aprill 2021 (05532/1/2021 - COM(2021)0196 - C9-0139/2021 – 2018/0202(COD))
(arutelu: 27.4.2021 protokollipunkt 9);

- Nõukogu esimese lugemise seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programm ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1381/2013 ning nõukogu määrus (EL) nr 390/2014 - nõukogus vastu võtmise kuupäev: 19. aprill 2021 (06833/1/2020 - COM(2021)0216 - C9-0144/2021 – 2018/0207(COD))
(arutelu: 27.4.2021 protokollipunkt 12);

- Nõukogu esimese lugemise seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse õigusprogramm ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 1382/2013 - nõukogus vastu võtmise kuupäev: 19. aprill 2021 (06834/1/2020 - COM(2021)0214 - C9-0138/2021 – 2018/0208(COD))
(arutelu: 27.4.2021 protokollipunkt 13 ja 27.4.2021 protokollipunkt 15).

Seega loetakse nõukogu seisukohad heakskiidetuks.

Õigusakti ettepanekud (P9_TA(2021)0136, P9_TA(2021)0137 ja P9_TA(2021)0138) loetakse sellega vastuvõetuks.

(Lisa „Hääletuste tulemused“ punktid 20, 21 ja 22)


17. Loomade kaitset vedamise ajal käsitleva uurimiskomisjoni mandaadi pikendamine (järelmeetmed)

President andis teada, et ei saanud ühtegi vastuväidet taotlusele pikendada kolme kuu võrra loomade kaitset vedamise ajal käsitleva uurimiskomisjoni mandaati. Taotlus tehti teatavaks eelmise päeva, st esmaspäeva, 26. aprilli 2021. aasta istungil (26.4.2021 protokollipunkt 6).

Mandaadi pikendamine loetakse seega otsustatuks.

(Istung katkestati kell 19.35.)


18. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 19.55.


19. Teine hääletusvoor

Parlamendis pandi tervikhääletusele:

ELi ja Ühendkuningriigi vaheline kaubandus- ja koostööleping ***
Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning teiselt poolt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi vahelise kaubandus- ja koostöölepingu ja Euroopa Liidu ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi vahelise salastatud teabe vahetamise ja kaitse julgeolekukorda käsitleva lepingu liidu nimel sõlmimise kohta [05022/2021 - C9-0086/2021 - 2020/0382(NLE)] - Väliskomisjon - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöörid: Andreas Schieder ja Christophe Hansen (A9-0128/2021).

Parlamendis pandi lõpphääletusele:

ELi ja Ühendkuningriigi vaheliste läbirääkimiste tulemused
Resolutsiooni ettepanek B9-0225/2021.

Parlamendis pandi hääletusele 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsused:

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Komisjon ja rakendusametid
Raport Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, III jagu – Komisjon ja rakendusametid [COM(2020)0288 - C9-0220/2020 - 2020/2140(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Joachim Kuhs (A9-0117/2021);

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Parlament
Raport Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, I jagu – Euroopa Parlament [COM(2020)0288 - C9-0221/2020 - 2020/2141(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A9-0044/2021);

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu
Raport Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, II jagu – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu [COM(2020)0288 - C9-0222/2020 - 2020/2142(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Pascal Durand (A9-0056/2021);

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Liidu Kohus
Raport Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, IV jagu – Euroopa Liidu Kohus [COM(2020)0288 - C9-0223/2020 - 2020/2143(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ramona Strugariu (A9-0064/2021);

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Kontrollikoda
Raport Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, V jagu – Kontrollikoda [COM(2020)0288 - C9-0224/2020 - 2020/2144(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Martina Dlabajová (A9-0059/2021);

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee
Raport Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VI jagu – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee [COM(2020)0288 - C9-0225/2020 - 2020/2145(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Olivier Chastel (A9-0057/2021);

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Regioonide Komitee
Raport Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VII jagu – Regioonide Komitee [COM(2020)0288 - C9-0226/2020 - 2020/2146(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Alin Mituța (A9-0055/2021);

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Ombudsman
Raport Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VIII jagu – Euroopa Ombudsman [COM(2020)0288 - C9-0227/2020 - 2020/2147(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Olivier Chastel (A9-0065/2021);

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Andmekaitseinspektor
Raport Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, IX jagu – Euroopa Andmekaitseinspektor [COM(2020)0288 - C9-0228/2020 - 2020/2148(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Alin Mituța (A9-0067/2021);

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa välisteenistus
Raport Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, X jagu – Euroopa välisteenistus [COM(2020)0288 - C9-0229/2020 - 2020/2149(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Alin Mituța (A9-0063/2021);

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus
Raport Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse (Cedefop) (enne 20. veebruari 2019 Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus) 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2020)0288 - C9-0230/2020 - 2020/2150(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0069/2021);

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Sihtasutus
Raport Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Sihtasutuse (Eurofound) (enne 20. veebruari 2019 Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond) 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2020)0288 - C9-0231/2020 - 2020/2151(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0094/2021);

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet
Raport Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2020)0288 - C9-0232/2020 - 2020/2152(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0086/2021);

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus
Raport Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2020)0288 - C9-0233/2020 - 2020/2153(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0087/2021);

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Keskkonnaamet
Raport Euroopa Keskkonnaameti 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2020)0288 - C9-0234/2020 - 2020/2154(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0080/2021);

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Amet
Raport Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Ameti (EU-OSHA) (kuni 20. veebruarini 2019 Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur) 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2020)0288 - C9-0235/2020 - 2020/2155(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0090/2021);

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus
Raport Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2020)0288 - C9-0236/2020 - 2020/2156(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0084/2021);

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Ravimiamet
Raport Euroopa Ravimiameti 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2020)0288 - C9-0237/2020 - 2020/2157(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0073/2021);

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Kriminaalõigusalase Koostöö Amet (Eurojust)
Raport Euroopa Liidu Kriminaalõigusalase Koostöö Ameti (Eurojust) (enne 12. detsembrit 2019: Eurojust) 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2020)0288 - C9-0238/2020 - 2020/2158(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0101/2021);

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Koolitusfond
Raport Euroopa Koolitusfondi 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2020)0288 - C9-0239/2020 - 2020/2159(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0089/2021);

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Meresõiduohutuse Amet
Raport Euroopa Meresõiduohutuse Ameti 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2020)0288 - C9-0240/2020 - 2020/2160(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0099/2021);

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Lennundusohutusamet
Raport Euroopa Liidu Lennundusohutusameti 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2020)0288 - C9-0241/2020 - 2020/2161(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0070/2021);

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Toiduohutusamet
Raport Euroopa Toiduohutusameti 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2020)0288 - C9-0242/2020 - 2020/2162(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0097/2021);

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus
Raport Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2020)0288 - C9-0243/2020 - 2020/2163(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0104/2021);

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Küberturvalisuse Amet (ENISA)
Raport ENISA (Euroopa Liidu Küberturvalisuse Amet) (enne 27. juunit 2019: Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeamet (ENISA)) 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2020)0288 - C9-0244/2020 - 2020/2164(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0085/2021);

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Raudteeamet
Raport Euroopa Liidu Raudteeameti (ERA) 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2020)0288 - C9-0245/2020 - 2020/2165(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0077/2021);

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Amet (CEPOL)
Raport Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Ameti (CEPOL) 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2020)0288 - C9-0246/2020 - 2020/2166(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0071/2021);

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet
Raport Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2020)0288 - C9-0247/2020 - 2020/2167(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0081/2021);

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa GNSSi Agentuur
Raport Euroopa GNSSi Agentuuri 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2020)0288 - C9-0248/2020 - 2020/2168(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0074/2021);

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kalanduskontrolli Amet
Raport Euroopa Kalanduskontrolli Ameti 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2020)0288 - C9-0249/2020 - 2020/2169(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0092/2021);

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kemikaaliamet
Raport Euroopa Kemikaaliameti 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2020)0288 - C9-0250/2020 - 2020/2170(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0075/2021);

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euratomi Tarneagentuur
Raport Euratomi Tarneagentuuri 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2020)0288 - C9-0251/2020 - 2020/2171(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0088/2021);

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Amet (Europol)
Raport Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti (Europol) 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2020)0288 - C9-0252/2020 - 2020/2172(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0096/2021);

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut
Raport Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2020)0288 - C9-0253/2020 - 2020/2173(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0072/2021);

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Pangandusjärelevalve
Raport Euroopa Pangandusjärelevalve 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2020)0288 - C9-0254/2020 - 2020/2174(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0091/2021);

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve
Raport Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2020)0288 - C9-0255/2020 - 2020/2175(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0079/2021);

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve
Raport Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2020)0288 - C9-0256/2020 - 2020/2176(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0093/2021);

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostöö Amet
Raport Euroopa Liidu Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostöö Ameti (enne 4. juulit 2019: Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet) 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2020)0288 - C9-0257/2020 - 2020/2177(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0078/2021);

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: BERECi Tugiamet (BERECi Büroo)
Raport BERECi Tugiameti (BERECi Büroo) 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2020)0288 - C9-0258/2020 - 2020/2178(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0082/2021);

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut
Raport Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2020)0288 - C9-0259/2020 - 2020/2179(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0076/2021);

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet
Raport Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2020)0288 - C9-0260/2020 - 2020/2180(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0068/2021);

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Liidu Amet (eu-LISA)
Raport Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Liidu Ameti (eu-LISA) 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2020)0288 - C9-0261/2020 - 2020/2181(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0098/2021);

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõte
Raport ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõtte 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2020)0288 - C9-0262/2020 - 2020/2182(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0110/2021);

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte SESAR
Raport ühisettevõtte SESAR 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2020)0288 - C9-0263/2020 - 2020/2183(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0106/2021);

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte Clean Sky 2
Raport ühisettevõtte Clean Sky 2 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2020)0288 - C9-0264/2020 - 2020/2184(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0109/2021);

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõte
Raport biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõtte 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2020)0288 - C9-0265/2020 - 2020/2185(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0105/2021);

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: innovatiivsete ravimite algatuse 2. ühisettevõte
Raport innovatiivsete ravimite algatuse 2. ühisettevõtte 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2020)0288 - C9-0266/2020 - 2020/2186(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0113/2021);

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: kütuseelementide ja vesiniku valdkonna 2. ühisettevõte
Raport kütuseelementide ja vesiniku valdkonna 2. ühisettevõtte 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2020)0288 - C9-0267/2020 - 2020/2187(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0107/2021);

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte Shift2Rail
Raport ühisettevõtte Shift2Rail 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2020)0288 - C9-0268/2020 - 2020/2188(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0111/2021);

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte ECSEL
Raport ühisettevõtte ECSEL 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2020)0288 - C9-0269/2020 - 2020/2189(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0108/2021);

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – 8., 9., 10. ja 11. EAF
Raport 8., 9., 10. ja 11. Euroopa Arengufondi 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2020)0290 - C9-0270/2020 - 2020/2190(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0095/2021).

Hääletusele pandi järgmiste dokumentide kohta esitatud muudatusettepanekud:

Mullakaitse
Resolutsiooni ettepanek B9-0221/2021;

Atlandi ookeani idaosa ja Vahemere hariliku tuuni varude majandamise mitmeaastane kava ***I
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse Atlandi ookeani idaosa ja Vahemere hariliku tuuni varude majandamise mitmeaastane kava ning millega muudetakse määrusi (EÜ) nr 1936/2001, (EL) 2017/2107 ja (EL) 2019/833 ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) 2016/1627 [COM(2019)0619 - C9-0188/2019 - 2019/0272(COD)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Giuseppe Ferrandino (A9-0149/2020).

Parlamendis pandi hääletusele eelarve täitmisele heakskiidu andmise resolutsioonide kohta esitatud muudatusettepanekute esimene osa:

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Komisjon ja rakendusametid
Raport Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, III jagu – Komisjon ja rakendusametid [COM(2020)0288 - C9-0220/2020 - 2020/2140(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Joachim Kuhs (A9-0117/2021).

Hääletuse lõpp kell 21.10.

Toimus hääletus.

Hääletuste tulemused tehakse teatavaks järgmisel päeval, st kolmapäeval, 28. aprillil 2021 kell 09.00 (28.4.2021 protokolli punkt 2).

(Istung katkestati kell 19.56.)


ISTUNGI JUHATAJA: Nicola BEER
asepresident

20. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 20.30.


21. Suvise turismihooaja päästmine – ELi toetus majutus- ja toitlustussektorile (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Suvise turismihooaja päästmine – ELi toetus majutus- ja toitlustussektorile (2021/2653(RSP))

Ana Paula Zacarias (nõukogu eesistuja) ja Thierry Breton (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Cláudia Monteiro de Aguiar fraktsiooni PPE nimel, István Ujhelyi fraktsiooni S&D nimel, José Ramón Bauzá Díaz fraktsiooni Renew nimel, Marco Campomenosi fraktsiooni ID nimel, Ciarán Cuffe fraktsiooni Verts/ALE nimel, Carlo Fidanza fraktsiooni ECR nimel, Elena Kountoura fraktsiooni The Left nimel, Vangelis Meimarakis, Isabel García Muñoz, Izaskun Bilbao Barandica, Francesca Donato, Tilly Metz, Kosma Złotowski, Leila Chaibi, Sven Schulze, Giuseppe Ferrandino, Nicola Danti, Rosanna Conte, Grace O'Sullivan, João Ferreira, Pablo Arias Echeverría, Josianne Cutajar, Valter Flego, Manu Pineda, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Petar Vitanov, Ondřej Kovařík, Magdalena Adamowicz ja Marianne Vind.

ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident

Sõna võtsid Vlad Gheorghe, Jens Gieseke, Sylvie Brunet, Henna Virkkunen, Andrey Novakov, Ivan Štefanec, Lefteris Christoforou ja Karlo Ressler.

Sõna võtsid Thierry Breton ja Ana Paula Zacarias.

Arutelu lõpetati.


22. Liidu kosmoseprogramm aastateks 2021–2027 ja Euroopa Liidu Kosmoseprogrammi Amet ***II (arutelu)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse liidu kosmoseprogramm ja Euroopa Liidu Kosmoseprogrammi Amet ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EL) nr 912/2010, (EL) nr 1285/2013 ja (EL) nr 377/2014 ning otsus nr 541/2014/EL [14312/1/2020 - C9-0140/2021 - 2018/0236(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Massimiliano Salini (A9-0141/2021)

Massimiliano Salini tutvustas soovitust teisele lugemisele.

Sõna võttis Thierry Breton (komisjoni liige).

Sõna võtsid Angelika Niebler fraktsiooni PPE nimel, Carlos Zorrinho fraktsiooni S&D nimel, Christophe Grudler fraktsiooni Renew nimel, Isabella Tovaglieri fraktsiooni ID nimel, Niklas Nienaß fraktsiooni Verts/ALE nimel, Clare Daly fraktsiooni The Left nimel, Pilar del Castillo Vera, Robert Hajšel, Jordan Bardella, Damian Boeselager, Nicolás González Casares ja André Rougé.

Sõna võttis Thierry Breton.

Arutelu lõpetati.

Istungi juhataja andis teada, et nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta (14312/1/2020 - C9-0140/2021 - 2018/0236(COD)) ei ole esitatud ühtegi kodukorra artikli 67 või 68 kohast tagasilükkamis- või muudatusettepanekut.

Seega loetakse nõukogu seisukoht heakskiidetuks.

Õigusakti ettepanek (P9_TA(2021)0139) loetakse sellega vastuvõetuks.

(Lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 23)


23. Ühtse turu, ettevõtjate konkurentsivõime, taimede, loomade, toidu ja sööda valdkonna ning Euroopa statistika programm („ühtse turu programm“) 2021–2027 ***II (arutelu)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse siseturu, ettevõtete, sealhulgas väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate konkurentsivõime, taimede, loomade, toidu ja sööda valdkonna ja Euroopa statistika programm („ühtse turu programm“) ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EL) nr 99/2013, (EL) nr 1287/2013, (EL) nr 254/2014 ja (EL) nr 652/2014 [14281/1/2020 - C9-0133/2021 - 2018/0231(COD)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Brando Benifei (A9-0142/2021)

Brando Benifei tutvustas soovitust teisele lugemisele

Sõna võttis Thierry Breton (komisjoni liige).

Sõna võtsid Andreas Schwab fraktsiooni PPE nimel, Patrizia Toia fraktsiooni S&D nimel, Sandro Gozi fraktsiooni Renew nimel, Marco Campomenosi fraktsiooni ID nimel, Eugen Jurzyca fraktsiooni ECR nimel, Miroslav Radačovský (fraktsioonilise kuuluvuseta), Ivan Štefanec, Alex Agius Saliba, Andżelika Anna Możdżanowska, Antonius Manders, Maria Grapini, Leszek Miller ja Maria-Manuel Leitão-Marques.

Sõna võttis Thierry Breton.

Arutelu lõpetati.

Istungi juhataja andis teada, et nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta (14281/1/2020 - C9-0133/2021 - 2018/0231(COD)) ei ole esitatud ühtegi kodukorra artikli 67 või 68 kohast tagasilükkamis- või muudatusettepanekut.

Seega loetakse nõukogu seisukoht heakskiidetuks.

Õigusakti ettepanek (P9_TA(2021)0135) loetakse sellega vastuvõetuks.

(Lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 19)


24. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud hääletuse selgitused:

Kodukorra artikli 194 kohased kirjalikud hääletuse selgitused avaldatakse parlamendiliikme lehel Euroopa Parlamendi veebisaidil.

Erandkorras võib esitada kuni 400 sõna pikkuse hääletuse selgituse.


25. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused esitatakse istungi protokollile lisatud dokumendis „Nimeliste hääletuste tulemused“, mis on kättesaadav Euroopa Parlamendi veebisaidil. Need avaldatakse üksnes teavitamise eesmärgil ning need ei muuda täiskogu istungil teatatud hääletustulemusi

Dokumenti ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast osaistungjärgu lõppu.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste ja hääletuskavatsuste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


26. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord PE 690.962/OJME).


27. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 23.13.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Peasekretär

President


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilera Clara, Alametsä Alviina, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Arvanitis Konstantinos, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Belka Marek, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bernhuber Alexander, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Blaga Vasile, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogovič Franc, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brudziński Joachim Stanisław, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Clune Deirdre, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, D'Amato Rosa, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, De Man Filip, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Didier Geoffroy, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Engerer Cyrus, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fiocchi Pietro, Fitto Raffaele, Flego Valter, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gahler Michael, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Haider Roman, Hajšel Robert, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hayer Valérie, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hoogeveen Michiel, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Huhtasaari Laura, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jamet France, Jongerius Agnes, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Juvin Herve, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lenaers Jeroen, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lutgen Benoît, McAllister David, MacManus Chris, Madison Jaak, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Markey Colm, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Matthieu Sara, Maurel Emmanuel, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mituța Alin, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Noichl Maria, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadimoulis Dimitrios, Pedicini Piernicola, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, de la Pisa Carrión Margarita, Pizarro Manuel, Polčák Stanislav, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Terheş Cristian, Terras Riho, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Toom Yana, Torvalds Nils, Tóth Edina, Tovaglieri Isabella, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verhofstadt Guy, Villanueva Ruiz Idoia, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Voss Axel, Vuolo Lucia, Vázquez Lázara Adrián, Wallace Mick, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiesner Emma, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Vabandataval põhjusel puudujad:

Beňová Monika, Berlusconi Silvio, Joveva Irena, Kokalari Arba, Maydell Eva, Skyttedal Sara

COVID-19 pandeemiast tingitud põhjustel võeti kasutusele kaughääletussüsteem (juhatuse 20. märtsi 2020. aasta otsus, millega täiendatakse juhatuse 3. mai 2004. aasta otsust hääletuseeskirja kohta). Hääletusel osalenud parlamendiliikmete nimekiri on esitatud istungi päevakorrale lisatud dokumendis "Nimelise hääletuse tulemused", millega on võimalik tutvuda parlamendi internetisaidil.


1. lisa – Filip De Mani puutumatuse äravõtmise taotlus

HÄÄLETUSEL OSALENUD LIIKMETE NIMEKIRI

ECR:
Aguilar, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Geuking, Hoogeveen, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Sofo, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tarczyński, Terheş, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, De Man, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Regimenti, Reil, Rinaldi, Rivière, Rougé, Sardone, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Bocskor, Buschmann, Caroppo, Castaldo, Comín i Oliveres, Deli, Deutsch, Ferrara, Furore, Gál, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Győri, Gyürk, Hidvéghi, Járóka, Konstantinou, Kósa, Lagos, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Rookmaker, Schaller-Baross, Sinčić, Sonneborn, Tóth, Trócsányi, Uhrík, Uspaskich

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Clune, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, De Meo, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, García-Margallo y Marfil, Gieseke, Glavak, González Pons, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Markey, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Ochojska, Olbrycht, Patriciello, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Tajani, Terras, Thaler, Thun und Hohenstein, Tobé, Tomac, Tomc, Vaidere, Vandenkendelaere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brunet, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Gheorghe, Glück, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Melchior, Mihaylova, Mituța, Müller, Nagtegaal, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Wiesner, Yon-Courtin, Zacharopoulou, Zullo

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Cozzolino, Crețu, Cutajar, Danielsson, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Engerer, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Maxová, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Reuten, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

The Left:
Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

Verts/ALE:
Alametsä, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, D'Amato, Delbos-Corfield, Delli, Eickhout, Evi, Franz, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Matthieu, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Ripa, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Yenbou, Ždanoka


2. lisa – Zdzisław Krasnodębski puutumatuse äravõtmise taotlus

HÄÄLETUSEL OSALENUD LIIKMETE NIMEKIRI

ECR:
Aguilar, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Geuking, Hoogeveen, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Sofo, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tarczyński, Terheş, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, De Man, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Regimenti, Reil, Rinaldi, Rivière, Rougé, Sardone, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Bocskor, Buschmann, Caroppo, Castaldo, Comín i Oliveres, Deli, Deutsch, Ferrara, Furore, Gál, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Győri, Gyürk, Hidvéghi, Járóka, Konstantinou, Kósa, Lagos, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Rookmaker, Schaller-Baross, Sinčić, Sonneborn, Tóth, Trócsányi, Uhrík, Uspaskich

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Clune, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, De Meo, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, García-Margallo y Marfil, Gieseke, Glavak, González Pons, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Markey, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Ochojska, Olbrycht, Patriciello, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Tajani, Terras, Thaler, Thun und Hohenstein, Tobé, Tomac, Tomc, Vaidere, Vandenkendelaere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brunet, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Gheorghe, Glück, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Melchior, Mihaylova, Mituța, Müller, Nagtegaal, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Wiesner, Yon-Courtin, Zacharopoulou, Zullo

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Cozzolino, Crețu, Cutajar, Danielsson, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Engerer, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Maxová, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Reuten, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

The Left:
Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, MacManus, Matias, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

Verts/ALE:
Alametsä, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, D'Amato, Delbos-Corfield, Delli, Eickhout, Evi, Franz, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Matthieu, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Ripa, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Yenbou, Ždanoka


3. lisa – Ioannis Lagose puutumatuse äravõtmise taotlus

Raport A9-0136/2021

HÄÄLETUSEL OSALENUD LIIKMETE NIMEKIRI

ECR:
Aguilar, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Geuking, Hoogeveen, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Sofo, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tarczyński, Terheş, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, De Man, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Regimenti, Reil, Rinaldi, Rivière, Rougé, Sardone, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Bocskor, Buschmann, Caroppo, Castaldo, Comín i Oliveres, Deli, Deutsch, Ferrara, Furore, Gál, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Győri, Gyürk, Hidvéghi, Járóka, Konstantinou, Kósa, Lagos, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Rookmaker, Schaller-Baross, Sinčić, Sonneborn, Tóth, Trócsányi, Uhrík, Uspaskich

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Clune, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, De Meo, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, García-Margallo y Marfil, Gieseke, Glavak, González Pons, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Markey, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Ochojska, Olbrycht, Patriciello, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Tajani, Terras, Thaler, Thun und Hohenstein, Tobé, Tomac, Tomc, Vaidere, Vandenkendelaere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brunet, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Gheorghe, Glück, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Melchior, Mihaylova, Mituța, Müller, Nagtegaal, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Wiesner, Yon-Courtin, Zacharopoulou, Zullo

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Cozzolino, Crețu, Cutajar, Danielsson, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Engerer, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Maxová, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Reuten, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

The Left:
Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

Verts/ALE:
Alametsä, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, D'Amato, Delbos-Corfield, Delli, Eickhout, Evi, Franz, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Matthieu, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Ripa, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Yenbou, Ždanoka


4. lisa – Ioannis Lagose puutumatuse äravõtmise taotlus

Raport A9-0135/2021

HÄÄLETUSEL OSALENUD LIIKMETE NIMEKIRI

ECR:
Aguilar, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Geuking, Hoogeveen, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Sofo, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tarczyński, Terheş, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, De Man, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Regimenti, Reil, Rinaldi, Rivière, Rougé, Sardone, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Bocskor, Buschmann, Caroppo, Castaldo, Comín i Oliveres, Deli, Deutsch, Ferrara, Furore, Gál, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Győri, Gyürk, Hidvéghi, Járóka, Konstantinou, Kósa, Lagos, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Rookmaker, Schaller-Baross, Sinčić, Sonneborn, Tóth, Trócsányi, Uhrík, Uspaskich

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Clune, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, De Meo, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, García-Margallo y Marfil, Gieseke, Glavak, González Pons, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Markey, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Ochojska, Olbrycht, Patriciello, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Tajani, Terras, Thaler, Thun und Hohenstein, Tobé, Tomac, Tomc, Vaidere, Vandenkendelaere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brunet, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Gheorghe, Glück, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Melchior, Mihaylova, Mituța, Müller, Nagtegaal, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Wiesner, Yon-Courtin, Zacharopoulou, Zullo

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Cozzolino, Crețu, Cutajar, Danielsson, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Engerer, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Maxová, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Reuten, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

The Left:
Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

Verts/ALE:
Alametsä, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, D'Amato, Delbos-Corfield, Delli, Eickhout, Evi, Franz, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Matthieu, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Ripa, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Yenbou, Ždanoka

Viimane päevakajastamine: 31. jaanuar 2022Õigusteave - Privaatsuspoliitika