Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
XML 9k
Środa, 28 kwietnia 2021 r. - Bruksela

6. Pierwsza część głosowania
CRE

Parlament przystąpi do głosowania nad poprawkami do następujących dokumentów:

Zielone zaświadczenie cyfrowe - obywatele Unii ***I
Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ram wydawania, weryfikowania i uznawania interoperacyjnych zaświadczeń o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w celu ułatwienia swobodnego przepływu w czasie pandemii COVID-19 (zielone zaświadczenie cyfrowe) [COM(2021)0130 - C9-0104/2021- 2021/0068(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Juan Fernando López Aguilar;

Zielone zaświadczenie cyfrowe - obywatele państw trzecich ***I
Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ram wydawania obywatelom państw trzecich legalnie zamieszkującym lub legalnie przebywającym na terytorium państw członkowskich interoperacyjnych zaświadczeń o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia (zielone zaświadczenie cyfrowe) oraz weryfikowania i uznawania takich zaświadczeń w czasie pandemii COVID-19 [COM(2021)0140 - C9-0100/2021 - 2021/0071(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Juan Fernando López Aguilar
;

Opodatkowanie gospodarki cyfrowej: negocjacje OECD, rezydencja podatkowa przedsiębiorstw cyfrowych i ewentualny europejski podatek cyfrowy
Sprawozdanie w sprawie opodatkowania gospodarki cyfrowej: negocjacje OECD, rezydencja podatkowa przedsiębiorstw cyfrowych i ewentualny europejski podatek cyfrowy [2021/2010(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawcy: Andreas Schwab i Martin Hlaváček (A9-0103/2021);

Zabójstwo Daphne Caruany Galizii i praworządność na Malcie
Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 132 ust. 2 Regulaminu przez następujących posłów: Vladimír Bilčík, w imieniu grupy PPE, Katarina Barley, w imieniu grupy S&D, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Moritz Körner, Yana Toom, Jan-Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa, Malik Azmani, Sophia in ’t Veld i Dragoş Tudorache, w imieniu grupy Renew, Nicolaus Fest, w imieniu grupy ID, Gwendoline Delbos-Corfield, Sven Giegold, Saskia Bricmont, Alice Kuhnke, Sylwia Spurek, Rosa D’Amato, Francisco Guerreiro, Viola Von Cramon-Taubadel, Heidi Hautala, Daniel Freund, Ignazio Corrao i Tineke Strik, w imieniu grupy Verts/ALE, Patryk Jaki, w imieniu grupy ECR, Konstantinos Arvanitis, w imieniu grupy The Left, Laura Ferrara i Sabrina Pignedoli, w sprawie zabójstwa Daphne Caruany Galizii i praworządności na Malcie (2021/2611(RSP)) (B9-0219/2021)
Debata odbyła się dnia 25 marca 2021 r. (pkt 11 protokołu z dnia 25.3.2021).

Parlament przystąpi do głosowania nad drugą serią poprawek do projektów rezolucji dotyczących absolutorium:

Absolutorium za rok 2019: budżet ogólny UE – Parlament Europejski
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019, sekcja I – Parlament Europejski [COM(2020)0288 - C9-0221/2020 - 2020/2141(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A9-0044/2021);

Absolutorium za rok 2019: budżet ogólny UE – Rada i Rada Europejska
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019, sekcja II – Rada i Rada Europejska [COM(2020)0288 - C9-0222/2020 - 2020/2142(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Pascal Durand (A9-0056/2021).

Parlament przystąpi do głosowań końcowych nad następującymi tekstami:

Wieloletni plan zarządzania zasobami tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym ***I
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wieloletni plan zarządzania zasobami tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym oraz zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1936/2001, (UE) 2017/2107 i (UE) 2019/833 oraz uchylającego rozporządzenie (UE) 2016/1627 [COM(2019)0619 - C9-0188/2019 - 2019/0272(COD)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: Giuseppe Ferrandino (A9-0149/2020).

Ochrona gleb
Projekt rezolucji B9-0221/2021.

Głosowanie będzie otwarte do godz. 14.15.

Przystąpiono do głosowania.

Wyniki głosowania zostaną ogłoszone o godz. 19.00 (pkt 13 protokołu z dnia 27.4.2021).

Ostatnia aktualizacja: 2 lutego 2022Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności