Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
XML 9k
Woensdag 28 april 2021 - Brussel

6. Eerste stemming
CRE

Het Parlement stemt over de amendementen op:

Digitaal groen certificaat - burgers van de Unie ***I
Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een kader voor de afgifte, verificatie en aanvaarding van interoperabele vaccinatie-, test- en herstelcertificaten teneinde het vrije verkeer tijdens de COVID-19-pandemie te vergemakkelijken (digitaal groen certificaat) [COM(2021)0130 - C9-0104/2021- 2021/0068(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Juan Fernando López Aguilar;

Digitaal groen certificaat - onderdanen van derde landen ***I
Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een kader voor de afgifte, verificatie en aanvaarding van interoperabele vaccinatie-, test- en herstelcertificaten teneinde het vrije verkeer tijdens de COVID-19-pandemie te faciliteren (digitaal groen certificaat) [COM(2021)0140 - C9-0100/2021 - 2021/0071(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Juan Fernando López Aguilar;

Digitale belastingheffing: OESO-onderhandelingen, fiscale woonplaats van digitale ondernemingen en een mogelijke Europese digitale belasting
Verslag over digitale belastingheffing: OESO-onderhandelingen, fiscale woonplaats van digitale ondernemingen en een mogelijke Europese digitale belasting [2021/2010(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteurs: Andreas Schwab en Martin Hlaváček (A9-0103/2021);

De moord op Daphne Caruana Galizia en de rechtsstaat in Malta
Ontwerpresolutie ingediend overeenkomstig artikel 132, lid 2, van het Reglement, door Vladimír Bilčíkk, namens de PPE-Fractie, Katarina Barley, namens de S&D-Fractie, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Moritz Körner, Yana Toom, Jan-Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa, Malik Azmani, Sophia in ’t Veld en Dragoş Tudorache, namens de Renew-Fractie, Nicolaus Fest, namens de ID-Fractie, Gwendoline Delbos-Corfield, Sven Giegold, Saskia Bricmont, Alice Kuhnke, Sylwia Spurek, Rosa D’Amato, Francisco Guerreiro, Viola Von Cramon-Taubadel, Heidi Hautala, Daniel Freund, Ignazio Corrao en Tineke Strik, namens de Verts/ALE-Fractie, Patryk Jaki, namens de ECR-Fractie, Konstantinos Arvanitis, namens de Fractie The Left, Laura Ferrara en Sabrina Pignedoli, over de moord op Daphne Caruana Galizia en de rechtsstaat in Malta (2021/2611(RSP)) (B9-0219/2021)
Het debat heeft plaatsgevonden op 25 maart 2021 (punt 11 van de notulen van 25.3.2021).

Het Parlement stemt over de tweede reeks amendementen op de ontwerpresoluties over de kwijting:

Kwijting 2019: Algemene begroting van de EU - Europees Parlement
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019, afdeling I — Europees Parlement [COM(2020)0288 - C9-0221/2020 - 2020/2141(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A9-0044/2021);

Kwijting 2019: Algemene begroting van de EU - Raad en Europese Raad
Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019, afdeling II – Europese Raad en Raad [COM(2020)0288 - C9-0222/2020 - 2020/2142(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Pascal Durand (A9-0056/2021).

Het Parlement houdt een eindstemming over:

Meerjarig beheersplan voor blauwvintonijn in het oostelijke deel van de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee ***I
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een meerjarig beheersplan voor blauwvintonijn in het oostelijke deel van de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 1936/2001, (EU) 2017/2107 en (EU) 2019/833 en tot intrekking van Verordening (EU) 2016/1627 [COM(2019)0619 - C9-0188/2019 - 2019/0272(COD)] - Commissie visserij. Rapporteur: Giuseppe Ferrandino (A9-0149/2020).

Bodembescherming
Ontwerpresolutie B9-0221/2021.

Er kan worden gestemd tot 14.15 uur.

Vervolgens wordt tot stemming overgegaan.

De uitslag van de stemming wordt bekendgemaakt om 19 uur (punt 13 van de notulen van 27.4.2021).

Laatst bijgewerkt op: 2 februari 2022Juridische mededeling - Privacybeleid