Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 10k
Onsdagen den 28 april 2021 - Bryssel

6. Första omröstningsomgången
Fullständigt förhandlingsreferat

Parlamentet röstade om ändringsförslagen till följande:

Digitalt grönt intyg – unionsmedborgare ***I
Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om en ram för utfärdande, kontroll och godtagande av interoperabla intyg om vaccination, testning och tillfrisknande för att underlätta fri rörlighet under covid-19-pandemin (digitalt grönt intyg) - [COM(2021)0130 - C9-0104/2021- 2021/0068(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Juan Fernando López Aguilar .

Digitalt grönt intyg – tredjelandsmedborgare ***I
Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning
om en ram för utfärdande, kontroll och godtagande av interoperabla intyg om vaccination, testning och tillfrisknande för tredjelandsmedborgare som lagligen vistas eller är lagligen bosatta på medlemsstaters territorier under covid-19-pandemin (digitalt grönt intyg) - [COM(2021)0140 - C9-0100/2021 - 2021/0071(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Juan Fernando López Aguilar .

Digital beskattning: OECD-förhandlingarna, digitala företags skatterättsliga hemvist och en eventuell europeisk digital skatt
Betänkande om digital beskattning: OECD-förhandlingarna, digitala företags skatterättsliga hemvist och en eventuell europeisk digital skatt [2021/2010(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Andreas Schwab och Martin Hlaváček (A9-0103/2021).

Mordet på Daphne Caruana Galizia och rättsstatssituationen i Malta
Resolutionsförslag ingivt i enlighet med artikel 132.2 i arbetsordningen, av Vladimír Bilčík, för PPE-gruppen, Katarina Barley, för S&D-gruppen, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Moritz Körner, Yana Toom, Jan-Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa, Malik Azmani, Sophia in ’t Veld och Dragoş Tudorache, för Renew-gruppen, Nicolaus Fest, för ID-gruppen, Gwendoline Delbos-Corfield, Sven Giegold, Saskia Bricmont, Alice Kuhnke, Sylwia Spurek, Rosa D’Amato, Francisco Guerreiro, Viola Von Cramon-Taubadel, Heidi Hautala, Daniel Freund, Ignazio Corrao och Tineke Strik, för Verts/ALE-gruppen, Patryk Jaki, för ECR-gruppen, Konstantinos Arvanitis, för The Left-gruppen, Laura Ferrara och Sabrina Pignedoli, om mordet på Daphne Caruana Galizia och rättsstatssituationen i Malta (2021/2611(RSP)) (B9-0219/2021)
Debatten hade ägt rum den 25 mars 2021 (punkt 11 i protokollet av den 25.3.2021).

Parlamentet röstade om den andra omgången ändringsförslag om följande förslagen om resolutioner om ansvarsfrihet:

Ansvarsfrihet 2019: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2019, avsnitt I – Europaparlamentet [COM(2020)0288 - C9-0221/2020 - 2020/2141(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A9-0044/2021).

Ansvarsfrihet 2019: EU:s allmänna budget – Europeiska rådet och rådet
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2019, avsnitt II – Europeiska rådet och rådet [COM(2020)0288 - C9-0222/2020 - 2020/2142(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Pascal Durand (A9-0056/2021).

Parlamentet genomförde slutomröstning om följande:

Flerårig förvaltningsplan för blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en flerårig förvaltningsplan för blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet, om ändring av förordningarna (EG) nr 1936/2001, (EU) 2017/2107 och (EU) 2019/833 och om upphävande av förordning (EU) 2016/1627 [COM(2019)0619 - C9-0188/2019 - 2019/0272(COD)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Giuseppe Ferrandino (A9-0149/2020).

Markskydd
Resolutionsförslag B9-0221/2021.

Omröstningen skulle pågå fram till kl. 14.15.

Omröstningen genomfördes.

Omröstningsresultaten skulle tillkännages kl. 19.00 (punkt 13 i protokollet av den 27.4.2021)

Senaste uppdatering: 2 februari 2022Rättsligt meddelande - Integritetspolicy