Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 439kPDF 464kWORD 102k
Τετάρτη 28 Απριλίου 2021 - Βρυξέλλες
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας
 3.Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (άρθρο 71 του Κανονισμού) (επακόλουθες ενέργειες)
 4.Ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό - Πολίτες της Ένωσης ***I - Ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό - Υπήκοοι τρίτων χωρών ***I - Προσβασιμότητα και οικονομική προσιτότητα των διαγνωστικών ελέγχων Covid (συζήτηση)
 5.Ψηφιακή φορολογία: διαπραγματεύσεις ΟΟΣΑ, φορολογική κατοικία των ψηφιακών εταιρειών και πιθανός ευρωπαϊκός ψηφιακός φόρος (συζήτηση)
 6.Πρώτη ψηφοφορία
 7.Ψηφιακή φορολογία: διαπραγματεύσεις ΟΟΣΑ, φορολογική κατοικία των ψηφιακών εταιρειών και πιθανός ευρωπαϊκός ψηφιακός φόρος (συνέχεια της συζήτησης)
 8.Επανάληψη της συνεδρίασης
 9.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 10.Ρωσία, η υπόθεση του Alexei Navalny, στρατιωτική κλιμάκωση στα σύνορα της Ουκρανίας και ρωσική επίθεση στην Τσεχική Δημοκρατία (συζήτηση)
 11.Κινεζικά αντίμετρα με τη μορφή κυρώσεων εις βάρος οντοτήτων της ΕΕ, βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και βουλευτών εθνικών κοινοβουλίων (συζήτηση)
 12.5η επέτειος της ειρηνευτικής συμφωνίας στην Κολομβία (συζήτηση)
 13.Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας
 14.5η επέτειος της ειρηνευτικής συμφωνίας στην Κολομβία (συνέχεια της συζήτησης)
 15.Σχέσεις ΕΕ-Ινδίας (συζήτηση)
 16.Δεύτερη ψηφοφορία
 17.Σχέσεις ΕΕ-Ινδίας (συνέχεια της συζήτησης)
 18.Επανάληψη της συνεδρίασης
 19.Πρόληψη της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο ***II (συζήτηση)
 20.Δικαιώματα και υποχρεώσεις των επιβατών σιδηροδρομικών γραμμών ***II (συζήτηση)
 21.Ευρωπαϊκή εγγύηση για τα παιδιά (συζήτηση)
 22.Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 23.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 112 του Κανονισμού)
 24.Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 111 παράγραφος 2 του Κανονισμού)
 25.Κατάθεση εγγράφων
 26.Μεταφορές πιστώσεων και δημοσιονομικές αποφάσεις
 27.Αιτιολογήσεις ψήφου
 28.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 29.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 30.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: David Maria SASSOLI
Πρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.06.


2. Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας

Ο Πρόεδρος προβαίνει στην ανάγνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας:

Η συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας ΕΕ-ΗΒ ***
Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της συμφωνίας εμπορίου και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, αφενός, και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, αφετέρου, και της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας σχετικά με διαδικασίες ασφαλείας για την ανταλλαγή και την προστασία διαβαθμισμένων πληροφοριών [05022/2021 - C9-0086/2021 - 2020/0382(NLE)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Συνεισηγητές: Andreas Schieder και Christophe Hansen (A9-0128/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P9_TA(2021)0140)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 24)

Η έκβαση των διαπραγματεύσεων ΕΕ-ΗΒ
Πρόταση ψηφίσματος B9-0225/2021

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2021)0141)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 25)

Απαλλαγή 2019: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019, τμήμα ΙΙΙ – Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί [COM(2020)0288 - C9-0220/2020 - 2020/2140(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Joachim Kuhs (A9-0117/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2021)0164)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 48)

Η απαλλαγή χορηγείται και το κλείσιμο των λογαριασμών εγκρίνεται (βλ. παράρτημα V, άρθρο 5 παράγραφος 1 του Κανονισμού).

Απαλλαγή 2019: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019, τμήμα I – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο [COM(2020)0288 - C9-0221/2020 - 2020/2141(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A9-0044/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2021)0165)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 49)

Απαλλαγή 2019: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019, τμήμα II – Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο [COM(2020)0288 - C9-0222/2020 - 2020/2142(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Pascal Durand (A9-0056/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2021)0166)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 50)

Η χορήγηση απαλλαγής αναβάλλεται (βλ. παράρτημα V, άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο β) του Κανονισμού).

Απαλλαγή 2019: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019, τμήμα IV – Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης [COM(2020)0288 - C9-0223/2020 - 2020/2143(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγήτρια: Ramona Strugariu (A9-0064/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2021)0167)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 51)

Απαλλαγή 2019: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ελεγκτικό Συνέδριο
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019, τμήμα V – Ελεγκτικό Συνέδριο [COM(2020)0288 - C9-0224/2020 - 2020/2144(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγήτρια: Martina Dlabajová (A9-0059/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2021)0168)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 52)

Απαλλαγή 2019: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019, τμήμα VI – Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή [COM(2020)0288 - C9-0225/2020 - 2020/2145(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Olivier Chastel (A9-0057/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2021)0169)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 53)

Απαλλαγή 2019: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Επιτροπή των Περιφερειών
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019, τμήμα VII – Επιτροπή των Περιφερειών [COM(2020)0288 - C9-0226/2020 - 2020/2146(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Alin Mituța (A9-0055/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2021)0170)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 54)

Απαλλαγή 2019: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019, τμήμα VIII – Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής [COM(2020)0288 - C9-0227/2020 - 2020/2147(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Olivier Chastel (A9-0065/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2021)0171)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 55)

Απαλλαγή 2019: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019, τμήμα IX – Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων [COM(2020)0288 - C9-0228/2020 - 2020/2148(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Alin Mituța (A9-0067/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2021)0172)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 56)

Απαλλαγή 2019: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019, τμήμα X – Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης [COM(2020)0288 - C9-0229/2020 - 2020/2149(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Alin Mituța (A9-0063/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2021)0173)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 57)

Απαλλαγή 2019: Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) (πριν τις 20 Φεβρουαρίου 2019: Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης) για το οικονομικό έτος 2019 [COM(2020)0288 - C9-0230/2020 - 2020/2150(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0069/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2021)0174)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 58)

Η απαλλαγή χορηγείται και το κλείσιμο των λογαριασμών εγκρίνεται (βλ. παράρτημα V, άρθρο 5 παράγραφος 1 του Κανονισμού).

Απαλλαγή 2019: Ευρωπαϊκό 'Ιδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound) (πριν τις 20 Φεβρουαρίου 2019: Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας) για το οικονομικό έτος 2019 [COM(2020)0288 - C9-0231/2020 - 2020/2151(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0094/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2021)0175)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 59)

Η απαλλαγή χορηγείται και το κλείσιμο των λογαριασμών εγκρίνεται (βλ. παράρτημα V, άρθρο 5 παράγραφος 1 του Κανονισμού).

Απαλλαγή 2019: Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019 [COM(2020)0288 - C9-0232/2020 - 2020/2152(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0086/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2021)0176)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 60)

Η απαλλαγή χορηγείται και το κλείσιμο των λογαριασμών εγκρίνεται (βλ. παράρτημα V, άρθρο 5 παράγραφος 1 του Κανονισμού).

Απαλλαγή 2019: Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2019 [COM(2020)0288 - C9-0233/2020 - 2020/2153(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A9-0087/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2021)0177)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 61)

Η απαλλαγή χορηγείται και το κλείσιμο των λογαριασμών εγκρίνεται (βλ. παράρτημα V, άρθρο 5 παράγραφος 1 του Κανονισμού).

Απαλλαγή 2019: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το οικονομικό έτος 2019 [COM(2020)0288 - C9-0234/2020 - 2020/2154(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A9-0080/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2021)0178)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 62)

Η απαλλαγή χορηγείται και το κλείσιμο των λογαριασμών εγκρίνεται (βλ. παράρτημα V, άρθρο 5 παράγραφος 1 του Κανονισμού).

Απαλλαγή 2019: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) (πριν από τις 20 Φεβρουαρίου 2019: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία) για το οικονομικό έτος 2019 [COM(2020)0288 - C9-0235/2020 - 2020/2155(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0090/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2021)0179)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 63)

Η απαλλαγή χορηγείται και το κλείσιμο των λογαριασμών εγκρίνεται (βλ. παράρτημα V, άρθρο 5 παράγραφος 1 του Κανονισμού).

Απαλλαγή 2019: Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης
Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019 [COM(2020)0288 - C9-0236/2020 - 2020/2156(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0084/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2021)0180)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 64)

Η απαλλαγή χορηγείται και το κλείσιμο των λογαριασμών εγκρίνεται (βλ. παράρτημα V, άρθρο 5 παράγραφος 1 του Κανονισμού).

Απαλλαγή 2019: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για το οικονομικό έτος 2019 [COM(2020)0288 - C9-0237/2020 - 2020/2157(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A9-0073/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2021)0181)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 65)

Η απαλλαγή χορηγείται και το κλείσιμο των λογαριασμών εγκρίνεται (βλ. παράρτημα V, άρθρο 5 παράγραφος 1 του Κανονισμού).

Απαλλαγή 2019: Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Ποινικής Δικαιοσύνης (Eurojust)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Ποινικής Δικαιοσύνης (Eurojust) (πριν από τις 12 Δεκεμβρίου 2019: Eurojust) για το οικονομικό έτος 2019 [COM(2020)0288 - C9-0238/2020 - 2020/2158(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A9-0101/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2021)0182)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 66)

Η απαλλαγή χορηγείται και το κλείσιμο των λογαριασμών εγκρίνεται (βλ. παράρτημα V, άρθρο 5 παράγραφος 1 του Κανονισμού).

Απαλλαγή 2019: Ευρωπαϊκό 'Ιδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2019 [COM(2020)0288 - C9-0239/2020 - 2020/2159(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A9-0089/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2021)0183)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 67)

Η απαλλαγή χορηγείται και το κλείσιμο των λογαριασμών εγκρίνεται (βλ. παράρτημα V, άρθρο 5 παράγραφος 1 του Κανονισμού).

Απαλλαγή 2019: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2019 [COM(2020)0288 - C9-0240/2020 - 2020/2160(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A9-0099/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2021)0184)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 68)

Η απαλλαγή χορηγείται και το κλείσιμο των λογαριασμών εγκρίνεται (βλ. παράρτημα V, άρθρο 5 παράγραφος 1 του Κανονισμού).

Απαλλαγή 2019: Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2019 [COM(2020)0288 - C9-0241/2020 - 2020/2161(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0070/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2021)0185)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 69)

Η απαλλαγή χορηγείται και το κλείσιμο των λογαριασμών εγκρίνεται (βλ. παράρτημα V, άρθρο 5 παράγραφος 1 του Κανονισμού).

Απαλλαγή 2019: Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2019 [COM(2020)0288 - C9-0242/2020 - 2020/2162(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A9-0097/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2021)0186)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 70)

Η απαλλαγή χορηγείται και το κλείσιμο των λογαριασμών εγκρίνεται (βλ. παράρτημα V, άρθρο 5 παράγραφος 1 του Κανονισμού).

Απαλλαγή 2019: Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για το οικονομικό έτος 2019 [COM(2020)0288 - C9-0243/2020 - 2020/2163(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A9-0104/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2021)0187)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 71)

Η απαλλαγή χορηγείται και το κλείσιμο των λογαριασμών εγκρίνεται (βλ. παράρτημα V, άρθρο 5 παράγραφος 1 του Κανονισμού).

Απαλλαγή 2019: Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κυβερνοασφάλεια (ENISA)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του ENISA (Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κυβερνοασφάλεια) (πριν από την 27η Ιουνίου 2019: Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA)) για το οικονομικό έτος 2019 [COM(2020)0288 - C9-0244/2020 - 2020/2164(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A9-0085/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2021)0188)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 72)

Η απαλλαγή χορηγείται και το κλείσιμο των λογαριασμών εγκρίνεται (βλ. παράρτημα V, άρθρο 5 παράγραφος 1 του Κανονισμού).

Απαλλαγή 2019: Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ERA) για το οικονομικό έτος 2019 [COM(2020)0288 - C9-0245/2020 - 2020/2165(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A9-0077/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2021)0189)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 73)

Η απαλλαγή χορηγείται και το κλείσιμο των λογαριασμών εγκρίνεται (βλ. παράρτημα V, άρθρο 5 παράγραφος 1 του Κανονισμού).

Απαλλαγή 2019: Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (ΕΑΑ)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (ΕΑΑ) για το οικονομικό έτος 2019 [COM(2020)0288 - C9-0246/2020 - 2020/2166(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0071/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2021)0190)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 74)

Η απαλλαγή χορηγείται και το κλείσιμο των λογαριασμών εγκρίνεται (βλ. παράρτημα V, άρθρο 5 παράγραφος 1 του Κανονισμού).

Απαλλαγή 2019: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής για το οικονομικό έτος 2019 [COM(2020)0288 - C9-0247/2020 - 2020/2167(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A9-0081/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2021)0191)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 75)

Η απαλλαγή και το κλείσιμο των λογαριασμών αναβάλλονται (βλ. παράρτημα V, άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο β) του Κανονισμού).

Απαλλαγή 2019: Οργανισμός του Ευρωπαϊκού GNSS
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού του Ευρωπαϊκού GNSS για το οικονομικό έτος 2019 [COM(2020)0288 - C9-0248/2020 - 2020/2168(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A9-0074/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2021)0192)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 76)

Η απαλλαγή χορηγείται και το κλείσιμο των λογαριασμών εγκρίνεται (βλ. παράρτημα V, άρθρο 5 παράγραφος 1 του Κανονισμού).

Απαλλαγή 2019: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας για το οικονομικό έτος 2019 [COM(2020)0288 - C9-0249/2020 - 2020/2169(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A9-0092/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2021)0193)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 77)

Η απαλλαγή χορηγείται και το κλείσιμο των λογαριασμών εγκρίνεται (βλ. παράρτημα V, άρθρο 5 παράγραφος 1 του Κανονισμού).

Απαλλαγή 2019: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για το οικονομικό έτος 2019 [COM(2020)0288 - C9-0250/2020 - 2020/2170(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A9-0075/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2021)0194)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 78)

Η απαλλαγή χορηγείται και το κλείσιμο των λογαριασμών εγκρίνεται (βλ. παράρτημα V, άρθρο 5 παράγραφος 1 του Κανονισμού).

Απαλλαγή 2019: Οργανισμός Εφοδιασμού της Ευρατόμ
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Εφοδιασμού της Ευρατόμ για το οικονομικό έτος 2019 [COM(2020)0288 - C9-0251/2020 - 2020/2171(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A9-0088/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2021)0195)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 79)

Η απαλλαγή χορηγείται και το κλείσιμο των λογαριασμών εγκρίνεται (βλ. παράρτημα V, άρθρο 5 παράγραφος 1 του Κανονισμού).

Απαλλαγή 2019: Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) για το οικονομικό έτος 2019 [COM(2020)0288 - C9-0252/2020 - 2020/2172(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A9-0096/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2021)0196)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 80)

Η απαλλαγή χορηγείται και το κλείσιμο των λογαριασμών εγκρίνεται (βλ. παράρτημα V, άρθρο 5 παράγραφος 1 του Κανονισμού).

Απαλλαγή 2019: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων για το οικονομικό έτος 2019 [COM(2020)0288 - C9-0253/2020 - 2020/2173(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0072/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2021)0197)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 81)

Η απαλλαγή χορηγείται και το κλείσιμο των λογαριασμών εγκρίνεται (βλ. παράρτημα V, άρθρο 5 παράγραφος 1 του Κανονισμού).

Απαλλαγή 2019: Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών
Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για το οικονομικό έτος 2019 [COM(2020)0288 - C9-0254/2020 - 2020/2174(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A9-0091/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2021)0198)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 82)

Η απαλλαγή χορηγείται και το κλείσιμο των λογαριασμών εγκρίνεται (βλ. παράρτημα V, άρθρο 5 παράγραφος 1 του Κανονισμού).

Απαλλαγή 2019: Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων για το οικονομικό έτος 2019 [COM(2020)0288 - C9-0255/2020 - 2020/2175(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A9-0079/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2021)0199)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 83)

Η απαλλαγή χορηγείται και το κλείσιμο των λογαριασμών εγκρίνεται (βλ. παράρτημα V, άρθρο 5 παράγραφος 1 του Κανονισμού).

Απαλλαγή 2019: Ευρωπαϊκή Αρχή Kινητών Aξιών και Αγορών
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών για το οικονομικό έτος 2019 [COM(2020)0288 - C9-0256/2020 - 2020/2176(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A9-0093/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2021)0200)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 84)

Η απαλλαγή χορηγείται και το κλείσιμο των λογαριασμών εγκρίνεται (βλ. παράρτημα V, άρθρο 5 παράγραφος 1 του Κανονισμού).

Απαλλαγή 2019: Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (πριν από την 4η Ιουλίου 2019: Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενεργείας) για το οικονομικό έτος 2019 [COM(2020)0288 - C9-0257/2020 - 2020/2177(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0078/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2021)0201)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 85)

Η απαλλαγή χορηγείται και το κλείσιμο των λογαριασμών εγκρίνεται (βλ. παράρτημα V, άρθρο 5 παράγραφος 1 του Κανονισμού).

Απαλλαγή 2019: Οργανισμός για την υποστήριξη του BEREC (Υπηρεσία του BEREC)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού για την υποστήριξη του BEREC (Υπηρεσία του BEREC) για το οικονομικό έτος 2019 [COM(2020)0288 - C9-0258/2020 - 2020/2178(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0082/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2021)0202)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 86)

Η απαλλαγή χορηγείται και το κλείσιμο των λογαριασμών εγκρίνεται (βλ. παράρτημα V, άρθρο 5 παράγραφος 1 του Κανονισμού).

Απαλλαγή 2019: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας για το οικονομικό έτος 2019 [COM(2020)0288 - C9-0259/2020 - 2020/2179(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A9-0076/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2021)0203)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 87)

Η απαλλαγή χορηγείται και το κλείσιμο των λογαριασμών εγκρίνεται (βλ. παράρτημα V, άρθρο 5 παράγραφος 1 του Κανονισμού).

Απαλλαγή 2019: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο για το οικονομικό έτος 2019 [COM(2020)0288 - C9-0260/2020 - 2020/2180(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0068/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2021)0204)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 88)

Η απαλλαγή χορηγείται και το κλείσιμο των λογαριασμών εγκρίνεται (βλ. παράρτημα V, άρθρο 5 παράγραφος 1 του Κανονισμού).

Απαλλαγή 2019: Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (eu-LISA)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (eu-LISA) για το οικονομικό έτος 2019 [COM(2020)0288 - C9-0261/2020 - 2020/2181(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A9-0098/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2021)0205)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 89)

Η απαλλαγή χορηγείται και το κλείσιμο των λογαριασμών εγκρίνεται (βλ. παράρτημα V, άρθρο 5 παράγραφος 1 του Κανονισμού).

Απαλλαγή 2019: Ευρωπαϊκή κοινή επιχείρηση για τον ITER και την ανάπτυξη της ενέργειας από σύντηξη
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής κοινής επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της ενέργειας από σύντηξη για το οικονομικό έτος 2019 [COM(2020)0288 - C9-0262/2020 - 2020/2182(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A9-0110/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2021)0206)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 90)

Η απαλλαγή χορηγείται και το κλείσιμο των λογαριασμών εγκρίνεται (βλ. παράρτημα V, άρθρο 5 παράγραφος 1 του Κανονισμού).

Απαλλαγή 2019: Κοινή επιχείρηση SESAR
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης SESAR για το οικονομικό έτος 2019 [COM(2020)0288 - C9-0263/2020 - 2020/2183(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A9-0106/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2021)0207)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 91)

Η απαλλαγή χορηγείται και το κλείσιμο των λογαριασμών εγκρίνεται (βλ. παράρτημα V, άρθρο 5 παράγραφος 1 του Κανονισμού).

Απαλλαγή 2019: Κοινή επιχείρηση Clean Sky 2
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης Clean Sky 2 για το οικονομικό έτος 2019 [COM(2020)0288 - C9-0264/2020 - 2020/2184(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A9-0109/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2021)0208)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 92)

Η απαλλαγή χορηγείται και το κλείσιμο των λογαριασμών εγκρίνεται (βλ. παράρτημα V, άρθρο 5 παράγραφος 1 του Κανονισμού).

Απαλλαγή 2019: Κοινή επιχείρηση βιομηχανιών βιοπροϊόντων
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης βιομηχανιών βιοπροϊόντων για το οικονομικό έτος 2019 [COM(2020)0288 - C9-0265/2020 - 2020/2185(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A9-0105/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2021)0209)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 93)

Η απαλλαγή χορηγείται και το κλείσιμο των λογαριασμών εγκρίνεται (βλ. παράρτημα V, άρθρο 5 παράγραφος 1 του Κανονισμού).

Απαλλαγή 2019: Κοινή επιχείρηση της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα 2
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα 2 για το οικονομικό έτος 2019 [COM(2020)0288 - C9-0266/2020 - 2020/2186(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A9-0113/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2021)0210)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 94)

Η απαλλαγή χορηγείται και το κλείσιμο των λογαριασμών εγκρίνεται (βλ. παράρτημα V, άρθρο 5 παράγραφος 1 του Κανονισμού).

Απαλλαγή 2019: Κοινή επιχείρηση «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2»
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2» για το οικονομικό έτος 2019 [COM(2020)0288 - C9-0267/2020 - 2020/2187(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A9-0107/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2021)0211)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 95)

Η απαλλαγή χορηγείται και το κλείσιμο των λογαριασμών εγκρίνεται (βλ. παράρτημα V, άρθρο 5 παράγραφος 1 του Κανονισμού).

Απαλλαγή 2019: Κοινή επιχείρηση Shift2Rail
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης Shift2Rail για το οικονομικό έτος 2019 [COM(2020)0288 - C9-0268/2020 - 2020/2188(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A9-0111/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2021)0212)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 96)

Η απαλλαγή χορηγείται και το κλείσιμο των λογαριασμών εγκρίνεται (βλ. παράρτημα V, άρθρο 5 παράγραφος 1 του Κανονισμού).

Απαλλαγή 2019: Κοινή επιχείρηση ECSEL
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης ECSEL για το οικονομικό έτος 2019 [COM(2020)0288 - C9-0269/2020 - 2020/2189(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A9-0108/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2021)0213)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 97)

Η απαλλαγή χορηγείται και το κλείσιμο των λογαριασμών εγκρίνεται (βλ. παράρτημα V, άρθρο 5 παράγραφος 1 του Κανονισμού).

Απαλλαγή 2019: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - 8ο, 9ο, 10ο και 11ο ΕΤΑ
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του όγδοου, ένατου, δέκατου και ενδέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2019 [COM(2020)0290 - C9-0270/2020 - 2020/2190(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A9-0095/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2021)0214)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 98)

Η απαλλαγή χορηγείται και το κλείσιμο των λογαριασμών εγκρίνεται (βλ. παράρτημα V, άρθρο 5 παράγραφος 1 του Κανονισμού).

Προστασία του εδάφους
Πρόταση ψηφίσματος B9-0221/2021

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2021)0143)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 27)

Πολυετές σχέδιο διαχείρισης του ερυθρού τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο ***I
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου διαχείρισης του ερυθρού τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1936/2001, (ΕΕ) 2017/2107 και (ΕΕ) 2019/833 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1627 [COM(2019)0619 - C9-0188/2019 - 2019/0272(COD)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγητής: Giuseppe Ferrandino (A9-0149/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2021)0142)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 26)

Απαλλαγή 2019: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019, τμήμα ΙΙΙ – Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί [COM(2020)0288 - C9-0220/2020 - 2020/2140(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Joachim Kuhs (A9-0117/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2021)0164)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 48)


3. Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (άρθρο 71 του Κανονισμού) (επακόλουθες ενέργειες)

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι δεν έχει λάβει αίτημα από βουλευτές ή πολιτική ομάδα ή πολιτικές ομάδες που συμπληρώνουν τουλάχιστον το μέσο ελάχιστο όριο σχετικά με την απόφαση για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων που ανακοινώθηκε στα Συνοπτικά Πρακτικά της Δευτέρας 26 Απριλίου 2021 (σημείο 12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 26.4.2021).

Συνεπώς, η επιτροπή EMPL μπόρεσε να ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις μετά την εκπνοή της προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 71 παράγραφος 2 του Κανονισμού.


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Roberta METSOLA
Αντιπρόεδρος

4. Ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό - Πολίτες της Ένωσης ***I - Ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό - Υπήκοοι τρίτων χωρών ***I - Προσβασιμότητα και οικονομική προσιτότητα των διαγνωστικών ελέγχων Covid (συζήτηση)

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με πλαίσιο για την έκδοση, την επαλήθευση και την αποδοχή διαλειτουργικών πιστοποιητικών εμβολιασμού, εξέτασης και ανάρρωσης, με σκοπό να διευκολυνθεί η ελεύθερη κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 (ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό) [COM(2021)0130 - C9-0104/2021- 2021/0068(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Juan Fernando López Aguilar

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με πλαίσιο για την έκδοση, επαλήθευση και αποδοχή διαλειτουργικών πιστοποιητικών εμβολιασμού, εξέτασης και ανάρρωσης για υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στα εδάφη των κρατών μελών κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 (ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό) [COM(2021)0140 - C9-0100/2021 - 2021/0071(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Juan Fernando López Aguilar

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Προσβασιμότητα και οικονομική προσιτότητα των διαγνωστικών ελέγχων Covid (2021/2654(RSP))

Οι Ana Paula Zacarias (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Didier Reynders (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις

Παρεμβαίνει ο Juan Fernando López Aguilar (εισηγητής).

Παρεμβαίνουν οι Jeroen Lenaers, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Birgit Sippel, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Sophia in 't Veld, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Annalisa Tardino, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Tineke Strik, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Nicola Procaccini, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Cornelia Ernst, εξ ονόματος της Ομάδας the Left, Mislav Kolakušić, μη εγγεγραμμένος, Cristian-Silviu Buşoi, Heléne Fritzon, José Ramón Bauzá Díaz, Nicolaus Fest, Tilly Metz, Anna Zalewska (η Πρόεδρος υπενθυμίζει τις ισχύουσες διατάξεις σχετικά με τις παρεμβάσεις βάσει του άρθρου 195 του Κανονισμού κατόπιν των σχολίων που διατυπώθηκαν εκτός μικροφώνου στην αίθουσα), Kateřina Konečná, Λευτέρης Νικολάου-Αλαβάνος, Peter Liese, Javier Moreno Sánchez, María Soraya Rodríguez Ramos, Jean-Lin Lacapelle, Diana Riba i Giner, Assita Kanko, Anne-Sophie Pelletier, Laura Ferrara, Paulo Rangel, Jytte Guteland, Dragoş Tudorache, Sylvia Limmer, David Cormand, Rob Rooken, Πέτρος Κόκκαλης, Balázs Hidvéghi, Esther de Lange, Christel Schaldemose, Frédérique Ries, Simona Baldassarre, Jutta Paulus, Margarita de la Pisa Carrión, Silvia Modig, Antonio Tajani, Simona Bonafè, Dita Charanzová και Roman Haider.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Katarina BARLEY
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Michèle Rivasi, Cristian Terheş, Dolors Montserrat, Petar Vitanov, Fabienne Keller, Piernicola Pedicini, Beata Kempa, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Sylvie Guillaume, Nicolae Ştefănuță, Sara Matthieu, Patryk Jaki, Isabel Wiseler-Lima, Sara Cerdas, Michal Šimečka, Andreas Schwab, Maria Grapini, Anna Júlia Donáth, Nathalie Colin-Oesterlé, Brando Benifei, Vlad-Marius Botoş, Loránt Vincze, Tiemo Wölken, Elsi Katainen, Pernille Weiss, Isabel Santos, Jan-Christoph Oetjen, Michaela Šojdrová, Łukasz Kohut, Caroline Nagtegaal, Tomislav Sokol, Romana Jerković, Lukas Mandl, Traian Băsescu και Tom Vandenkendelaere.

Παρεμβαίνουν οι Didier Reynders και Ana Paula Zacarias.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

- Annalisa Tardino και Jean-Lin Lacapelle, εξ ονόματος της ομάδας ID, σχετικά με την προσβασιμότητα και την οικονομική προσιτότητα των διαγνωστικών ελέγχων COVID (2021/2654(RSP)) (B9-0233/2021

- Cristian-Silviu Buşoi, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Jytte Guteland και Christel Schaldemose, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Sophia in ’t Veld, María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans, Dragoş Tudorache, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Ondřej Kovařík, Yana Toom, Olivier Chastel, Karen Melchior, Claudia Gamon, Ulrike Müller, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Tilly Metz, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Alexandr Vondra και Nicola Procaccini, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, και Kateřina Konečná, εξ ονόματος της Ομάδας the Left, σχετικά με την προσβασιμότητα και την οικονομική προσιτότητα των διαγνωστικών ελέγχων COVID (2021/2654(RSP)) (B9-0234/2021/rev).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.4.2021 (τροπολογίες) και σημείο 6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.4.2021 (τροπολογίες - B9-0234/2021/rev); σημείο 16 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.4.2021 (τελική ψηφοφορία) και σημείο 12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.4.2021 - B9-0234/2021/rev).

Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας: σημείο 13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.4.2021 (τροπολογίες) και σημείο 10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.4.2021 (τροπολογίες - B9-0234/2021/rev); σημείο 19 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.4.2021 (τελική ψηφοφορία).


5. Ψηφιακή φορολογία: διαπραγματεύσεις ΟΟΣΑ, φορολογική κατοικία των ψηφιακών εταιρειών και πιθανός ευρωπαϊκός ψηφιακός φόρος (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την ψηφιακή φορολογία: διαπραγματεύσεις ΟΟΣΑ, φορολογική κατοικία των ψηφιακών εταιρειών και πιθανός ευρωπαϊκός ψηφιακός φόρος [2021/2010(INI)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Συνεισηγητές: Andreas Schwab και Martin Hlaváček (A9-0103/2021)

Οι Andreas Schwab και Martin Hlaváček παρουσιάζουν την έκθεση.

Παρεμβαίνουν οι José Manuel Fernandes (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής BUDG) και Valérie Hayer (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής BUDG).

Παρεμβαίνει ο Paolo Gentiloni (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Markus Ferber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Niels Fuglsang, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Tom Vandendriessche, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Damien Carême, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Patryk Jaki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Martin Schirdewan, εξ ονόματος της Ομάδας the Left, Enikő Győri, μη εγγεγραμμένη, Lídia Pereira, Paul Tang, Billy Kelleher, Sven Giegold, Johan Van Overtveldt, Manon Aubry, Fabio Massimo Castaldo, Isabel Benjumea Benjumea, Aurore Lalucq, Kira Marie Peter-Hansen, Jessica Stegrud, Othmar Karas, Jonás Fernández, Mikuláš Peksa και Pedro Marques.

(Συνέχεια της συζήτησης: σημείο 7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.4.2021)


6. Πρώτη ψηφοφορία

Το Σώμα προβαίνει σε φηφοφορία επί των τροπολογιών που αφορούν:

Ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό - Πολίτες της Ένωσης ***I
Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με πλαίσιο για την έκδοση, την επαλήθευση και την αποδοχή διαλειτουργικών πιστοποιητικών εμβολιασμού, εξέτασης και ανάρρωσης, με σκοπό να διευκολυνθεί η ελεύθερη κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 (ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό) - [COM(2021)0130 - C9-0104/2021- 2021/0068(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Juan Fernando López Aguilar·

Ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό - Υπήκοοι τρίτων χωρών ***I
Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με πλαίσιο για την έκδοση, επαλήθευση και αποδοχή διαλειτουργικών πιστοποιητικών εμβολιασμού, εξέτασης και ανάρρωσης για υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στα εδάφη των κρατών μελών κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 (ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό) - [COM(2021)0140 - C9-0100/2021 - 2021/0071(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Juan Fernando López Aguilar
·

Ψηφιακή φορολογία: διαπραγματεύσεις ΟΟΣΑ, φορολογική κατοικία των ψηφιακών εταιρειών και πιθανός ευρωπαϊκός ψηφιακός φόρος
Έκθεση σχετικά με την ψηφιακή φορολογία: διαπραγματεύσεις ΟΟΣΑ, φορολογική κατοικία των ψηφιακών εταιρειών και πιθανός ευρωπαϊκός ψηφιακός φόρος [2021/2010(INI)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Συνεισηγητές: Andreas Schwab και Martin Hlaváček (A9-0103/2021

Η δολοφονία της Daphne Caruana Galizia και το κράτος δικαίου στη Μάλτα
Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού, από τους Vladimír Bilčík, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Katarina Barley, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Moritz Körner, Yana Toom, Jan-Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa, Malik Azmani, Sophia in ’t Veld και Dragoş Tudorache, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Nicolaus Fest, εξ ονόματος της ομάδας ID, Gwendoline Delbos-Corfield, Sven Giegold, Saskia Bricmont, Alice Kuhnke, Sylwia Spurek, Rosa D’Amato, Francisco Guerreiro, Viola Von Cramon-Taubadel, Heidi Hautala, Daniel Freund, Ignazio Corrao και Tineke Strik, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Patryk Jaki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Κωνσταντίνο Αρβανίτη, εξ ονόματος της Ομάδας the Left, Laura Ferrara και Sabrina Pignedoli, σχετικά με τη δολοφονία της Daphne Caruana Galizia και το κράτος δικαίου στη Μάλτα (2021/2611(RSP)) (B9-0219/2021)
Η συζήτηση διεξήχθη στις 25 Μαρτίου 2021 (σημείο 11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.3.2021).

Το Σώμα προβαίνει σε ψηφοφορία επί της δεύτερης δέσμης τροπολογιών στις προτάσεις ψηφίσματος σχετικά με την απαλλαγή:

Απαλλαγή 2019: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019, τμήμα I – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο [COM(2020)0288 - C9-0221/2020 - 2020/2141(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A9-0044/2021

Απαλλαγή 2019: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019, τμήμα II – Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο [COM(2020)0288 - C9-0222/2020 - 2020/2142(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Pascal Durand (A9-0056/2021).

Το Σώμα προβαίνει στην τελική ψηφοφορία επί των ακόλουθων εγγράφων:

Πολυετές σχέδιο διαχείρισης του ερυθρού τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο ***I
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου διαχείρισης του ερυθρού τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1936/2001, (ΕΕ) 2017/2107 και (ΕΕ) 2019/833 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1627 [COM(2019)0619 - C9-0188/2019 - 2019/0272(COD)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγητής: Giuseppe Ferrandino (A9-0149/2020

Προστασία του εδάφους
Πρόταση ψηφίσματος B9-0221/2021.

Η ψηφοφορία θα διαρκέσει μέχρι τις 14.15.

Διεξάγεται η ψηφοφορία.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας θα ανακοινωθούν στις 19.00 (σημείο 13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 27.4.2021)


7. Ψηφιακή φορολογία: διαπραγματεύσεις ΟΟΣΑ, φορολογική κατοικία των ψηφιακών εταιρειών και πιθανός ευρωπαϊκός ψηφιακός φόρος (συνέχεια της συζήτησης)

Έκθεση σχετικά με την ψηφιακή φορολογία: διαπραγματεύσεις ΟΟΣΑ, φορολογική κατοικία των ψηφιακών εταιρειών και πιθανός ευρωπαϊκός ψηφιακός φόρος [2021/2010(INI)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Συνεισηγητές: Andreas Schwab και Martin Hlaváček (A9-0103/2021)

(Έναρξη της συζήτησης: σημείο 5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.4.2021)

Παρεμβαίνουν οι Marek Belka και Evelyn Regner.

Παρεμβαίνει ο Paolo Gentiloni (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.4.2021 (τροπολογίες)˙ σημείο 16 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.4.2021 (τελική ψηφοφορία).

Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας:σημείο 13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.4.2021 (τροπολογίες)· σημείο 4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.4.2021 (τελική ψηφοφορία)

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 13.07.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Heidi HAUTALA
Αντιπρόεδρος

8. Επανάληψη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 15.06.


9. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Η Πρόεδρος ανακοινώνει ότι ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου έλαβε από την Ομάδα ECR την ακόλουθη απόφαση σχετικά με την τροποποίηση της σύνθεσης των επιτροπών και των αντιπροσωπειών:

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες: Michiel Hoogeveen

Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει από σήμερα.


10. Ρωσία, η υπόθεση του Alexei Navalny, στρατιωτική κλιμάκωση στα σύνορα της Ουκρανίας και ρωσική επίθεση στην Τσεχική Δημοκρατία (συζήτηση)

Δήλωση του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Ρωσία, η υπόθεση του Alexei Navalny, στρατιωτική κλιμάκωση στα σύνορα της Ουκρανίας και ρωσική επίθεση στην Τσεχική Δημοκρατία (2021/2642(RSP))

Ο Josep Borrell Fontelles (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Sandra Kalniete, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Włodzimierz Cimoszewicz, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Malik Azmani, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Ivan David, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Sergey Lagodinsky, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Anna Fotyga, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Mick Wallace, εξ ονόματος της Ομάδας the Left, Dorien Rookmaker, μη εγγεγραμμένη, Michael Gahler, Marek Belka, Bernard Guetta, Thierry Mariani, Viola Von Cramon-Taubadel, Witold Jan Waszczykowski, Silvia Modig, Andrea Bocskor, Andrzej Halicki, Tonino Picula, Dita Charanzová, Jörg Meuthen, Mikuláš Peksa, Jacek Saryusz-Wolski, Miroslav Radačovský, Andrius Kubilius, Marina Kaljurand, Petras Auštrevičius, Jaak Madison, Reinhard Bütikofer, Zdzisław Krasnodębski, Fabio Massimo Castaldo, Stanislav Polčák, Sven Mikser, Michal Šimečka, Susanna Ceccardi, Hermann Tertsch, Antoni Comín i Oliveres, Francisco José Millán Mon, Isabel Santos, Elsi Katainen, Zbigniew Kuźmiuk, Peter van Dalen, Pierfrancesco Majorino, Urmas Paet, Beata Szydło, Traian Băsescu, Radka Maxová, Kosma Złotowski, Michaela Šojdrová, Eero Heinäluoma, Alexandr Vondra, Željana Zovko και Elena Yoncheva.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Nicola BEER
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Anna Zalewska, Miriam Lexmann, Vladimír Bilčík, Jadwiga Wiśniewska, Rasa Juknevičienė, Eugen Tomac, Paulo Rangel, Tomas Tobé, Ivan Štefanec, Riho Terras, Tom Vandenkendelaere και Γεώργιος Κύρτσος.

Παρεμβαίνει ο Josep Borrell Fontelles.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

- Mick Wallace, εξ ονόματος της Ομάδας the Left, σχετικά με τη Ρωσία, την υπόθεση του Alexei Navalny, τη στρατιωτική κλιμάκωση στα σύνορα της Ουκρανίας και τις ρωσικές επιθέσεις στην Τσεχική Δημοκρατία (2021/2642(RSP)) (B9-0235/2021

- Sergey Lagodinsky, Markéta Gregorová, Eleonora Evi, Ernest Urtasun, Rosa D’Amato, Hannah Neumann, Mounir Satouri, Ignazio Corrao, Bronis Ropė, Yannick Jadot, Sara Matthieu, Piernicola Pedicini, Jakop G. Dalunde, Alice Kuhnke, Pär Holmgren, Reinhard Bütikofer, Francisco Guerreiro, Viola Von Cramon-Taubadel και Ville Niinistö, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τη Ρωσία, την υπόθεση του Alexei Navalny, τη στρατιωτική κλιμάκωση στα σύνορα της Ουκρανίας και τη ρωσική επίθεση στην Τσεχική Δημοκρατία (2021/2642(RSP)) (B9-0236/2021

- Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Karin Karlsbro, Karen Melchior, Javier Nart, Dragoș Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță και Ramona Strugariu, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, σχετικά με τη Ρωσία, την υπόθεση του Alexei Navalny, τη στρατιωτική κλιμάκωση στα σύνορα της Ουκρανίας και τις ρωσικές επιθέσεις στην Τσεχική Δημοκρατία (2021/2642(RSP)) (B9-0237/2021

- Marek Belka, Włodzimierz Cimoszewicz και Tonino Picula, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με τη Ρωσία, την υπόθεση του Alexei Navalny, τη στρατιωτική κλιμάκωση στα σύνορα της Ουκρανίας και τις ρωσικές επιθέσεις στην Τσεχική Δημοκρατία (2021/2642(RSP)) (B9-0250/2021

- Michael Gahler, Željana Zovko, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete, Isabel Wiseler-Lima, Andrzej Halicki, Antonio López-Istúriz White, Miriam Lexmann, David Lega, Rasa Juknevičienė, Jerzy Buzek, Riho Terras, Arba Kokalari, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Vladimír Bilčík, Traian Băsescu, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Eugen Tomac και Michaela Šojdrová; εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τη Ρωσία, την υπόθεση του Alexei Navalny, τη συγκέντρωση στρατιωτικών δυνάμεων στα σύνορα της Ουκρανίας και τη ρωσική επίθεση στην Τσεχική Δημοκρατία (2021/2642(RSP)) (B9-0251/2021

- Anna Fotyga, Alexandr Vondra, Ryszard Antoni Legutko, Jan Zahradil, Jadwiga Wiśniewska, Roberts Zīle, Veronika Vrecionová, Adam Bielan, Ruža Tomašić, Eugen Jurzyca, Dace Melbārde, Evžen Tošenovský, Hermann Tertsch, Elżbieta Rafalska, Bogdan Rzońca, Witold Jan Waszczykowski και Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τη Ρωσία, την υπόθεση του Alexei Navalny, τη στρατιωτική κλιμάκωση στα σύνορα της Ουκρανίας και τις ρωσικές επιθέσεις στην Τσεχική Δημοκρατία (2021/2642(RSP)) (B9-0252/2021).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.4.2021 (τροπολογίες)˙ σημείο 12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.4.2021 (τελική ψηφοφορία).

Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας:σημείο 10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.4.2021 (τροπολογίες)· σημείο 19 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.4.2021 (τελική ψηφοφορία)


11. Κινεζικά αντίμετρα με τη μορφή κυρώσεων εις βάρος οντοτήτων της ΕΕ, βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και βουλευτών εθνικών κοινοβουλίων (συζήτηση)

Δήλωση του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Κινεζικά αντίμετρα με τη μορφή κυρώσεων εις βάρος οντοτήτων της ΕΕ, βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και βουλευτών εθνικών κοινοβουλίων (2021/2644(RSP))

Ο Josep Borrell Fontelles (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Antonio López-Istúriz White, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Raphaël Glucksmann, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ilhan Kyuchyuk, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Marco Campomenosi, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Reinhard Bütikofer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Charlie Weimers, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Emmanuel Maurel, εξ ονόματος της Ομάδας the Left, Fabio Massimo Castaldo, μη εγγεγραμμένος, Željana Zovko, Maria Arena, María Soraya Rodríguez Ramos, Mara Bizzotto, Hannah Neumann, Manu Pineda, Carles Puigdemont i Casamajó, Isabel Santos, Marie-Pierre Vedrenne, Sara Matthieu, Evelyne Gebhardt, Katalin Cseh, Jordi Solé, Tonino Picula, Karin Karlsbro, Francisco Guerreiro, Kathleen Van Brempt, Moritz Körner, Bernd Lange, Bernard Guetta, Inma Rodríguez-Piñero και Evin Incir.

Παρεμβαίνει η Ylva Johansson (Μέλος της Επιτροπής) εξ ονόματος του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτική Ασφαλείας.

Οι προτάσεις ψηφίσματος που πρόκειται να κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού θα ανακοινωθούν προσεχώς.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: προσεχής περίοδος συνόδου.


12. 5η επέτειος της ειρηνευτικής συμφωνίας στην Κολομβία (συζήτηση)

Δήλωση του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: 5η επέτειος της ειρηνευτικής συμφωνίας στην Κολομβία (2021/2643(RSP))

Η Ylva Johansson (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση εξ ονόματος του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτική Ασφαλείας.

Παρεμβαίνουν οι Leopoldo López Gil, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Javi López, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Izaskun Bilbao Barandica, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, και Rosanna Conte, εξ ονόματος της Ομάδας ID.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Othmar KARAS
Αντιπρόεδρος

(Συνέχεια της συζήτησης: σημείο 14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.4.2021)


13. Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας

Ο Πρόεδρος προβαίνει στην ανάγνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας:

Ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό - Πολίτες της Ένωσης ***I
Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με πλαίσιο για την έκδοση, την επαλήθευση και την αποδοχή διαλειτουργικών πιστοποιητικών εμβολιασμού, εξέτασης και ανάρρωσης, με σκοπό να διευκολυνθεί η ελεύθερη κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 (ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό) - [COM(2021)0130 - C9-0104/2021- 2021/0068(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Juan Fernando López Aguilar

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2021)0145)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 29)

Ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό - Υπήκοοι τρίτων χωρών ***I
Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με πλαίσιο για την έκδοση, επαλήθευση και αποδοχή διαλειτουργικών πιστοποιητικών εμβολιασμού, εξέτασης και ανάρρωσης για υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στα εδάφη των κρατών μελών κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 (ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό) - [COM(2021)0140 - C9-0100/2021 - 2021/0071(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Juan Fernando López Aguilar

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2021)0146)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 30)

Ψηφιακή φορολογία: διαπραγματεύσεις ΟΟΣΑ, φορολογική κατοικία των ψηφιακών εταιρειών και πιθανός ευρωπαϊκός ψηφιακός φόρος
Έκθεση σχετικά με την ψηφιακή φορολογία: διαπραγματεύσεις ΟΟΣΑ, φορολογική κατοικία των ψηφιακών εταιρειών και πιθανός ευρωπαϊκός ψηφιακός φόρος [2021/2010(INI)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Συνεισηγητές: Andreas Schwab και Martin Hlaváček (A9-0103/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2021)0147)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 31)

Η δολοφονία της Daphne Caruana Galizia και το κράτος δικαίου στη Μάλτα
Πρόταση ψηφίσματος B9-0219/2021

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2021)0148)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 32)

Απαλλαγή 2019: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019, τμήμα I – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο [COM(2020)0288 - C9-0221/2020 - 2020/2141(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A9-0044/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2021)0165)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 49)

Απαλλαγή 2019: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019, τμήμα II – Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο [COM(2020)0288 - C9-0222/2020 - 2020/2142(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Pascal Durand (A9-0056/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Βλέπε Κείμενα που Εγκρίθηκαν (P9_TA(2021)0166)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 50)

Το Σώμα προβαίνει στην τελική ψηφοφορία επί των ακόλουθων εγγράφων:

Πολυετές σχέδιο διαχείρισης του ερυθρού τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο ***I
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου διαχείρισης του ερυθρού τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1936/2001, (ΕΕ) 2017/2107 και (ΕΕ) 2019/833 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1627 [COM(2019)0619 - C9-0188/2019 - 2019/0272(COD)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγητής: Giuseppe Ferrandino (A9-0149/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P9_TA(2021)142)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 26)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου.

Προστασία του εδάφους
Πρόταση ψηφίσματος B9-0221/2021

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2021)143)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 27)

Παρεμβάσεις

- Ο Juan Fernando López Aguilar (εισηγητής) για να ζητήσει την αναπομπή των ακόλουθων θεμάτων στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 του Κανονισμού:

- Ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό - Πολίτες της Ένωσης (COM(2021)0130 - C9-0104/2021- 2021/0068(COD)) - επιτροπή LIBE·

- Ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό - Υπήκοοι τρίτων χωρών COM(2021)0140 - C9-0100/2021 – 2021/0071(COD)) - επιτροπή LIBE.


14. 5η επέτειος της ειρηνευτικής συμφωνίας στην Κολομβία (συνέχεια της συζήτησης)

Δήλωση του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: 5η επέτειος της ειρηνευτικής συμφωνίας στην Κολομβία (2021/2643(RSP))

(Έναρξη της συζήτησης: σημείο 12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.4.2021)

Παρεμβαίνουν οι Jordi Solé, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Hermann Tertsch, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Manu Pineda, εξ ονόματος της Ομάδας the Left, Francisco José Millán Mon, Maria-Manuel Leitão-Marques, Jordi Cañas, Idoia Villanueva Ruiz, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Isabel Santos, Javier Nart, Pernando Barrena Arza, Ibán García Del Blanco, Massimiliano Smeriglio και Mónica Silvana González.

Παρεμβαίνει η Ylva Johansson (μέλος της Επιτροπής) εξ ονόματος του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτική Ασφαλείας.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

- Leopoldo López Gil, Sandra Kalniete, Esteban González Pons, Michael Gahler, Željana Zovko, Isabel Wiseler-Lima, Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato και Juan Ignacio Zoido Álvarez, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την πέμπτη επέτειο της ειρηνευτικής συμφωνίας στην Κολομβία (2021/2643(RSP)) (B9-0227/2021

- Manu Pineda, εξ ονόματος της Ομάδας the Left, σχετικά με την πέμπτη επέτειο της ειρηνευτικής συμφωνίας στην Κολομβία (2021/2643(RSP)) (B9-0228/2021

- Jordi Solé, Diana Riba i Giner, Ernest Urtasun, Hannah Neumann, Ignazio Corrao, Bronis Ropė, Benoît Biteau και Francisco Guerreiro, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την πέμπτη επέτειο της ειρηνευτικής συμφωνίας στην Κολομβία (2021/2643(RSP)) (B9-0229/2021

- Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Javier Nart, Urmas Paet, Dragoș Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Dragoş Tudorache και Hilde Vautmans, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, σχετικά με την πέμπτη επέτειο της ειρηνευτικής συμφωνίας στην Κολομβία (2021/2643(RSP)) (B9-0230/2021

- Javi López και Marek Belka, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την πέμπτη επέτειο της ειρηνευτικής συμφωνίας στην Κολομβία (2021/2643(RSP)) (B9-0231/2021

- Anna Fotyga, Charlie Weimers, Jadwiga Wiśniewska, Adam Bielan, Carlo Fidanza, Hermann Tertsch, Assita Kanko και Veronika Vrecionová, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την πέμπτη επέτειο της ειρηνευτικής συμφωνίας στην Κολομβία (2021/2643(RSP)) (B9-0232/2021).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.4.2021 (τροπολογίες)˙ σημείο 12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.4.2021 (τελική ψηφοφορία).

Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας:σημείο 10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.4.2021 (τροπολογίες)· σημείο 19 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.4.2021 (τελική ψηφοφορία)


15. Σχέσεις ΕΕ-Ινδίας (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας όσον αφορά τις σχέσεις ΕΕ-Ινδίας [2021/2023(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Alviina Alametsä (A9-0124/2021)

Η Alviina Alametsä παρουσιάζει την έκθεση.

Παρεμβαίνει η Ylva Johansson (Μέλος της Επιτροπής) εξ ονόματος του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτική Ασφαλείας.

(Συνέχεια της συζήτησης: σημείο 17 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.4.2021)


16. Δεύτερη ψηφοφορία

Το Σώμα προβαίνει στην τελική ψηφοφορία επί των ακόλουθων εγγράφων:

Ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό - Πολίτες της Ένωσης ***I
Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με πλαίσιο για την έκδοση, την επαλήθευση και την αποδοχή διαλειτουργικών πιστοποιητικών εμβολιασμού, εξέτασης και ανάρρωσης, με σκοπό να διευκολυνθεί η ελεύθερη κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 (ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό) - [COM(2021)0130 - C9-0104/2021- 2021/0068(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Juan Fernando López Aguilar·

Ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό - Υπήκοοι τρίτων χωρών ***I
Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με πλαίσιο για την έκδοση, επαλήθευση και αποδοχή διαλειτουργικών πιστοποιητικών εμβολιασμού, εξέτασης και ανάρρωσης για υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στα εδάφη των κρατών μελών κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 (ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό) - [COM(2021)0140 - C9-0100/2021 - 2021/0071(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Juan Fernando López Aguilar·

Ψηφιακή φορολογία: διαπραγματεύσεις ΟΟΣΑ, φορολογική κατοικία των ψηφιακών εταιρειών και πιθανός ευρωπαϊκός ψηφιακός φόρος
Έκθεση σχετικά με την ψηφιακή φορολογία: διαπραγματεύσεις ΟΟΣΑ, φορολογική κατοικία των ψηφιακών εταιρειών και πιθανός ευρωπαϊκός ψηφιακός φόρος [2021/2010(INI)] Συνεισηγητές: Andreas Schwab και Martin Hlaváček (A9-0103/2021

Η δολοφονία της Daphne Caruana Galizia και το κράτος δικαίου στη Μάλτα
Πρόταση ψηφίσματος B9-0219/2021.

Το Σώμα προβαίνει σε φηφοφορία επί των τροπολογιών που αφορούν:

Σχέσεις ΕΕ-Ινδίας
Έκθεση σχετικά με σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας όσον αφορά τις σχέσεις ΕΕ-Ινδίας [2021/2023(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Alviina Alametsä (A9-0124/2021).

Το Σώμα προβαίνει σε ψηφοφορία επί της τρίτης δέσμης τροπολογιών στις προτάσεις ψηφίσματος σχετικά με την απαλλαγή:

Απαλλαγή 2019: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019, τμήμα IV – Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης [COM(2020)0288 - C9-0223/2020 - 2020/2143(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγήτρια: Ramona Strugariu (A9-0064/2021

Απαλλαγή 2019: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ελεγκτικό Συνέδριο
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019, τμήμα V – Ελεγκτικό Συνέδριο [COM(2020)0288 - C9-0224/2020 - 2020/2144(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγήτρια: Martina Dlabajová (A9-0059/2021

Απαλλαγή 2019: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019, τμήμα VI – Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή [COM(2020)0288 - C9-0225/2020 - 2020/2145(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Olivier Chastel (A9-0057/2021

Απαλλαγή 2019: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Επιτροπή των Περιφερειών
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019, τμήμα VII – Επιτροπή των Περιφερειών [COM(2020)0288 - C9-0226/2020 - 2020/2146(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Alin Mituța (A9-0055/2021

Απαλλαγή 2019: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019, τμήμα VIII – Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής [COM(2020)0288 - C9-0227/2020 - 2020/2147(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Olivier Chastel (A9-0065/2021

Απαλλαγή 2019: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019, τμήμα IX – Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων [COM(2020)0288 - C9-0228/2020 - 2020/2148(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Alin Mituța (A9-0067/2021

Απαλλαγή 2019: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019, τμήμα X – Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης [COM(2020)0288 - C9-0229/2020 - 2020/2149(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Alin Mituța (A9-0063/2021

Απαλλαγή 2019: Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019 [COM(2020)0288 - C9-0232/2020 - 2020/2152(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0086/2021

Απαλλαγή 2019: Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2019 [COM(2020)0288 - C9-0233/2020 - 2020/2153(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A9-0087/2021

Απαλλαγή 2019: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το οικονομικό έτος 2019 [COM(2020)0288 - C9-0234/2020 - 2020/2154(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A9-0080/2021

Απαλλαγή 2019: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για το οικονομικό έτος 2019 [COM(2020)0288 - C9-0237/2020 - 2020/2157(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A9-0073/2021

Απαλλαγή 2019: Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Ποινικής Δικαιοσύνης (Eurojust)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Ποινικής Δικαιοσύνης (Eurojust) (πριν από τις 12 Δεκεμβρίου 2019: Eurojust) για το οικονομικό έτος 2019 [COM(2020)0288 - C9-0238/2020 - 2020/2158(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A9-0101/2021

Απαλλαγή 2019: Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2019 [COM(2020)0288 - C9-0242/2020 - 2020/2162(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A9-0097/2021

Απαλλαγή 2019: Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για το οικονομικό έτος 2019 [COM(2020)0288 - C9-0243/2020 - 2020/2163(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A9-0104/2021

Απαλλαγή 2019: Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (ΕΑΑ)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (ΕΑΑ) για το οικονομικό έτος 2019 [COM(2020)0288 - C9-0246/2020 - 2020/2166(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0071/2021

Απαλλαγή 2019: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής για το οικονομικό έτος 2019 [COM(2020)0288 - C9-0247/2020 - 2020/2167(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A9-0081/2021

Απαλλαγή 2019: Οργανισμός του Ευρωπαϊκού GNSS
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού του Ευρωπαϊκού GNSS για το οικονομικό έτος 2019 [COM(2020)0288 - C9-0248/2020 - 2020/2168(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A9-0074/2021

Απαλλαγή 2019: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για το οικονομικό έτος 2019 [COM(2020)0288 - C9-0250/2020 - 2020/2170(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A9-0075/2021

Απαλλαγή 2019: Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) για το οικονομικό έτος 2019 [COM(2020)0288 - C9-0252/2020 - 2020/2172(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A9-0096/2021

Απαλλαγή 2019: Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (πριν από την 4η Ιουλίου 2019: Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενεργείας) για το οικονομικό έτος 2019 [COM(2020)0288 - C9-0257/2020 - 2020/2177(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0078/2021

Απαλλαγή 2019: Οργανισμός για την υποστήριξη του BEREC (Υπηρεσία του BEREC)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού για την υποστήριξη του BEREC (Υπηρεσία του BEREC) για το οικονομικό έτος 2019 [COM(2020)0288 - C9-0258/2020 - 2020/2178(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0082/2021

Απαλλαγή 2019: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας για το οικονομικό έτος 2019 [COM(2020)0288 - C9-0259/2020 - 2020/2179(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A9-0076/2021

Απαλλαγή 2019: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο για το οικονομικό έτος 2019 [COM(2020)0288 - C9-0260/2020 - 2020/2180(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0068/2021

Απαλλαγή 2019: Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (eu-LISA)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (eu-LISA) για το οικονομικό έτος 2019 [COM(2020)0288 - C9-0261/2020 - 2020/2181(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A9-0098/2021

Απαλλαγή 2019: Ευρωπαϊκή κοινή επιχείρηση για τον ITER και την ανάπτυξη της ενέργειας από σύντηξη
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής κοινής επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της ενέργειας από σύντηξη για το οικονομικό έτος 2019 [COM(2020)0288 - C9-0262/2020 - 2020/2182(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A9-0110/2021

Απαλλαγή 2019: Κοινή επιχείρηση SESAR
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης SESAR για το οικονομικό έτος 2019 [COM(2020)0288 - C9-0263/2020 - 2020/2183(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A9-0106/2021

Απαλλαγή 2019: Κοινή επιχείρηση Clean Sky 2
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης Clean Sky 2 για το οικονομικό έτος 2019 [COM(2020)0288 - C9-0264/2020 - 2020/2184(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A9-0109/2021

Απαλλαγή 2019: Κοινή επιχείρηση βιομηχανιών βιοπροϊόντων
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης βιομηχανιών βιοπροϊόντων για το οικονομικό έτος 2019 [COM(2020)0288 - C9-0265/2020 - 2020/2185(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A9-0105/2021

Απαλλαγή 2019: Κοινή επιχείρηση της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα 2
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα 2 για το οικονομικό έτος 2019 [COM(2020)0288 - C9-0266/2020 - 2020/2186(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A9-0113/2021

Απαλλαγή 2019: Κοινή επιχείρηση «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2»
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2» για το οικονομικό έτος 2019 [COM(2020)0288 - C9-0267/2020 - 2020/2187(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A9-0107/2021

Απαλλαγή 2019: Κοινή επιχείρηση Shift2Rail
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης Shift2Rail για το οικονομικό έτος 2019 [COM(2020)0288 - C9-0268/2020 - 2020/2188(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A9-0111/2021

Απαλλαγή 2019: Κοινή επιχείρηση ECSEL
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης ECSEL για το οικονομικό έτος 2019 [COM(2020)0288 - C9-0269/2020 - 2020/2189(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A9-0108/2021

Απαλλαγή 2019: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - 8ο, 9ο, 10ο και 11ο ΕΤΑ
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του όγδοου, ένατου, δέκατου και ενδέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2019 [COM(2020)0290 - C9-0270/2020 - 2020/2190(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A9-0095/2021

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019: επιδόσεις, δημοσιονομική διαχείριση και έλεγχος
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019: επιδόσεις, χρηματοοικονομική διαχείριση και έλεγχος [COM(2020)0288 - C9-0282/2020 - 2020/2194(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A9-0100/2021).

Η ψηφοφορία θα διαρκέσει μέχρι τις 21.10.

Διεξάγεται η ψηφοφορία.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας θα ανακοινωθούν αύριο Πέμπτη 29 Απριλίου 2021 στις 9.00 (σημείο 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.4.2021).


17. Σχέσεις ΕΕ-Ινδίας (συνέχεια της συζήτησης)

Έκθεση σχετικά με σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας όσον αφορά τις σχέσεις ΕΕ-Ινδίας [2021/2023(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Alviina Alametsä (A9-0124/2021)

(Έναρξη της συζήτησης: σημείο 15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.4.2021)

Παρεμβαίνουν οι David McAllister, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Katarina Barley, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Klemen Grošelj, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Thierry Mariani, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Bert-Jan Ruissen, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Mick Wallace, εξ ονόματος της Ομάδας the Left, Michael Gahler, Bernd Lange, Sandro Gozi, Lars Patrick Berg, Sandra Pereira, Paulo Rangel, Pedro Silva Pereira και Marco Campomenosi.

Παρεμβαίνει η Ylva Johansson (Μέλος της Επιτροπής) εξ ονόματος του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτική Ασφαλείας.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 16 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.4.2021 (τροπολογίες)˙ σημείο 12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 20.4.2021 (τελική ψηφοφορία).

Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας:σημείο 4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.4.2021 (τροπολογίες)· σημείο 19 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.4.2021 (τελική ψηφοφορία)

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 20.26.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Heidi HAUTALA
Αντιπρόεδρος

18. Επανάληψη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 20.45.


19. Πρόληψη της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο ***II (συζήτηση)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση εν όψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την αντιμετώπιση της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο [14308/1/2020 - C9-0113/2021 - 2018/0331(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Patryk Jaki (A9-0133/2021)

Ο Patryk Jaki παρουσιάζει τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση.

Παρεμβαίνει η Ylva Johansson (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Javier Zarzalejos, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Marina Kaljurand, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Maite Pagazaurtundúa, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Nicolaus Fest, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Marcel Kolaja, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Joachim Stanisław Brudziński, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Balázs Hidvéghi, μη εγγεγραμμένος, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Fabienne Keller, Gilles Lebreton, Gwendoline Delbos-Corfield, Mislav Kolakušić, Geoffroy Didier και Evin Incir.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ewa KOPACZ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Moritz Körner, Maximilian Krah και Lukas Mandl.

Παρεμβαίνει η Ylva Johansson.

Η συζήτηση περατώνεται.

Η Πρόεδρος ανακοινώνει ότι δεν έχει κατατεθεί καμία πρόταση απόρριψης και καμία τροπολογία σύμφωνα με τα άρθρα 67 και 68 του Κανονισμού όσον αφορά τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση (14308/1/2020 - C9-0113/2021 - 2018/0331(COD)).

Ως εκ τούτου, η θέση του Συμβουλίου θεωρείται εγκριθείσα.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο εγκρίνεται η προταθείσα πράξη (P9_TA(2021)0144).

(Παράρτημα «Αποτελέσματα των ψηφοφοριών», σημείο 28)


20. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των επιβατών σιδηροδρομικών γραμμών ***II (συζήτηση)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επιβατών σιδηροδρομικών γραμμών (αναδιατύπωση) [12262/1/2020 - C9-0011/2021 - 2017/0237(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Bogusław Liberadzki (A9-0045/2021)

Ο Bogusław Liberadzki παρουσιάζει τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση.

Παρεμβαίνει η Ylva Johansson (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Sven Schulze, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Johan Danielsson, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, José Ramón Bauzá Díaz, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Maximilian Krah, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Ciarán Cuffe, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Tomasz Piotr Poręba, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, João Ferreira, εξ ονόματος της Ομάδας the Left, Mario Furore, μη εγγεγραμμένος, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Evelyne Gebhardt, Izaskun Bilbao Barandica, Alessandra Basso, Jakop G. Dalunde, Kosma Złotowski, Kateřina Konečná, Ádám Kósa, Seán Kelly, Isabel García Muñoz, Kim Van Sparrentak, Angel Dzhambazki, Dorien Rookmaker, Λουκάς Φουρλάς, Maria Grapini, Στέλιος Κυμπουρόπουλος, Petar Vitanov και Miriam Lexmann.

Παρεμβαίνει η Ylva Johansson.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.4.2021 (τροπολογίες).

Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας: σημείο 10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.4.2021 (τροπολογίες).


21. Ευρωπαϊκή εγγύηση για τα παιδιά (συζήτηση)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000025/2021 που κατέθεσαν οι Lucia Ďuriš Nicholsonová, Eugen Tomac, Brando Benifei, Dragoş Pîslaru, Elena Lizzi, Katrin Langensiepen, Elżbieta Rafalska και Sandra Pereira, εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, προς το Συμβούλιο: Ευρωπαϊκή εγγύηση για τα παιδιά (B9-0012/2021)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000026/2021 που κατέθεσαν οι Lucia Ďuriš Nicholsonová, Eugen Tomac, Brando Benifei, Dragoş Pîslaru, Elena Lizzi, Katrin Langensiepen, Elżbieta Rafalska και Sandra Pereira, εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, προς την Επιτροπή: Ευρωπαϊκή εγγύηση για τα παιδιά (B9-0013/2021)

Η Lucia Ďuriš Nicholsonová αναπτύσσει τις ερωτήσεις.

Οι Ana Paula Zacarias (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Nicolas Schmit (Μέλος της Επιτροπής) απαντούν στις ερωτήσεις.

Παρεμβαίνουν οι Eugen Tomac, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Brando Benifei, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Sylvie Brunet, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Catherine Griset, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Katrin Langensiepen, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Beata Szydło, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Sandra Pereira, εξ ονόματος της Ομάδας the Left, Chiara Gemma, μη εγγεγραμμένη, Dennis Radtke, Agnes Jongerius, Atidzhe Alieva-Veli, Elżbieta Rafalska, Eugenia Rodríguez Palop, Λουκάς Φουρλάς, Heléne Fritzon, Margarita de la Pisa Carrión, Leila Chaibi, Cindy Franssen, Manuel Pizarro, Angel Dzhambazki, Gabriele Bischoff και Alicia Homs Ginel.

Παρεμβαίνουν οι Nicolas Schmit και Ana Paula Zacarias.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 136 παράγραφος 5 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

- Lucia Ďuriš Nicholsonová, εξ ονόματος της επιτροπής EMPL, σχετικά με την ευρωπαϊκή εγγύηση για τα παιδιά (2021/2605(RSP)) (B9-0220/2021).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.4.2021 (τροπολογίες)˙ σημείο 12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.4.2021 (τελική ψηφοφορία).

Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας:σημείο 10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.4.2021 (τροπολογίες)· σημείο 19 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.4.2021 (τελική ψηφοφορία)


22. Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Οι παρακάτω βουλευτές ή πολιτικές ομάδες υπέβαλαν το αίτημα να διοργανωθεί μια τέτοια συζήτηση, σύμφωνα με το άρθρο 144 του Κανονισμού, για τις ακόλουθες προτάσεις ψηφίσματος:

I.   Πανδημία COVID-19 στη Λατινική Αμερική (2021/2645(RSP))

- Miguel Urbán Crespo, εξ ονόματος της Ομάδας the Left, σχετικά με την πανδημία COVID-19 στη Λατινική Αμερική (B9-0238/2021

- Željana Zovko, José Manuel Fernandes, Leopoldo López Gil, Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler, Gabriel Mato, Miriam Lexmann, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, Róża Thun und Hohenstein, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, David Lega, Romana Tomc, Tomáš Zdechovský, Peter Pollák, Christian Sagartz, Magdalena Adamowicz, Benoît Lutgen, Adam Jarubas, Janina Ochojska, Ivan Štefanec, Frances Fitzgerald, Λευτέρης Χριστοφόρου, Inese Vaidere, Paulo Rangel, Βαγγέλης Μεϊμαράκης, Stanislav Polčák, Ioan-Rareş Bogdan, Λουκάς Φουρλάς, Jiří Pospíšil, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Vladimír Bilčík και Michaela Šojdrová, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την πανδημία COVID-19 στη Λατινική Αμερική (B9-0239/2021

- Anna Cavazzini, Ignazio Corrao, Francisco Guerreiro, Yannick Jadot, Sara Matthieu, Hannah Neumann, Manuela Ripa, Michèle Rivasi, Mounir Satouri, Jordi Solé και Ernest Urtasun, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την πανδημία COVID-19 στη Λατινική Αμερική (B9-0240/2021

- Marek Belka, Isabel Santos και Maria-Manuel Leitão-Marques, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την πανδημία COVID-19 στη Λατινική Αμερική (B9-0241/2021

- Jordi Cañas, Dita Charanzová, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Javier Nart, Urmas Paet, Dragoș Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache και Hilde Vautmans, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, σχετικά με την πανδημία COVID-19 στη Λατινική Αμερική (B9-0242/2021

- Anna Fotyga, Karol Karski, Elżbieta Rafalska, Ryszard Czarnecki, Hermann Tertsch, Ryszard Antoni Legutko, Angel Dzhambazki, Assita Kanko, Carlo Fidanza, Elżbieta Kruk, Evžen Tošenovský, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Bogdan Rzońca, Joanna Kopcińska και Witold Jan Waszczykowski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την πανδημία COVID-19 στη Λατινική Αμερική (B9-0243/2021).

II.   Βολιβία και η σύλληψη της τέως προέδρου Jeanine Añez και άλλων αξιωματούχων (2021/2646(RSP))

- Željana Zovko, Leopoldo López Gil, Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler, Gabriel Mato, Sara Skyttedal, Miriam Lexmann, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, Róża Thun und Hohenstein, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, David Lega, Romana Tomc, Tomáš Zdechovský, Peter Pollák, Christian Sagartz, OJanina Ochojska, Ivan Štefanec, Frances Fitzgerald, Λευτέρης Χριστοφόρου, Inese Vaidere, Paulo Rangel, Βαγγέλης Μεϊμαράκης, Stanislav Polčák, Λουκάς Φουρλάς, Jiří Pospíšil, Antonio López-Istúriz White, Luděk Niedermayer, Eva Maydell, Vladimír Bilčík και Michaela Šojdrová, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τη Βολιβία και τη σύλληψη της τέως προέδρου Jeanine Añez και άλλων αξιωματούχων (B9-0244/2021

- Marisa Matias και Manu Pineda, εξ ονόματος της Ομάδας the Left, σχετικά με τη Βολιβία και τη σύλληψη της τέως προέδρου Jeanine Añez και άλλων αξιωματούχων (B9-0245/2021

- Jordi Solé, Mounir Satouri, Bronis Ropė, Hannah Neumann, Benoît Biteau και Francisco Guerreiro, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Βολιβία και τη σύλληψη της τέως προέδρου Jeanine Añez και άλλων αξιωματούχων (B9-0246/2021

- Marek Belka, Isabel Santos και Javi López, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με τη Βολιβία και τη σύλληψη της τέως προέδρου Jeanine Añez και άλλων αξιωματούχων (B9-0247/2021

- José Ramón Bauzá Díaz, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Javier Nart, Urmas Paet, Dragoș Pîslaru, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache και Hilde Vautmans, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, σχετικά με τη Βολιβία και τη σύλληψη της τέως προέδρου Jeanine Añez και άλλων αξιωματούχων (B9-0248/2021

- Anna Fotyga, Karol Karski, Elżbieta Kruk, Alexandr Vondra, Angel Dzhambazki, Ryszard Antoni Legutko, Hermann Tertsch, Ruža Tomašić, Joanna Kopcińska, Veronika Vrecionová, Raffaele Fitto, Jadwiga Wiśniewska, Evžen Tošenovský, Adam Bielan, Carlo Fidanza, Charlie Weimers, Bogdan Rzońca, Elżbieta Rafalska, Assita Kanko, Ryszard Czarnecki, Valdemar Tomaševski και Witold Jan Waszczykowski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τη Βολιβία και τη σύλληψη της τέως προέδρου Jeanine Añez και άλλων αξιωματούχων (B9-0249/2021).

III.   Νόμοι περί βλασφημίας στο Πακιστάν, και ιδίως η υπόθεση των Shagufta Kausar και Shafqat Emmanuel (2021/2647(RSP))

- Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Thierry Mariani, Harald Vilimsky, Gerolf Annemans και Filip De Man, εξ ονόματος της ομάδας ID, σχετικά με τους νόμους περί βλασφημίας στο Πακιστάν, και ιδίως την υπόθεση των Shagufta Kausar και Shafqat Emmanuel (B9-0253/2021

- Emmanuel Maurel, εξ ονόματος της Ομάδας the Left, σχετικά με τους νόμους περί βλασφημίας στο Πακιστάν, και ιδίως την υπόθεση των Shagufta Kausar και Shafqat Emmanuel (B9-0254/2021

- Reinhard Bütikofer, Hannah Neumann, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao, Bronis Ropė, Yannick Jadot, Ernest Urtasun και Francisco Guerreiro, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, sσχετικά με τους νόμους περί βλασφημίας στο Πακιστάν, και ιδίως την υπόθεση των Shagufta Kausar και Shafqat Emmanuel (B9-0255/2021

- Marek Belka, Isabel Santos και Evin Incir, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με τους νόμους περί βλασφημίας στο Πακιστάν, και ιδίως την υπόθεση των Shagufta Kausar και Shafqat Emmanuel (B9-0256/2021

- Ulrike Müller, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Urmas Paet, Dragoș Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache και Hilde Vautmans, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, σχετικά με τους νόμους περί βλασφημίας στο Πακιστάν, και ιδίως την υπόθεση των Shagufta Kausar και Shafqat Emmanuel (B9-0257/2021

- Željana Zovko, Peter van Dalen, Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler, Sandra Kalniete, György Hölvényi, Sara Skyttedal, Miriam Lexmann, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, Róża Thun und Hohenstein, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, David Lega, Romana Tomc, Tomáš Zdechovský, Peter Pollák, Christian Sagartz, Adam Jarubas, Janina Ochojska, Ivan Štefanec, Frances Fitzgerald, Λευτέρης Χριστοφόρου, Inese Vaidere, Paulo Rangel, Βαγγέλης Μεϊμαράκης, Stanislav Polčák, Λουκάς Φουρλάς, Jiří Pospíšil, Antonio López-Istúriz White, Luděk Niedermayer, Eva Maydell, Vladimír Bilčík, Tom Vandenkendelaere και Michaela Šojdrová, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τους νόμους περί βλασφημίας στο Πακιστάν, και ιδίως την υπόθεση των Shagufta Kausar και Shafqat Emmanuel (B9-0258/2021

- Anna Fotyga, Karol Karski, Charlie Weimers, Bert-Jan Ruissen, Elżbieta Kruk, Angel Dzhambazki, Ryszard Antoni Legutko, Jadwiga Wiśniewska, Adam Bielan, Assita Kanko, Raffaele Fitto, Evžen Tošenovský, Valdemar Tomaševski, Bogdan Rzońca, Ryszard Czarnecki, Witold Jan Waszczykowski και Carlo Fidanza, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τους νόμους περί βλασφημίας στο Πακιστάν, και ιδίως την υπόθεση των Shagufta Kausar και Shafqat Emmanuel (B9-0259/2021).

Ο χρόνος αγόρευσης κατανέμεται σύμφωνα με το άρθρο 171 του Κανονισμού.


23. Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 112 του Κανονισμού)

Τα ακόλουθα σχέδια εκτελεστικών μέτρων που εμπίπτουν στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο έχουν διαβιβασθεί στο Κοινοβούλιο:

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση των παραρτημάτων II, III και IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων των ουσιών cycloxydim, mepiquat, Metschnikowia fructicola στέλεχος NRRL Y-27328, και prohexadione μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα (D063880/09 - 2021/2615(RPS) - προθεσμία: 24 Μαΐου 2021)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI·

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση των παραρτημάτων III, V, VII και IX του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη γονοτυπική ανάλυση θετικών κρουσμάτων ΜΣΕ στις αίγες, τον προσδιορισμό της ηλικίας των αιγοπροβάτων, τα μέτρα που εφαρμόζονται σε αγέλη ή κοπάδι με άτυπη τρομώδη νόσο και τους όρους για τις εισαγωγές προϊόντων βοοειδών και αιγοπροβάτων (D069878/03 - 2021/2621(RPS) - προθεσμία: 1 Ιουλίου 2021)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI·

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση των παραρτημάτων II, III και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων των ουσιών clethodim (κλεθοδίμη), dazomet (νταζομέτ), hexythiazox (εξυθειαζόξη), metam (μετάμη) και sethoxydim (σεθοξυδίμη) μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα (D070117/04 - 2021/2629(RPS) - προθεσμία: 16 Ιουνίου 2021)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI·

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για τις ουσίες ametoctradin, bixafen, fenazaquin, spinetoram, tefluthrin και thiencarbazone-methyl μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα (D070119/04 - 2021/2636(RPS) - προθεσμία: 21 Ιουνίου 2021)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI·

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση των παραρτημάτων II, III και IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων των ουσιών 24-επιβρασσινολίδη, εκχύλισμα βολβών Allium cepa L., cyflumetofen (κυφλουμετοφαίνη), fludioxonil (φλουδιοξονίλη), fluroxypyr (φλουροξυπύρ), 5-νιτρογουαϊακολικό νάτριο, o-νιτροφαινολικό νάτριο και p-νιτροφαινολικό νάτριο μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα (D071791/03 - 2021/2650(RPS) - προθεσμία: 22 Ιουνίου 2021)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI·

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 όσον αφορά τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα μολύβδου σε ορισμένα τρόφιμα (D071844/04 - 2021/2659(RPS) - προθεσμία: 23 Ιουλίου 2021)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI·

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη χρήση πολυολών σε ορισμένα προϊόντα ζαχαροπλαστικής με μειωμένη ενεργειακή αξία (D072048/03 - 2021/2631(RPS) - προθεσμία: 20 Ιουνίου 2021)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI·

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 231/2012 της Επιτροπής όσον αφορά τους γλυκοζίτες στεβιόλης (E 960) και τον ρεβαουδιοζίτη Μ που παράγονται μέσω τροποποίησης ενζύμων γλυκοζιτών στεβιόλης από στέβια (D072115/03 - 2021/2660(RPS) - προθεσμία: 22 Ιουνίου 2021)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI.


24. Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 111 παράγραφος 2 του Κανονισμού)

Σχέδια κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που διαβιβάστηκαν στο Κοινοβούλιο:

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις ειδικές απαιτήσεις υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης (C(2021)00199 - 2021/2626(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων:2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 12 Απριλίου 2021

αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2008 σχετικά με την εξέταση των τροποποιήσεων όσον αφορά τους όρους των αδειών κυκλοφορίας φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση και κτηνιατρικών φαρμάκων (C(2021)01603 - 2021/2616(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων:3 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 24 Μαρτίου 2021

αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/124 της Επιτροπής όσον αφορά το παράρτημα των μέτρων διατήρησης και επιβολής της εφαρμογής της Οργάνωσης Αλιείας Βορειοδυτικού Ατλαντικού (NAFO) (C(2021)01758 - 2021/2614(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων:2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 23 Μαρτίου 2021

αναπομπή επί της ουσίας: PECH

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/689 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους κανόνες για την επιτήρηση, τα προγράμματα εκρίζωσης και το καθεστώς απαλλαγμένου από νόσο για ορισμένες καταγεγραμμένες και αναδυόμενες νόσους (C(2021)01784 - 2021/2613(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 23 Μαρτίου 2021

αναπομπή επί της ουσίας: AGRI

γνωμοδότηση: ENVI (άρθρο 57 του Κανονισμού)

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τον προσδιορισμό της μεθοδολογίας που χρησιμοποιούν οι αρχές εξυγίανσης προκειμένου να εκτιμήσουν τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 104α της οδηγίας 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τη συνδυασμένη απαίτηση αποθέματος ασφαλείας για τις οντότητες εξυγίανσης σε ενοποιημένο επίπεδο ομίλου εξυγίανσης, όπου ο όμιλος εξυγίανσης δεν υπόκειται αυτός καθ’ εαυτόν στις σχετικές απαιτήσεις δυνάμει της εν λόγω οδηγίας (C(2021)01794 - 2021/2619(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων:3 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 26 Μαρτίου 2021

αναπομπή επί της ουσίας: ECON

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση των κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1003/2013 και (ΕΕ) 2019/360 σε σχέση με τα ετήσια εποπτικά τέλη που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών στα αρχεία καταγραφής συναλλαγών για το 2021 (C(2021)01874 - 2021/2617(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 3 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 24 Μαρτίου 2021

αναπομπή επί της ουσίας: ECON

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τον καθορισμό των κριτηρίων βάσει των οποίων ορίζονται οι διευθυντικές ευθύνες, οι λειτουργίες ελέγχου, οι σημαντικές επιχειρηματικές μονάδες και ο ουσιώδης αντίκτυπος στα χαρακτηριστικά κινδύνου σημαντικής επιχειρηματικής μονάδας, καθώς και των κριτηρίων για τον προσδιορισμό μελών ή κατηγοριών προσωπικού, των οποίων οι επαγγελματικές δραστηριότητες έχουν αντίκτυπο στα χαρακτηριστικά κινδύνου του ιδρύματος, συγκριτικά τόσο ουσιώδη όσο και ο αντίκτυπος των μελών ή κατηγοριών προσωπικού που αναφέρονται στο άρθρο 92 παράγραφος 3 της εν λόγω οδηγίας (C(2021)01906 - 2021/2618(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων:3 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 25 Μαρτίου 2021

αναπομπή επί της ουσίας: ECON

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1139 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά την επικαιροποίηση των παραπομπών στις διατάξεις της σύμβασης του Σικάγου (C(2021)02102 - 2021/2623(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων:2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 7 Απριλίου 2021

αναπομπή επί της ουσίας: TRAN

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 748/2012 όσον αφορά την επικαιροποίηση των παραπομπών στις απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας (C(2021)02104 - 2021/2624(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων:2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 7 Απριλίου 2021

αναπομπή επί της ουσίας: TRAN

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το υπόδειγμα πιστοποιητικού που βεβαιώνει τη συμμόρφωση με τους κανόνες βιολογικής παραγωγής (C(2021)02360 - 2021/2625(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων:2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 12 Απριλίου 2021

αναπομπή επί της ουσίας: AGRI

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των παραρτημάτων II και ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (C(2021)02486 - 2021/2628(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων:2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 15 Απριλίου 2021

αναπομπή επί της ουσίας: AGRI

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/127 όσον αφορά τις απαιτήσεις για τα φυτοφάρμακα στα παρασκευάσματα για βρέφη και τα παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής ηλικίας (C(2021)02525 - 2021/2634(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων:2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 16 Απριλίου 2021

αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/128 όσον αφορά τις απαιτήσεις για τα φυτοφάρμακα στα τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς που παρασκευάζονται για την κάλυψη των διατροφικών απαιτήσεων των βρεφών και των μικρών παιδιών (C(2021)02527 - 2021/2635(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων:2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 16 Απριλίου 2021

αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2144 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με τη διευκόλυνση εγκατάστασης συστήματος παρεμπόδισης της οδήγησης υπό την επήρεια οινοπνεύματος στα μηχανοκίνητα οχήματα και για την τροποποίηση του παραρτήματος II του εν λόγω κανονισμού (C(2021)02563 - 2021/2630(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων:2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 19 Απριλίου 2021

αναπομπή επί της ουσίας: IMCO

- Κατ’ εξουσιοδότηση οδηγία της Επιτροπής για την τροποποίηση της κατ’ εξουσιοδότηση οδηγίας (ΕΕ) 2017/593, όσον αφορά την ενσωμάτωση παραγόντων βιωσιμότητας στις υποχρεώσεις παρακολούθησης των προϊόντων (C(2021)02612 - 2021/2638(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων:3 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 21 Απριλίου 2021

αναπομπή επί της ουσίας: ECON

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/2358 και του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/2359 όσον αφορά την ενσωμάτωση παραγόντων, κινδύνων και προτιμήσεων βιωσιμότητας στις απαιτήσεις εποπτείας και διακυβέρνησης των προϊόντων για ασφαλιστικές επιχειρήσεις και διανομείς ασφαλιστικών προϊόντων, αφενός, και στους κανόνες περί παροχής επιχειρηματικών και επενδυτικών συμβουλών για επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση, αφετέρου. (C(2021)02614 - 2021/2639(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων:3 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 21 Απριλίου 2021

αναπομπή επί της ουσίας: ECON

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 231/2013 όσον αφορά τους κινδύνους βιωσιμότητας και τους παράγοντες βιωσιμότητας που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων (C(2021)02615 - 2021/2648(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 3 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 21 Απριλίου 2021

αναπομπή επί της ουσίας: ECON

γνωμοδότηση: JURI (άρθρο 57 του Κανονισμού)

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/565 όσον αφορά την ενσωμάτωση παραγόντων, κινδύνων και προτιμήσεων βιωσιμότητας σε ορισμένες οργανωτικές απαιτήσεις και ορισμένους όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων επενδύσεων (C(2021)02616 - 2021/2651(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων:3 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 21 Απριλίου 2021

αναπομπή επί της ουσίας: ECON

- Κατ’ εξουσιοδότηση οδηγία της Επιτροπής για την τροποποίηση της οδηγίας 2010/43/ΕΕ όσον αφορά τους κινδύνους βιωσιμότητας και τους παράγοντες βιωσιμότητας που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) (C(2021)02617 - 2021/2637(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων:3 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 21 Απριλίου 2021

αναπομπή επί της ουσίας: ECON

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη διόρθωση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/565 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις οργανωτικές απαιτήσεις και τους όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων επενδύσεων, καθώς και τους ορισμούς που ισχύουν για τους σκοπούς της εν λόγω οδηγίας (C(2021)02618 - 2021/2652(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων:3 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 21 Απριλίου 2021

αναπομπή επί της ουσίας: ECON

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/787 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις διατάξεις επισήμανσης για τα συμμείγματα (C(2021)02621 - 2021/2640(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων:2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 21 Απριλίου 2021

αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/35 όσον αφορά την ενσωμάτωση κινδύνων βιωσιμότητας στη διακυβέρνηση των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων (C(2021)02628 - 2021/2649(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων:3 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 21 Απριλίου 2021

αναπομπή επί της ουσίας: ECON

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2021/523 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με τον καθορισμό των επενδυτικών κατευθυντήριων γραμμών για το ταμείο InvestEU (C(2021)02633 - 2021/2627(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 14 Απριλίου 2021

αναπομπή επί της ουσίας: BUDG, ECON

γνωμοδότηση: ENVI (άρθρο 57 του Κανονισμού), ITRE (άρθρο 57 του Κανονισμού), TRAN (άρθρο 57 του Κανονισμού)

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2144 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων σχετικά με τις συγκεκριμένες διαδικασίες δοκιμής και τεχνικές απαιτήσεις για την έγκριση τύπου μηχανοκίνητων οχημάτων όσον αφορά τα συστήματά τους προειδοποίησης υπνηλίας και διάσπασης της προσοχής του οδηγού και για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ του εν λόγω κανονισμού (C(2021)02639 - 2021/2661(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων:2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 23 Απριλίου 2021

αναπομπή επί της ουσίας: IMCO

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προσδιορίζουν το περιεχόμενο των συμβατικών όρων σχετικά με την αναγνώριση εξουσιών αναστολής της εξυγίανσης (C(2021)02656 - 2021/2655(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων:3 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 22 Απριλίου 2021

αναπομπή επί της ουσίας: ECON

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/624 όσον αφορά την πιστοποίηση σε περίπτωση σφαγής στην εκμετάλλευση προέλευσης (C(2021)02703 - 2021/2663(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 26 Απριλίου 2021

αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

γνωμοδότηση: AGRI (άρθρο 57 του Κανονισμού)


25. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 03/2021 – Τμήμα III – Επιτροπή (N9-0006/2021 - C9-0122/2021 - 2021/2027(GBD))
αναπομπή επί της ουσίας: BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 05/2021 – Τμήμα III – Επιτροπή (N9-0007/2021 - C9-0123/2021 - 2021/2028(GBD))
αναπομπή επί της ουσίας: BUDG

- Αίτηση μεταφοράς πιστώσεων αριθ. 1/2021 - Τμήμα VIII - Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής (N9-0008/2021 - C9-0125/2021 - 2021/2029(GBD))
αναπομπή επί της ουσίας: BUDG

- Αίτηση μεταφοράς πιστώσεων INF 2/2021 – Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (N9-0009/2021 - C9-0126/2021 - 2021/2031(GBD))
αναπομπή επί της ουσίας: BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 04/2021 - Τμήμα III – Επιτροπή (N9-0010/2021 - C9-0128/2021 - 2021/2032(GBD))
αναπομπή επί της ουσίας: BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων INF 1/2021 - SEAE (N9-0011/2021 - C9-0129/2021 - 2021/2033(GBD))
renvoyé au fond: BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 06/2021 – Τμήμα III – Επιτροπή (N9-0012/2021 - C9-0157/2021 - 2021/2044(GBD))
αναπομπή επί της ουσίας: BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 07/2021 – Τμήμα III – Επιτροπή (N9-0013/2021 - C9-0158/2021 - 2021/2045(GBD))
αναπομπή επί της ουσίας: BUDG


26. Μεταφορές πιστώσεων και δημοσιονομικές αποφάσεις

Σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών αποφάσισε να εγκρίνει τις μεταφορές πιστώσεων INF 1/2021 - Τμήμα X - ΕΥΕΔ και INF 2/2021 - Τμήμα VI – Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή.

Σύμφωνα με το άρθρο 29 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών αποφάσισε να εγκρίνει τη μεταφορά πιστώσεων αριθ. 1/2021 - Τμήμα VIII – Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής.

Σύμφωνα με το άρθρο 31 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών αποφάσισε να εγκρίνει τις μεταφορές πιστώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής DEC 01/2021, DEC 03/2021 και DEC 05/2021 - Τμήμα III - Επιτροπή.


27. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι αιτιολογήσεις ψήφου που υποβάλλονται γραπτώς, κατά την έννοια του άρθρου 194 του Κανονισμού, εμφαίνονται στις σελίδες των βουλευτών στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Κατ’ εξαίρεση, γίνονται δεκτές αιτιολογήσεις ψήφου 400 λέξεων κατ’ ανώτατο όριο.


28. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου περιλαμβάνονται στο έγγραφο «Αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση», το οποίο επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά της συνεδρίασης και είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου. Δημοσιεύονται μόνο για λόγους ενημέρωσης και δεν μεταβάλλουν επ’ ουδενί το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας όπως ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια.

Το έγγραφο ενημερώνεται τακτικά για μέγιστη περίοδο δύο εβδομάδων μετά την περίοδο συνόδου της Ολομέλειας.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας αυτής, ο κατάλογος με τις διορθώσεις και προθέσεις ψήφου κλείνει, προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


29. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγραφο «Ημερήσια Διάταξη» PE 690.962/OJJE).


30. Λήξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση λήγει στις 23.44.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Γενικός Γραμματέας

Πρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Andrieu Eric, Ανδρουλάκης Νίκος, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Αρβανίτης Κωνσταντίνος, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Blaga Vasile, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogovič Franc, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christensen Asger, Χριστοφόρου Λευτέρης, Cimoszewicz Włodzimierz, Clune Deirdre, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalunde Jakop G., Daly Clare, D'Amato Rosa, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, De Man Filip, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Didier Geoffroy, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Engerer Cyrus, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Flego Valter, Φουρλάς Λουκάς, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gahler Michael, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geier Jens, Gemma Chiara, Γεωργίου Γιώργος, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hayer Valérie, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hoogeveen Michiel, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Huhtasaari Laura, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jamet France, Jongerius Agnes, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Juvin Herve, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Κεφαλογιάννης Μανώλης, Kelleher Billy, Kelly Seán, Kempa Beata, Κιζιλγιουρέκ Νιαζί, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Κωνσταντίνου Αθανάσιος, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Κούλογλου Στέλιος, Κουντουρά Έλενα, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Κυμπουρόπουλος Στέλιος, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lalucq Aurore, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lutgen Benoît, McAllister David, MacManus Chris, Madison Jaak, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Markey Colm, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Matthieu Sara, Maurel Emmanuel, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Μεϊμαράκης Βαγγέλης, Melbārde Dace, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mituța Alin, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Noichl Maria, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Παπαδάκης Δημήτρης, Παπαδημούλης Δημήτριος, Pedicini Piernicola, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, de la Pisa Carrión Margarita, Pizarro Manuel, Polčák Stanislav, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radtke Dennis, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivière Jérôme, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sippel Birgit, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Σπυράκη Μαρία, Stancanelli Raffaele, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Tax Vera, Terheş Cristian, Terras Riho, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Toom Yana, Torvalds Nils, Tóth Edina, Tovaglieri Isabella, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vedrenne Marie-Pierre, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Voss Axel, Vuolo Lucia, Vázquez Lázara Adrián, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiesner Emma, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Δικαιολογημένα απόντες:

Beňová Monika, Berlusconi Silvio, Joveva Irena, Kokalari Arba, Maydell Eva, Skyttedal Sara

Για λόγους που συνδέονται με την πανδημία COVID-19, εφαρμόζεται σύστημα ψηφοφορίας εξ αποστάσεως (βλ. απόφαση του Προεδρείου της 20ής Μαρτίου 2020 που συμπληρώνει την απόφασή του της 3ης Μαΐου 2004 σχετικά με τους κανόνες που διέπουν τις ψηφοφορίες). Τα ονόματα των βουλευτών που έλαβαν μέρος στην ψηφοφορία παρατίθενται στο έγγραφο «Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση», το οποίο επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά της συνεδρίασης και είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Τελευταία ενημέρωση: 2 Φεβρουαρίου 2022Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου