Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 9k
Streda, 28. apríla 2021 - Brusel

6. Prvé hlasovanie
Doslovný zápis

Parlament hlasuje o pozmeňujúcich návrhoch:

Digitálne zelené osvedčenie – občania Únie ***I
Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o rámci pre vydávanie, overovanie a uznávanie interoperabilných potvrdení o očkovaní, vykonaní testu a prekonaní ochorenia s cieľom uľahčiť voľný pohyb počas pandémie ochorenia COVID-19 (digitálne zelené osvedčenie) [COM(2021)0130 - C9-0104/2021- 2021/0068(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Juan Fernando López Aguilar;

Digitálne zelené osvedčenie – štátni príslušníci tretích krajín ***I
Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o rámci pre vydávanie, overovanie a uznávanie interoperabilných potvrdení o očkovaní, vykonaní testu a prekonaní ochorenia občanom tretích krajín, ktorí sa oprávnene zdržiavajú na území členských štátov alebo v nich majú oprávnený pobyt, počas pandémie ochorenia COVID-19 (digitálne zelené osvedčenie) [COM(2021)0140 - C9-0100/2021 - 2021/0071(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Juan Fernando López Aguilar;

Zdaňovanie digitálneho hospodárstva: rokovania OECD, daňová rezidencia digitálnych spoločností a prípadná európska digitálna daň
Správa o zdaňovaní digitálneho hospodárstva: rokovania OECD, daňová rezidencia digitálnych spoločností a prípadná európska digitálna daň [2021/2010(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajcovia: Andreas Schwab a Martin Hlaváček (A9-0103/2021);

Vražda Daphne Caruanovej Galiziovej a právny štát na Malte
Návrh uznesenia predložený v súlade s článkom 132 ods. 2 rokovacieho poriadku, ktorý predkladajú Vladimír Bilčík, v mene skupiny PPE, Katarina Barley, v mene skupiny S&D, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Moritz Körner, Yana Toom, Jan-Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa, Malik Azmani, Sophia in ’t Veld a Dragoş Tudorache, v mene skupiny Renew, Nicolaus Fest, v mene skupiny ID, Gwendoline Delbos-Corfield, Sven Giegold, Saskia Bricmont, Alice Kuhnke, Sylwia Spurek, Rosa D’Amato, Francisco Guerreiro, Viola Von Cramon-Taubadel, Heidi Hautala, Daniel Freund, Ignazio Corrao a Tineke Strik, v mene skupiny Verts/ALE, Patryk Jaki, v mene skupiny ECR, Konstantinos Arvanitis, v mene skupiny The Left, Laura Ferrara a Sabrina Pignedoli, o vražde Daphne Caruanovej Galiziovej a dodržiavaní zásad právneho štátu na Malte (2021/2611(RSP)) (B9-0219/2021)
Rozprava sa uskutočnila 25. marca 2021 (bod 11 zápisnice zo dňa 25.3.2021).

Parlament hlasuje o druhom súbore pozmeňujúcich návrhov k návrhom uznesení o absolutóriu:

Absolutórium za rok 2019: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament
Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2019, oddiel I – Európsky parlament [COM(2020)0288 - C9-0221/2020 - 2020/2141(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Petri Sarvamaa (A9-0044/2021);

Absolutórium za rok 2019: všeobecný rozpočet EÚ – Rada a Európska rada
Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2019, oddiel II – Európska rada a Rada [COM(2020)0288 - C9-0222/2020 - 2020/2142(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Pascal Durand (A9-0056/2021).

Parlament hlasuje v záverečnom hlasovaní o:

Viacročný plán riadenia populácie tuniaka modroplutvého vo východnej časti Atlantického oceánu a v Stredozemnom mori ***I
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje viacročný plán riadenia populácie tuniaka modroplutvého vo východnej časti Atlantického oceánu a v Stredozemnom mori a ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 1936/2001, (EÚ) 2017/2107 a (EÚ) 2019/833 a zrušuje nariadenie (EÚ) 2016/1627 [COM(2019)0619 - C9-0188/2019 - 2019/0272(COD)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajca: Giuseppe Ferrandino (A9-0149/2020);

Ochrana pôdy
Návrh uznesenia B9-0221/2021.

Hlasovať je možné do 14.15 h.

Hlasovanie sa začalo.

Výsledky hlasovania budú oznámené: 19.00 h (bod 13 zápisnice zo dňa 27.4.2021)

Posledná úprava: 2. februára 2022Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia