Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
XML 18k
Keskiviikko 28. huhtikuuta 2021 - Bryssel

24. Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 111 artiklan 2 kohta)

Parlamentille toimitetut ehdotukset säädösvallan siirron nojalla annettaviksi delegoiduiksi säädöksiksi:

- Komission delegoitu asetus eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniavaatimuksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteen III muuttamisesta (C(2021)00199 - 2021/2626(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 12. huhtikuuta 2021

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission delegoitu asetus ihmisille ja eläimille tarkoitettujen lääkkeiden myyntilupien ehtojen muutosten tutkimisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1234/2008 muuttamisesta (C(2021)01603 - 2021/2616(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 24. maaliskuuta 2021

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission delegoitu asetus komission delegoidun asetuksen (EU) 2020/124 muuttamisesta Luoteis-Atlantin kalastusjärjestön (NAFO) säilyttämis- ja täytäntöönpanotoimenpiteiden (C(2021)01758 - 2021/2614(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 23. maaliskuuta 2021

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: PECH

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 täydentämisestä tiettyjen luetteloitujen ja uusien tautien seurantaa, hävittämisohjelmia ja taudista vapaata asemaa koskevien sääntöjen osalta annetun komission delegoidun asetuksen (EU) 2020/689 muuttamisesta (C(2021)01784 - 2021/2613(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 23. maaliskuuta 2021

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI
lausuntoa varten: ENVI (työjärjestyksen 57 artikla)

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/59/EU täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla, joissa täsmennetään menetelmät, joita kriisinratkaisuviranomaisten on käytettävä, kun ne arvioivat kriisinratkaisun kohteena olevia yhteisöjä koskevaa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/36/EU 104 a artiklassa tarkoitettua vaatimusta ja yhteenlaskettua puskurivaatimusta kriisinratkaisun kohteena olevan konsernin konsolidoidulla tasolla, jos kriisinratkaisun kohteena olevaan konserniin ei sovelleta kyseisiä vaatimuksia mainitun direktiivin nojalla (C(2021)01794 - 2021/2619(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 26. maaliskuuta 2021

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus delegoitujen asetusten (EU) N:o 1003/2013 ja (EU) 2019/360 muuttamisesta Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen kauppatietorekistereiltä vuodelta 2021 perimien vuotuisten valvontamaksujen osalta (C(2021)01874 - 2021/2617(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 24. maaliskuuta 2021

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/36/EU täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla, joissa vahvistetaan kriteerit johtotehtävien, valvontatoimintojen, olennaisten liiketoimintayksiköiden ja olennaisten liiketoimintayksiköiden riskiprofiiliin kohdistuvien merkittävien vaikutusten määrittelemiseksi ja sellaisten henkilöstön jäsenten tai henkilöstöryhmien yksilöimiseksi, joiden ammattitoiminnalla on laitoksen riskiprofiiliin yhtä olennainen vaikutus kuin kyseisen direktiivin 92 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuilla henkilöstön jäsenillä tai henkilöstöryhmillä (C(2021)01906 - 2021/2618(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 25. maaliskuuta 2021

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1139 muuttamisesta Chicagon yleissopimuksen määräyksiin tehtyjen viittausten päivittämiseksi (C(2021)02102 - 2021/2623(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 7. huhtikuuta 2021

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN

- Komission delegoitu asetus asetuksen (EU) N:o 748/2012 muuttamisesta ympäristönsuojeluvaatimuksia koskevien viittausten päivittämiseksi (C(2021)02104 - 2021/2624(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 7. huhtikuuta 2021

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/848 muuttamisesta luonnonmukaisen tuotannon sääntöjen noudattamista osoittavan sertifikaatin mallin osalta (C(2021)02360 - 2021/2625(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 12. huhtikuuta 2021

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1305/2013 liitteen I sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1307/2013 liitteiden II ja III muuttamisesta (C(2021)02486 - 2021/2628(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 15. huhtikuuta 2021

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI

- Komission delegoitu asetus delegoidun asetuksen (EU) 2016/127 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse torjunta-aineita äidinmaidonkorvikkeissa ja vieroitusvalmisteissa koskevista vaatimuksista (C(2021)02525 - 2021/2634(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 16. huhtikuuta 2021

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission delegoitu asetus delegoidun asetuksen (EU) 2016/128 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse torjunta-aineita imeväisten ja pikkulasten ravitsemuksellisten tarpeiden tyydyttämiseksi kehitetyissä erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitetuissa elintarvikkeissa koskevista vaatimuksista (C(2021)02527 - 2021/2635(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 16. huhtikuuta 2021

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/2144 täydentämisestä vahvistamalla alkolukon asennusta moottoriajoneuvoihin helpottavaa järjestelmää koskevat yksityiskohtaiset säännöt sekä kyseisen asetuksen liitteen II muuttamisesta (C(2021)02563 - 2021/2630(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 19. huhtikuuta 2021

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: IMCO

- Komission delegoitu direktiivi delegoidun direktiivin (EU) 2017/593 muuttamisesta kestävyystekijöiden sisällyttämiseksi tuotevalvontavelvoitteisiin (C(2021)02612 - 2021/2638(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 21. huhtikuuta 2021

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus delegoitujen asetusten (EU) 2017/2358 ja (EU) 2017/2359 muuttamisesta kestävyystekijöiden ja -mieltymysten sisällyttämiseksi vakuutusyrityksiä ja vakuutusten tarjoajia koskeviin tuotehallintavaatimuksiin ja vakuutusmuotoisten sijoitustuotteiden tarjoamiseen sovellettaviin liiketoiminnan menettelytapaa ja sijoitusneuvontaa koskeviin sääntöihin (C(2021)02614 - 2021/2639(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 21. huhtikuuta 2021

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus delegoidun asetuksen (EU) N:o 231/2013 muuttamisesta kestävyysriskien ja kestävyystekijöiden osalta, jotka vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien on otettava huomioon (C(2021)02615 - 2021/2648(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 21. huhtikuuta 2021

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON
lausuntoa varten: JURI (työjärjestyksen 57 artikla)

- Komission delegoitu asetus delegoidun asetuksen (EU) 2017/565 muuttamisesta kestävyystekijöiden, -riskien ja -mieltymysten sisällyttämiseksi tiettyihin sijoituspalveluyritysten toiminnan järjestämistä koskeviin vaatimuksiin ja toiminnan harjoittamisen edellytyksiin (C(2021)02616 - 2021/2651(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 21. huhtikuuta 2021

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu direktiivi direktiivin 2010/43/EU muuttamisesta kestävyysriskien ja kestävyystekijöiden ottamiseksi huomioon siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten (yhteissijoitusyritykset) osalta (C(2021)02617 - 2021/2637(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 21. huhtikuuta 2021

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU täydentämisestä sijoituspalveluyritysten toiminnan järjestämistä koskevien vaatimusten, toiminnan harjoittamisen edellytysten ja kyseisessä direktiivissä määriteltyjen käsitteiden osalta annetun delegoidun asetuksen (EU) 2017/565 oikaisemisesta (C(2021)02618 - 2021/2652(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 21. huhtikuuta 2021

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/787 muuttamisesta sekoitteiden (blend) merkintöjä koskevien säännösten osalta (C(2021)02621 - 2021/2640(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 21. huhtikuuta 2021

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission delegoitu asetus delegoidun asetuksen (EU) 2015/35 muuttamisesta kestävyysriskien sisällyttämiseksi vakuutus- ja jälleenvakuutusyritysten hallintoon (C(2021)02628 - 2021/2649(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 21. huhtikuuta 2021

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/523 täydentämisestä InvestEU-rahaston investointisuuntaviivoilla (C(2021)02633 - 2021/2627(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 14. huhtikuuta 2021

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: BUDG, ECON
lausuntoa varten: ENVI (työjärjestyksen 57 artikla), ITRE (työjärjestyksen 57 artikla), TRAN (työjärjestyksen 57 artikla)

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/2144 täydentämisestä vahvistamalla moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnässä kuljettajan väsymyksen ja tarkkaavaisuuden tunnistimen osalta sovellettavia erityisiä testausmenettelyjä ja teknisiä eritelmiä koskevat yksityiskohtaiset säännöt sekä kyseisen asetuksen liitteen II muuttamisesta (C(2021)02639 - 2021/2661(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 23. huhtikuuta 2021

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: IMCO

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/59/EU täydentämisestä kriisinratkaisun lykkäämisvaltuuksien tunnustamista koskevien sopimusehtojen sisällön määrittämistä koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (C(2021)02656 - 2021/2655(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 22. huhtikuuta 2021

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus delegoidun asetuksen (EU) 2019/624 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse todistuksen myöntämisestä alkuperätilalla tapahtuvan teurastuksen yhteydessä (C(2021)02703 - 2021/2663(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 26. huhtikuuta 2021

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: AGRI (työjärjestyksen 57 artikla)

Päivitetty viimeksi: 2. helmikuuta 2022Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö