Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 5k
Τετάρτη 28 Απριλίου 2021 - Βρυξέλλες

20. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των επιβατών σιδηροδρομικών γραμμών ***II (συζήτηση)
CRE

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επιβατών σιδηροδρομικών γραμμών (αναδιατύπωση) [12262/1/2020 - C9-0011/2021 - 2017/0237(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Bogusław Liberadzki (A9-0045/2021)

Ο Bogusław Liberadzki παρουσιάζει τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση.

Παρεμβαίνει η Ylva Johansson (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Sven Schulze, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Johan Danielsson, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, José Ramón Bauzá Díaz, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Maximilian Krah, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Ciarán Cuffe, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Tomasz Piotr Poręba, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, João Ferreira, εξ ονόματος της Ομάδας the Left, Mario Furore, μη εγγεγραμμένος, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Evelyne Gebhardt, Izaskun Bilbao Barandica, Alessandra Basso, Jakop G. Dalunde, Kosma Złotowski, Kateřina Konečná, Ádám Kósa, Seán Kelly, Isabel García Muñoz, Kim Van Sparrentak, Angel Dzhambazki, Dorien Rookmaker, Λουκάς Φουρλάς, Maria Grapini, Στέλιος Κυμπουρόπουλος, Petar Vitanov και Miriam Lexmann.

Παρεμβαίνει η Ylva Johansson.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.4.2021 (τροπολογίες).

Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας: σημείο 10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.4.2021 (τροπολογίες).

Τελευταία ενημέρωση: 2 Φεβρουαρίου 2022Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου