Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
XML 9k
Kolmapäev, 28. aprill 2021 - Brüssel

6. Esimene hääletusvoor
Istungi stenogramm

Hääletusele pandi järgmiste dokumentide kohta esitatud muudatusettepanekud:

Roheline digitõend – Liidu kodanikud ***I
Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse koostalitlusvõimeliste vaktsineerimis-, testimis- ja tervenemistõendite väljastamise, kontrollimise ja aktsepteerimise raamistik, et hõlbustada vaba liikumist COVID-19 pandeemia ajal (roheline digitõend) - [COM(2021)0130 - C9-0104/2021- 2021/0068(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Juan Fernando López Aguilar;

Roheline digitõend – Kolmandate riikide kodanikud ***I
Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse koostalitlusvõimeliste vaktsineerimis-, testimis- ja tervenemistõendite väljastamise, kontrollimise ja aktsepteerimise raamistik kolmandate riikide kodanike jaoks, kes viibivad või elavad COVID-19 pandeemia ajal seaduslikult mõne liikmesriigi territooriumil (roheline digitõend) - [COM(2021)0140 - C9-0100/2021 - 2021/0071(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Juan Fernando López Aguilar
;

Digimajanduse maksustamine: OECD läbirääkimised, digivaldkonna ettevõtjate maksuresidentsus ja võimalik Euroopa digimaks
Raport digimajanduse maksustamise kohta: OECD läbirääkimised, digivaldkonna ettevõtjate maksuresidentsus ja võimalik Euroopa digimaks [2021/2010(INI)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöörid: Andreas Schwab ja Martin Hlaváček (A9-0103/2021);

Daphne Caruana Galizia mõrv ja õigusriik Maltal
Resolutsiooni ettepanek, mille esitasid kodukorra artikli 132 lõike 2 alusel Vladimír Bilčík fraktsiooni PPE nimel, Katarina Barley fraktsiooni S&D nimel, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Moritz Körner, Yana Toom, Jan-Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa, Malik Azmani, Sophia in ’t Veld ja Dragoş Tudorache fraktsiooni Renew nimel, Nicolaus Fest fraktsiooni ID nimel, Gwendoline Delbos-Corfield, Sven Giegold, Saskia Bricmont, Alice Kuhnke, Sylwia Spurek, Rosa D’Amato, Francisco Guerreiro, Viola Von Cramon-Taubadel, Heidi Hautala, Daniel Freund, Ignazio Corrao ja Tineke Strik fraktsiooni Verts/ALE nimel, Patryk Jaki fraktsiooni ECR nimel, Konstantinos Arvanitis fraktsiooni The Left nimel, Laura Ferrara ja Sabrina Pignedoli Daphne Caruana Galizia mõrvamise ja õigusriigi põhimõtte järgimise kohta Maltal (2021/2611(RSP)) (B9-0219/2021)
Arutelu toimus 25. märtsil 2021 (25.3.2021 protokollipunkt 11).

Parlamendis pandi hääletusele eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitlevatele raportitele esitatud muudatusettepanekute teine osa:

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Parlament
Raport Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, I jagu – Euroopa Parlament [COM(2020)0288 - C9-0221/2020 - 2020/2141(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A9-0044/2021);

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu
Raport Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, II jagu – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu [COM(2020)0288 - C9-0222/2020 - 2020/2142(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Pascal Durand (A9-0056/2021).

Parlamendis pandi lõpphääletusele:

Atlandi ookeani idaosa ja Vahemere hariliku tuuni varude majandamise mitmeaastane kava ***I
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse Atlandi ookeani idaosa ja Vahemere hariliku tuuni varude majandamise mitmeaastane kava ning millega muudetakse määrusi (EÜ) nr 1936/2001, (EL) 2017/2107 ja (EL) 2019/833 ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) 2016/1627 [COM(2019)0619 - C9-0188/2019 - 2019/0272(COD)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Giuseppe Ferrandino (A9-0149/2020).

Mullakaitse
Resolutsiooni ettepanek B9-0221/2021.

Hääletuse lõpp kell 14.15.

Toimus hääletus.

Hääletuse tulemused tehakse teatavaks kell 19 (27.4.2021 protokollipunkt 13)

Viimane päevakajastamine: 2. veebruar 2022Õigusteave - Privaatsuspoliitika