Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
XML 17k
Trešdiena, 2021. gada 28. aprīlis - Brisele

24. Deleģētie akti (Reglamenta 111. panta 2. punkts)

Parlamentam iesniegtie deleģēto aktu projekti

- Komisijas deleģētā regula, ar ko attiecībā uz īpašām higiēnas prasībām dzīvnieku izcelsmes pārtikai groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 853/2004 III pielikumu (C(2021)00199 - 2021/2626(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2021. gada 12. aprīli.

Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1234/2008 par izmaiņu izskatīšanu cilvēkiem paredzētu zāļu un veterināro zāļu tirdzniecības atļauju nosacījumos (C(2021)01603 - 2021/2616(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2021. gada 24. martu.

Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko attiecībā uz Ziemeļrietumu Atlantijas zvejniecības organizācijas (NAFO) saglabāšanas un izpildes panākšanas pasākumu pielikumu groza Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2020/124 (C(2021)01758 - 2021/2614(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2021. gada 23. martu.

Nodots atbildīgajai komitejai: PECH.

- Komisijas deleģētā regula, ar kuru groza Deleģēto regulu (ES) 2020/689, ar ko attiecībā uz noteikumiem par noteiktu sarakstā norādītu un jaunradušos slimību uzraudzību, izskaušanas programmām un statusu “brīvs no slimības” papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/429 (C(2021)01784 - 2021/2613(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2021. gada 23. martu.

Nodots atbildīgajai komitejai: AGRI.
Atzinums: ENVI (Reglamenta 57. pants).

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/59/ES papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros precizētas metodes, ko noregulējuma iestādes izmanto, lai aplēstu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2013/36/ES 104.a pantā minēto prasību un apvienoto rezervju prasību noregulējuma vienībām noregulējuma grupas konsolidētajā līmenī, ja uz noregulējuma grupu minētās prasības saskaņā ar minēto direktīvu neattiecas (C(2021)01794 - 2021/2619(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2021. gada 26. martu.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.

- Komisijas deleģētā regula, ar kuru Deleģētās regulas (ES) Nr. 1003/2013 un (ES) 2019/360 groza attiecībā uz gada uzraudzības maksām, ko Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde iekasē no darījumu reģistriem par 2021. gadu (C(2021)01874 - 2021/2617(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2021. gada 24. martu.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2013/36/ES attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros noteikti kritēriji, pēc kuriem definē vadītāja atbildību, kontroles funkcijas, būtiskas sabiedrības struktūrvienības un būtisku ietekmi uz būtiskas sabiedrības struktūrvienības riska profilu, un noteikti kritēriji to darba ņēmēju vai darba ņēmēju kategoriju identificēšanai, kuru profesionālajai darbībai ir tāda ietekme uz iestādes riska profilu, kas ir salīdzinoši tikpat būtiska kā iepriekš minētās direktīvas 92. panta 3. punktā minētajiem darba ņēmējiem vai darba ņēmēju kategorijām (C(2021)01906 - 2021/2618(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2021. gada 25. martu.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko nolūkā atjaunināt atsauces uz Čikāgas konvencijas noteikumiem groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/1139 (C(2021)02102 - 2021/2623(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2021. gada 7. aprīli.

Nodots atbildīgajai komitejai: TRAN.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko nolūkā atjaunināt atsauces uz vides aizsardzības prasībām groza Regulu (ES) Nr. 748/2012 (C(2021)02104 - 2021/2624(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2021. gada 7. aprīli.

Nodots atbildīgajai komitejai: TRAN.

- Komisijas deleģētā regula, ar kuru Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/848 groza attiecībā uz tā sertifikāta paraugu, kas apliecina atbilstību bioloģiskās ražošanas noteikumiem (C(2021)02360 - 2021/2625(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2021. gada 12. aprīli.

Nodots atbildīgajai komitejai: AGRI.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1305/2013 I pielikumu un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1307/2013 II un III pielikumu (C(2021)02486 - 2021/2628(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2021. gada 15. aprīli.

Nodots atbildīgajai komitejai: AGRI.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko attiecībā uz prasībām saistībā ar pesticīdiem maisījumos zīdaiņiem un papildu ēdināšanas maisījumos zīdaiņiem groza Deleģēto regulu (ES) 2016/127 (C(2021)02525 - 2021/2634(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2021. gada 16. aprīli.

Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko attiecībā uz pesticīdiem un to atliekām īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzētā pārtikā, kas izstrādāta zīdaiņu un mazu bērnu uztura vajadzību apmierināšanai, groza Deleģēto regulu (ES) 2016/128 (C(2021)02527 - 2021/2635(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2021. gada 16. aprīli.

Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/2144 papildina, nosakot detalizētus noteikumus par alkometrisko autobloķētāju uzstādīšanas atvieglošanu mehāniskajos transportlīdzekļos, un groza minētās regulas II pielikumu (C(2021)02563 - 2021/2630(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2021. gada 19. aprīli.

Nodots atbildīgajai komitejai: IMCO.

- Komisijas deleģētā direktīva, ar ko Deleģēto direktīvu (ES) 2017/593 groza attiecībā uz ilgtspējas faktoru integrēšanu produktu pārvaldības pienākumos (C(2021)02612 - 2021/2638(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2021. gada 21. aprīli.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Deleģēto regulu (ES) 2017/2358 un Deleģēto regulu (ES) 2017/2359 groza attiecībā uz ilgtspējas faktoru, risku un vēlmju integrēšanu produktu pārraudzības un pārvaldības prasībās apdrošināšanas sabiedrībām un apdrošināšanas izplatītājiem un noteikumos par darījumdarbības veikšanu un ieguldījumu konsultācijām attiecībā uz apdrošināšanas ieguldījumu produktiem (C(2021)02614 - 2021/2639(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2021. gada 21. aprīli.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Deleģēto regulu (ES) Nr. 231/2013 groza attiecībā uz ilgtspējas riskiem un ilgtspējas faktoriem, kas jāņem vērā alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem (C(2021)02615 - 2021/2648(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2021. gada 21. aprīli.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.
Atzinums: JURI (Reglamenta 57. pants).

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Deleģēto regulu (ES) 2017/565 groza attiecībā uz ilgtspējas faktoru, risku un vēlmju integrēšanu konkrētās ieguldījumu brokeru sabiedrību organizatoriskajās prasībās un darbības nosacījumos (C(2021)02616 - 2021/2651(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2021. gada 21. aprīli.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.

- Komisijas deleģētā direktīva, ar ko Direktīvu 2010/43/ES groza attiecībā uz ilgtspējas riskiem un ilgtspējas faktoriem, kas jāņem vērā attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU) (C(2021)02617 - 2021/2637(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2021. gada 21. aprīli.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.

- Komisijas deleģētā regula, ar kuru labo Deleģēto regulu (ES) 2017/565, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/65/ES attiecībā uz ieguldījumu brokeru sabiedrību organizatoriskām prasībām un darbības nosacījumiem un jēdzienu definīcijām minētās direktīvas mērķiem (C(2021)02618 - 2021/2652(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2021. gada 21. aprīli.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko attiecībā uz kupāžu marķēšanas noteikumiem groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/787 (C(2021)02621 - 2021/2640(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2021. gada 21. aprīli.

Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Deleģēto regulu (ES) 2015/35 groza attiecībā uz ilgtspējas risku integrēšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrību pārvaldībā (C(2021)02628 - 2021/2649(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2021. gada 21. aprīli.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/523, nosakot investīciju pamatnostādnes fondam InvestEU (C(2021)02633 - 2021/2627(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2021. gada 14. aprīli.

Nodots atbildīgajām komitejām: BUDG, ECON.
Atzinumi: ENVI (Reglamenta 57. pants), ITRE (Reglamenta 57. pants), TRAN (Reglamenta 57. pants).

- Komisijas deleģētā regula, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/2144, nosakot detalizētus noteikumus par specifiskām testa procedūrām un tehniskajām prasībām mehānisko transportlīdzekļu tipa apstiprināšanai attiecībā uz tā vadītāja miegainības un uzmanības brīdinājuma sistēmām, un groza minētās regulas II pielikumu (C(2021)02639 - 2021/2661(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2021. gada 23. aprīli.

Nodots atbildīgajai komitejai: IMCO.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/59/ES attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem papildina, nosakot līguma noteikumu saturu attiecībā uz noregulējuma atlikšanas pilnvaru atzīšanu (C(2021)02656 - 2021/2655(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2021. gada 22. aprīli.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko attiecībā uz sertifikāciju gadījumos, kad kaušana notiek izcelsmes saimniecībā, groza Deleģēto regulu (ES) 2019/624 (C(2021)02703 - 2021/2663(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2021. gada 26. aprīli.

Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.
Atzinums: AGRI (Reglamenta 57. pants).

Pēdējā atjaunošana: 2022. gada 2. februārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika