Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 14k
Τετάρτη 28 Απριλίου 2021 - Βρυξέλλες

22. Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Οι παρακάτω βουλευτές ή πολιτικές ομάδες υπέβαλαν το αίτημα να διοργανωθεί μια τέτοια συζήτηση, σύμφωνα με το άρθρο 144 του Κανονισμού, για τις ακόλουθες προτάσεις ψηφίσματος:

I.   Πανδημία COVID-19 στη Λατινική Αμερική (2021/2645(RSP))

- Miguel Urbán Crespo, εξ ονόματος της Ομάδας the Left, σχετικά με την πανδημία COVID-19 στη Λατινική Αμερική (B9-0238/2021

- Željana Zovko, José Manuel Fernandes, Leopoldo López Gil, Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler, Gabriel Mato, Miriam Lexmann, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, Róża Thun und Hohenstein, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, David Lega, Romana Tomc, Tomáš Zdechovský, Peter Pollák, Christian Sagartz, Magdalena Adamowicz, Benoît Lutgen, Adam Jarubas, Janina Ochojska, Ivan Štefanec, Frances Fitzgerald, Λευτέρης Χριστοφόρου, Inese Vaidere, Paulo Rangel, Βαγγέλης Μεϊμαράκης, Stanislav Polčák, Ioan-Rareş Bogdan, Λουκάς Φουρλάς, Jiří Pospíšil, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Vladimír Bilčík και Michaela Šojdrová, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την πανδημία COVID-19 στη Λατινική Αμερική (B9-0239/2021

- Anna Cavazzini, Ignazio Corrao, Francisco Guerreiro, Yannick Jadot, Sara Matthieu, Hannah Neumann, Manuela Ripa, Michèle Rivasi, Mounir Satouri, Jordi Solé και Ernest Urtasun, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την πανδημία COVID-19 στη Λατινική Αμερική (B9-0240/2021

- Marek Belka, Isabel Santos και Maria-Manuel Leitão-Marques, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την πανδημία COVID-19 στη Λατινική Αμερική (B9-0241/2021

- Jordi Cañas, Dita Charanzová, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Javier Nart, Urmas Paet, Dragoș Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache και Hilde Vautmans, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, σχετικά με την πανδημία COVID-19 στη Λατινική Αμερική (B9-0242/2021

- Anna Fotyga, Karol Karski, Elżbieta Rafalska, Ryszard Czarnecki, Hermann Tertsch, Ryszard Antoni Legutko, Angel Dzhambazki, Assita Kanko, Carlo Fidanza, Elżbieta Kruk, Evžen Tošenovský, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Bogdan Rzońca, Joanna Kopcińska και Witold Jan Waszczykowski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την πανδημία COVID-19 στη Λατινική Αμερική (B9-0243/2021).

II.   Βολιβία και η σύλληψη της τέως προέδρου Jeanine Añez και άλλων αξιωματούχων (2021/2646(RSP))

- Željana Zovko, Leopoldo López Gil, Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler, Gabriel Mato, Sara Skyttedal, Miriam Lexmann, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, Róża Thun und Hohenstein, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, David Lega, Romana Tomc, Tomáš Zdechovský, Peter Pollák, Christian Sagartz, OJanina Ochojska, Ivan Štefanec, Frances Fitzgerald, Λευτέρης Χριστοφόρου, Inese Vaidere, Paulo Rangel, Βαγγέλης Μεϊμαράκης, Stanislav Polčák, Λουκάς Φουρλάς, Jiří Pospíšil, Antonio López-Istúriz White, Luděk Niedermayer, Eva Maydell, Vladimír Bilčík και Michaela Šojdrová, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τη Βολιβία και τη σύλληψη της τέως προέδρου Jeanine Añez και άλλων αξιωματούχων (B9-0244/2021

- Marisa Matias και Manu Pineda, εξ ονόματος της Ομάδας the Left, σχετικά με τη Βολιβία και τη σύλληψη της τέως προέδρου Jeanine Añez και άλλων αξιωματούχων (B9-0245/2021

- Jordi Solé, Mounir Satouri, Bronis Ropė, Hannah Neumann, Benoît Biteau και Francisco Guerreiro, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Βολιβία και τη σύλληψη της τέως προέδρου Jeanine Añez και άλλων αξιωματούχων (B9-0246/2021

- Marek Belka, Isabel Santos και Javi López, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με τη Βολιβία και τη σύλληψη της τέως προέδρου Jeanine Añez και άλλων αξιωματούχων (B9-0247/2021

- José Ramón Bauzá Díaz, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Javier Nart, Urmas Paet, Dragoș Pîslaru, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache και Hilde Vautmans, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, σχετικά με τη Βολιβία και τη σύλληψη της τέως προέδρου Jeanine Añez και άλλων αξιωματούχων (B9-0248/2021

- Anna Fotyga, Karol Karski, Elżbieta Kruk, Alexandr Vondra, Angel Dzhambazki, Ryszard Antoni Legutko, Hermann Tertsch, Ruža Tomašić, Joanna Kopcińska, Veronika Vrecionová, Raffaele Fitto, Jadwiga Wiśniewska, Evžen Tošenovský, Adam Bielan, Carlo Fidanza, Charlie Weimers, Bogdan Rzońca, Elżbieta Rafalska, Assita Kanko, Ryszard Czarnecki, Valdemar Tomaševski και Witold Jan Waszczykowski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τη Βολιβία και τη σύλληψη της τέως προέδρου Jeanine Añez και άλλων αξιωματούχων (B9-0249/2021).

III.   Νόμοι περί βλασφημίας στο Πακιστάν, και ιδίως η υπόθεση των Shagufta Kausar και Shafqat Emmanuel (2021/2647(RSP))

- Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Thierry Mariani, Harald Vilimsky, Gerolf Annemans και Filip De Man, εξ ονόματος της ομάδας ID, σχετικά με τους νόμους περί βλασφημίας στο Πακιστάν, και ιδίως την υπόθεση των Shagufta Kausar και Shafqat Emmanuel (B9-0253/2021

- Emmanuel Maurel, εξ ονόματος της Ομάδας the Left, σχετικά με τους νόμους περί βλασφημίας στο Πακιστάν, και ιδίως την υπόθεση των Shagufta Kausar και Shafqat Emmanuel (B9-0254/2021

- Reinhard Bütikofer, Hannah Neumann, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao, Bronis Ropė, Yannick Jadot, Ernest Urtasun και Francisco Guerreiro, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, sσχετικά με τους νόμους περί βλασφημίας στο Πακιστάν, και ιδίως την υπόθεση των Shagufta Kausar και Shafqat Emmanuel (B9-0255/2021

- Marek Belka, Isabel Santos και Evin Incir, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με τους νόμους περί βλασφημίας στο Πακιστάν, και ιδίως την υπόθεση των Shagufta Kausar και Shafqat Emmanuel (B9-0256/2021

- Ulrike Müller, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Urmas Paet, Dragoș Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache και Hilde Vautmans, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, σχετικά με τους νόμους περί βλασφημίας στο Πακιστάν, και ιδίως την υπόθεση των Shagufta Kausar και Shafqat Emmanuel (B9-0257/2021

- Željana Zovko, Peter van Dalen, Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler, Sandra Kalniete, György Hölvényi, Sara Skyttedal, Miriam Lexmann, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, Róża Thun und Hohenstein, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, David Lega, Romana Tomc, Tomáš Zdechovský, Peter Pollák, Christian Sagartz, Adam Jarubas, Janina Ochojska, Ivan Štefanec, Frances Fitzgerald, Λευτέρης Χριστοφόρου, Inese Vaidere, Paulo Rangel, Βαγγέλης Μεϊμαράκης, Stanislav Polčák, Λουκάς Φουρλάς, Jiří Pospíšil, Antonio López-Istúriz White, Luděk Niedermayer, Eva Maydell, Vladimír Bilčík, Tom Vandenkendelaere και Michaela Šojdrová, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τους νόμους περί βλασφημίας στο Πακιστάν, και ιδίως την υπόθεση των Shagufta Kausar και Shafqat Emmanuel (B9-0258/2021

- Anna Fotyga, Karol Karski, Charlie Weimers, Bert-Jan Ruissen, Elżbieta Kruk, Angel Dzhambazki, Ryszard Antoni Legutko, Jadwiga Wiśniewska, Adam Bielan, Assita Kanko, Raffaele Fitto, Evžen Tošenovský, Valdemar Tomaševski, Bogdan Rzońca, Ryszard Czarnecki, Witold Jan Waszczykowski και Carlo Fidanza, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τους νόμους περί βλασφημίας στο Πακιστάν, και ιδίως την υπόθεση των Shagufta Kausar και Shafqat Emmanuel (B9-0259/2021).

Ο χρόνος αγόρευσης κατανέμεται σύμφωνα με το άρθρο 171 του Κανονισμού.

Τελευταία ενημέρωση: 2 Φεβρουαρίου 2022Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου