Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
XML 16k
Sreda, 28. april 2021 - Bruselj

24. Delegirani akti (člen 111(2) Poslovnika)

Parlamentu so bili posredovani naslednji osnutki delegiranih aktov:

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Priloge III k Uredbi (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora (C(2021)00199 - 2021/2626(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 12. aprila 2021

posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Uredbe (ES) št. 1234/2008 o pregledu sprememb pogojev dovoljenj za promet z zdravili za uporabo v humani medicini in zdravili za uporabo v veterinarski medicini (C(2021)01603 - 2021/2616(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 3 mesece od datuma prejetja dne 24. marca 2021

posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) 2020/124 glede Priloge k ukrepom za ohranjanje in izvrševanje Organizacije za ribištvo severozahodnega Atlantika (NAFO) (C(2021)01758 - 2021/2614(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 23. marca 2021

posredovano pristojnemu odboru: PECH

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2020/689 o dopolnitvi Uredb(EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil za spremljanje, programe izkoreninjenja in status prost nekaterih bolezni s seznama in porajajočih se bolezni (C(2021)01784 - 2021/2613(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 23. marca 2021

posredovano pristojnemu odboru: AGRI
mnenje: ENVI (člen 57 Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Direktive 2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo metodologijo, ki jo morajo organi za reševanje uporabiti pri oceni zahteve iz člena 104a Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta in zahteve po skupnem blažilniku za subjekte v postopku reševanja na konsolidirani ravni skupine v postopku reševanja, kadar za skupino v postopku reševanja ne veljajo navedene zahteve iz navedene direktive (C(2021)01794 - 2021/2619(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 3 mesece od datuma prejetja dne 26. marca 2021

posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o spremembi delegiranih uredb (EU) št. 1003/2013 in (EU) 2019/360 v zvezi s pristojbinami za leto 2021, ki jih Evropski organ za vrednostne papirje in trge zaračunava repozitorijem sklenjenih poslov (C(2021)01874 - 2021/2617(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 3 mesece od datuma prejetja dne 24. marca 2021

posredovano pristojnemu odboru: ECON

mnenje: ITRE (člen 57 Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo merila za opredelitev vodstvene odgovornosti, kontrolnih funkcij, pomembnih poslovnih enot in pomembnega vpliva na profil tveganosti pomembne poslovne enote ter merila za opredelitev zaposlenih ali kategorij zaposlenih, katerih poklicne dejavnosti podobno pomembno vplivajo na profil tveganosti institucije kot dejavnosti zaposlenih ali kategorij zaposlenih iz člena 92(3) Direktive (C(2021)01906 - 2021/2618(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 3 mesece od datuma prejetja dne 25. marca 2021

posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Uredbe (EU) 2018/1139 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s posodobitvijo sklicevanj na določbe Čikaške konvencije (C(2021)02102 - 2021/2623(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 7. aprila 2021

posredovano pristojnemu odboru: TRAN

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Uredbe (EU) št. 748/2012 v zvezi s posodobitvami sklicevanj na zahteve glede varstva okolja (C(2021)02104 - 2021/2624(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 7. aprila 2021

posredovano pristojnemu odboru: TRAN

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Uredbe (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta glede vzorca certifikata, ki potrjuje skladnost s pravili o ekološki pridelavi (C(2021)02360 - 2021/2625(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 12. aprila 2021

posredovano pristojnemu odboru: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Priloge I k Uredbi (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ter prilog II in III k Uredbi (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (C(2021)02486 - 2021/2628(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 15. aprila 2021

posredovano pristojnemu odboru: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 2016/127 glede zahtev za pesticide v začetnih formulah za dojenčke in nadaljevalnih formulah (C(2021)02525 - 2021/2634(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 16. aprila 2021

posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2016/128 glede zahtev za pesticide v živilih za posebne zdravstvene namene, pripravljenih za zadovoljitev prehranskih potreb dojenčkov in majhnih otrok (C(2021)02527 - 2021/2635(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 16. aprila 2021

posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) 2019/2144 Evropskega parlamenta in Sveta z določitvijo podrobnih pravil glede pripomočka za namestitev alkoholne zapore v motorna vozila ter o spremembi Priloge II k navedeni uredbi (C(2021)02563 - 2021/2630(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 19. aprila 2021

posredovano pristojnemu odboru: IMCO

- Delegirana direktiva Komisije o spremembi Delegirane direktive (EU) 2017/593 v zvezi z vključevanjem dejavnikov trajnostnosti v obveznosti glede upravljanja produktov (C(2021)02612 - 2021/2638(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 3 mesece od datuma prejetja dne 21. aprila 2021

posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o spremembi delegiranih uredb (EU) 2017/2358 in (EU) 2017/2359 v zvezi z vključitvijo dejavnikov trajnostnosti ter tveganj in preferenc glede trajnostnosti v zahteve glede nadzora in upravljanja produktov za zavarovalnice in distributerje zavarovalnih produktov ter v pravila poslovanja in investicijsko svetovanje za zavarovalne naložbene produkte (C(2021)02614 - 2021/2639(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 3 mesece od datuma prejetja dne 21. aprila 2021

posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 231/2013 v zvezi s tveganji glede trajnostnosti in dejavniki trajnostnosti, ki jih morajo upoštevati upravitelji alternativnih investicijskih skladov (C(2021)02615 - 2021/2648(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 3 mesece od datuma prejetja dne 21. aprila 2021

posredovano pristojnemu odboru: ECON

mnenje: JURI (člen 57 Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2017/565 v zvezi z vključitvijo dejavnikov trajnostnosti ter tveganj in preferenc glede trajnostnosti v nekatere organizacijske zahteve in pogoje poslovanja za investicijska podjetja (C(2021)02616 - 2021/2651(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 3 mesece od datuma prejetja dne 21. aprila 2021

posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana direktiva Komisije o spremembi Direktive 2010/43/EU v zvezi s tveganji glede trajnostnosti in dejavniki trajnostnosti, ki jih je treba upoštevati pri kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) (C(2021)02617 - 2021/2637(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 3 mesece od datuma prejetja dne 21. aprila 2021

posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o popravku Delegirane uredbe (EU) 2017/565 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z organizacijskimi zahtevami in pogoji poslovanja investicijskih podjetij ter opredeljenimi izrazi za namene navedene direktive (C(2021)02618 - 2021/2652(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 3 mesece od datuma prejetja dne 21. aprila 2021

posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Uredbe (EU) 2019/787 Evropskega parlamenta in Sveta glede določb o označevanju tipiziranih žganih pijač (C(2021)02621 - 2021/2640(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 21. aprila 2021

posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2015/35 v zvezi z vključevanjem tveganj glede trajnostnosti v upravljanje zavarovalnic in pozavarovalnic (C(2021)02628 - 2021/2649(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 3 mesece od datuma prejetja dne 21. aprila 2021

posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) 2021/523 Evropskega parlamenta in Sveta z določitvijo naložbenih smernic za Sklad InvestEU (C(2021)02633 - 2021/2627(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 14. aprila 2021

posredovano pristojnemu odboru: BUDG, ECON

mnenje: ENVI (člen 57 Poslovnika), ITRE (člen 57 Poslovnika), TRAN (člen 57 Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) 2019/2144 Evropskega parlamenta in Sveta z določitvijo podrobnih pravil v zvezi s posebnimi preskusnimi postopki in tehničnimi zahtevami za homologacijo motornih vozil glede na njihove sisteme za opozarjanje na zaspanost in zmanjšano pozornost voznika ter o spremembi Priloge II k navedeni uredbi (C(2021)02639 - 2021/2661(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 23. aprila 2021

posredovano pristojnemu odboru: IMCO

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Direktive 2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede regulativnih tehničnih standardov, ki določajo vsebino pogodbenih določil o priznanju pooblastil za mirovanje v primeru reševanja (C(2021)02656 - 2021/2655(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 3 mesece od datuma prejetja dne 22. aprila 2021

posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2019/624 glede izdajanja spričeval v primeru zakola na izvornem gospodarstvu (C(2021)02703 - 2021/2663(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 26. aprila 2021

posredovano pristojnemu odboru: ENVI

mnenje: AGRI (člen 57 Poslovnika)

Zadnja posodobitev: 27. julij 2021Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov