Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2021/2643(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B9-0227/2021

Συζήτηση :

PV 28/04/2021 - 14
CRE 28/04/2021 - 14

Ψηφοφορία :

PV 29/04/2021 - 10
PV 29/04/2021 - 19

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2021)0160

Συνοπτικά πρακτικά
XML 10k
Τετάρτη 28 Απριλίου 2021 - Βρυξέλλες

14. 5η επέτειος της ειρηνευτικής συμφωνίας στην Κολομβία (συνέχεια της συζήτησης)
Πλήρη Πρακτικά

Δήλωση του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: 5η επέτειος της ειρηνευτικής συμφωνίας στην Κολομβία (2021/2643(RSP))

(Έναρξη της συζήτησης: σημείο 12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.4.2021)

Παρεμβαίνουν οι Jordi Solé, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Hermann Tertsch, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Manu Pineda, εξ ονόματος της Ομάδας the Left, Francisco José Millán Mon, Maria-Manuel Leitão-Marques, Jordi Cañas, Idoia Villanueva Ruiz, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Isabel Santos, Javier Nart, Pernando Barrena Arza, Ibán García Del Blanco, Massimiliano Smeriglio και Mónica Silvana González.

Παρεμβαίνει η Ylva Johansson (μέλος της Επιτροπής) εξ ονόματος του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτική Ασφαλείας.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

- Leopoldo López Gil, Sandra Kalniete, Esteban González Pons, Michael Gahler, Željana Zovko, Isabel Wiseler-Lima, Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato και Juan Ignacio Zoido Álvarez, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την πέμπτη επέτειο της ειρηνευτικής συμφωνίας στην Κολομβία (2021/2643(RSP)) (B9-0227/2021

- Manu Pineda, εξ ονόματος της Ομάδας the Left, σχετικά με την πέμπτη επέτειο της ειρηνευτικής συμφωνίας στην Κολομβία (2021/2643(RSP)) (B9-0228/2021

- Jordi Solé, Diana Riba i Giner, Ernest Urtasun, Hannah Neumann, Ignazio Corrao, Bronis Ropė, Benoît Biteau και Francisco Guerreiro, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την πέμπτη επέτειο της ειρηνευτικής συμφωνίας στην Κολομβία (2021/2643(RSP)) (B9-0229/2021

- Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Javier Nart, Urmas Paet, Dragoș Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Dragoş Tudorache και Hilde Vautmans, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, σχετικά με την πέμπτη επέτειο της ειρηνευτικής συμφωνίας στην Κολομβία (2021/2643(RSP)) (B9-0230/2021

- Javi López και Marek Belka, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την πέμπτη επέτειο της ειρηνευτικής συμφωνίας στην Κολομβία (2021/2643(RSP)) (B9-0231/2021

- Anna Fotyga, Charlie Weimers, Jadwiga Wiśniewska, Adam Bielan, Carlo Fidanza, Hermann Tertsch, Assita Kanko και Veronika Vrecionová, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την πέμπτη επέτειο της ειρηνευτικής συμφωνίας στην Κολομβία (2021/2643(RSP)) (B9-0232/2021).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.4.2021 (τροπολογίες)˙ σημείο 12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.4.2021 (τελική ψηφοφορία).

Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας:σημείο 10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.4.2021 (τροπολογίες)· σημείο 19 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.4.2021 (τελική ψηφοφορία)

Τελευταία ενημέρωση: 2 Φεβρουαρίου 2022Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου