Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 12k
Сряда, 28 април 2021 г. - Брюксел

6. Първо гласуване
Пълни стенографски протоколи

Парламентът пристъпи към гласуване на измененията по:

Цифрово зелено удостоверение - граждани на Съюза ***I
Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно рамка за издаването, проверката и приемането на оперативно съвместими удостоверения за ваксинация, направен тест и преболедуване с цел улесняване на свободното движение по време на пандемията от COVID-19 (Цифрово зелено удостоверение) [COM(2021)0130 - C9-0104/2021- 2021/0068(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Juan Fernando López Aguilar;

Цифрово зелено удостоверение - граждани на трети държави ***I
Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно рамка за издаването, проверката и приемането на оперативно съвместими удостоверения за ваксинация, направен тест и преболедуване на граждани на трети държави, които престояват законно или пребивават законно на територията на държавите членки, по време на пандемията от COVID-19 (Цифрово зелено удостоверение) [COM(2021)0140 - C9-0100/2021 - 2021/0071(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Juan Fernando López Aguilar
;

Данъчно облагане на цифровия сектор: преговори в рамките на ОИСР, данъчен статут на цифровите дружества и евентуален европейски данък върху цифровите технологии
Доклад относно данъчното облагане на цифровия сектор: преговори в рамките на ОИСР, данъчен статут на цифровите дружества и евентуален европейски данък върху цифровите технологии [2021/2010(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчици: Andreas Schwab и Martin Hlaváček (A9-0103/2021);

Убийството на Дафне Каруана Галиция и принципите на правовата държава в Малта
Предложение за резолюция, внесено съгласно член 132, параграф 2 от Правилника за дейността, от Vladimír Bilčík, от името на групата PPE, Katarina Barley, от името на групата S&D, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Moritz Körner, Yana Toom, Jan-Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa, Malik Azmani, Sophia in ’t Veld и Dragoş Tudorache, от името на групата Renew, Nicolaus Fest, от името на групата ID, Gwendoline Delbos-Corfield, Sven Giegold, Saskia Bricmont, Alice Kuhnke, Sylwia Spurek, Rosa D’Amato, Francisco Guerreiro, Viola Von Cramon-Taubadel, Heidi Hautala, Daniel Freund, Ignazio Corrao и Tineke Strik, от името на групата Verts/ALE, Patryk Jaki, от името на групата ECR, Konstantinos Arvanitis, от името на групата The Left, Laura Ferrara и Sabrina Pignedoli, относно убийството на Дафне Каруана Галиция и принципите на правовата държава в Малта (2021/2611(RSP)) (B9-0219/2021)
Разискването се състоя на 25 март 2021 г. (точка 11 от протокола от 25.3.2021 г.).

Парламентът пристъпи към гласуване по втората партида изменения към предложенията за резолюция относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета:

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейски парламент
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година, раздел I ‒ Европейски парламент [COM(2020)0288 - C9-0221/2020 - 2020/2141(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Petri Sarvamaa (A9-0044/2021);

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Общ бюджет на ЕС – Съвет и Европейски съвет
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година, раздел II – Европейски съвет и Съвет [COM(2020)0288 - C9-0222/2020 - 2020/2142(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Pascal Durand (A9-0056/2021).

Парламентът пристъпи към окончателно гласуване на:

Многогодишен план за управление на червения тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море ***I
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на многогодишен план за управление на червения тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море, за изменение на регламенти (ЕО) № 1936/2001, (ЕС) 2017/2107 и (ЕС) 2019/833 и за отмяна на Регламент (ЕС) 2016/1627 [COM(2019)0619 - C9-0188/2019 - 2019/0272(COD)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Giuseppe Ferrandino (A9-0149/2020);

Опазване на почвите
Предложение за резолюция B9-0221/2021.

Гласуването ще продължи до 14.15 ч.

Пристъпи се към гласуване.

Резултатите от гласуването ще бъдат обявени в 19.00 ч. (точка 13 от протокола от 27.4.2021 г.)

Последно осъвременяване: 2 февруари 2022 г.Правна информация - Политика за поверителност