Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2021/2605(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000025/2021 (B9-0012/2021)

Συζήτηση :

PV 28/04/2021 - 21
CRE 28/04/2021 - 21

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
XML 9k
Τετάρτη 28 Απριλίου 2021 - Βρυξέλλες

21. Ευρωπαϊκή εγγύηση για τα παιδιά (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000025/2021 που κατέθεσαν οι Lucia Ďuriš Nicholsonová, Eugen Tomac, Brando Benifei, Dragoş Pîslaru, Elena Lizzi, Katrin Langensiepen, Elżbieta Rafalska και Sandra Pereira, εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, προς το Συμβούλιο: Ευρωπαϊκή εγγύηση για τα παιδιά (B9-0012/2021)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000026/2021 που κατέθεσαν οι Lucia Ďuriš Nicholsonová, Eugen Tomac, Brando Benifei, Dragoş Pîslaru, Elena Lizzi, Katrin Langensiepen, Elżbieta Rafalska και Sandra Pereira, εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, προς την Επιτροπή: Ευρωπαϊκή εγγύηση για τα παιδιά (B9-0013/2021)

Η Lucia Ďuriš Nicholsonová αναπτύσσει τις ερωτήσεις.

Οι Ana Paula Zacarias (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Nicolas Schmit (Μέλος της Επιτροπής) απαντούν στις ερωτήσεις.

Παρεμβαίνουν οι Eugen Tomac, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Brando Benifei, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Sylvie Brunet, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Catherine Griset, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Katrin Langensiepen, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Beata Szydło, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Sandra Pereira, εξ ονόματος της Ομάδας the Left, Chiara Gemma, μη εγγεγραμμένη, Dennis Radtke, Agnes Jongerius, Atidzhe Alieva-Veli, Elżbieta Rafalska, Eugenia Rodríguez Palop, Λουκάς Φουρλάς, Heléne Fritzon, Margarita de la Pisa Carrión, Leila Chaibi, Cindy Franssen, Manuel Pizarro, Angel Dzhambazki, Gabriele Bischoff και Alicia Homs Ginel.

Παρεμβαίνουν οι Nicolas Schmit και Ana Paula Zacarias.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 136 παράγραφος 5 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

- Lucia Ďuriš Nicholsonová, εξ ονόματος της επιτροπής EMPL, σχετικά με την ευρωπαϊκή εγγύηση για τα παιδιά (2021/2605(RSP)) (B9-0220/2021).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.4.2021 (τροπολογίες)˙ σημείο 12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.4.2021 (τελική ψηφοφορία).

Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας:σημείο 10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.4.2021 (τροπολογίες)· σημείο 19 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.4.2021 (τελική ψηφοφορία)

Τελευταία ενημέρωση: 2 Φεβρουαρίου 2022Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου