Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 4k
Streda, 28. apríla 2021 - Brusel

20. Práva a povinnosti cestujúcich v železničnej preprave ***II (rozprava)
Doslovný zápis

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave (prepracované znenie) [12262/1/2020 - C9-0011/2021 - 2017/0237(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Bogusław Liberadzki (A9-0045/2021)

Bogusław Liberadzki uviedol odporúčanie do druhého čítania.

V rozprave vystúpila Ylva Johansson (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Sven Schulze v mene skupiny PPE, Johan Danielsson v mene skupiny S&D, José Ramón Bauzá Díaz v mene skupiny Renew, Maximilian Krah v mene skupiny ID, Ciarán Cuffe v mene skupiny Verts/ALE, Tomasz Piotr Poręba v mene skupiny ECR, João Ferreira, v mene skupiny The Left, Mario Furore – nezaradený poslanec, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Evelyne Gebhardt, Izaskun Bilbao Barandica, Alessandra Basso, Jakop G. Dalunde, Kosma Złotowski, Kateřina Konečná, Ádám Kósa, Seán Kelly, Isabel García Muñoz, Kim Van Sparrentak, Angel Dzhambazki, Dorien Rookmaker, Loucas Fourlas, Maria Grapini, Stelios Kympouropoulos, Petar Vitanov a Miriam Lexmann.

V rozprave vystúpila Ylva Johansson.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6 zápisnice zo dňa 29.4.2021 (pozmeňujúce návrhy).

Oznámenie výsledkov hlasovania: bod 10 zápisnice zo dňa 29.4.2021 (pozmeňujúce návrhy).

Posledná úprava: 2. februára 2022Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia