Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
XML 9k
Onsdag den 28. april 2021 - Bruxelles

6. Første afstemningsrunde
CRE

Parlamentet gik over til afstemningen om ændringsforslagene til:

Digitalt grønt certifikat - unionsborgere ***I
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en ramme for udstedelse, kontrol og godkendelse af interoperable certifikater for vaccination, test og restitution med henblik på at fremme den frie bevægelighed under covid-19-pandemien (digitalt grønt certifikat) [COM(2021)0130 - C9-0104/2021- 2021/0068(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Juan Fernando López Aguilar

Digitalt grønt certifikat - tredjelandsstatsborgere ***I
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en ramme for udstedelse, kontrol og godkendelse af interoperable certifikater for vaccination, test og restitution for så vidt angår tredjelandsstatsborgere, der lovligt bor eller opholder sig på medlemsstaternes område, under covid-19-pandemien (digitalt grønt certifikat)
[COM(2021)0140 - C9-0100/2021 - 2021/0071(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Juan Fernando López Aguilar

Digital beskatning: OECD-forhandlinger, digitale virksomheders skattemæssige hjemsted og en eventuel europæisk digital skat
Betænkning om digital beskatning: OECD-forhandlinger, digitale virksomheders skattemæssige hjemsted og en eventuel europæisk digital skat [2021/2010(INI)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordførere: Andreas Schwab og Martin Hlaváček (A9-0103/2021)

Mordet på Daphne Caruana Galizia og retsstatsprincippet i Malta
Forslag til beslutning indgivet i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 132, stk. 2, af Vladimír Bilčík og Vladimír Bilčík for PPE-Gruppen, Katarina Barley for S&D-Gruppen, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Moritz Körner, Yana Toom, Jan-Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa, Malik Azmani, Sophia in ’t Veld og Dragoş Tudorache, Nicolaus Fest for ID-Gruppen, Gwendoline Delbos-Corfield, Sven Giegold, Saskia Bricmont, Alice Kuhnke, Sylwia Spurek, Rosa D’Amato, Francisco Guerreiro, Viola Von Cramon-Taubadel, Heidi Hautala, Daniel Freund, Ignazio Corrao og Tineke Strik for Verts/ALE-Gruppen, Patryk Jaki for ECR-Gruppen, Konstantinos Arvanitis for The Left-Gruppen, Laura Ferrara og Sabrina Pignedoli om mordet på Daphne Caruana Galizia og retsstatssituationen i Malta (2021/2611(RSP)) (B9-0219/2021)
Forhandlingen fandt sted den 25. marts 2021 (punkt 11 i protokollen af 25.3.2021).

Parlamentet gik over til at stemme om anden ombæring af ændringsforslag til forslag til beslutning om decharge:

Decharge 2019: Unionens almindelige budget - Europa-Parlamentet
Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2019, Sektion I - Europa-Parlamentet [COM(2020)0288 - C9-0221/2020 - 2020/2141(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Petri Sarvamaa (A9-0044/2021)

Decharge 2019: Unionens almindelige budget - Rådet og Det Europæiske Råd
Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2019, Sektion II - Det Europæiske Råd og Rådet [COM(2020)0288 - C9-0222/2020 - 2020/2142(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Pascal Durand (A9-0056/2021).

Parlamentet gik over til den endelige afstemning om:

Flerårig forvaltningsplan for almindelig tun i det østlige Atlanterhav og Middelhavet ***I
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentet og Rådets forordning om indførelse af en flerårig forvaltningsplan for almindelig tun i det østlige Atlanterhav og Middelhavet, om ændring af forordning (EF) nr. 1936/2001, forordning (EU) 2017/2107 og forordning (EU) 2019/833 og om ophævelse af forordning (EU) 2016/1627 [COM(2019)0619 - C9-0188/2019 - 2019/0272(COD)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Giuseppe Ferrandino (A9-0149/2020)

Jorbundsbeskyttelse
Forslag til beslutning B9-0221/2021.

Afstemningen ville være åben til kl. 14.15.

Afstemningen gennemførtes.

Afstemningsresultaterne ville blive bekendtgjort kl. 19.00 (punkt 13 i protokollen af 27.4.2021)

Seneste opdatering: 27. juli 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik