Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
XML 10k
Miercuri, 28 aprilie 2021 - Bruxelles

6. Prima sesiune de votare
CRE

Parlamentul este invitat să treacă la votul amendamentelor la:

Certificatul verde digital - Cetățenii Uniunii ***I
Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind un cadru pentru eliberarea, verificarea și acceptarea adeverințelor interoperabile de vaccinare, de testare și de vindecare în vederea facilitării liberei circulații în timpul pandemiei de COVID-19 (adeverința electronică verde) [COM(2021)0130 - C9-0104/2021- 2021/0068(COD)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Juan Fernando López Aguilar;

Certificatul verde digital - Resortisanții țărilor terțe ***I
Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind un cadru pentru eliberarea, verificarea și acceptarea adeverințelor interoperabile de vaccinare, de testare și de vindecare destinate resortsanților țărilor terțe a căror ședere sau reședință pe teritoriul statelor membre ale UE este legală în timpul pandemiei de COVID-19 (adeverința electronică verde) [COM(2021)0140 - C9-0100/2021 - 2021/0071(COD)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Juan Fernando López Aguilar;

Impozitarea economiei digitale: negocierile OCDE, domiciliul fiscal al întreprinderilor digitale și o posibilă taxă digitală europeană
Raport referitor la impozitarea economiei digitale: negocierile OCDE, domiciliul fiscal al întreprinderilor digitale și o posibilă taxă digitală europeană [2021/2010(INI)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportori: Andreas Schwab și Martin Hlaváček (A9-0103/2021);

Asasinarea lui Daphne Caruana Galizia și statul de drept în Malta
Propunere de rezoluție depusă în conformitate cu articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul de procedură de către Vladimír Bilčík și Vladimír Bilčík, în numele Grupului PPE, Katarina Barley, în numele Grupului S&D, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Moritz Körner, Yana Toom, Jan-Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa, Malik Azmani, Sophia in ’t Veld și Dragoş Tudorache, Nicolaus Fest, în numele Grupului ID, Gwendoline Delbos-Corfield, Sven Giegold, Saskia Bricmont, Alice Kuhnke, Sylwia Spurek, Rosa D’Amato, Francisco Guerreiro, Viola Von Cramon-Taubadel, Heidi Hautala, Daniel Freund, Ignazio Corrao și Tineke Strik, în numele Grupului Verts/ALE, Patryk Jaki, în numele Grupului ECR, Konstantinos Arvanitis, în numele Grupului The Left, Laura Ferrara și Sabrina Pignedoli, referitoare la asasinarea jurnalistei Daphne Caruana Galizia și statul de drept în Malta (2021/2611(RSP)) (B9-0219/2021)
Dezbaterea a avut loc la 25 martie 2021 (punctul 11 al PV din 25.3.2021).

Parlamentul este invitat să treacă la votarea celei de-a doua serii de amendamente la propunerile de rezoluții privind descărcarea bugetară:

Descărcarea de gestiune 2019: bugetul general al UE - Parlamentul European
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2019, secțiunea I – Parlamentul European [COM(2020)0288 - C9-0221/2020 - 2020/2141(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Petri Sarvamaa (A9-0044/2021);

Descărcarea de gestiune 2019: bugetul general al UE - Consiliul și Consiliul European
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2019, secțiunea II – Consiliul European și Consiliul [COM(2020)0288 - C9-0222/2020 - 2020/2142(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Pascal Durand (A9-0056/2021).

Parlamentul este invitat să treacă la voturile finale privind:

Plan multianual de gestionare pentru tonul roșu din Oceanul Atlantic de Est și din Marea Mediterană ***I
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui plan multianual de gestionare pentru tonul roșu din Oceanul Atlantic de Est și din Marea Mediterană, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1936/2001, (UE) 2017/2107 și (UE) 2019/833 și de abrogare a Regulamentului (UE) 2016/1627 [COM(2019)0619 - C9-0188/2019 - 2019/0272(COD)] - Comisia pentru pescuit. Raportor: Giuseppe Ferrandino (A9-0149/2020);

Protecția solului
Propunere de rezoluție B9-0221/2021.

Scrutinul va fi deschis până la 14.15.

S-a trecut la vot.

Rezultatele voturilor vor fi anunțate la ora 19 (punctul 13 al PV din 27.4.2021)

Ultima actualizare: 27 iulie 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate