Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 18k
Onsdagen den 28 april 2021 - Bryssel

24. Delegerade akter (artikel 111.2 i arbetsordningen)

Följande förslag till delegerade akter hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung (C(2021)00199 - 2021/2626(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 12 april 2021

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av förordning (EG) nr 1234/2008 om granskning av ändringar av villkoren för godkännande för försäljning av humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel (C(2021)01603 - 2021/2616(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 24 mars 2021

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/124 vad gäller bilagan till de bevarande- och tillämpningsföreskrifter som fastställts av Fiskeriorganisationen för Nordatlantens västra del (Nafo) (C(2021)01758 - 2021/2614(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 23 mars 2021

hänvisat till ansvarigt utskott: PECH

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) 2020/689 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller bestämmelser om övervakning, utrotningsprogram och sjukdomsfri status för vissa förtecknade sjukdomar och nya sjukdomar (C(2021)01784 - 2021/2613(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 23 mars 2021

hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI
rådgivande utskott: ENVI (artikel 57 i arbetsordningen)

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU vad gäller tekniska tillsynsstandarder som specificerar den metod som resolutionsmyndigheterna ska använda för att beräkna det krav som avses i artikel 104a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU och det kombinerade buffertkravet för resolutionsenheter på konsoliderad resolutionsgruppnivå, om resolutionsgruppen i sig inte omfattas av dessa krav enligt det direktivet (C(2021)01794 - 2021/2619(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 26 mars 2021

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerade förordningar (EU) nr 1003/2013 och (EU) 2019/360 vad gäller de årliga tillsynsavgifter som Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten tar ut av transaktionsregister för 2021 (C(2021)01874 - 2021/2617(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 24 mars 2021

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU vad gäller tekniska standarder för tillsyn som fastställer kriterier för att identifiera ledningsansvar och kontrollfunktioner, väsentliga affärsenheter och betydande inverkan på en berörd affärsenhets riskprofil och fastställer kriterier för att identifiera anställda eller kategorier av personal vars yrkesutövning har en inverkan på institutets riskprofil som är lika väsentlig som de anställda eller kategorier av personal som avses i artikel 92.3 i det direktivet (C(2021)01906 - 2021/2618(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 25 mars 2021

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1139 vad gäller uppdatering av hänvisningarna till bestämmelserna i Chicagokonventionen (C(2021)02102 - 2021/2623(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 7 april 2021

hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av förordning (EU) nr 748/2012 vad gäller uppdatering av hänvisningarna till miljöskyddskraven (C(2021)02104 - 2021/2624(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 7 april 2021

hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 vad gäller förlagan till det certifikat som intygar efterlevnaden av reglerna för ekologisk produktion (C(2021)02360 - 2021/2625(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 12 april 2021

hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 och bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 (C(2021)02486 - 2021/2628(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 15 april 2021

hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) 2016/127 vad gäller kraven avseende bekämpningsmedel i modersmjölksersättning och tillskottsnäring (C(2021)02525 - 2021/2634(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 16 april 2021

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) 2016/128 vad gäller kraven avseende bekämpningsmedel i livsmedel för speciella medicinska ändamål som har utvecklats för att tillgodose spädbarns och småbarns näringsbehov (C(2021)02527 - 2021/2635(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 16 april 2021

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/... om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2144 genom fastställande av närmare bestämmelser om installationshjälp för alkolås i motorfordon och om ändring av bilaga II till den förordningen (C(2021)02563 - 2021/2630(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 19 april 2021

hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO

- Kommissionens delegerade direktiv om ändring av delegerat direktiv (EU) 2017/593 vad gäller integrering av hållbarhetsfaktorer i produktstyrningskrav (C(2021)02612 - 2021/2638(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 21 april 2021

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) 2017/2358 och delegerad förordning (EU) 2017/2359 vad gäller integrering av hållbarhetsfaktorer, hållbarhetsrisker och hållbarhetspreferenser i produkttillsyns- och styrningskraven för försäkringsföretag och försäkringsdistributörer samt i uppföranderegler och investeringsrådgivning för försäkringsbaserade investeringsprodukter (C(2021)02614 - 2021/2639(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 21 april 2021

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) nr 231/2013 vad gäller hållbarhetsrisker och hållbarhetsfaktorer som ska beaktas av förvaltare av alternativa investeringsfonder (C(2021)02615 - 2021/2648(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 21 april 2021

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON
rådgivande utskott: JURI (artikel 57 i arbetsordningen)

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) 2017/565 vad gäller integrering av hållbarhetsfaktorer, hållbarhetsrisker och hållbarhetspreferenser i vissa organisatoriska krav och villkor för verksamheten för värdepappersföretag (C(2021)02616 - 2021/2651(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 21 april 2021

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade direktiv om ändring av direktiv 2010/43/EU vad gäller hållbarhetsrisker och hållbarhetsfaktorer som ska beaktas för företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) (C(2021)02617 - 2021/2637(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 21 april 2021

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delgerade förordning om rättelse av delegerad förordning (EU) 2017/565 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU vad gäller organisatoriska krav och villkor för verksamheten i värdepappersföretag, och definitioner för tillämpning av det direktivet (C(2021)02618 - 2021/2652(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 21 april 2021

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/787 vad gäller märkningsbestämmelser för blends (C(2021)02621 - 2021/2640(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 21 april 2021

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) 2015/35 vad gäller integrering av hållbarhetsrisker i försäkrings- och återförsäkringsföretags företagsstyrning (C(2021)02628 - 2021/2649(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 21 april 2021

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/523 genom fastställande av investeringsriktlinjer för InvestEU-fonden (C(2021)02633 - 2021/2627(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 14 april 2021

hänvisat till ansvarigt utskott: BUDG, ECON
rådgivande utskott: ENVI (artikel 57 i arbetsordningen), ITRE (artikel 57 i arbetsordningen), TRAN (artikel 57 i arbetsordningen)

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2144 genom fastställande av närmare bestämmelser om särskilda provningsförfaranden och tekniska krav för typgodkännande av motorfordon när det gäller system för varning med avseende på förartrötthet och förarens uppmärksamhet och om ändring av bilaga II till den förordningen (C(2021)02639 - 2021/2661(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 23 april 2021

hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU vad gäller tekniska tillsynsstandarder för fastställande av avtalsvillkor om erkännande av befogenhet att medge anstånd (C(2021)02656 - 2021/2655(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 22 april 2021

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) 2019/624 vad gäller utfärdande av intyg vid slakt på den jordbruksanläggning som djuren kommer från (C(2021)02703 - 2021/2663(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 26 april 2021

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: AGRI (artikel 57 i arbetsordningen)

Senaste uppdatering: 2 februari 2022Rättsligt meddelande - Integritetspolicy