Index 
Protokoll
XML 358kPDF 398kWORD 95k
Tisdagen den 27 april 2021 - Bryssel
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Tillkännagivande av omröstningsresultat
 3.Inkomna dokument
 4.Handels- och samarbetsavtalet mellan EU och Förenade kungariket *** – Resultatet av förhandlingarna mellan EU och Förenade kungariket (debatt)
 5.Första omröstningsomgången
 6.Handels- och samarbetsavtalet mellan EU och Förenade kungariket *** – Resultatet av förhandlingarna mellan EU och Förenade kungariket (fortsättning på debatten)
 7.Återupptagande av sammanträdet
 8.Ansvarsfrihet 2019 (debatt)
 9.Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter 2021–2027 ***II (debatt)
 10.Delegerade akter (artikel 111.6 i arbetsordningen) (vidtagna åtgärder)
 11.Rättelse (artikel 241 i arbetsordningen) (vidtagna åtgärder)
 12.Programmet för rättigheter och värden 2021–2027 ***II (debatt)
 13.Programmet för rättsliga frågor 2021–2027 ***II (debatt)
 14.Tillkännagivande av omröstningsresultat
 15.Programmet för rättsliga frågor 2021–2027 ***II (fortsättning på debatten)
 16.Rådets ståndpunkter vid första behandlingen (uppföljning)
 17.Förlängning av mandatet för undersökningskommittén för frågor om skyddet av djur under transport (uppföljning)
 18.Återupptagande av sammanträdet
 19.Andra omröstningsomgången
 20.Återupptagande av sammanträdet
 21.Att rädda sommarturistsäsongen genom EU-stöd till besöksnäringen (debatt)
 22.Rymdprogram 2021–2027 och Europeiska unionens rymdprogrambyrå ***II (debatt)
 23.Inrättande av programmet för den inre marknaden, konkurrenskraft för företag, området för växter, djur, livsmedel och foder och europeisk statistik (programmet för den inre marknaden) 2021–2027 ***II (debatt)
 24.Röstförklaringar
 25.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 26.Föredragningslista för nästa sammanträde
 27.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
 Bilaga 1 – Begäran om upphävande av Filip De Mans immunitet
 Bilaga 2 – Begäran om upphävande av Zdzisław Krasnodębskis immunitet
 Bilaga 3 – Begäran om upphävande av Ioannis Lagos immunitet
 Bilaga 4 – Begäran om upphävande av Ioannis Lagos immunitet


ORDFÖRANDESKAP: David Maria SASSOLI
Talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.03.


2. Tillkännagivande av omröstningsresultat

Talmannen läste upp omröstningsresultaten:

Begäran om upphävande av Filip De Mans immunitet
Betänkande om begäran om upphävande av Filip De Mans immunitet [2020/2271(IMM)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Stéphane Séjourné (A9-0134/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)
Sluten omröstning (artikel 191 i arbetsordningen)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2021)0116).
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)
Förteckningen över ledamöter som deltog i omröstningen bifogas detta sammanträdesprotokoll (bilaga 1 i protokollet av den 27.4.2021).

Begäran om upphävande av Zdzisław Krasnodębskis immunitet
Betänkande om begäran om upphävande av Zdzisław Krasnodębskis immunitet [2020/2224(IMM)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Ibán García Del Blanco (A9-0132/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)
Sluten omröstning (artikel 191 i arbetsordningen)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2021)0117).
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)
Förteckningen över ledamöter som deltog i omröstningen bifogas detta sammanträdesprotokoll (bilaga 2 i protokollet av den 27.4.2021).

Begäran om upphävande av Ioannis Lagos immunitet
Betänkande om begäran om upphävande av Ioannis Lagos immunitet [2020/2240(IMM)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Marie Toussaint (A9-0136/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)
Sluten omröstning (artikel 191 i arbetsordningen)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2021)0118).
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)
Förteckningen över ledamöter som deltog i omröstningen bifogas detta sammanträdesprotokoll (bilaga 3 i protokollet av den 27.4.2021).

Begäran om upphävande av Ioannis Lagos immunitet
Betänkande om begäran om upphävande av Ioannis Lagos immunitet [2020/2219(IMM)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Angel Dzhambazki (A9-0135/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)
Sluten omröstning (artikel 191 i arbetsordningen)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2021)0119).
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)
Förteckningen över ledamöter som deltog i omröstningen bifogas detta sammanträdesprotokoll (bilaga 4 i protokollet av den 27.4.2021).

Avtal mellan EU och Norge: ändring av medgivanden när det gäller alla tullkvoter på EU:s lista CLXXV till följd av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen ***
Rekommendation om förslaget till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet genom skriftväxling mellan unionen och Norge om ändring av medgivanden när det gäller alla tullkvoter på EU:s lista CLXXV till följd av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen [10643/2020 - C9-0424/2020 - 2020/0230(NLE)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Jörgen Warborn (A9-0035/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Godkändes genom en enda omröstning (P9_TA(2021)0120).
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

Frivilligt partnerskapsavtal mellan EU och Honduras ***
Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av det frivilliga partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Honduras om skogslagstiftningens efterlevnad, förvaltning av och handel med skog samt import av trävaruprodukter till Europeiska unionen [12543/2020 - C9-0084/2021 - 2020/0157(NLE)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Karin Karlsbro (A9-0053/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Godkändes genom en enda omröstning (P9_TA(2021)0121).
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

Genomföranderapporten om vägtrafiksäkerhetsaspekterna av trafiksäkerhetspaketet
Betänkande om genomföranderapporten om vägtrafiksäkerhetsaspekterna av trafiksäkerhetspaketet [2019/2205(INI)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Benoît Lutgen (A9-0028/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P9_TA(2021)0122).
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

Kemiska rester i Östersjön, på grundval av framställningarna nr 1328/2019 och nr 0406/2020 i enlighet med artikel 227.2
Resolutionsförslag ingivna i enlighet med artikel 227.2 i arbetsordningen av Dolors Montserrat, för PETI-utskottet, om kemiska rester i Östersjön, på grundval av framställningarna nr 1328/2019 och nr 0406/2020 (2021/2567(RSP)) (B9-0224/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P9_TA(2021)0123).
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

Frivilligt partnerskapsavtal mellan EU och Honduras (resolution)
Betänkande med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående av det frivilliga partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Honduras om skogslagstiftningens efterlevnad, förvaltning av och handel med skog samt import av trävaruprodukter till Europeiska unionen [12543/2020 - C9-0084/2021 - 2020/0157M(NLE)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Karin Karlsbro (A9-0054/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna texter (P9_TA(2021)0129).
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

Interinstitutionellt avtal om ett obligatoriskt öppenhetsregister
Betänkande om ingående av ett interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen om ett obligatoriskt öppenhetsregister [2020/2272(ACI)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Danuta Maria Hübner (A9-0123/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna texter (P9_TA(2021)0130).
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 15)

Effektivare och renare sjötransporter
Betänkande om tekniska och operativa åtgärder för effektivare och renare sjötransporter [2019/2193(INI)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Karima Delli (A9-0029/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna texter (P9_TA(2021)0131).
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 16)


3. Inkomna dokument

Följande dokument hade inkommit:

1) betänkanden

- Betänkande om beräkning av Europaparlamentets inkomster och utgifter för budgetåret 2022 (2020/2264(BUI)) - utskottet BUDG - Föredragande: Damian Boeselager (A9-0145/2021)

2) andrabehandlingsrekommendationer

- ***II Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter för uppsagda arbetstagare och om upphävande av förordning (EU) nr 1309/2013 (05532/1/2021 - C9-0139/2021 - 2018/0202(COD)) - utskottet EMPL - Föredragande: Vilija Blinkevičiūtė (A9-0140/2021)

- ***II Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av unionens rymdprogram och Europeiska unionens rymdprogrambyrå och om upphävande av förordningarna (EU) nr 912/2010, (EU) nr 1285/2013, (EU) nr 377/2014 och beslut nr 541/2014/EU (14312/1/2020 - C9-0140/2021 - 2018/0236(COD)) - utskottet ITRE - Föredragande: Massimiliano Salini (A9-0141/2021)

- ***II Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett program för den inre marknaden, konkurrenskraft för företag, inklusive små och medelstora företag, området för växter, djur, livsmedel och foder och europeisk statistik (programmet för den inre marknaden) samt om upphävande av förordningarna (EU) nr 99/2013, (EU) nr 1287/2013, (EU) nr 254/2014 och (EU) nr 652/2014 (14281/1/2020 - C9-0133/2021 - 2018/0231(COD)) - utskottet IMCO - Föredragande: Brando Benifei (A9-0142/2021)

- ***II Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för rättigheter och värden och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1381/2013 och rådets förordning (EU) nr 390/2014 (06833/1/2020 - C9-0144/2021 - 2018/0207(COD)) - utskottet LIBE - Föredragande: Alice Kuhnke (A9-0144/2021)

- ***II Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för rättsliga frågor och om upphävande av förordning (EU) nr 1382/2013 (06834/1/2020 - C9-0138/2021 - 2018/0208(COD)) - utskottet JURI - utskottet LIBE - Föredragande: Heidi Hautala och: Katarina Barley (A9-0146/2021)


4. Handels- och samarbetsavtalet mellan EU och Förenade kungariket *** – Resultatet av förhandlingarna mellan EU och Förenade kungariket (debatt)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående, på unionens vägnar, av handels- och samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, å andra sidan, och av avtalet mellan Europeiska unionen och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland om säkerhetsförfaranden för utbyte och skydd av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter [05022/2021 - C9-0086/2021 - 2020/0382(NLE)] - Utskottet för utrikesfrågor - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Andreas Schieder och Christophe Hansen (A9-0128/2021)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Resultatet av förhandlingarna mellan EU och Förenade kungariket (2021/2658(RSP))

Ana Paula Zacarias (rådets tjänstgörande ordförande) och Ursula von der Leyen (kommissionens ordförande) gjorde uttalanden.

Talare: Michel Barnier.

Andreas Schieder och Christophe Hansen redogjorde för rekommendationen.

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, Iratxe García Pérez för S&D-gruppen, Malik Azmani för Renew-gruppen, Nicolas Bay för ID-gruppen, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, Geert Bourgeois, för ECR-gruppen, Martin Schirdewan, för The Left-gruppen, och Enikő Győri, grupplös.

ORDFÖRANDESKAP: Roberta METSOLA
Vice talman

Talare: David McAllister, Pedro Silva Pereira, Nathalie Loiseau, Peter Kofod, Jordi Solé, Raffaele Fitto, Idoia Villanueva Ruiz, Tiziana Beghin, Seán Kelly, Bernd Lange, Morten Petersen, Roman Haider, Gwendoline Delbos-Corfield, Zbigniew Kuźmiuk, Chris MacManus, Daniel Caspary, Paolo De Castro, Liesje Schreinemacher, Antonio Maria Rinaldi, Terry Reintke, Michiel Hoogeveen, Sira Rego, Paulo Rangel, Tonino Picula, Hilde Vautmans, Gunnar Beck, Grace O'Sullivan, Andrey Slabakov, Mick Wallace, Gabriel Mato, Kathleen Van Brempt, Pierre Karleskind, Heidi Hautala, Eugen Jurzyca, Helmut Scholz, Othmar Karas, Marek Belka och Sophia in 't Veld.

ORDFÖRANDESKAP: Othmar KARAS
Vice talman

Talare: Anna Cavazzini, João Ferreira, Frances Fitzgerald, Clara Aguilera, Luis Garicano, Ciarán Cuffe, Emmanuel Maurel, Antonio López-Istúriz White, Agnes Jongerius, Karin Karlsbro, Caroline Roose, Lukas Mandl, Johan Danielsson, Billy Kelleher, Niklas Nienaß, Jörgen Warborn, Domènec Ruiz Devesa, Samira Rafaela, Benoît Biteau, Anna-Michelle Asimakopoulou, Miapetra Kumpula-Natri, Barry Andrews, Rasmus Andresen, Francisco José Millán Mon, Alex Agius Saliba, Morten Løkkegaard, Željana Zovko, Tanja Fajon, Michal Šimečka, Massimiliano Salini och Katarina Barley.

(Fortsättning på debatten: punkt 6 i protokollet av den 27.4.2021)


5. Första omröstningsomgången

Parlamentet röstade om ändringsförslagen till följande:

Resultatet av förhandlingarna mellan EU och Förenade kungariket
Resolutionsförslag B9-0225/2021,

Inrättande av Horisont Europa – fastställande av dess regler för deltagande och spridning ***II
Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Horisont Europa – ramprogrammet för forskning och innovation, om fastställande av dess regler för deltagande och spridning och om upphävande av förordningarna (EU) nr 1290/2013 och (EU) nr 1291/2013 [07064/2/2020 - C9-0111/2021 - 2018/0224(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Dan Nica (A9-0122/2021).

Parlamentet röstade genom en enda omröstning om följande:

Det särskilda programmet för genomförande av Horisont Europa – ramprogrammet för forskning och innovation *
Betänkande om utkastet till rådets beslut om inrättande av det särskilda programmet för genomförande av Horisont Europa – ramprogrammet för forskning och innovation [08550/2019 - C9-0167/2020 - 2018/0225(CNS)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Christian Ehler (A9-0118/2021).

Parlamentet röstade om följande prelinimära överenskommelser:

Europeiska institutet för innovation och teknik ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska institutet för innovation och teknik (omarbetning) [COM(2019)0331 - C9-0042/2019 - 2019/0151(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Marisa Matias (A9-0120/2020),

Strategiskt innovationsprogram för Europeiska institutet för innovation och teknik ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ett strategiskt innovationsprogram för Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) 2021–2027: en ökad innovationsförmåga för Europa [COM(2019)0330 - C9-0043/2019 - 2019/0152(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Maria da Graça Carvalho (A9-0121/2020),

En civilskyddsmekanism för unionen ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut nr 1313/2013/EU om en civilskyddsmekanism för unionen [COM(2020)0220 - C9-0160/2020 - 2020/0097(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Nikos Androulakis (A9-0148/2020).

Parlamentet genomförde slutomröstning om följande:

Frivilligt partnerskapsavtal mellan EU och Honduras (resolution)
Betänkande med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående av det frivilliga partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Honduras om skogslagstiftningens efterlevnad, förvaltning av och handel med skog samt import av trävaruprodukter till Europeiska unionen [12543/2020 - C9-0084/2021 - 2020/0157M(NLE)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Karin Karlsbro (A9-0054/2021),

Interinstitutionellt avtal om ett obligatoriskt öppenhetsregister
Betänkande om ingående av ett interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen om ett obligatoriskt öppenhetsregister [2020/2272(ACI)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Danuta Maria Hübner (A9-0123/2021),

Effektivare och renare sjötransporter
Betänkande om tekniska och operativa åtgärder för effektivare och renare sjötransporter [2019/2193(INI)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Karima Delli (A9-0029/2021),

Invändning i enlighet med artiklarna 112.2, 122.3 och 112.4 c: gränsvärden för vissa ämnen, inklusive lufenuron
Resolutionsförslag ingivet av ENVI-utskottet, i enlighet med artiklarna 112.2, 112.3 och 112.4c i arbetsordningen, om utkastet till kommissionens förordning om ändring av bilagorna II, III och IV till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för aklonifen, akrinatrin, Bacillus pumilus QST 2808, klorantraniliprol, etirimol, lufenuron, pentiopyrad, pikloram och Pseudomonas sp. stam DSMZ 13134 i eller på vissa produkter (D070113/03 - 2021/2590(RPS)) (B9-0223/2021) - Ansvariga ledamöter: Jutta Paulus, Sirpa Pietikäinen, Christel Schaldemose och Mick Wallace,

Invändning i enlighet med artiklarna 112.2, 112.3 och artikel 112.4c: gränsvärden för vissa ämnen, inklusive flonicamid
Resolutionsförslag ingivet av ENVI-utskottet, i enlighet med artiklarna 112.2, 112.3 och 112.4c i arbetsordningen, om utkastet till kommissionens förordning om ändring av bilagorna II, III och IV till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för acekvinocyl, acibenzolar-S-metyl, Bacillus subtilis stam IAB/BS03, emamektin, flonicamid, flutolanil, fosetyl, imazamox och oxatiapiprolin i eller på vissa produkter (D063854/04 - 2021/2608(RPS)) (B9-0222/2021) – Ansvarig ledamot: Michèle Rivasi.

Omröstningen skulle pågå fram till kl. 14.15.

Omröstningen genomfördes.

Omröstningsresultaten skulle tillkännages kl. 19.00 (punkt 14 i protokollet av den 27.4.2021).


6. Handels- och samarbetsavtalet mellan EU och Förenade kungariket *** – Resultatet av förhandlingarna mellan EU och Förenade kungariket (fortsättning på debatten)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående, på unionens vägnar, av handels- och samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, å andra sidan, och av avtalet mellan Europeiska unionen och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland om säkerhetsförfaranden för utbyte och skydd av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter [05022/2021 - C9-0086/2021 - 2020/0382(NLE)] - Utskottet för utrikesfrågor - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Andreas Schieder och Christophe Hansen (A9-0128/2021)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Resultatet av förhandlingarna mellan EU och Förenade kungariket (2021/2658(RSP))

(Första delen av debatten: punkt 4 i protokollet av den 27.4.2021)

Talare: Charles Goerens, Deirdre Clune, Manuel Pizarro, Nicola Beer, Loránt Vincze, Inma Rodríguez-Piñero, Claudia Gamon, Georgios Kyrtsos, Robert Hajšel, Nicola Danti, Tom Vandenkendelaere, Carmen Avram, Ondřej Kovařík och Łukasz Kohut.

Talare: Maroš Šefčovič (vice ordförande för kommissionen) och Ana Paula Zacarias (rådets tjänstgörande ordförande).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 132.2 i arbetsordningen):

- Manfred Weber, David McAllister, Christophe Hansen, Antonio Tajani, för PPE-gruppen, Iratxe García Pérez, Bernd Lange, Andreas Schieder, Pedro Silva Pereira, för S&D-gruppen, Dacian Cioloş, för Renew-gruppen, Philippe Lamberts, för Verts/ALE-gruppen, och Martin Schirdewan, för The Left-gruppen, om resultatet av förhandlingarna mellan EU och Storbritannien (2021/2658(RSP)) (B9-0225/2021).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 19 i protokollet av den 27.4.2021.

Tillkännagivande av omröstningsresultaten: punkt 2 i protokollet av den 28.4.2021.

(Sammanträdet avbröts kl. 13.39.)


ORDFÖRANDESKAP: Ewa KOPACZ
Vice talman

7. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 15.01.


8. Ansvarsfrihet 2019 (debatt)

Ansvarsfrihet 2019: EU:s allmänna budget – kommissionen och genomförandeorgan
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2019, avsnitt III – kommissionen och genomförandeorgan [COM(2020)0288 - C9-0220/2020 - 2020/2140(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Joachim Kuhs (A9-0117/2021)

Ansvarsfrihet 2019: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2019, avsnitt I – Europaparlamentet [COM(2020)0288 - C9-0221/2020 - 2020/2141(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A9-0044/2021)

Ansvarsfrihet 2019: EU:s allmänna budget – Europeiska rådet och rådet
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2019, avsnitt II – Europeiska rådet och rådet [COM(2020)0288 - C9-0222/2020 - 2020/2142(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Pascal Durand (A9-0056/2021)

Ansvarsfrihet 2019: EU:s allmänna budget – Europeiska unionens domstol
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2019, avsnitt IV – Europeiska unionens domstol [COM(2020)0288 - C9-0223/2020 - 2020/2143(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ramona Strugariu (A9-0064/2021)

Ansvarsfrihet 2019: EU:s allmänna budget – revisionsrätten
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2019, avsnitt V – revisionsrätten [COM(2020)0288 - C9-0224/2020 - 2020/2144(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Martina Dlabajová (A9-0059/2021)

Ansvarsfrihet 2019: EU:s allmänna budget – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2019, avsnitt VI – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén [COM(2020)0288 - C9-0225/2020 - 2020/2145(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Olivier Chastel (A9-0057/2021)

Ansvarsfrihet 2019: EU:s allmänna budget – Regionkommittén
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2019, avsnitt VII – Regionkommittén [COM(2020)0288 - C9-0226/2020 - 2020/2146(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Alin Mituța (A9-0055/2021)

Ansvarsfrihet 2019: EU:s allmänna budget – Europeiska ombudsmannen
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2019, avsnitt VIII – Europeiska ombudsmannen [COM(2020)0288 - C9-0227/2020 - 2020/2147(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Olivier Chastel (A9-0065/2021)

Ansvarsfrihet 2019: EU:s allmänna budget – Europeiska datatillsynsmannen
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2019, avsnitt IX – Europeiska datatillsynsmannen [COM(2020)0288 - C9-0228/2020 - 2020/2148(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Alin Mituța (A9-0067/2021)

Ansvarsfrihet 2019: EU:s allmänna budget – Europeiska utrikestjänsten
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2019, avsnitt X – Europeiska utrikestjänsten [COM(2020)0288 - C9-0229/2020 - 2020/2149(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Alin Mituța (A9-0063/2021)

Ansvarsfrihet 2019: Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) (före den 20 februari 2019: Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning) för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0230/2020 - 2020/2150(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0069/2021)

Ansvarsfrihet 2019: Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) (före den 20 februari 2019: Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor) för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0231/2020 - 2020/2151(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0094/2021)

Ansvarsfrihet 2019: Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0232/2020 - 2020/2152(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0086/2021)

Ansvarsfrihet 2019: Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0233/2020 - 2020/2153(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0087/2021)

Ansvarsfrihet 2019: Europeiska miljöbyrån
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0234/2020 - 2020/2154(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0080/2021)

Ansvarsfrihet 2019: Europeiska arbetsmiljöbyrån
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) (före den 20 februari 2019: Europeiska arbetsmiljöbyrån) för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0235/2020 - 2020/2155(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0090/2021)

Ansvarsfrihet 2019: Översättningscentrum för Europeiska unionens organ
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ (CdT) för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0236/2020 - 2020/2156(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0084/2021)

Ansvarsfrihet 2019: Europeiska läkemedelsmyndigheten
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0237/2020 - 2020/2157(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0073/2021)

Ansvarsfrihet 2019: Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust) (före den 12 december 2019: Eurojust) för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0238/2020 - 2020/2158(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0101/2021)

Ansvarsfrihet 2019: Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0239/2020 - 2020/2159(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0089/2021)

Ansvarsfrihet 2019: Europeiska sjösäkerhetsbyrån
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0240/2020 - 2020/2160(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0099/2021)

Ansvarsfrihet 2019: Europeiska byrån för luftfartssäkerhet
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0241/2020 - 2020/2161(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0070/2021)

Ansvarsfrihet 2019: Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0242/2020 - 2020/2162(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0097/2021)

Ansvarsfrihet 2019: Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0243/2020 - 2020/2163(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0104/2021)

Ansvarsfrihet 2019: Europeiska unionens cybersäkerhetsbyrå (Enisa)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Enisa (Europeiska unionens cybersäkerhetsbyrå) (före 27 juni 2019: Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet) för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0244/2020 - 2020/2164(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0085/2021)

Ansvarsfrihet 2019: Europeiska unionens järnvägsbyrå
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens järnvägsbyrå (ERA) för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0245/2020 - 2020/2165(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0077/2021)

Ansvarsfrihet 2019: Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol) för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0246/2020 - 2020/2166(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0071/2021)

Ansvarsfrihet 2019: Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0247/2020 - 2020/2167(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0081/2021)

Ansvarsfrihet 2019: Europeiska byrån för GNSS
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för GNSS (GSA) för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0248/2020 - 2020/2168(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0074/2021)

Ansvarsfrihet 2019: Europeiska fiskerikontrollbyrån
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska fiskerikontrollbyrån för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0249/2020 - 2020/2169(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0092/2021)

Ansvarsfrihet 2019: Europeiska kemikaliemyndigheten
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0250/2020 - 2020/2170(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0075/2021)

Ansvarsfrihet 2019: Euratoms försörjningsbyrå
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Euratoms försörjningsbyrå för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0251/2020 - 2020/2171(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0088/2021)

Ansvarsfrihet 2019: Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0252/2020 - 2020/2172(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0096/2021)

Ansvarsfrihet 2019: Europeiska jämställdhetsinstitutet
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska jämställdhetsinstitutet för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0253/2020 - 2020/2173(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0072/2021)

Ansvarsfrihet 2019: Europeiska bankmyndigheten
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska bankmyndigheten för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0254/2020 - 2020/2174(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0091/2021)

Ansvarsfrihet 2019: Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0255/2020 - 2020/2175(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0079/2021)

Ansvarsfrihet 2019: Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0256/2020 - 2020/2176(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0093/2021)

Ansvarsfrihet 2019: Europeiska unionens byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (före den 4 juli 2019: Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter) för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0257/2020 - 2020/2177(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0078/2021)

Ansvarsfrihet 2019: Byrån för stöd till Berec (Berecbyrån)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Byrån för stöd till Berec (Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation) – (Berecbyrån) för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0258/2020 - 2020/2178(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0082/2021)

Ansvarsfrihet 2019: Europeiska institutet för innovation och teknik
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska institutet för innovation och teknik för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0259/2020 - 2020/2179(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0076/2021)

Ansvarsfrihet 2019: Europeiska stödkontoret för asylfrågor
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska stödkontoret för asylfrågor för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0260/2020 - 2020/2180(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0068/2021)

Ansvarsfrihet 2019: Europeiska unionens byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-Lisa)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-Lisa) för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0261/2020 - 2020/2181(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0098/2021)

Ansvarsfrihet 2019: Europeiska gemensamma företaget för ITER och utveckling av fusionsenergi
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det europeiska gemensamma företaget för ITER och utveckling av fusionsenergi för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0262/2020 - 2020/2182(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0110/2021)

Ansvarsfrihet 2019: Det gemensamma Sesar-företaget
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma Sesar företaget för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0263/2020 - 2020/2183(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0106/2021)

Ansvarsfrihet 2019: Det gemensamma företaget Clean Sky 2
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Clean Sky 2 för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0264/2020 - 2020/2184(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0109/2021)

Ansvarsfrihet 2019: Det gemensamma företaget för biobaserade industrier
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för biobaserade industrier för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0265/2020 - 2020/2185(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0105/2021)

Ansvarsfrihet 2019: Det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2 (IMI) för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0266/2020 - 2020/2186(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0113/2021)

Ansvarsfrihet 2019: Det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas 2
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas 2 för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0267/2020 - 2020/2187(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0107/2021)

Ansvarsfrihet 2019: Det gemensamma företaget Shift2Rail
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Shift2Rail för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0268/2020 - 2020/2188(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0111/2021)

Ansvarsfrihet 2019: Det gemensamma företaget Ecsel
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Ecsel för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0269/2020 - 2020/2189(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0108/2021)

Ansvarsfrihet 2019: EU:s allmänna budget – åttonde, nionde, tionde och elfte EUF
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för åttonde, nionde, tionde och elfte Europeiska utvecklingsfonden för budgetåret 2019 [COM(2020)0290 - C9-0270/2020 - 2020/2190(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0095/2021)

Betänkande om ansvarsfriheten för genomförandet av budgeten för EU:s byråer för budgetåret 2019: verksamhetsresultat, ekonomisk förvaltning och kontroll
Betänkande om ansvarsfriheten för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byråer för budgetåret 2019: verksamhetsresultat, ekonomisk förvaltning och kontroll [COM(2020)0288 - C9-0282/2020 - 2020/2194(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0100/2021)

Joachim Kuhs, Petri Sarvamaa, Pascal Durand, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Alin Mituța, Joachim Stanisław Brudziński och Ryszard Czarnecki redogjorde för betänkandena.

Talare: Ana Paula Zacarias (rådets tjänstgörande ordförande), Johannes Hahn (ledamot av kommissionen) och Klaus-Heiner Lehne (ordförande för revisionsrätten).

Talare: Udo Bullmann (föredragande av yttrande från utskottet DEVE), Romana Tomc (föredragande av yttrande från utskottet EMPL), Bas Eickhout (föredragande av yttrande från utskottet ENVI), Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (föredragande av yttrande från utskottet TRAN), Maria Grapini (föredragande av yttrande från utskottet TRAN), Lena Düpont (föredragande av yttrande från utskottet REGI), Giuseppe Milazzo (föredragande av yttrande från utskottet AGRI), Caterina Chinnici (föredragande av yttrande från utskottet LIBE), Morten Løkkegaard (föredragande av yttrande från utskottet CULT), Gilles Lebreton (föredragande av yttrande från utskottet JURI), Gabriele Bischoff (föredragande av yttrande från utskottet AFCO), Robert Biedroń (föredragande av yttrande från utskottet FEMM), Nikos Androulakis (föredragande av yttrande från utskottet AFET) och Tomáš Zdechovský för PPE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Klára DOBREV
Vice talman

Talare: Tsvetelina Penkova för S&D-gruppen, Paolo Borchia för ID-gruppen, Viola Von Cramon-Taubadel för Verts/ALE-gruppen, Jessica Stegrud för ECR-gruppen, Emmanuel Maurel, för The Left-gruppen, Markus Pieper, Lara Wolters, Hélène Laporte, Daniel Freund, Sira Rego, Jeroen Lenaers, Isabel García Muñoz, Michèle Rivasi, José Manuel Fernandes, Sándor Rónai, Saskia Bricmont, Lefteris Christoforou, Corina Crețu och Monika Hohlmeier.

Talare: Klaus-Heiner Lehne, Johannes Hahn och Ana Paula Zacarias.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 19 i protokollet av den 27.4.2021 (beslut och första omgången ändringsförslag (A9-0117/2021)), punkt 6 i protokollet av den 28.4.2021 (andra omgången ändringsförslag (A9-0044/2021, A9-0056/2021)),punkt 16 i protokollet av den 28.4.2021 (tredje omgången ändringsförslag (A9-0064/2021, A9-0059/2021, A9-0057/2021, A9-0055/2021, A9-0065/2021, A9-0067/2021, A9-0063/2021, A9-0086/2021, A9-0087/2021, A9-0080/2021, A9-0073/2021, A9-0101/2021, A9-0097/2021, A9-0104/2021, A9-0071/2021, A9-0081/2021, A9-0074/2021, A9-0075/2021, A9-0096/2021, A9-0078/2021, A9-0082/2021, A9-0076/2021, A9-0068/2021, A9-0098/2021, A9-0110/2021, A9-0106/2021, A9-0109/2021, A9-0105/2021, A9-0113/2021, A9-0107/2021, A9-0111/2021, A9-0108/2021, A9-0095/2021, A9-0100/2021)); punkt 12 i protokollet av den 29.4.2021 (slutomröstningar).

Tillkännagivande av omröstningsresultaten: punkt 2 i protokollet av den 28.4.2021 (beslut och första omgången ändringsförslag (A9-0117/2021)),punkt 13 i protokollet av den 28.4.2021 (andra omgången ändringsförslag (A9-0044/2021, A9-0056/2021)), punkt 4 i protokollet av den 29.4.2021 (tredje omgången ändringsförslag (A9-0064/2021, A9-0059/2021, A9-0057/2021, A9-0055/2021, A9-0065/2021, A9-0067/2021, A9-0063/2021, A9-0086/2021, A9-0087/2021, A9-0080/2021, A9-0073/2021, A9-0101/2021, A9-0097/2021, A9-0104/2021, A9-0071/2021, A9-0081/2021, A9-0074/2021, A9-0075/2021, A9-0096/2021, A9-0078/2021, A9-0082/2021, A9-0076/2021, A9-0068/2021, A9-0098/2021, A9-0110/2021, A9-0106/2021, A9-0109/2021, A9-0105/2021, A9-0113/2021, A9-0107/2021, A9-0111/2021, A9-0108/2021, A9-0095/2021, A9-0100/2021)); punkt 19 i protokollet av den 29.4.2021 (slutomröstningar).


9. Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter 2021–2027 ***II (debatt)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter för uppsagda arbetstagare och om upphävande av förordning (EU) nr 1309/2013 [05532/1/2021 - C9-0139/2021 - 2018/0202(COD)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Vilija Blinkevičiūtė (A9-0140/2021)

Agnes Jongerius (ersättare för föredraganden) redogjorde för andrabehandlingsrekommendationen.

Talare: Nicolas Schmit (ledamot av kommissionen).

Talare: Cindy Franssen för PPE-gruppen, Marianne Vind för S&D-gruppen, Marie-Pierre Vedrenne för Renew-gruppen, Elena Lizzi för ID-gruppen, Kim Van Sparrentak för Verts/ALE-gruppen, Beata Szydło för ECR-gruppen, Daniela Rondinelli, grupplös, Rosa Estaràs Ferragut, Milan Brglez, Guido Reil, Elżbieta Rafalska, Sandra Pereira, Stelios Kympouropoulos, Elisabetta Gualmini, Angelo Ciocca, Bogdan Rzońca, Anne Sander och Miapetra Kumpula-Natri.

ORDFÖRANDESKAP: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vice talman

Talare: Krzysztof Hetman.

Talare: Nicolas Schmit.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Se punkt 16 i protokollet av den 27.4.2021.

(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 20)


10. Delegerade akter (artikel 111.6 i arbetsordningen) (vidtagna åtgärder)

Talmannen påminde om ENVI-utskottets rekommendation att inte invända mot den delegerade rättsakt som hade tillkännagivits i plenum under måndagen den 26 april 2021 (punkt 11 i protokollet av den 26.4.2021).

Inga invändningar hade framförts mot denna rekommendation inom den tidsfrist på tjugofyra timmar som föreskrivs i artikel 111.6 i arbetsordningen.

Denna rekommendation ansågs följaktligen godkänd och skulle offentliggöras i ”Antagna texter” från dagens sammanträde (P9_TA(2021)0134).


11. Rättelse (artikel 241 i arbetsordningen) (vidtagna åtgärder)

Rättelsen P8_TA(2019)0178(COR02) hade tillkännagivits under föregående dag, måndagen den 26 april 2021 (punkt 10 i protokollet av den 26.4.2021).

Eftersom det inte inkommit någon begäran i enlighet med artikel 241.4 i arbetsordningen från en politisk grupp eller ledamöter som uppnår minst det låga tröskelvärdet om att denna rättelse skulle bli föremål för omröstning, ansågs den ha godkänts.


12. Programmet för rättigheter och värden 2021–2027 ***II (debatt)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för rättigheter och värden och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1381/2013 och rådets förordning (EU) nr 390/2014 [06833/1/2020 - C9-0144/2021 - 2018/0207(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Alice Kuhnke (A9-0144/2021)

Alice Kuhnke redogjorde för andrabehandlingsrekommendationen.

Talare: Didier Reynders (ledamot av kommissionen).

Talare: Andrzej Halicki för PPE-gruppen, Juan Fernando López Aguilar för S&D-gruppen, Anna Júlia Donáth för Renew-gruppen, Nicolaus Fest för ID-gruppen, Diana Riba i Giner för Verts/ALE-gruppen, Izabela-Helena Kloc för ECR-gruppen, Anne-Sophie Pelletier, för The Left-gruppen, Mislav Kolakušić, grupplös, Michaela Šojdrová, Łukasz Kohut, Maite Pagazaurtundúa, Balázs Hidvéghi, Frances Fitzgerald, Moritz Körner och Peter Pollák.

Talare: Didier Reynders.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Se punkt 16 i protokollet av den 27.4.2021.

(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 21)


13. Programmet för rättsliga frågor 2021–2027 ***II (debatt)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för rättsliga frågor och om upphävande av förordning (EU) nr 1382/2013 [06834/1/2020 - C9-0138/2021 - 2018/0208(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Heidi Hautala och Katarina Barley (A9-0146/2021)

Katarina Barley och Heidi Hautala redogjorde för andrabehandlingsrekommendationen.

Talare: Didier Reynders (ledamot av kommissionen).

Talare: Emil Radev, för PPE-gruppen, Tiemo Wölken för S&D-gruppen, och Stéphane Séjourné för Renew-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Dita CHARANZOVÁ
Vice talman

(Fortsättning på debatten: punkt 15 i protokollet av den 27.4.2021)


14. Tillkännagivande av omröstningsresultat

Talmannen läste upp omröstningsresultaten

Resultatet av förhandlingarna mellan EU och Förenade kungariket
Resolutionsförslag B9-0225/2021

(Enkel majoritet erfordrades.)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna texter (P9_TA(2021)0141)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 25)

Inrättande av Horisont Europa – fastställande av dess regler för deltagande och spridning ***II
Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Horisont Europa – ramprogrammet för forskning och innovation, om fastställande av dess regler för deltagande och spridning och om upphävande av förordningarna (EU) nr 1290/2013 och (EU) nr 1291/2013 [07064/2/2020 - C9-0111/2021 - 2018/0224(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Dan Nica (A9-0122/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna texter (P9_TA(2021)0124)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

Talmannen meddelade att det inte hade inkommit några andra begäranden i enlighet med artiklarna 67 och 68 i arbetsordningen avseende rådets ståndpunkt vid första behandlingen.

Rådets ståndpunkt ansågs därmed godkänd.

Rättsakten var därför antagen.

Det särskilda programmet för genomförande av Horisont Europa – ramprogrammet för forskning och innovation *
Betänkande om utkastet till rådets beslut om inrättande av det särskilda programmet för genomförande av Horisont Europa – ramprogrammet för forskning och innovation [08550/2019 - C9-0167/2020 - 2018/0225(CNS)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Christian Ehler (A9-0118/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Godkändes genom en enda omröstning (P9_TA(2021)0125)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

Europeiska institutet för innovation och teknik ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska institutet för innovation och teknik (omarbetning) [COM(2019)0331 - C9-0042/2019 - 2019/0151(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Marisa Matias (A9-0120/2020)

(Enkel majoritet erfordrades.)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Antogs (P9_TA(2021)0126)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

Strategiskt innovationsprogram för Europeiska institutet för innovation och teknik ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ett strategiskt innovationsprogram för Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) 2021–2027: en ökad innovationsförmåga för Europa [COM(2019)0330 - C9-0043/2019 - 2019/0152(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Maria da Graça Carvalho (A9-0121/2020)

(Enkel majoritet erfordrades.)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Antogs (P9_TA(2021)0127)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

En civilskyddsmekanism för unionen ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut nr 1313/2013/EU om en civilskyddsmekanism för unionen [COM(2020)0220 - C9-0160/2020 - 2020/0097(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Nikos Androulakis (A9-0148/2020)

(Enkel majoritet erfordrades.)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Antogs (P9_TA(2021)0128)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

Frivilligt partnerskapsavtal mellan EU och Honduras (resolution)
Betänkande med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående av det frivilliga partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Honduras om skogslagstiftningens efterlevnad, förvaltning av och handel med skog samt import av trävaruprodukter till Europeiska unionen [12543/2020 - C9-0084/2021 - 2020/0157M(NLE)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Karin Karlsbro (A9-0054/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2021)0129)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

Interinstitutionellt avtal om ett obligatoriskt öppenhetsregister
Betänkande om ingående av ett interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen om ett obligatoriskt öppenhetsregister [2020/2272(ACI)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Danuta Maria Hübner (A9-0123/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2021)0130)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 15)

Effektivare och renare sjötransporter
Betänkande om tekniska och operativa åtgärder för effektivare och renare sjötransporter [2019/2193(INI)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Karima Delli (A9-0029/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2021)0131)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 16)

Invändning i enlighet med artiklarna 112.2, 122.3 och 112.4 c: gränsvärden för vissa ämnen, inklusive lufenuron
Resolutionsförslag B9-0223/2021

(En majoritet av parlamentets ledamöter erfordrades.)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2021)0132)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 17)

Invändning i enlighet med artiklarna 112.2, 112.3 och 112.4 c: gränsvärden för vissa ämnen, inklusive flonicamid
Resolutionsförslag B9-0222/2021

(En majoritet av parlamentets ledamöter erfordrades.)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2021)0133)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 18)


15. Programmet för rättsliga frågor 2021–2027 ***II (fortsättning på debatten)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för rättsliga frågor och om upphävande av förordning (EU) nr 1382/2013 [06834/1/2020 - C9-0138/2021 - 2018/0208(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Heidi Hautala och Katarina Barley (A9-0146/2021)

(Första delen av debatten: punkt 13 i protokollet av den 27.4.2021)

Talare: Gilles Lebreton för ID-gruppen, Patryk Jaki för ECR-gruppen, Marc Botenga, för The Left-gruppen, Laura Ferrara, grupplös, Antonius Manders, Caterina Chinnici, Ramona Strugariu, Luisa Regimenti, Clara Ponsatí Obiols, Bettina Vollath, Karen Melchior, Mislav Kolakušić och Moritz Körner.

Talare: Didier Reynders (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Se punkt 16 i protokollet av den 27.4.2021.

(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 22)


16. Rådets ståndpunkter vid första behandlingen (uppföljning)

Talmannen meddelade att det inte hade inkommit något förslag i enlighet med artiklarna 67 och 68 i arbetsordningen om avvisning eller ändring av följande av rådets ståndpunkter vid första behandlingen (punkt 9 i protokollet av den 26.4.2021):

- Rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter för uppsagda arbetstagare och om upphävande av förordning (EU) nr 1309/2013Antagen av rådet den 19 april 2021 (05532/1/2021 - COM(2021)0196 - C9-0139/2021 – 2018/0202(COD))
(debatt: punkt 9 i protokollet av den 27.4.2021),

- Rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för rättigheter och värden och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1381/2013 och rådets förordning (EU) nr 390/2014 – Antagen av rådet den 19 april 2021 (06833/1/2020 - COM(2021)0216 - C9-0144/2021 – 2018/0207(COD))
(debatt: punkt 12 i protokollet av den 27.4.2021),

- Rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för rättsliga frågor och om upphävande av förordning (EU) nr 1382/2013 – Antagen av rådet den 19 april 2021 (06834/1/2020 - COM(2021)0214 - C9-0138/2021 – 2018/0208(COD))
(debatt: punkt 13 i protokollet av den 27.4.2021 och punkt 15 i protokollet av den 27.4.2021).

Rådets ståndpunkter ansågs därför godkända.

De föreslagna rättsakterna är därmed antagna (P9_TA(2021)0136, P9_TA(2021)0137 och P9_TA(2021)0138).

(Bilaga ”Omröstningsresultat”, punkterna 20, 21 och 22)


17. Förlängning av mandatet för undersökningskommittén för frågor om skyddet av djur under transport (uppföljning)

Talmannen meddelade att det inte gjort någon invändning mot begäran om en förlängning på tre månader av mandatet för undersökningskommittén för frågor om skyddet av djur under transport, som hade tillkännagivits under föregående dag, måndagen den 26 april 2021 (punkt 6 i protokollet av den 26.4.2021).

Denna förlängning var därmed godkänd.

(Sammanträdet avbröts kl. 19.35.)


18. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 19.55.


19. Andra omröstningsomgången

Parlamentet röstade genom en enda omröstning per ärende om följande:

Handels- och samarbetsavtalet mellan EU och Förenade kungariket ***
Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående, på unionens vägnar, av handels- och samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, å andra sidan, och av avtalet mellan Europeiska unionen och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland om säkerhetsförfaranden för utbyte och skydd av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter [05022/2021 - C9-0086/2021 - 2020/0382(NLE)] - Utskottet för utrikesfrågor - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Andreas Schieder och Christophe Hansen (A9-0128/2021).

Parlamentet genomförde slutomröstningen om

Resultatet av förhandlingarna mellan EU och Förenade kungariket
Resolutionsförslag B9-0225/2021

Parlamentet röstade om besluten om ansvarsfrihet för 2019:

Ansvarsfrihet 2019: EU:s allmänna budget – kommissionen och genomförandeorgan
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2019, avsnitt III – kommissionen och genomförandeorgan [COM(2020)0288 - C9-0220/2020 - 2020/2140(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Joachim Kuhs (A9-0117/2021),

Ansvarsfrihet 2019: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2019, avsnitt I – Europaparlamentet [COM(2020)0288 - C9-0221/2020 - 2020/2141(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A9-0044/2021),

Ansvarsfrihet 2019: EU:s allmänna budget – Europeiska rådet och rådet
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2019, avsnitt II – Europeiska rådet och rådet [COM(2020)0288 - C9-0222/2020 - 2020/2142(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Pascal Durand (A9-0056/2021),

Ansvarsfrihet 2019: EU:s allmänna budget – Europeiska unionens domstol
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2019, avsnitt IV – Europeiska unionens domstol [COM(2020)0288 - C9-0223/2020 - 2020/2143(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ramona Strugariu (A9-0064/2021),

Ansvarsfrihet 2019: EU:s allmänna budget – revisionsrätten
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2019, avsnitt V – revisionsrätten [COM(2020)0288 - C9-0224/2020 - 2020/2144(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Martina Dlabajová (A9-0059/2021),

Ansvarsfrihet 2019: EU:s allmänna budget – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2019, avsnitt VI – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén [COM(2020)0288 - C9-0225/2020 - 2020/2145(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Olivier Chastel (A9-0057/2021),

Ansvarsfrihet 2019: EU:s allmänna budget – Regionkommittén
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2019, avsnitt VII – Regionkommittén [COM(2020)0288 - C9-0226/2020 - 2020/2146(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Alin Mituța (A9-0055/2021),

Ansvarsfrihet 2019: EU:s allmänna budget – Europeiska ombudsmannen
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2019, avsnitt VIII – Europeiska ombudsmannen [COM(2020)0288 - C9-0227/2020 - 2020/2147(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Olivier Chastel (A9-0065/2021),

Ansvarsfrihet 2019: EU:s allmänna budget – Europeiska datatillsynsmannen
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2019, avsnitt IX – Europeiska datatillsynsmannen [COM(2020)0288 - C9-0228/2020 - 2020/2148(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Alin Mituța (A9-0067/2021),

Ansvarsfrihet 2019: EU:s allmänna budget – Europeiska utrikestjänsten
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2019, avsnitt X – Europeiska utrikestjänsten [COM(2020)0288 - C9-0229/2020 - 2020/2149(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Alin Mituța (A9-0063/2021),

Ansvarsfrihet 2019: Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) (före den 20 februari 2019: Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning) för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0230/2020 - 2020/2150(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0069/2021),

Ansvarsfrihet 2019: Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) (före den 20 februari 2019: Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor) för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0231/2020 - 2020/2151(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0094/2021),

Ansvarsfrihet 2019: Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0232/2020 - 2020/2152(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0086/2021),

Ansvarsfrihet 2019: Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0233/2020 - 2020/2153(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0087/2021),

Ansvarsfrihet 2019: Europeiska miljöbyrån
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0234/2020 - 2020/2154(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0080/2021),

Ansvarsfrihet 2019: Europeiska arbetsmiljöbyrån
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) (före den 20 februari 2019: Europeiska arbetsmiljöbyrån) för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0235/2020 - 2020/2155(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0090/2021),

Ansvarsfrihet 2019: Översättningscentrum för Europeiska unionens organ
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ (CdT) för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0236/2020 - 2020/2156(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0084/2021)

Ansvarsfrihet 2019: Europeiska läkemedelsmyndigheten
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0237/2020 - 2020/2157(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0073/2021),

Ansvarsfrihet 2019: Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust) (före den 12 december 2019: Eurojust) för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0238/2020 - 2020/2158(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0101/2021),

Ansvarsfrihet 2019: Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0239/2020 - 2020/2159(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0089/2021)

Ansvarsfrihet 2019: Europeiska sjösäkerhetsbyrån
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0240/2020 - 2020/2160(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0099/2021),

Ansvarsfrihet 2019: Europeiska byrån för luftfartssäkerhet
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0241/2020 - 2020/2161(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0070/2021),

Ansvarsfrihet 2019: Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0242/2020 - 2020/2162(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0097/2021),

Ansvarsfrihet 2019: Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0243/2020 - 2020/2163(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0104/2021),

Ansvarsfrihet 2019: Europeiska unionens cybersäkerhetsbyrå (Enisa)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Enisa (Europeiska unionens cybersäkerhetsbyrå) (före 27 juni 2019: Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet) för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0244/2020 - 2020/2164(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0085/2021),

Ansvarsfrihet 2019: Europeiska unionens järnvägsbyrå
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens järnvägsbyrå (ERA) för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0245/2020 - 2020/2165(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0077/2021),

Ansvarsfrihet 2019: Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol) för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0246/2020 - 2020/2166(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0071/2021),

Ansvarsfrihet 2019: Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0247/2020 - 2020/2167(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0081/2021),

Ansvarsfrihet 2019: Europeiska byrån för GNSS
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för GNSS (GSA) för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0248/2020 - 2020/2168(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0074/2021),

Ansvarsfrihet 2019: Europeiska fiskerikontrollbyrån
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska fiskerikontrollbyrån för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0249/2020 - 2020/2169(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0092/2021),

Ansvarsfrihet 2019: Europeiska kemikaliemyndigheten
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0250/2020 - 2020/2170(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0075/2021),

Ansvarsfrihet 2019: Euratoms försörjningsbyrå
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Euratoms försörjningsbyrå för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0251/2020 - 2020/2171(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0088/2021),

Ansvarsfrihet 2019: Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0252/2020 - 2020/2172(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0096/2021),

Ansvarsfrihet 2019: Europeiska jämställdhetsinstitutet
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska jämställdhetsinstitutet för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0253/2020 - 2020/2173(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0072/2021),

Ansvarsfrihet 2019: Europeiska bankmyndigheten
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska bankmyndigheten för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0254/2020 - 2020/2174(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0091/2021),

Ansvarsfrihet 2019: Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0255/2020 - 2020/2175(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0079/2021),

Ansvarsfrihet 2019: Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0256/2020 - 2020/2176(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0093/2021),

Ansvarsfrihet 2019: Europeiska unionens byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (före den 4 juli 2019: Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter) för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0257/2020 - 2020/2177(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0078/2021),

Ansvarsfrihet 2019: Byrån för stöd till Berec (Berecbyrån)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Byrån för stöd till Berec (Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation) – (Berecbyrån) för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0258/2020 - 2020/2178(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0082/2021),

Ansvarsfrihet 2019: Europeiska institutet för innovation och teknik
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska institutet för innovation och teknik för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0259/2020 - 2020/2179(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0076/2021)

Ansvarsfrihet 2019: Europeiska stödkontoret för asylfrågor
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska stödkontoret för asylfrågor för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0260/2020 - 2020/2180(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0068/2021),

Ansvarsfrihet 2019: Europeiska unionens byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-Lisa)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-Lisa) för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0261/2020 - 2020/2181(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0098/2021),

Ansvarsfrihet 2019: Europeiska gemensamma företaget för ITER och utveckling av fusionsenergi
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det europeiska gemensamma företaget för ITER och utveckling av fusionsenergi för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0262/2020 - 2020/2182(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0110/2021),

Ansvarsfrihet 2019: Det gemensamma Sesar-företaget
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma Sesar företaget för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0263/2020 - 2020/2183(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0106/2021),

Ansvarsfrihet 2019: Det gemensamma företaget Clean Sky 2
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Clean Sky 2 för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0264/2020 - 2020/2184(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0109/2021),

Ansvarsfrihet 2019: Det gemensamma företaget för biobaserade industrier
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för biobaserade industrier för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0265/2020 - 2020/2185(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0105/2021),

Ansvarsfrihet 2019: Det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2 (IMI) för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0266/2020 - 2020/2186(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0113/2021),

Ansvarsfrihet 2019: Det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas 2
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas 2 för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0267/2020 - 2020/2187(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0107/2021),

Ansvarsfrihet 2019: Det gemensamma företaget Shift2Rail
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Shift2Rail för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0268/2020 - 2020/2188(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0111/2021),

Ansvarsfrihet 2019: Det gemensamma företaget Ecsel
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Ecsel för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0269/2020 - 2020/2189(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0108/2021),

Ansvarsfrihet 2019: EU:s allmänna budget – åttonde, nionde, tionde och elfte EUF
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för åttonde, nionde, tionde och elfte Europeiska utvecklingsfonden för budgetåret 2019 [COM(2020)0290 - C9-0270/2020 - 2020/2190(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0095/2021).

Parlamentet röstade om ändringsförslagen till följande:

Markskydd
Resolutionsförslag B9-0221/2021,

Flerårig förvaltningsplan för blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en flerårig förvaltningsplan för blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet, om ändring av förordningarna (EG) nr 1936/2001, (EU) 2017/2107 och (EU) 2019/833 och om upphävande av förordning (EU) 2016/1627 [COM(2019)0619 - C9-0188/2019 - 2019/0272(COD)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Giuseppe Ferrandino (A9-0149/2020).

Parlamentet röstade om den första omgången ändringsförslag till följande förslag till resolution om ansvarsfrihet:

Ansvarsfrihet 2019: EU:s allmänna budget – kommissionen och genomförandeorgan
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2019, avsnitt III – kommissionen och genomförandeorgan [COM(2020)0288 - C9-0220/2020 - 2020/2140(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Joachim Kuhs (A9-0117/2021).

Omröstningen skulle pågå fram till kl. 21.10.

Omröstningen genomfördes.

Omröstningsresultaten skulle tillkännages nästa dag, onsdagen den 28 april 2021 kl. 09.00 (punkt 2 i protokollet av den 28.4.2021).

(Sammanträdet avbröts kl. 19.56.)


ORDFÖRANDESKAP: Nicola BEER
Vice talman

20. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 20.30.


21. Att rädda sommarturistsäsongen genom EU-stöd till besöksnäringen (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Att rädda sommarturistsäsongen genom EU-stöd till besöksnäringen (2021/2653(RSP))

Ana Paula Zacarias (rådets tjänstgörande ordförande) och Thierry Breton (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Cláudia Monteiro de Aguiar för PPE-gruppen, István Ujhelyi för S&D-gruppen, José Ramón Bauzá Díaz för Renew-gruppen, Marco Campomenosi för ID-gruppen, Ciarán Cuffe för Verts/ALE-gruppen, Carlo Fidanza för ECR-gruppen, Elena Kountoura, för The Left-gruppen, Vangelis Meimarakis, Isabel García Muñoz, Izaskun Bilbao Barandica, Francesca Donato, Tilly Metz, Kosma Złotowski, Leila Chaibi, Sven Schulze, Giuseppe Ferrandino, Nicola Danti, Rosanna Conte, Grace O'Sullivan, João Ferreira, Pablo Arias Echeverría, Josianne Cutajar, Valter Flego, Manu Pineda, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Petar Vitanov, Ondřej Kovařík, Magdalena Adamowicz och Marianne Vind.

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

Talare: Vlad Gheorghe, Jens Gieseke, Sylvie Brunet, Henna Virkkunen, Andrey Novakov, Ivan Štefanec, Lefteris Christoforou och Karlo Ressler.

Talare: Thierry Breton och Ana Paula Zacarias.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


22. Rymdprogram 2021–2027 och Europeiska unionens rymdprogrambyrå ***II (debatt)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av unionens rymdprogram och Europeiska unionens rymdprogrambyrå och om upphävande av förordningarna (EU) nr 912/2010, (EU) nr 1285/2013, (EU) nr 377/2014 och beslut nr 541/2014/EU [14312/1/2020 - C9-0140/2021 - 2018/0236(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Massimiliano Salini (A9-0141/2021)

Massimiliano Salini redogjorde för andrabehandlingsrekommendationen.

Talare: Thierry Breton (ledamot av kommissionen).

Talare: Angelika Niebler för PPE-gruppen, Carlos Zorrinho för S&D-gruppen, Christophe Grudler för Renew-gruppen, Isabella Tovaglieri för ID-gruppen, Niklas Nienaß för Verts/ALE-gruppen, Clare Daly, för The Left-gruppen, Pilar del Castillo Vera, Robert Hajšel, Jordan Bardella, Damian Boeselager, Nicolás González Casares och André Rougé.

Talare: Thierry Breton.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Talmannen meddelade att det inte hade inkommit något förslag i enlighet med artiklarna 67 och 68 i arbetsordningen om avvisning eller ändring av rådets ståndpunkt vid första behandlingen (14312/1/2020 - C9-0140/2021 - 2018/0236(COD)).

Rådets ståndpunkt ansågs därför godkänd.

Den föreslagna rättsakten är därmed antagen (P9_TA(2021)0139).

(Bilaga ”Omröstningsresultat”, punkt 23)


23. Inrättande av programmet för den inre marknaden, konkurrenskraft för företag, området för växter, djur, livsmedel och foder och europeisk statistik (programmet för den inre marknaden) 2021–2027 ***II (debatt)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett program för den inre marknaden, konkurrenskraft för företag, inklusive små och medelstora företag, området för växter, djur, livsmedel och foder och europeisk statistik (programmet för den inre marknaden) samt om upphävande av förordningarna (EU) nr 99/2013, (EU) nr 1287/2013, (EU) nr 254/2014 och (EU) nr 652/2014 [14281/1/2020 - C9-0133/2021 - 2018/0231(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Brando Benifei (A9-0142/2021)

Brando Benifei redogjorde för andrabehandlingsrekommendationen

Talare: Thierry Breton (ledamot av kommissionen).

Talare: Andreas Schwab för PPE-gruppen, Patrizia Toia för S&D-gruppen, Sandro Gozi för Renew-gruppen, Marco Campomenosi för ID-gruppen, Eugen Jurzyca för ECR-gruppen, Miroslav Radačovský, grupplös, Ivan Štefanec, Alex Agius Saliba, Andżelika Anna Możdżanowska, Antonius Manders, Maria Grapini, Leszek Miller och Maria-Manuel Leitão-Marques.

Talare: Thierry Breton.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Talmannen meddelade att det inte hade inkommit något förslag i enlighet med artiklarna 67 och 68 i arbetsordningen om avvisning eller ändring av rådets ståndpunkt vid första behandlingen (14281/1/2020 - C9-0133/2021 - 2018/0231(COD)).

Rådets ståndpunkt ansågs därför godkänd.

Den föreslagna rättsakten är därmed antagen (P9_TA(2021)0135).

(Bilaga ”Omröstningsresultat”, punkt 19)


24. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 194 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Undantagsvis accepteras skriftliga röstförklaringar på högst 400 ord.


25. Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns i dokumentet ”Resultat av omröstningar med namnupprop”, som bifogas sammanträdesprotokollet och finns på parlamentets webbplats. De anges endast i informationssyfte och påverkar inte det omröstningsresultat som tillkännagivits i kammaren.

Dokumentet uppdateras regelbundet under högst två veckor efter sammanträdesperioden.

Därefter slutförs förteckningen över rättelser och avsiktsförklaringar för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


26. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 690.962/OJME).


27. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 23.13.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilera Clara, Alametsä Alviina, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Arvanitis Konstantinos, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Belka Marek, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bernhuber Alexander, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Blaga Vasile, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogovič Franc, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brudziński Joachim Stanisław, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Clune Deirdre, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, D'Amato Rosa, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, De Man Filip, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Didier Geoffroy, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Engerer Cyrus, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fiocchi Pietro, Fitto Raffaele, Flego Valter, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gahler Michael, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Haider Roman, Hajšel Robert, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hayer Valérie, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hoogeveen Michiel, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Huhtasaari Laura, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jamet France, Jongerius Agnes, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Juvin Herve, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lenaers Jeroen, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lutgen Benoît, McAllister David, MacManus Chris, Madison Jaak, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Markey Colm, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Matthieu Sara, Maurel Emmanuel, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mituța Alin, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Noichl Maria, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadimoulis Dimitrios, Pedicini Piernicola, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, de la Pisa Carrión Margarita, Pizarro Manuel, Polčák Stanislav, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Terheş Cristian, Terras Riho, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Toom Yana, Torvalds Nils, Tóth Edina, Tovaglieri Isabella, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verhofstadt Guy, Villanueva Ruiz Idoia, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Voss Axel, Vuolo Lucia, Vázquez Lázara Adrián, Wallace Mick, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiesner Emma, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Befriade från närvaro:

Beňová Monika, Berlusconi Silvio, Joveva Irena, Kokalari Arba, Maydell Eva, Skyttedal Sara

På grund av covid-19-pandemin hade det inrättats ett system för distansomröstning (se presidiets beslut av den 20 mars 2020 om komplettering av presidiets beslut av den 3 maj 2004 om anvisningar för omröstningar). Namnen på de ledamöter som deltog i omröstningen finns i sammanträdesprotokollets bilaga ”Resultat av omröstningar med namnupprop” på parlamentets webbplats.


Bilaga 1 – Begäran om upphävande av Filip De Mans immunitet

FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER SOM DELTOG I OMRÖSTNINGEN

ECR:
Aguilar, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Geuking, Hoogeveen, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Sofo, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tarczyński, Terheş, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, De Man, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Regimenti, Reil, Rinaldi, Rivière, Rougé, Sardone, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Bocskor, Buschmann, Caroppo, Castaldo, Comín i Oliveres, Deli, Deutsch, Ferrara, Furore, Gál, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Győri, Gyürk, Hidvéghi, Járóka, Konstantinou, Kósa, Lagos, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Rookmaker, Schaller-Baross, Sinčić, Sonneborn, Tóth, Trócsányi, Uhrík, Uspaskich

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Clune, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, De Meo, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, García-Margallo y Marfil, Gieseke, Glavak, González Pons, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Markey, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Ochojska, Olbrycht, Patriciello, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Tajani, Terras, Thaler, Thun und Hohenstein, Tobé, Tomac, Tomc, Vaidere, Vandenkendelaere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brunet, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Gheorghe, Glück, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Melchior, Mihaylova, Mituța, Müller, Nagtegaal, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Wiesner, Yon-Courtin, Zacharopoulou, Zullo

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Cozzolino, Crețu, Cutajar, Danielsson, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Engerer, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Maxová, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Reuten, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

The Left:
Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

Verts/ALE:
Alametsä, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, D'Amato, Delbos-Corfield, Delli, Eickhout, Evi, Franz, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Matthieu, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Ripa, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Yenbou, Ždanoka


Bilaga 2 – Begäran om upphävande av Zdzisław Krasnodębskis immunitet

FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER SOM DELTOG I OMRÖSTNINGEN

ECR:
Aguilar, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Geuking, Hoogeveen, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Sofo, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tarczyński, Terheş, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, De Man, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Regimenti, Reil, Rinaldi, Rivière, Rougé, Sardone, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Bocskor, Buschmann, Caroppo, Castaldo, Comín i Oliveres, Deli, Deutsch, Ferrara, Furore, Gál, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Győri, Gyürk, Hidvéghi, Járóka, Konstantinou, Kósa, Lagos, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Rookmaker, Schaller-Baross, Sinčić, Sonneborn, Tóth, Trócsányi, Uhrík, Uspaskich

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Clune, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, De Meo, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, García-Margallo y Marfil, Gieseke, Glavak, González Pons, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Markey, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Ochojska, Olbrycht, Patriciello, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Tajani, Terras, Thaler, Thun und Hohenstein, Tobé, Tomac, Tomc, Vaidere, Vandenkendelaere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brunet, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Gheorghe, Glück, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Melchior, Mihaylova, Mituța, Müller, Nagtegaal, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Wiesner, Yon-Courtin, Zacharopoulou, Zullo

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Cozzolino, Crețu, Cutajar, Danielsson, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Engerer, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Maxová, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Reuten, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

The Left:
Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, MacManus, Matias, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

Verts/ALE:
Alametsä, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, D'Amato, Delbos-Corfield, Delli, Eickhout, Evi, Franz, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Matthieu, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Ripa, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Yenbou, Ždanoka


Bilaga 3 – Begäran om upphävande av Ioannis Lagos immunitet

Betänkande A9-0136/2021

FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER SOM DELTOG I OMRÖSTNINGEN

ECR:
Aguilar, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Geuking, Hoogeveen, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Sofo, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tarczyński, Terheş, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, De Man, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Regimenti, Reil, Rinaldi, Rivière, Rougé, Sardone, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Bocskor, Buschmann, Caroppo, Castaldo, Comín i Oliveres, Deli, Deutsch, Ferrara, Furore, Gál, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Győri, Gyürk, Hidvéghi, Járóka, Konstantinou, Kósa, Lagos, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Rookmaker, Schaller-Baross, Sinčić, Sonneborn, Tóth, Trócsányi, Uhrík, Uspaskich

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Clune, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, De Meo, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, García-Margallo y Marfil, Gieseke, Glavak, González Pons, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Markey, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Ochojska, Olbrycht, Patriciello, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Tajani, Terras, Thaler, Thun und Hohenstein, Tobé, Tomac, Tomc, Vaidere, Vandenkendelaere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brunet, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Gheorghe, Glück, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Melchior, Mihaylova, Mituța, Müller, Nagtegaal, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Wiesner, Yon-Courtin, Zacharopoulou, Zullo

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Cozzolino, Crețu, Cutajar, Danielsson, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Engerer, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Maxová, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Reuten, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

The Left:
Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

Verts/ALE:
Alametsä, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, D'Amato, Delbos-Corfield, Delli, Eickhout, Evi, Franz, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Matthieu, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Ripa, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Yenbou, Ždanoka


Bilaga 4 – Begäran om upphävande av Ioannis Lagos immunitet

Betänkande A9-0135/2021

FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER SOM DELTOG I OMRÖSTNINGEN

ECR:
Aguilar, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Geuking, Hoogeveen, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Sofo, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tarczyński, Terheş, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, De Man, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Regimenti, Reil, Rinaldi, Rivière, Rougé, Sardone, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Bocskor, Buschmann, Caroppo, Castaldo, Comín i Oliveres, Deli, Deutsch, Ferrara, Furore, Gál, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Győri, Gyürk, Hidvéghi, Járóka, Konstantinou, Kósa, Lagos, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Rookmaker, Schaller-Baross, Sinčić, Sonneborn, Tóth, Trócsányi, Uhrík, Uspaskich

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Clune, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, De Meo, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, García-Margallo y Marfil, Gieseke, Glavak, González Pons, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Markey, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Ochojska, Olbrycht, Patriciello, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Tajani, Terras, Thaler, Thun und Hohenstein, Tobé, Tomac, Tomc, Vaidere, Vandenkendelaere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brunet, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Gheorghe, Glück, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Melchior, Mihaylova, Mituța, Müller, Nagtegaal, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Wiesner, Yon-Courtin, Zacharopoulou, Zullo

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Cozzolino, Crețu, Cutajar, Danielsson, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Engerer, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Maxová, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Reuten, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

The Left:
Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

Verts/ALE:
Alametsä, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, D'Amato, Delbos-Corfield, Delli, Eickhout, Evi, Franz, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Matthieu, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Ripa, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Yenbou, Ždanoka

Senaste uppdatering: 31 januari 2022Rättsligt meddelande - Integritetspolicy