Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2021/2654(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

B9-0233/2021

Debatter :

PV 28/04/2021 - 4
CRE 28/04/2021 - 4

Omröstningar :

PV 29/04/2021 - 19

Antagna texter :


Protokoll
XML 17k
Onsdagen den 28 april 2021 - Bryssel

ORDFÖRANDESKAP: Roberta METSOLA
Vice talman

4. Digitalt grönt intyg – unionsmedborgare ***I – Digitalt grönt intyg – tredjelandsmedborgare ***I – Tillgång till covid-19-testning till överkomliga priser (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om en ram för utfärdande, kontroll och godtagande av interoperabla intyg om vaccination, testning och tillfrisknande för att underlätta fri rörlighet under covid-19-pandemin (digitalt grönt intyg) [COM(2021)0130 - C9-0104/2021- 2021/0068(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Juan Fernando López Aguilar

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om en ram för utfärdande, kontroll och godtagande av interoperabla intyg om vaccination, testning och tillfrisknande för tredjelandsmedborgare som lagligen vistas eller är lagligen bosatta på medlemsstaters territorier under covid-19-pandemin (digitalt grönt intyg) [COM(2021)0140 - C9-0100/2021 - 2021/0071(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Juan Fernando López Aguilar

Uttalanden av rådet och kommissionen: Tillgång till covid-19-testning till överkomliga priser (2021/2654(RSP))

Ana Paula Zacarias (rådets tjänstgörande ordförande) och Didier Reynders (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden

Talare: Juan Fernando López Aguilar (föredragande).

Talare: Jeroen Lenaers för PPE-gruppen, Birgit Sippel för S&D-gruppen, Sophia in 't Veld för Renew-gruppen, Annalisa Tardino för ID-gruppen, Tineke Strik för Verts/ALE-gruppen, Nicola Procaccini för ECR-gruppen, Cornelia Ernst, för The Left-gruppen, Mislav Kolakušić, grupplös, Cristian-Silviu Buşoi, Heléne Fritzon, José Ramón Bauzá Díaz, Nicolaus Fest, Tilly Metz, Anna Zalewska (talmannen påminde om de gällande bestämmelserna om anföranden i artikel 195 i arbetsordningen, mot bakgrund av kommentarer som fällts utan mikrofon i salen), Kateřina Konečná, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Peter Liese, Javier Moreno Sánchez, María Soraya Rodríguez Ramos, Jean-Lin Lacapelle, Diana Riba i Giner, Assita Kanko, Anne-Sophie Pelletier, Laura Ferrara, Paulo Rangel, Jytte Guteland, Dragoş Tudorache, Sylvia Limmer, David Cormand, Rob Rooken, Petros Kokkalis, Balázs Hidvéghi, Esther de Lange, Christel Schaldemose, Frédérique Ries, Simona Baldassarre, Jutta Paulus, Margarita de la Pisa Carrión, Silvia Modig, Antonio Tajani, Simona Bonafè, Dita Charanzová och Roman Haider.

ORDFÖRANDESKAP: Katarina BARLEY
Vice talman

Talare: Michèle Rivasi, Cristian Terheş, Dolors Montserrat, Petar Vitanov, Fabienne Keller, Piernicola Pedicini, Beata Kempa, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Sylvie Guillaume, Nicolae Ştefănuță, Sara Matthieu, Patryk Jaki, Isabel Wiseler-Lima, Sara Cerdas, Michal Šimečka, Andreas Schwab, Maria Grapini, Anna Júlia Donáth, Nathalie Colin-Oesterlé, Brando Benifei, Vlad-Marius Botoş, Loránt Vincze, Tiemo Wölken, Elsi Katainen, Pernille Weiss, Isabel Santos, Jan-Christoph Oetjen, Michaela Šojdrová, Łukasz Kohut, Caroline Nagtegaal, Tomislav Sokol, Romana Jerković, Lukas Mandl, Traian Băsescu och Tom Vandenkendelaere.

Talare: Didier Reynders och Ana Paula Zacarias.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 132.2 i arbetsordningen):

- Annalisa Tardino och Jean-Lin Lacapelle, för ID-gruppen, om tillgång till covid-19-testning till överkomliga priser (2021/2654(RSP)) (B9-0233/2021),

- Cristian-Silviu Buşoi, för PPE-gruppen, Jytte Guteland och Christel Schaldemose, för S&D-gruppen, Sophia in ’t Veld, María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans, Dragoş Tudorache, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Ondřej Kovařík, Yana Toom, Olivier Chastel, Karen Melchior, Claudia Gamon, Ulrike Müller, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, för Renew-gruppen, Tilly Metz, för Verts/ALE-gruppen, Alexandr Vondra och Nicola Procaccini, för ECR-gruppen, och Kateřina Konečná, för The Left-gruppen, om tillgång till covid-19-testning till överkomliga priser (2021/2654(RSP)) (B9-0234/2021/rev).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6 i protokollet av den 28.4.2021 (ändringsförslag) och punkt 6 i protokollet av den 29.4.2021 (ändringsförslag - B9-0234/2021/rev); punkt 16 i protokollet av den 28.4.2021 (slutomröstning) och punkt 12 i protokollet av den 29.4.2021 - B9-0234/2021/rev).

Tillkännagivande av omröstningsresultaten: punkt 13 i protokollet av den 28.4.2021 (ändringsförslag) och punkt 10 i protokollet av den 29.4.2021 (ändringsförslag - B9-0234/2021/rev); punkt 19 i protokollet av den 29.4.2021 (slutomröstning).

Senaste uppdatering: 2 februari 2022Rättsligt meddelande - Integritetspolicy