Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 42k
Streda, 28. apríla 2021 - Brusel

16. Druhé hlasovanie
Doslovný zápis

Parlament hlasuje v záverečnom hlasovaní o:

Digitálne zelené osvedčenie – občania Únie ***I
Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o rámci pre vydávanie, overovanie a uznávanie interoperabilných potvrdení o očkovaní, vykonaní testu a prekonaní ochorenia s cieľom uľahčiť voľný pohyb počas pandémie ochorenia COVID-19 (digitálne zelené osvedčenie) [COM(2021)0130 - C9-0104/2021- 2021/0068(COD)] - Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures. Rapporteur: Juan Fernando López Aguilar;

Digitálne zelené osvedčenie – štátni príslušníci tretích krajín ***I
Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o rámci pre vydávanie, overovanie a uznávanie interoperabilných potvrdení o očkovaní, vykonaní testu a prekonaní ochorenia občanom tretích krajín, ktorí sa oprávnene zdržiavajú na území členských štátov alebo v nich majú oprávnený pobyt, počas pandémie ochorenia COVID-19 (digitálne zelené osvedčenie) [COM(2021)0140 - C9-0100/2021 - 2021/0071(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Juan Fernando López Aguilar;

Zdaňovanie digitálneho hospodárstva: rokovania OECD, daňová rezidencia digitálnych spoločností a prípadná európska digitálna daň
Správa o zdaňovaní digitálneho hospodárstva: rokovania OECD, daňová rezidencia digitálnych spoločností a prípadná európska digitálna daň [2021/2010(INI)] Spravodajcovia: Andreas Schwab a Martin Hlaváček (A9-0103/2021);

Vražda Daphne Caruanovej Galiziovej a právny štát na Malte
Návrh uznesenia B9-0219/2021.

Parlament hlasuje o pozmeňujúcich návrhoch:

Vzťahy medzi EÚ a Indiou
Správa o odporúčaní Európskeho parlamentu Rade, Komisii a podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku o vzťahoch medzi EÚ a Indiou [2021/2023(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajkyňa: Alviina Alametsä (A9-0124/2021).

Parlament hlasuje o treťom súbore pozmeňujúcich návrhov k návrhom uznesení o absolutóriu:

Absolutórium za rok 2019: všeobecný rozpočet EÚ – Súdny dvor Európskej únie
Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2019, oddiel IV – Súdny dvor Európskej únie [COM(2020)0288 - C9-0223/2020 - 2020/2143(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Ramona Strugariu (A9-0064/2021);

Absolutórium za rok 2019: všeobecný rozpočet EÚ – Dvor audítorov
Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2019, oddiel V – Dvor audítorov [COM(2020)0288 - C9-0224/2020 - 2020/2144(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Martina Dlabajová (A9-0059/2021);

Absolutórium za rok 2019: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky hospodársky a sociálny výbor
Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2019, oddiel VI – Európsky hospodársky a sociálny výbor [COM(2020)0288 - C9-0225/2020 - 2020/2145(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Olivier Chastel (A9-0057/2021);

Absolutórium za rok 2019: všeobecný rozpočet EÚ – Výbor regiónov
Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2019, oddiel VII – Výbor regiónov [COM(2020)0288 - C9-0226/2020 - 2020/2146(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Alin Mituța (A9-0055/2021);

Absolutórium za rok 2019: všeobecný rozpočet EÚ – európsky ombudsman
Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2019, oddiel VIII – Európsky ombudsman [COM(2020)0288 - C9-0227/2020 - 2020/2147(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Olivier Chastel (A9-0065/2021);

Absolutórium za rok 2019: všeobecný rozpočet EÚ – európsky dozorný úradník pre ochranu údajov
Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2019, oddiel IX – európsky dozorný úradník pre ochranu údajov [COM(2020)0288 - C9-0228/2020 - 2020/2148(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Alin Mituța (A9-0067/2021);

Absolutórium za rok 2019: všeobecný rozpočet EÚ – Európska služba pre vonkajšiu činnosť
Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2019, oddiel X – Európska služba pre vonkajšiu činnosť [COM(2020)0288 - C9-0229/2020 - 2020/2149(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Alin Mituța (A9-0063/2021);

Absolutórium za rok 2019: Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0232/2020 - 2020/2152(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0086/2021);

Absolutórium za rok 2019: Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0233/2020 - 2020/2153(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0087/2021);

Absolutórium za rok 2019: Európska environmentálna agentúra (EEA)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0234/2020 - 2020/2154(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0080/2021);

Absolutórium za rok 2019: Európska agentúra pre lieky (EMA)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre lieky za rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0237/2020 - 2020/2157(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0073/2021);

Absolutórium za rok 2019: Agentúra Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach (Eurojust)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach (Eurojust) (do 12. decembra 2019: Eurojust) za rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0238/2020 - 2020/2158(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0101/2021);

Absolutórium za rok 2019: Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0242/2020 - 2020/2162(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0097/2021);

Absolutórium za rok 2019: Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0243/2020 - 2020/2163(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0104/2021);

Absolutórium za rok 2019: Agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL) za rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0246/2020 - 2020/2166(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0071/2021);

Absolutórium za rok 2019: Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž za rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0247/2020 - 2020/2167(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0081/2021);

Absolutórium za rok 2019: Agentúra pre európsky GNSS (GSA)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry pre európsky GNSS za rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0248/2020 - 2020/2168(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0074/2021);

Absolutórium za rok 2019: Európska chemická agentúra (ECHA)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0250/2020 - 2020/2170(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0075/2021);

Absolutórium za rok 2019: Agentúra Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol) za rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0252/2020 - 2020/2172(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0096/2021);

Absolutórium za rok 2019: Agentúra Európskej únie pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (do 4. júla 2019: Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky) za rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0257/2020 - 2020/2177(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0078/2021);

Absolutórium za rok 2019: Agentúra na podporu orgánu BEREC (Úrad BEREC)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry na podporu orgánu BEREC (Úrad BEREC) za rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0258/2020 - 2020/2178(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0082/2021);

Absolutórium za rok 2019: Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho inovačného a technologického inštitútu za rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0259/2020 - 2020/2179(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0076/2021)

Absolutórium za rok 2019: Európsky podporný úrad pre azyl (EASO)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho podporného úradu pre azyl za rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0260/2020 - 2020/2180(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0068/2021);

Absolutórium za rok 2019: Agentúra Európskej únie na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA) za rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0261/2020 - 2020/2181(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0098/2021);

Absolutórium za rok 2019: Európsky spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho spoločného podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy za rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0262/2020 - 2020/2182(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0110/2021);

Absolutórium za rok 2019: spoločný podnik SESAR
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku SESAR za rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0263/2020 - 2020/2183(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0106/2021);

Absolutórium za rok 2019: spoločný podnik Čisté nebo 2
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku Čisté nebo 2 za rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0264/2020 - 2020/2184(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0109/2021);

Absolutórium za rok 2019: spoločný podnik pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály (BBI)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály (BBI) za rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0265/2020 - 2020/2185(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0105/2021);

Absolutórium za rok 2019: spoločný podnik pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 (IIL2)
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 za rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0266/2020 - 2020/2186(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0113/2021);

Absolutórium za rok 2019: spoločný podnik pre palivové články a vodík 2
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre palivové články a vodík 2 za rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0267/2020 - 2020/2187(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0107/2021);

Absolutórium za rok 2019: spoločný podnik Shift2Rail (Shift2Rail)
Správa k absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku Shift2Rail za rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0268/2020 - 2020/2188(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0111/2021);

Absolutórium za rok 2019: spoločný podnik ECSEL
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku ECSEL za rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0288 - C9-0269/2020 - 2020/2189(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0108/2021);

Absolutórium za rok 2019: všeobecný rozpočet EÚ - 8., 9., 10. a 11. ERF
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu ôsmeho, deviateho, desiateho a jedenásteho Európskeho rozvojového fondu za rozpočtový rok 2019 [COM(2020)0290 - C9-0270/2020 - 2020/2190(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0095/2021);

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu agentúr Európskej únie za rozpočtový rok 2019: výkonnosť, finančné riadenie a kontrola
Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu agentúr Európskej únie za rozpočtový rok 2019: výkonnosť, finančné riadenie a kontrola [COM(2020)0288 - C9-0282/2020 - 2020/2194(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A9-0100/2021).

Hlasovať je možné do 21.10 h.

Hlasovanie sa začalo.

Výsledky hlasovania budú oznámené zajtra, vo štvrtok 29. apríla 2021 o 9.00 h (bod 2 zápisnice zo dňa 29.4.2021).

Posledná úprava: 2. februára 2022Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia