Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
XML 43k
Trešdiena, 2021. gada 28. aprīlis - Brisele

16. Otrais balsošanas laiks
Stenogramma

Parlaments ir aicināts sākt galīgo balsošanu par turpmāk minētajiem dokumentiem.

Digitālais zaļais sertifikāts: Savienības pilsoņi ***I
Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par sadarbspējīgu vakcinācijas, testēšanas un pārslimošanas sertifikātu izdošanas, verifikācijas un akceptēšanas satvaru nolūkā atvieglot brīvu pārvietošanos Covid-19 pandēmijas laikā (digitālais zaļais sertifikāts) [COM(2021)0130 - C9-0104/2021- 2021/0068(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Juan Fernando López Aguilar .

Digitālais zaļais sertifikāts: trešo valstu valstspiederīgie ***I
Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai
par sadarbspējīgu vakcinācijas, testēšanas un pārslimošanas sertifikātu izdošanas, verifikācijas un akceptēšanas satvaru attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgajiem, kas Covid-19 pandēmijas laikā likumīgi uzturas vai likumīgi dzīvo dalībvalstu teritorijā (digitālais zaļais sertifikāts) [COM(2021)0140 - C9-0100/2021 - 2021/0071(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Juan Fernando López Aguilar .

Nodokļu uzlikšana digitālajā ekonomikā: ESAO sarunas, digitālo uzņēmumu rezidence nodokļu vajadzībām un iespējams Eiropas digitālais nodoklis
Ziņojums par nodokļu uzlikšanu digitālajā ekonomikā: ESAO sarunas, digitālo uzņēmumu rezidence nodokļu vajadzībām un iespējams Eiropas digitālais nodoklis [2021/2010(INI)] Referenti: Andreas Schwab un Martin Hlaváček (A9-0103/2021).

Daphne Caruana Galizia nogalināšana un tiesiskums Maltā
Rezolūcijas priekšlikums B9-0219/2021.

Parlaments ir aicināts sākt balsošanu par grozījumiem turpmāk minētajā dokumentā.

ES un Indijas attiecības
Ziņojums par Eiropas Parlamenta ieteikumu Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētājas vietniekam / Savienības Augstajam pārstāvim ārlietās un drošības politikas jautājumos par ES un Indijas attiecībām [2021/2023(INI)] - Ārlietu komiteja. Referente: Alviina Alametsä (A9-0124/2021).

Parlaments ir aicināts sākt balsošanu par grozījumu trešo daļu, kas ierosināti turpmāk minētajos rezolūciju priekšlikumos par budžeta izpildes apstiprināšanu.

ES 2019. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Savienības Tiesa
Ziņojums par Eiropas Savienības 2019. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, IV iedaļa — Tiesa [COM(2020)0288 - C9-0223/2020 - 2020/2143(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Ramona Strugariu (A9-0064/2021).

ES 2019. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana: Revīzijas palāta
Ziņojums par Eiropas Savienības 2019. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, V iedaļa — Revīzijas palāta [COM(2020)0288 - C9-0224/2020 - 2020/2144(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Martina Dlabajová (A9-0059/2021).

ES 2019. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja
Ziņojums par Eiropas Savienības 2019. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VI iedaļa – Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja [COM(2020)0288 - C9-0225/2020 - 2020/2145(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Olivier Chastel (A9-0057/2021).

ES 2019. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana: Reģionu komiteja
Ziņojums par Eiropas Savienības 2019. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VII iedaļa – Reģionu komiteja [COM(2020)0288 - C9-0226/2020 - 2020/2146(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Alin Mituța (A9-0055/2021).

ES 2019. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Ombuds
Ziņojums par Eiropas Savienības 2019. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VIII iedaļa — Eiropas Ombuds [COM(2020)0288 - C9-0227/2020 - 2020/2147(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Olivier Chastel (A9-0065/2021).

ES 2019. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs
Ziņojums par Eiropas Savienības 2019. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, IX iedaļa — Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs [COM(2020)0288 - C9-0228/2020 - 2020/2148(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Alin Mituța (A9-0067/2021).

ES 2019. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Ārējās darbības dienests
Ziņojums par Eiropas Savienības 2019. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, X iedaļa — Eiropas Ārējās darbības dienests [COM(2020)0288 - C9-0229/2020 - 2020/2149(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Alin Mituța (A9-0063/2021).

2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra
Ziņojums par Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2020)0288 - C9-0232/2020 - 2020/2152(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0086/2021).

2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs
Ziņojums par Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2020)0288 - C9-0233/2020 - 2020/2153(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0087/2021).

2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Vides aģentūra
Ziņojums par Eiropas Vides aģentūras 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2020)0288 - C9-0234/2020 - 2020/2154(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0080/2021).

2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Zāļu aģentūra
Ziņojums par Eiropas Zāļu aģentūras 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2020)0288 - C9-0237/2020 - 2020/2157(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0073/2021).

2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Savienības Aģentūra tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās (Eurojust)
Ziņojums par Eiropas Savienības Aģentūras tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās (Eurojust) (pirms 2019. gada 12. decembra — Eurojust) 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2020)0288 - C9-0238/2020 - 2020/2158(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0101/2021).

2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde
Ziņojums par Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2020)0288 - C9-0242/2020 - 2020/2162(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0097/2021).

2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs
Ziņojums par Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2020)0288 - C9-0243/2020 - 2020/2163(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0104/2021).

2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūra (CEPOL)
Ziņojums par Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūras (CEPOL) 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2020)0288 - C9-0246/2020 - 2020/2166(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0071/2021).

2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra
Ziņojums par Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2020)0288 - C9-0247/2020 - 2020/2167(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0081/2021).

2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas GNSS aģentūra
Ziņojums par Eiropas GNSS aģentūras 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2020)0288 - C9-0248/2020 - 2020/2168(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0074/2021).

2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Ķimikāliju aģentūra
Ziņojums par Eiropas Ķimikāliju aģentūras 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2020)0288 - C9-0250/2020 - 2020/2170(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0075/2021).

2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Savienības Aģentūra tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropols)
Ziņojums par Eiropas Savienības Aģentūras tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropola) 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2020)0288 - C9-0252/2020 - 2020/2172(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0096/2021).

2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Savienības Energoregulatoru sadarbības aģentūra
Ziņojums par Eiropas Savienības Energoregulatoru sadarbības aģentūras (pirms 2019. gada 4. jūlija — Energoregulatoru sadarbības aģentūra) 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2020)0288 - C9-0257/2020 - 2020/2177(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0078/2021).

2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: BEREC atbalsta aģentūra (BEREC birojs)
Ziņojums par BEREC atbalsta aģentūras (BEREC biroja) 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2020)0288 - C9-0258/2020 - 2020/2178(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0082/2021).

2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts
Ziņojums par Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2020)0288 - C9-0259/2020 - 2020/2179(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0076/2021).

2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Patvēruma atbalsta birojs
Ziņojums par Eiropas Patvēruma atbalsta biroja 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2020)0288 - C9-0260/2020 - 2020/2180(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0068/2021).

2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Savienības Aģentūra lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (eu-LISA)
Ziņojums par Eiropas Savienības Aģentūras lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (eu-LISA) 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2020)0288 - C9-0261/2020 - 2020/2181(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0098/2021).

2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām izveidotais Eiropas kopuzņēmums
Ziņojums par ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām izveidotā Eiropas kopuzņēmuma 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2020)0288 - C9-0262/2020 - 2020/2182(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0110/2021).

2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: kopuzņēmums SESAR
Ziņojums par SESAR kopuzņēmuma 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2020)0288 - C9-0263/2020 - 2020/2183(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0106/2021).

2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: kopuzņēmums “Clean Sky 2”
Ziņojums par kopuzņēmuma Clean Sky 2 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2020)0288 - C9-0264/2020 - 2020/2184(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0109/2021).

2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: biorūpniecības kopuzņēmums
Ziņojums par biorūpniecības kopuzņēmuma 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2020)0288 - C9-0265/2020 - 2020/2185(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0105/2021).

2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: kopuzņēmums "2. ierosme inovatīvu zāļu jomā"
Ziņojums par kopuzņēmuma “2. ierosme inovatīvu zāļu jomā” 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2020)0288 - C9-0266/2020 - 2020/2186(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0113/2021).

2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: kopuzņēmums “Kurināmā elementi un ūdeņradis 2”
Ziņojums par kopuzņēmuma “Kurināmā elementi un ūdeņradis 2” 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2020)0288 - C9-0267/2020 - 2020/2187(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0107/2021).

2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: kopuzņēmums Shift2Rail
Ziņojums par kopuzņēmuma Shift2Rail 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2020)0288 - C9-0268/2020 - 2020/2188(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0111/2021).

2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: kopuzņēmums ECSEL
Ziņojums par kopuzņēmuma ECSEL 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2020)0288 - C9-0269/2020 - 2020/2189(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0108/2021).

ES 2019. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana: 8., 9., 10. un 11. EAF
Ziņojums par astotā, devītā, desmitā un vienpadsmitā Eiropas Attīstības fonda 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2020)0290 - C9-0270/2020 - 2020/2190(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0095/2021).

Ziņojums par Eiropas Savienības aģentūru 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu: sniegums, finanšu pārvaldība un kontrole
Ziņojums par Eiropas Savienības aģentūru 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu: sniegums, finanšu pārvaldība un kontrole [COM(2020)0288 - C9-0282/2020 - 2020/2194(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0100/2021).

Balsot būs iespējams līdz plkst. 21.10.

Sākās balsošana.

Balsošanas rezultāti tiks paziņoti nākamajā dienā, proti, ceturtdien, 2021. gada 29. aprīlī, plkst. 9.00 (29.4.2021. protokola 2. punkts).

Pēdējā atjaunošana: 2022. gada 2. februārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika