Märksõnaregister 
Protokoll
XML 359kPDF 403kWORD 90k
Kolmapäev, 28. aprill 2021 - Brüssel
1.Istungi algus
 2.Hääletustulemuste teatavaks tegemine
 3.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 71) (võetavad meetmed)
 4.Roheline digitõend – Liidu kodanikud ***I - Roheline digitõend – Kolmandate riikide kodanikud ***I - COVID-19 testimise kättesaadavus ja taskukohasus (arutelu)
 5.Digimajanduse maksustamine: OECD läbirääkimised, digivaldkonna ettevõtjate maksuresidentsus ja võimalik Euroopa digimaks (arutelu)
 6.Esimene hääletusvoor
 7.Digimajanduse maksustamine: OECD läbirääkimised, digivaldkonna ettevõtjate maksuresidentsus ja võimalik Euroopa digimaks (arutelu jätkamine)
 8.Istungi jätkamine
 9.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 10.Venemaa, Aleksei Navalnõi juhtum, sõjalise kohaloleku suurendamine Ukraina piiril ja Venemaa rünnak Tšehhi Vabariigis (arutelu)
 11.Hiina vastusanktsioonid ELi üksustele, Euroopa Parlamendi liikmetele ja liikmesriikide parlamentide liikmetele (arutelu)
 12.Colombia rahulepingu viies aastapäev (arutelu)
 13.Hääletustulemuste teatavaks tegemine
 14.Colombia rahulepingu viies aastapäev (arutelu jätkamine)
 15.ELi ja India suhted (arutelu)
 16.Teine hääletusvoor
 17.ELi ja India suhted (arutelu jätkamine)
 18.Istungi jätkamine
 19.Terroristliku veebisisu levitamise tõkestamine ***II (arutelu)
 20.Rongireisijate õigused ja kohustused ***II (arutelu)
 21.Euroopa lastegarantii (arutelu)
 22.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)
 23.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 112)
 24.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 111 lõige 2)
 25.Esitatud dokumendid
 26.Assigneeringute ümberpaigutamised ja eelarveotsused
 27.Selgitused hääletuse kohta
 28.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 29.Järgmise istungi päevakord
 30.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: David Maria SASSOLI
president

1. Istungi algus

Istung algas kell 9.06.


2. Hääletustulemuste teatavaks tegemine

Istungi juhataja luges ette hääletuse tulemused:

ELi ja Ühendkuningriigi vaheline kaubandus- ja koostööleping ***
Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning teiselt poolt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi vahelise kaubandus- ja koostöölepingu ja Euroopa Liidu ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi vahelise salastatud teabe vahetamise ja kaitse julgeolekukorda käsitleva lepingu liidu nimel sõlmimise kohta [05022/2021 - C9-0086/2021 - 2020/0382(NLE)] - Väliskomisjon - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöörid: Andreas Schieder ja Christophe Hansen (A9-0128/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

NÕUKOGU OTSUSE EELNÕU

Vastu võetud ühe hääletusega (P9_TA(2021)0140)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 24)

ELi ja Ühendkuningriigi vaheliste läbirääkimiste tulemused
Resolutsiooni ettepanek B9-0225/2021

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2021)0141)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 25)

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Komisjon ja rakendusametid
Raport Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, III jagu – Komisjon ja rakendusametid [COM(2020)0288 - C9-0220/2020 - 2020/2140(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Joachim Kuhs (A9-0117/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

OTSUSE ETTEPANEKUD

Vastu võetud (P9_TA(2021)0164)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 48)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõiget 1).

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Parlament
Raport Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, I jagu – Euroopa Parlament [COM(2020)0288 - C9-0221/2020 - 2020/2141(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A9-0044/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2021)0165)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 49)

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu
Raport Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, II jagu – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu [COM(2020)0288 - C9-0222/2020 - 2020/2142(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Pascal Durand (A9-0056/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2021)0166)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 50)

Eelarve täitmisele heakskiidu andmine lükati edasi (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõike 1 punkti b).

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Liidu Kohus
Raport Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, IV jagu – Euroopa Liidu Kohus [COM(2020)0288 - C9-0223/2020 - 2020/2143(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ramona Strugariu (A9-0064/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2021)0167)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 51)

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Kontrollikoda
Raport Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, V jagu – Kontrollikoda [COM(2020)0288 - C9-0224/2020 - 2020/2144(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Martina Dlabajová (A9-0059/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2021)0168)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 52)

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee
Raport Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VI jagu – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee [COM(2020)0288 - C9-0225/2020 - 2020/2145(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Olivier Chastel (A9-0057/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2021)0169)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 53)

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Regioonide Komitee
Raport Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VII jagu – Regioonide Komitee [COM(2020)0288 - C9-0226/2020 - 2020/2146(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Alin Mituța (A9-0055/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2021)0170)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 54)

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Ombudsman
Raport Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VIII jagu – Euroopa Ombudsman [COM(2020)0288 - C9-0227/2020 - 2020/2147(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Olivier Chastel (A9-0065/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2021)0171)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 55)

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Andmekaitseinspektor
Raport Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, IX jagu – Euroopa Andmekaitseinspektor [COM(2020)0288 - C9-0228/2020 - 2020/2148(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Alin Mituța (A9-0067/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2021)0172)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 56)

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa välisteenistus
Raport Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, X jagu – Euroopa välisteenistus [COM(2020)0288 - C9-0229/2020 - 2020/2149(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Alin Mituța (A9-0063/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2021)0173)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 57)

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus
Raport Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse (Cedefop) (enne 20. veebruari 2019 Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus) 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2020)0288 - C9-0230/2020 - 2020/2150(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0069/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

OTSUSE ETTEPANEKUD

Vastu võetud (P9_TA(2021)0174)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 58)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõiget 1).

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Sihtasutus
Raport Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Sihtasutuse (Eurofound) (enne 20. veebruari 2019 Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond) 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2020)0288 - C9-0231/2020 - 2020/2151(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0094/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

OTSUSE ETTEPANEKUD

Vastu võetud (P9_TA(2021)0175)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 59)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõiget 1).

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet
Raport Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2020)0288 - C9-0232/2020 - 2020/2152(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0086/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

OTSUSE ETTEPANEKUD

Vastu võetud (P9_TA(2021)0176)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 60)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõiget 1).

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus
Raport Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2020)0288 - C9-0233/2020 - 2020/2153(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0087/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

OTSUSE ETTEPANEKUD

Vastu võetud (P9_TA(2021)0177)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 61)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõiget 1).

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Keskkonnaamet
Raport Euroopa Keskkonnaameti 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2020)0288 - C9-0234/2020 - 2020/2154(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0080/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

OTSUSE ETTEPANEKUD

Vastu võetud (P9_TA(2021)0178)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 62)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõiget 1).

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Amet
Raport Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Ameti (EU-OSHA) (kuni 20. veebruarini 2019 Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur) 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2020)0288 - C9-0235/2020 - 2020/2155(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0090/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

OTSUSE ETTEPANEKUD

Vastu võetud (P9_TA(2021)0179)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 63)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõiget 1).

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus
Raport Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2020)0288 - C9-0236/2020 - 2020/2156(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0084/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

OTSUSE ETTEPANEKUD

Vastu võetud (P9_TA(2021)0180)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 64)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõiget 1).

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Ravimiamet
Raport Euroopa Ravimiameti 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2020)0288 - C9-0237/2020 - 2020/2157(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0073/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

OTSUSE ETTEPANEKUD

Vastu võetud (P9_TA(2021)0181)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 65)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõiget 1).

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Kriminaalõigusalase Koostöö Amet (Eurojust)
Raport Euroopa Liidu Kriminaalõigusalase Koostöö Ameti (Eurojust) (enne 12. detsembrit 2019: Eurojust) 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2020)0288 - C9-0238/2020 - 2020/2158(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0101/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

OTSUSE ETTEPANEKUD

Vastu võetud (P9_TA(2021)0182)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 66)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõiget 1).

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Koolitusfond
Raport Euroopa Koolitusfondi 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2020)0288 - C9-0239/2020 - 2020/2159(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0089/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

OTSUSE ETTEPANEKUD

Vastu võetud (P9_TA(2021)0183)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 67)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõiget 1).

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Meresõiduohutuse Amet
Raport Euroopa Meresõiduohutuse Ameti 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2020)0288 - C9-0240/2020 - 2020/2160(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0099/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

OTSUSE ETTEPANEKUD

Vastu võetud (P9_TA(2021)0184)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 68)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõiget 1).

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Lennundusohutusamet
Raport Euroopa Liidu Lennundusohutusameti 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2020)0288 - C9-0241/2020 - 2020/2161(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0070/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

OTSUSE ETTEPANEKUD

Vastu võetud (P9_TA(2021)0185)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 69)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõiget 1).

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Toiduohutusamet
Raport Euroopa Toiduohutusameti 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2020)0288 - C9-0242/2020 - 2020/2162(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0097/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

OTSUSE ETTEPANEKUD

Vastu võetud (P9_TA(2021)0186)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 70)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõiget 1).

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus
Raport Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2020)0288 - C9-0243/2020 - 2020/2163(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0104/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

OTSUSE ETTEPANEKUD

Vastu võetud (P9_TA(2021)0187)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 71)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõiget 1).

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Küberturvalisuse Amet (ENISA)
Raport ENISA (Euroopa Liidu Küberturvalisuse Amet) (enne 27. juunit 2019: Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeamet (ENISA)) 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2020)0288 - C9-0244/2020 - 2020/2164(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0085/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

OTSUSE ETTEPANEKUD

Vastu võetud (P9_TA(2021)0188)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 72)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõiget 1).

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Raudteeamet
Raport Euroopa Liidu Raudteeameti (ERA) 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2020)0288 - C9-0245/2020 - 2020/2165(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0077/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

OTSUSE ETTEPANEKUD

Vastu võetud (P9_TA(2021)0189)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 73)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõiget 1).

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Amet (CEPOL)
Raport Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Ameti (CEPOL) 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2020)0288 - C9-0246/2020 - 2020/2166(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0071/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

OTSUSE ETTEPANEKUD

Vastu võetud (P9_TA(2021)0190)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 74)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõiget 1).

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet
Raport Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2020)0288 - C9-0247/2020 - 2020/2167(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0081/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2021)0191)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 75)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõike 1 punkti b).

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa GNSSi Agentuur
Raport Euroopa GNSSi Agentuuri 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2020)0288 - C9-0248/2020 - 2020/2168(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0074/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

OTSUSE ETTEPANEKUD

Vastu võetud (P9_TA(2021)0192)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 76)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõiget 1).

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kalanduskontrolli Amet
Raport Euroopa Kalanduskontrolli Ameti 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2020)0288 - C9-0249/2020 - 2020/2169(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0092/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

OTSUSE ETTEPANEKUD

Vastu võetud (P9_TA(2021)0193)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 77)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõiget 1).

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kemikaaliamet
Raport Euroopa Kemikaaliameti 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2020)0288 - C9-0250/2020 - 2020/2170(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0075/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

OTSUSE ETTEPANEKUD

Vastu võetud (P9_TA(2021)0194)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 78)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõiget 1).

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euratomi Tarneagentuur
Raport Euratomi Tarneagentuuri 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2020)0288 - C9-0251/2020 - 2020/2171(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0088/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

OTSUSE ETTEPANEKUD

Vastu võetud (P9_TA(2021)0195)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 79)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõiget 1).

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Amet (Europol)
Raport Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti (Europol) 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2020)0288 - C9-0252/2020 - 2020/2172(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0096/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

OTSUSE ETTEPANEKUD

Vastu võetud (P9_TA(2021)0196)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 80)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõiget 1).

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut
Raport Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2020)0288 - C9-0253/2020 - 2020/2173(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0072/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

OTSUSE ETTEPANEKUD

Vastu võetud (P9_TA(2021)0197)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 81)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõiget 1).

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Pangandusjärelevalve
Raport Euroopa Pangandusjärelevalve 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2020)0288 - C9-0254/2020 - 2020/2174(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0091/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

OTSUSE ETTEPANEKUD

Vastu võetud (P9_TA(2021)0198)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 82)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõiget 1).

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve
Raport Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2020)0288 - C9-0255/2020 - 2020/2175(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0079/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

OTSUSE ETTEPANEKUD

Vastu võetud (P9_TA(2021)0199)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 83)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõiget 1).

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve
Raport Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2020)0288 - C9-0256/2020 - 2020/2176(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0093/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

OTSUSE ETTEPANEKUD

Vastu võetud (P9_TA(2021)0200)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 84)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõiget 1).

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostöö Amet
Raport Euroopa Liidu Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostöö Ameti (enne 4. juulit 2019: Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet) 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2020)0288 - C9-0257/2020 - 2020/2177(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0078/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

OTSUSE ETTEPANEKUD

Vastu võetud (P9_TA(2021)0201)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 85)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõiget 1).

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: BERECi Tugiamet (BERECi Büroo)
Raport BERECi Tugiameti (BERECi Büroo) 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2020)0288 - C9-0258/2020 - 2020/2178(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0082/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

OTSUSE ETTEPANEKUD

Vastu võetud (P9_TA(2021)0202)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 86)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõiget 1).

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut
Raport Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2020)0288 - C9-0259/2020 - 2020/2179(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0076/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

OTSUSE ETTEPANEKUD

Vastu võetud (P9_TA(2021)0203)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 87)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõiget 1).

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet
Raport Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2020)0288 - C9-0260/2020 - 2020/2180(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0068/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

OTSUSE ETTEPANEKUD

Vastu võetud (P9_TA(2021)0204)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 88)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõiget 1).

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Liidu Amet (eu-LISA)
Raport Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Liidu Ameti (eu-LISA) 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2020)0288 - C9-0261/2020 - 2020/2181(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0098/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

OTSUSE ETTEPANEKUD

Vastu võetud (P9_TA(2021)0205)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 89)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõiget 1).

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõte
Raport ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõtte 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2020)0288 - C9-0262/2020 - 2020/2182(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0110/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

OTSUSE ETTEPANEKUD

Vastu võetud (P9_TA(2021)0206)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 90)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõiget 1).

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte SESAR
Raport ühisettevõtte SESAR 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2020)0288 - C9-0263/2020 - 2020/2183(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0106/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

OTSUSE ETTEPANEKUD

Vastu võetud (P9_TA(2021)0207)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 91)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõiget 1).

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte Clean Sky 2
Raport ühisettevõtte Clean Sky 2 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2020)0288 - C9-0264/2020 - 2020/2184(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0109/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

OTSUSE ETTEPANEKUD

Vastu võetud (P9_TA(2021)0208)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 92)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõiget 1).

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõte
Raport biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõtte 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2020)0288 - C9-0265/2020 - 2020/2185(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0105/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

OTSUSE ETTEPANEKUD

Vastu võetud (P9_TA(2021)0209)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 93)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõiget 1).

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: innovatiivsete ravimite algatuse 2. ühisettevõte
Raport innovatiivsete ravimite algatuse 2. ühisettevõtte 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2020)0288 - C9-0266/2020 - 2020/2186(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0113/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

OTSUSE ETTEPANEKUD

Vastu võetud (P9_TA(2021)0210)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 94)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõiget 1).

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: kütuseelementide ja vesiniku valdkonna 2. ühisettevõte
Raport kütuseelementide ja vesiniku valdkonna 2. ühisettevõtte 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2020)0288 - C9-0267/2020 - 2020/2187(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0107/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

OTSUSE ETTEPANEKUD

Vastu võetud (P9_TA(2021)0211)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 95)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõiget 1).

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte Shift2Rail
Raport ühisettevõtte Shift2Rail 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2020)0288 - C9-0268/2020 - 2020/2188(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0111/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

OTSUSE ETTEPANEKUD

Vastu võetud (P9_TA(2021)0212)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 96)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõiget 1).

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte ECSEL
Raport ühisettevõtte ECSEL 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2020)0288 - C9-0269/2020 - 2020/2189(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0108/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

OTSUSE ETTEPANEKUD

Vastu võetud (P9_TA(2021)0213)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 97)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõiget 1).

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – 8., 9., 10. ja 11. EAF
Raport 8., 9., 10. ja 11. Euroopa Arengufondi 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2020)0290 - C9-0270/2020 - 2020/2190(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0095/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

OTSUSE ETTEPANEKUD

Vastu võetud (P9_TA(2021)0214)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 98)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõiget 1).

Mullakaitse
Resolutsiooni ettepanek B9-0221/2021

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2021)0143)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 27)

Atlandi ookeani idaosa ja Vahemere hariliku tuuni varude majandamise mitmeaastane kava ***I
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse Atlandi ookeani idaosa ja Vahemere hariliku tuuni varude majandamise mitmeaastane kava ning millega muudetakse määrusi (EÜ) nr 1936/2001, (EL) 2017/2107 ja (EL) 2019/833 ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) 2016/1627 [COM(2019)0619 - C9-0188/2019 - 2019/0272(COD)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Giuseppe Ferrandino (A9-0149/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2021)0142)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 26)

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Komisjon ja rakendusametid
Raport Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, III jagu – Komisjon ja rakendusametid [COM(2020)0288 - C9-0220/2020 - 2020/2140(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Joachim Kuhs (A9-0117/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2021)0164)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 48)


3. Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 71) (võetavad meetmed)

Juhataja andis teada, et ta ei ole saanud vähemalt keskmisele lävendile vastavalt arvult parlamendiliikmetelet või fraktsiooni(de)lt taotlust seoses otsusega alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi, mis tehti teatavaks esmaspäeva, 26. aprilli 2021. aasta protokollis (26.4.2021 protokolli punkt 12).

EMPL-komisjon võis seega pärast kodukorra artikli 71 lõikes 2 osutatud tähtaja möödumist läbirääkimistega alustada.


ISTUNGI JUHATAJA: Roberta METSOLA
asepresident

4. Roheline digitõend – Liidu kodanikud ***I - Roheline digitõend – Kolmandate riikide kodanikud ***I - COVID-19 testimise kättesaadavus ja taskukohasus (arutelu)

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse koostalitlusvõimeliste vaktsineerimis-, testimis- ja tervenemistõendite väljastamise, kontrollimise ja aktsepteerimise raamistik, et hõlbustada vaba liikumist COVID-19 pandeemia ajal (roheline digitõend) - [COM(2021)0130 - C9-0104/2021- 2021/0068(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Juan Fernando López Aguilar

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse koostalitlusvõimeliste vaktsineerimis-, testimis- ja tervenemistõendite väljastamise, kontrollimise ja aktsepteerimise raamistik kolmandate riikide kodanike jaoks, kes viibivad või elavad COVID-19 pandeemia ajal seaduslikult mõne liikmesriigi territooriumil (roheline digitõend) - [COM(2021)0140 - C9-0100/2021 - 2021/0071(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Juan Fernando López Aguilar

Nõukogu ja komisjoni avaldused: COVID-19 testimise kättesaadavus ja taskukohasus (2021/2654(RSP))

Ana Paula Zacarias (nõukogu eesistuja) ja Didier Reynders (komisjoni liige) esinesid avaldustega

Sõna võttis Juan Fernando López Aguilar (raportöör).

Sõna võtsid Jeroen Lenaers fraktsiooni PPE nimel, Birgit Sippel fraktsiooni S&D nimel, Sophia in 't Veld fraktsiooni Renew nimel, Annalisa Tardino fraktsiooni ID nimel, Tineke Strik fraktsiooni Verts/ALE nimel, Nicola Procaccini fraktsiooni ECR nimel, Cornelia Ernst, fraktsiooni The Left nimel, Mislav Kolakušić (fraktsioonilise kuuluvuseta), Cristian-Silviu Buşoi, Heléne Fritzon, José Ramón Bauzá Díaz, Nicolaus Fest, Tilly Metz, Anna Zalewska (president tuletas meelde kodukorra artikli 195 kehtivaid sätteid sõnavõttude kohta, mida tehakse saalist ilma mikrofonita), Kateřina Konečná, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Peter Liese, Javier Moreno Sánchez, María Soraya Rodríguez Ramos, Jean-Lin Lacapelle, Diana Riba i Giner, Assita Kanko, Anne-Sophie Pelletier, Laura Ferrara, Paulo Rangel, Jytte Guteland, Dragoş Tudorache, Sylvia Limmer, David Cormand, Rob Rooken, Petros Kokkalis, Balázs Hidvéghi, Esther de Lange, Christel Schaldemose, Frédérique Ries, Simona Baldassarre, Jutta Paulus, Margarita de la Pisa Carrión, Silvia Modig, Antonio Tajani, Simona Bonafè, Dita Charanzová ja Roman Haider.

ISTUNGI JUHATAJA: Katarina BARLEY
asepresident

Sõna võtsid Michèle Rivasi, Cristian Terheş, Dolors Montserrat, Petar Vitanov, Fabienne Keller, Piernicola Pedicini, Beata Kempa, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Sylvie Guillaume, Nicolae Ştefănuță, Sara Matthieu, Patryk Jaki, Isabel Wiseler-Lima, Sara Cerdas, Michal Šimečka, Andreas Schwab, Maria Grapini, Anna Júlia Donáth, Nathalie Colin-Oesterlé, Brando Benifei, Vlad-Marius Botoş, Loránt Vincze, Tiemo Wölken, Elsi Katainen, Pernille Weiss, Isabel Santos, Jan-Christoph Oetjen, Michaela Šojdrová, Łukasz Kohut, Caroline Nagtegaal, Tomislav Sokol, Romana Jerković, Lukas Mandl, Traian Băsescu ja Tom Vandenkendelaere.

Sõna võtsid Didier Reynders ja Ana Paula Zacarias.

Kodukorra artikli 132 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Annalisa Tardino ja Jean-Lin Lacapelle fraktsiooni ID nimel koroonaviiruse testimise kättesaadavuse ja taskukohasuse kohta (2021/2654(RSP)) (B9-0233/2021);

- Cristian-Silviu Buşoi fraktsiooni PPE nimel, Jytte Guteland ja Christel Schaldemose fraktsiooni S&D nimel, Sophia in ’t Veld, María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans, Dragoş Tudorache, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Ondřej Kovařík, Yana Toom, Olivier Chastel, Karen Melchior, Claudia Gamon, Ulrike Müller, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir fraktsiooni Renew nimel, Tilly Metz fraktsiooni Verts/ALE nimel, Alexandr Vondra ja Nicola Procaccini fraktsiooni ECR nimel ja Kateřina Konečná fraktsiooni The Left nimel koroonaviiruse testimise kättesaadavuse ja taskukohasuse kohta (2021/2654(RSP)) (B9-0234/2021/rev).

Arutelu lõpetati.

Vote: 28.4.2021 protokollipunkt 6 (muudatusettepanekud) ja 29.4.2021 protokollipunkt 6 (muudatusettepanekud - B9-0234/2021/rev); 28.4.2021 protokollipunkt 16 (lõpphääletus) ja 29.4.2021 protokollipunkt 12 - B9-0234/2021/rev).

Hääletuse tulemused: 28.4.2021 protokollipunkt 13 (muudatusettepanekud) ja 29.4.2021 protokollipunkt 10 (muudatusettepanekud - B9-0234/2021/rev); 29.4.2021 protokollipunkt 19 (lõpphääletus).


5. Digimajanduse maksustamine: OECD läbirääkimised, digivaldkonna ettevõtjate maksuresidentsus ja võimalik Euroopa digimaks (arutelu)

Raport digimajanduse maksustamise kohta: OECD läbirääkimised, digivaldkonna ettevõtjate maksuresidentsus ja võimalik Euroopa digimaks [2021/2010(INI)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöörid: Andreas Schwab ja Martin Hlaváček (A9-0103/2021)

Andreas Schwab ja Martin Hlaváček tutvustasid raportit.

Sõna võtsid José Manuel Fernandes (BUDG-komisjoni arvamuse koostaja) ja Valérie Hayer (BUDG-komisjoni arvamuse koostaja).

Sõna võttis Paolo Gentiloni (komisjoni liige).

Sõna võtsid Markus Ferber fraktsiooni PPE nimel, Niels Fuglsang fraktsiooni S&D nimel, Tom Vandendriessche fraktsiooni ID nimel, Damien Carême fraktsiooni Verts/ALE nimel, Patryk Jaki fraktsiooni ECR nimel, Martin Schirdewan fraktsiooni The Left nimel, Enikő Győri (fraktsioonilise kuuluvuseta), Lídia Pereira, Paul Tang, Billy Kelleher, Sven Giegold, Johan Van Overtveldt, Manon Aubry, Fabio Massimo Castaldo, Isabel Benjumea Benjumea, Aurore Lalucq, Kira Marie Peter-Hansen, Jessica Stegrud, Othmar Karas, Jonás Fernández, Mikuláš Peksa ja Pedro Marques.

(Arutelu jätk: 28.4.2021 protokollipunkt 7)


6. Esimene hääletusvoor

Hääletusele pandi järgmiste dokumentide kohta esitatud muudatusettepanekud:

Roheline digitõend – Liidu kodanikud ***I
Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse koostalitlusvõimeliste vaktsineerimis-, testimis- ja tervenemistõendite väljastamise, kontrollimise ja aktsepteerimise raamistik, et hõlbustada vaba liikumist COVID-19 pandeemia ajal (roheline digitõend) - [COM(2021)0130 - C9-0104/2021- 2021/0068(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Juan Fernando López Aguilar;

Roheline digitõend – Kolmandate riikide kodanikud ***I
Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse koostalitlusvõimeliste vaktsineerimis-, testimis- ja tervenemistõendite väljastamise, kontrollimise ja aktsepteerimise raamistik kolmandate riikide kodanike jaoks, kes viibivad või elavad COVID-19 pandeemia ajal seaduslikult mõne liikmesriigi territooriumil (roheline digitõend) - [COM(2021)0140 - C9-0100/2021 - 2021/0071(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Juan Fernando López Aguilar
;

Digimajanduse maksustamine: OECD läbirääkimised, digivaldkonna ettevõtjate maksuresidentsus ja võimalik Euroopa digimaks
Raport digimajanduse maksustamise kohta: OECD läbirääkimised, digivaldkonna ettevõtjate maksuresidentsus ja võimalik Euroopa digimaks [2021/2010(INI)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöörid: Andreas Schwab ja Martin Hlaváček (A9-0103/2021);

Daphne Caruana Galizia mõrv ja õigusriik Maltal
Resolutsiooni ettepanek, mille esitasid kodukorra artikli 132 lõike 2 alusel Vladimír Bilčík fraktsiooni PPE nimel, Katarina Barley fraktsiooni S&D nimel, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Moritz Körner, Yana Toom, Jan-Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa, Malik Azmani, Sophia in ’t Veld ja Dragoş Tudorache fraktsiooni Renew nimel, Nicolaus Fest fraktsiooni ID nimel, Gwendoline Delbos-Corfield, Sven Giegold, Saskia Bricmont, Alice Kuhnke, Sylwia Spurek, Rosa D’Amato, Francisco Guerreiro, Viola Von Cramon-Taubadel, Heidi Hautala, Daniel Freund, Ignazio Corrao ja Tineke Strik fraktsiooni Verts/ALE nimel, Patryk Jaki fraktsiooni ECR nimel, Konstantinos Arvanitis fraktsiooni The Left nimel, Laura Ferrara ja Sabrina Pignedoli Daphne Caruana Galizia mõrvamise ja õigusriigi põhimõtte järgimise kohta Maltal (2021/2611(RSP)) (B9-0219/2021)
Arutelu toimus 25. märtsil 2021 (25.3.2021 protokollipunkt 11).

Parlamendis pandi hääletusele eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitlevatele raportitele esitatud muudatusettepanekute teine osa:

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Parlament
Raport Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, I jagu – Euroopa Parlament [COM(2020)0288 - C9-0221/2020 - 2020/2141(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A9-0044/2021);

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu
Raport Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, II jagu – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu [COM(2020)0288 - C9-0222/2020 - 2020/2142(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Pascal Durand (A9-0056/2021).

Parlamendis pandi lõpphääletusele:

Atlandi ookeani idaosa ja Vahemere hariliku tuuni varude majandamise mitmeaastane kava ***I
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse Atlandi ookeani idaosa ja Vahemere hariliku tuuni varude majandamise mitmeaastane kava ning millega muudetakse määrusi (EÜ) nr 1936/2001, (EL) 2017/2107 ja (EL) 2019/833 ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) 2016/1627 [COM(2019)0619 - C9-0188/2019 - 2019/0272(COD)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Giuseppe Ferrandino (A9-0149/2020).

Mullakaitse
Resolutsiooni ettepanek B9-0221/2021.

Hääletuse lõpp kell 14.15.

Toimus hääletus.

Hääletuse tulemused tehakse teatavaks kell 19 (27.4.2021 protokollipunkt 13)


7. Digimajanduse maksustamine: OECD läbirääkimised, digivaldkonna ettevõtjate maksuresidentsus ja võimalik Euroopa digimaks (arutelu jätkamine)

Raport digimajanduse maksustamise kohta: OECD läbirääkimised, digivaldkonna ettevõtjate maksuresidentsus ja võimalik Euroopa digimaks [2021/2010(INI)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöörid: Andreas Schwab ja Martin Hlaváček (A9-0103/2021)

(Arutelu algus: 28.4.2021 protokollipunkt 5)

Sõna võtsid Marek Belka ja Evelyn Regner.

Sõna võttis Paolo Gentiloni (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 28.4.2021 protokollipunkt 6 (muudatusettepanekud); 28.4.2021 protokollipunkt 16 (lõpphääletus).

Hääletuse tulemuste teatavaks tegemine: 28.4.2021 protokollipunkt 13 (muudatusettepanekud); 29.4.2021 protokollipunkt 4 (lõpphääletus)

(Istung katkestati kell 13.07.)


ISTUNGI JUHATAJA: Heidi HAUTALA
asepresident

8. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 15.06.


9. Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

Istungi juhataja andis teada, et parlamendi president oli saanud fraktsioonilt ECR komisjonide ja delegatsioonide koosseisu muutmise kohta järgmise otsuse:

Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks: Michiel Hoogeveen

Otsus jõustus selle teatavakstegemise päeval.


10. Venemaa, Aleksei Navalnõi juhtum, sõjalise kohaloleku suurendamine Ukraina piiril ja Venemaa rünnak Tšehhi Vabariigis (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Venemaa, Aleksei Navalnõi juhtum, sõjalise kohaloleku suurendamine Ukraina piiril ja Venemaa rünnak Tšehhi Vabariigis (2021/2642(RSP))

Josep Borrell Fontelles (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja) esines avaldusega.

Sõna võtsid Sandra Kalniete fraktsiooni PPE nimel, Włodzimierz Cimoszewicz fraktsiooni S&D nimel, Malik Azmani fraktsiooni Renew nimel, Ivan David fraktsiooni ID nimel, Sergey Lagodinsky fraktsiooni Verts/ALE nimel, Anna Fotyga fraktsiooni ECR nimel, Mick Wallace fraktsiooni The Left nimel, Dorien Rookmaker (fraktsioonilise kuuluvuseta), Michael Gahler, Marek Belka, Bernard Guetta, Thierry Mariani, Viola Von Cramon-Taubadel, Witold Jan Waszczykowski, Silvia Modig, Andrea Bocskor, Andrzej Halicki, Tonino Picula, Dita Charanzová, Jörg Meuthen, Mikuláš Peksa, Jacek Saryusz-Wolski, Miroslav Radačovský, Andrius Kubilius, Marina Kaljurand, Petras Auštrevičius, Jaak Madison, Reinhard Bütikofer, Zdzisław Krasnodębski, Fabio Massimo Castaldo, Stanislav Polčák, Sven Mikser, Michal Šimečka, Susanna Ceccardi, Hermann Tertsch, Antoni Comín i Oliveres, Francisco José Millán Mon, Isabel Santos, Elsi Katainen, Zbigniew Kuźmiuk, Peter van Dalen, Pierfrancesco Majorino, Urmas Paet, Beata Szydło, Traian Băsescu, Radka Maxová, Kosma Złotowski, Michaela Šojdrová, Eero Heinäluoma, Alexandr Vondra, Željana Zovko ja Elena Yoncheva.

ISTUNGI JUHATAJA: Nicola BEER
asepresident

Sõna võtsid Anna Zalewska, Miriam Lexmann, Vladimír Bilčík, Jadwiga Wiśniewska, Rasa Juknevičienė, Eugen Tomac, Paulo Rangel, Tomas Tobé, Ivan Štefanec, Riho Terras, Tom Vandenkendelaere ja Georgios Kyrtsos.

Sõna võttis Josep Borrell Fontelles.

Kodukorra artikli 132 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Mick Wallace fraktsiooni The Left nimel Venemaa, Aleksei Navalnõi juhtumi, Ukraina piiril sõjalise kohaloleku suurendamise ja Venemaa rünnakute kohta Tšehhi Vabariigis (2021/2642(RSP)) (B9-0235/2021);

- Sergey Lagodinsky, Markéta Gregorová, Eleonora Evi, Ernest Urtasun, Rosa D’Amato, Hannah Neumann, Mounir Satouri, Ignazio Corrao, Bronis Ropė, Yannick Jadot, Sara Matthieu, Piernicola Pedicini, Jakop G. Dalunde, Alice Kuhnke, Pär Holmgren, Reinhard Bütikofer, Francisco Guerreiro, Viola Von Cramon-Taubadel ja Ville Niinistö fraktsiooni Verts/ALE nimel Venemaa, Aleksei Navalnõi juhtumi, Ukraina piiril sõjalise kohaloleku suurendamise ja Venemaa rünnaku kohta Tšehhi Vabariigis (2021/2642(RSP)) (B9-0236/2021);

- Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Karin Karlsbro, Karen Melchior, Javier Nart, Dragoș Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță ja Ramona Strugariu fraktsiooni Renew nimel Venemaa, Aleksei Navalnõi juhtumi, Ukraina piiril sõjalise kohaloleku suurendamise ja Venemaa rünnakute kohta Tšehhi Vabariigis (2021/2642(RSP)) (B9-0237/2021);

- Marek Belka, Włodzimierz Cimoszewicz ja Tonino Picula fraktsiooni S&D nimel Venemaa, Aleksei Navalnõi juhtumi, Ukraina piiril sõjalise kohaloleku suurendamise ja Venemaa rünnakute kohta Tšehhi Vabariigis (2021/2642(RSP)) (B9-0250/2021);

- Michael Gahler, Željana Zovko, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete, Isabel Wiseler-Lima, Andrzej Halicki, Antonio López-Istúriz White, Miriam Lexmann, David Lega, Rasa Juknevičienė, Jerzy Buzek, Riho Terras, Arba Kokalari, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Vladimír Bilčík, Traian Băsescu, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Eugen Tomac ja Michaela Šojdrová fraktsiooni PPE nimel Venemaa, Aleksei Navalnõi juhtumi, Ukraina piiril sõjalise kohaloleku suurendamise ja Venemaa rünnaku kohta Tšehhi Vabariigis (2021/2642(RSP)) (B9-0251/2021);

- Anna Fotyga, Alexandr Vondra, Ryszard Antoni Legutko, Jan Zahradil, Jadwiga Wiśniewska, Roberts Zīle, Veronika Vrecionová, Adam Bielan, Ruža Tomašić, Eugen Jurzyca, Dace Melbārde, Evžen Tošenovský, Hermann Tertsch, Elżbieta Rafalska, Bogdan Rzońca, Witold Jan Waszczykowski ja Ryszard Czarnecki fraktsiooni ECR nimel Venemaa, Aleksei Navalnõi juhtumi, Ukraina piiril sõjalise kohaloleku suurendamise ja Venemaa rünnaku kohta Tšehhi Vabariigis (2021/2642(RSP)) (B9-0252/2021).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 29.4.2021 protokollipunkt 6 (muudatusettepanekud); 29.4.2021 protokollipunkt 12 (lõpphääletus).

Hääletuse tulemuste teatavaks tegemine: 29.4.2021 protokollipunkt 10 (muudatusettepanekud); 29.4.2021 protokollipunkt 19 (lõpphääletus)


11. Hiina vastusanktsioonid ELi üksustele, Euroopa Parlamendi liikmetele ja liikmesriikide parlamentide liikmetele (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Hiina vastusanktsioonid ELi üksustele, Euroopa Parlamendi liikmetele ja liikmesriikide parlamentide liikmetele (2021/2644(RSP))

Josep Borrell Fontelles (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja) esines avaldusega.

Sõna võtsid Antonio López-Istúriz White fraktsiooni PPE nimel, Raphaël Glucksmann fraktsiooni S&D nimel, Ilhan Kyuchyuk fraktsiooni Renew nimel, Marco Campomenosi fraktsiooni ID nimel, Reinhard Bütikofer fraktsiooni Verts/ALE nimel, Charlie Weimers fraktsiooni ECR nimel, Emmanuel Maurel fraktsiooni The Left nimel, Fabio Massimo Castaldo (fraktsioonilise kuuluvuseta), Željana Zovko, Maria Arena, María Soraya Rodríguez Ramos, Mara Bizzotto, Hannah Neumann, Manu Pineda, Carles Puigdemont i Casamajó, Isabel Santos, Marie-Pierre Vedrenne, Sara Matthieu, Evelyne Gebhardt, Katalin Cseh, Jordi Solé, Tonino Picula, Karin Karlsbro, Francisco Guerreiro, Kathleen Van Brempt, Moritz Körner, Bernd Lange, Bernard Guetta, Inma Rodríguez-Piñero ja Evin Incir.

Sõna võttis Ylva Johansson (komisjoni liige) komisjoni asepresidendi / liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja nimel.

Kodukorra artikli 132 lõike 2 alusel esitatavad resolutsiooni ettepanekud tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: järgmine osaistungjärk.


12. Colombia rahulepingu viies aastapäev (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Colombia rahulepingu viies aastapäev (2021/2643(RSP))

Ylva Johansson (komisjoni liige) esines avaldusega komisjoni asepresidendi / liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja nimel.

Sõna võtsid Leopoldo López Gil fraktsiooni PPE nimel, Javi López fraktsiooni S&D nimel, Izaskun Bilbao Barandica fraktsiooni Renew nimel ja Rosanna Conte fraktsiooni ID nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Othmar KARAS
asepresident

(Arutelu jätk: 28.4.2021 protokollipunkt 14)


13. Hääletustulemuste teatavaks tegemine

Juhataja luges ette hääletuse tulemused:

Roheline digitõend – Liidu kodanikud ***I
Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse koostalitlusvõimeliste vaktsineerimis-, testimis- ja tervenemistõendite väljastamise, kontrollimise ja aktsepteerimise raamistik, et hõlbustada vaba liikumist COVID-19 pandeemia ajal (roheline digitõend) [COM(2021)0130 - C9-0104/2021- 2021/0068(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Juan Fernando López Aguilar

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2021)0145)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 29)

Roheline digitõend – Kolmandate riikide kodanikud ***I
Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse koostalitlusvõimeliste vaktsineerimis-, testimis- ja tervenemistõendite väljastamise, kontrollimise ja aktsepteerimise raamistik kolmandate riikide kodanike jaoks, kes viibivad või elavad COVID-19 pandeemia ajal seaduslikult mõne liikmesriigi territooriumil (roheline digitõend)
[COM(2021)0140 - C9-0100/2021 - 2021/0071(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Juan Fernando López Aguilar

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEK

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2021)0146)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 30)

Digimajanduse maksustamine: OECD läbirääkimised, digivaldkonna ettevõtjate maksuresidentsus ja võimalik Euroopa digimaks
Raport digimajanduse maksustamise kohta: OECD läbirääkimised, digivaldkonna ettevõtjate maksuresidentsus ja võimalik Euroopa digimaks [2021/2010(INI)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöörid: Andreas Schwab ja Martin Hlaváček (A9-0103/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2021)0147)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 31)

Daphne Caruana Galizia mõrv ja õigusriik Maltal
Resolutsiooni ettepanek B9-0219/2021

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2021)0148)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 32)

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Parlament
Raport Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, I jagu – Euroopa Parlament [COM(2020)0288 - C9-0221/2020 - 2020/2141(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Petri Sarvamaa (A9-0044/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2021)0165)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 49)

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu
Raport Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, II jagu – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu [COM(2020)0288 - C9-0222/2020 - 2020/2142(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Pascal Durand (A9-0056/2021)

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2021)0166)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 50)

Parlamendis pandi lõpphääletusele:

Atlandi ookeani idaosa ja Vahemere hariliku tuuni varude majandamise mitmeaastane kava ***I
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse Atlandi ookeani idaosa ja Vahemere hariliku tuuni varude majandamise mitmeaastane kava ning millega muudetakse määrusi (EÜ) nr 1936/2001, (EL) 2017/2107 ja (EL) 2019/833 ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) 2016/1627 [COM(2019)0619 - C9-0188/2019 - 2019/0272(COD)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Giuseppe Ferrandino (A9-0149/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud muudetud kujul (P9_TA(2021)142)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 26)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.

Mullakaitse
Resolutsiooni ettepanek B9-0221/2021

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2021)143)
(Lisa „Hääletuse tulemused“, punkt 27)

Sõnavõtud

- Juan Fernando López Aguilar (raportöör), kes taotles, et vastutavale komisjonile saadetaks kodukorra artikli 59 lõike 4 alusel tagasi järgmised küsimused:

- Roheline digitõend – Liidu kodanikud (COM(2021)0130 - C9-0104/2021- 2021/0068(COD)) - LIBE-komisjon;

- Roheline digitõend – Kolmandate riikide kodanikud COM(2021)0140 - C9-0100/2021 – 2021/0071(COD)) - LIBE-komisjon.


14. Colombia rahulepingu viies aastapäev (arutelu jätkamine)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Colombia rahulepingu viies aastapäev (2021/2643(RSP))

(Arutelu algus: 28.4.2021 protokollipunkt 12)

Sõna võtsid Jordi Solé fraktsiooni Verts/ALE nimel, Hermann Tertsch fraktsiooni ECR nimel, Manu Pineda fraktsiooni The Left nimel, Francisco José Millán Mon, Maria-Manuel Leitão-Marques, Jordi Cañas, Idoia Villanueva Ruiz, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Isabel Santos, Javier Nart, Pernando Barrena Arza, Ibán García Del Blanco, Massimiliano Smeriglio ja Mónica Silvana González.

Sõna võttis Ylva Johansson (komisjoni liige) komisjoni asepresidendi / liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja nimel.

Kodukorra artikli 132 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Leopoldo López Gil, Sandra Kalniete, Esteban González Pons, Michael Gahler, Željana Zovko, Isabel Wiseler-Lima, Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato ja Juan Ignacio Zoido Álvarez fraktsiooni PPE nimel Colombia rahuleppe viienda aastapäeva kohta (2021/2643(RSP)) (B9-0227/2021);

- Manu Pineda fraktsiooni The Left nimel Colombia rahuleppe viienda aastapäeva kohta (2021/2643(RSP)) (B9-0228/2021);

- Jordi Solé, Diana Riba i Giner, Ernest Urtasun, Hannah Neumann, Ignazio Corrao, Bronis Ropė, Benoît Biteau ja Francisco Guerreiro fraktsiooni Verts/ALE nimel Colombia rahuleppe viienda aastapäeva kohta (2021/2643(RSP)) (B9-0229/2021);

- Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Javier Nart, Urmas Paet, Dragoș Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Dragoş Tudorache ja Hilde Vautmans fraktsiooni Renew nimel Colombia rahuleppe viienda aastapäeva kohta (2021/2643(RSP)) (B9-0230/2021);

- Javi López ja Marek Belka fraktsiooni S&D nimel Colombia rahuleppe viienda aastapäeva kohta (2021/2643(RSP)) (B9-0231/2021);

- Anna Fotyga, Charlie Weimers, Jadwiga Wiśniewska, Adam Bielan, Carlo Fidanza, Hermann Tertsch, Assita Kanko ja Veronika Vrecionová fraktsiooni ECR nimel Colombia rahuleppe viienda aastapäeva kohta (2021/2643(RSP)) (B9-0232/2021).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 29.4.2021 protokollipunkt 6 (muudatusettepanekud); 29.4.2021 protokollipunkt 12 (lõpphääletus).

Hääletuse tulemuste teatavaks tegemine: 29.4.2021 protokollipunkt 10 (muudatusettepanekud); 29.4.2021 protokollipunkt 19 (lõpphääletus)


15. ELi ja India suhted (arutelu)

Raport Euroopa Parlamendi soovituse kohta nõukogule, komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale ELi ja India suhete kohta [2021/2023(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Alviina Alametsä (A9-0124/2021)

Alviina Alametsä tutvustas raportit.

Sõna võttis Ylva Johansson (komisjoni liige) komisjoni asepresidendi / liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja nimel.

(Arutelu jätk: 28.4.2021 protokollipunkt 17)


16. Teine hääletusvoor

Parlamendis pandi lõpphääletusele:

Roheline digitõend – Liidu kodanikud ***I
Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse koostalitlusvõimeliste vaktsineerimis-, testimis- ja tervenemistõendite väljastamise, kontrollimise ja aktsepteerimise raamistik, et hõlbustada vaba liikumist COVID-19 pandeemia ajal (roheline digitõend) [COM(2021)0130 - C9-0104/2021- 2021/0068(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Juan Fernando López Aguilar;

Roheline digitõend – Kolmandate riikide kodanikud ***I
Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse koostalitlusvõimeliste vaktsineerimis-, testimis- ja tervenemistõendite väljastamise, kontrollimise ja aktsepteerimise raamistik kolmandate riikide kodanike jaoks, kes viibivad või elavad COVID-19 pandeemia ajal seaduslikult mõne liikmesriigi territooriumil (roheline digitõend) [COM(2021)0140 - C9-0100/2021 - 2021/0071(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Juan Fernando López Aguilar
;

Digimajanduse maksustamine: OECD läbirääkimised, digivaldkonna ettevõtjate maksuresidentsus ja võimalik Euroopa digimaks
Raport digimajanduse maksustamise kohta: OECD läbirääkimised, digivaldkonna ettevõtjate maksuresidentsus ja võimalik Euroopa digimaks [2021/2010(INI)] Raportöörid: Andreas Schwab ja Martin Hlaváček (A9-0103/2021);

Daphne Caruana Galizia mõrv ja õigusriik Maltal
Resolutsiooni ettepanek B9-0219/2021.

Hääletusele pandi järgmiste dokumentide kohta esitatud muudatusettepanekud.

ELi ja India suhted
Raport Euroopa Parlamendi soovituse kohta nõukogule, komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale ELi ja India suhete kohta [2021/2023(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Alviina Alametsä (A9-0124/2021).

Parlament pani hääletusele eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitlevatele raportitele esitatud muudatusettepanekute kolmanda osa:

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Liidu Kohus
Raport Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, IV jagu – Euroopa Liidu Kohus [COM(2020)0288 - C9-0223/2020 - 2020/2143(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ramona Strugariu (A9-0064/2021);

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Kontrollikoda
Raport Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, V jagu – Kontrollikoda [COM(2020)0288 - C9-0224/2020 - 2020/2144(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Martina Dlabajová (A9-0059/2021);

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee
Raport Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VI jagu – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee [COM(2020)0288 - C9-0225/2020 - 2020/2145(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Olivier Chastel (A9-0057/2021);

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Regioonide Komitee
Raport Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VII jagu – Regioonide Komitee [COM(2020)0288 - C9-0226/2020 - 2020/2146(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Alin Mituța (A9-0055/2021);

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Ombudsman
Raport Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VIII jagu – Euroopa Ombudsman [COM(2020)0288 - C9-0227/2020 - 2020/2147(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Olivier Chastel (A9-0065/2021);

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Andmekaitseinspektor
Raport Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, IX jagu – Euroopa Andmekaitseinspektor [COM(2020)0288 - C9-0228/2020 - 2020/2148(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Alin Mituța (A9-0067/2021);

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa välisteenistus
Raport Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, X jagu – Euroopa välisteenistus [COM(2020)0288 - C9-0229/2020 - 2020/2149(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Alin Mituța (A9-0063/2021);

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet
Raport Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2020)0288 - C9-0232/2020 - 2020/2152(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0086/2021);

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus
Raport Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2020)0288 - C9-0233/2020 - 2020/2153(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0087/2021);

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Keskkonnaamet
Raport Euroopa Keskkonnaameti 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2020)0288 - C9-0234/2020 - 2020/2154(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0080/2021);

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Ravimiamet
Raport Euroopa Ravimiameti 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2020)0288 - C9-0237/2020 - 2020/2157(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0073/2021);

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Kriminaalõigusalase Koostöö Amet (Eurojust)
Raport Euroopa Liidu Kriminaalõigusalase Koostöö Ameti (Eurojust) (enne 12. detsembrit 2019: Eurojust) 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2020)0288 - C9-0238/2020 - 2020/2158(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0101/2021);

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Toiduohutusamet
Raport Euroopa Toiduohutusameti 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2020)0288 - C9-0242/2020 - 2020/2162(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0097/2021);

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus
Raport Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2020)0288 - C9-0243/2020 - 2020/2163(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0104/2021);

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Amet (CEPOL)
Raport Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Ameti (CEPOL) 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2020)0288 - C9-0246/2020 - 2020/2166(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0071/2021);

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet
Raport Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2020)0288 - C9-0247/2020 - 2020/2167(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0081/2021);

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa GNSSi Agentuur
Raport Euroopa GNSSi Agentuuri 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2020)0288 - C9-0248/2020 - 2020/2168(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0074/2021);

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kemikaaliamet
Raport Euroopa Kemikaaliameti 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2020)0288 - C9-0250/2020 - 2020/2170(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0075/2021);

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Amet (Europol)
Raport Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti (Europol) 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2020)0288 - C9-0252/2020 - 2020/2172(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0096/2021);

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostöö Amet
Raport Euroopa Liidu Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostöö Ameti (enne 4. juulit 2019: Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet) 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2020)0288 - C9-0257/2020 - 2020/2177(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0078/2021);

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: BERECi Tugiamet (BERECi Büroo)
Raport BERECi Tugiameti (BERECi Büroo) 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2020)0288 - C9-0258/2020 - 2020/2178(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0082/2021);

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut
Raport Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2020)0288 - C9-0259/2020 - 2020/2179(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0076/2021)

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet
Raport Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2020)0288 - C9-0260/2020 - 2020/2180(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0068/2021);

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Liidu Amet (eu-LISA)
Raport Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Liidu Ameti (eu-LISA) 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2020)0288 - C9-0261/2020 - 2020/2181(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0098/2021);

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõte
Raport ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõtte 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2020)0288 - C9-0262/2020 - 2020/2182(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0110/2021);

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte SESAR
Raport ühisettevõtte SESAR 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2020)0288 - C9-0263/2020 - 2020/2183(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0106/2021);

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte Clean Sky 2
Raport ühisettevõtte Clean Sky 2 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2020)0288 - C9-0264/2020 - 2020/2184(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0109/2021);

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõte
Raport biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõtte 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2020)0288 - C9-0265/2020 - 2020/2185(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0105/2021);

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: innovatiivsete ravimite algatuse 2. ühisettevõte
Raport innovatiivsete ravimite algatuse 2. ühisettevõtte 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2020)0288 - C9-0266/2020 - 2020/2186(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0113/2021);

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: kütuseelementide ja vesiniku valdkonna 2. ühisettevõte
Raport kütuseelementide ja vesiniku valdkonna 2. ühisettevõtte 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2020)0288 - C9-0267/2020 - 2020/2187(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0107/2021);

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte Shift2Rail
Raport ühisettevõtte Shift2Rail 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2020)0288 - C9-0268/2020 - 2020/2188(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0111/2021);

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte ECSEL
Raport ühisettevõtte ECSEL 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2020)0288 - C9-0269/2020 - 2020/2189(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0108/2021);

2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – 8., 9., 10. ja 11. EAF
Raport 8., 9., 10. ja 11. Euroopa Arengufondi 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2020)0290 - C9-0270/2020 - 2020/2190(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0095/2021);

Raport Euroopa Liidu ametite 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise ning tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta
Raport Euroopa Liidu ametite 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise ning tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta [COM(2020)0288 - C9-0282/2020 - 2020/2194(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A9-0100/2021).

Hääletuse lõpp kell 21.10.

Toimus hääletus.

Hääletuste tulemused tehakse teatavaks järgmisel päeval (neljapäeval, 29. aprillil 2021) kell 9.00 (29.4.2021 protokolli punkt 2).


17. ELi ja India suhted (arutelu jätkamine)

Raport Euroopa Parlamendi soovituse kohta nõukogule, komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale ELi ja India suhete kohta [2021/2023(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Alviina Alametsä (A9-0124/2021)

(Arutelu algus: 28.4.2021 protokollipunkt 15)

Sõna võtsid David McAllister fraktsiooni PPE nimel, Katarina Barley fraktsiooni S&D nimel, Klemen Grošelj fraktsiooni Renew nimel, Thierry Mariani fraktsiooni ID nimel, Bert-Jan Ruissen fraktsiooni ECR nimel, Mick Wallace fraktsiooni The Left nimel, Michael Gahler, Bernd Lange, Sandro Gozi, Lars Patrick Berg, Sandra Pereira, Paulo Rangel, Pedro Silva Pereira ja Marco Campomenosi.

Sõna võttis Ylva Johansson (komisjoni liige) komisjoni asepresidendi / liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja nimel.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 28.4.2021 protokollipunkt 16 (muudatusettepanekud); 20.4.2021 protokollipunkt 12 (lõpphääletus).

Hääletuse tulemuste teatavaks tegemine: 29.4.2021 protokollipunkt 4 (muudatusettepanekud); 29.4.2021 protokollipunkt 19 (lõpphääletus)

(Istung katkestati kell 20.26.)


ISTUNGI JUHATAJA: Heidi HAUTALA
asepresident

18. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 20.45.


19. Terroristliku veebisisu levitamise tõkestamine ***II (arutelu)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus terroristliku veebisisu levitamise tõkestamise kohta [14308/1/2020 - C9-0113/2021 - 2018/0331(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Patryk Jaki (A9-0133/2021)

Patryk Jaki tutvustas soovitust teisele lugemisele.

Sõna võttis Ylva Johansson (komisjoni liige).

Sõna võtsid Javier Zarzalejos fraktsiooni PPE nimel, Marina Kaljurand fraktsiooni S&D nimel, Maite Pagazaurtundúa fraktsiooni Renew nimel, Nicolaus Fest fraktsiooni ID nimel, Marcel Kolaja fraktsiooni Verts/ALE nimel, Joachim Stanisław Brudziński fraktsiooni ECR nimel, Balázs Hidvéghi (fraktsioonilise kuuluvuseta), Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Fabienne Keller, Gilles Lebreton, Gwendoline Delbos-Corfield, Mislav Kolakušić, Geoffroy Didier ja Evin Incir.

ISTUNGI JUHATAJA: Ewa KOPACZ
asepresident

Sõna võtsid Moritz Körner, Maximilian Krah ja Lukas Mandl.

Sõna võttis Ylva Johansson.

Arutelu lõpetati.

President andis teada, et nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta (14308/1/2020 - C9-0113/2021 - 2018/0331(COD)) ei ole esitatud ühtegi kodukorra artikli 67 või 68 kohast tagasilükkamise või muudatusettepanekut.

Seega loetakse nõukogu seisukoht heakskiidetuks.

Õigusakti ettepanek (P9_TA(2021)0144) loetakse sellega vastuvõetuks.

(Lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 28)


20. Rongireisijate õigused ja kohustused ***II (arutelu)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus rongireisijate õiguste ja kohustuste kohta (uuesti sõnastatud) [12262/1/2020 - C9-0011/2021 - 2017/0237(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Bogusław Liberadzki (A9-0045/2021)

Bogusław Liberadzki tutvustas soovitust teisele lugemisele.

Sõna võttis Ylva Johansson (komisjoni liige).

Sõna võtsid Sven Schulze fraktsiooni PPE nimel, Johan Danielsson fraktsiooni S&D nimel, José Ramón Bauzá Díaz fraktsiooni Renew nimel, Maximilian Krah fraktsiooni ID nimel, Ciarán Cuffe fraktsiooni Verts/ALE nimel, Tomasz Piotr Poręba fraktsiooni ECR nimel, João Ferreira, fraktsiooni The Left nimel, Mario Furore (fraktsioonilise kuuluvuseta), Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Evelyne Gebhardt, Izaskun Bilbao Barandica, Alessandra Basso, Jakop G. Dalunde, Kosma Złotowski, Kateřina Konečná, Ádám Kósa, Seán Kelly, Isabel García Muñoz, Kim Van Sparrentak, Angel Dzhambazki, Dorien Rookmaker, Loucas Fourlas, Maria Grapini, Stelios Kympouropoulos, Petar Vitanov ja Miriam Lexmann.

Sõna võttis Ylva Johansson.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 29.4.2021 protokollipunkt 6 (muudatusettepanekud)

Hääletustulemuste teatavaks tegemine: 29.4.2021 protokollipunkt 10 (muudatusettepanekud).


21. Euroopa lastegarantii (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus O-000025/2021, mille esitasid Lucia Ďuriš Nicholsonová, Eugen Tomac, Brando Benifei, Dragoş Pîslaru, Elena Lizzi, Katrin Langensiepen, Elżbieta Rafalska ja Sandra Pereira tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni nimel nõukogule: Euroopa lastegarantii (B9-0012/2021)

Suuliselt vastatav küsimus O-000026/2021, mille esitasid Lucia Ďuriš Nicholsonová, Eugen Tomac, Brando Benifei, Dragoş Pîslaru, Elena Lizzi, Katrin Langensiepen, Elżbieta Rafalska ja Sandra Pereira tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni nimel komisjonile: Euroopa lastegarantii (B9-0013/2021)

Lucia Ďuriš Nicholsonová esitas küsimused.

Ana Paula Zacarias (nõukogu eesistuja) ja Nicolas Schmit (komisjoni liige) vastasid küsimustele.

Sõna võtsid Eugen Tomac fraktsiooni PPE nimel, Brando Benifei fraktsiooni S&D nimel, Sylvie Brunet fraktsiooni Renew nimel, Catherine Griset fraktsiooni ID nimel, Katrin Langensiepen fraktsiooni Verts/ALE nimel, Beata Szydło fraktsiooni ECR nimel, Sandra Pereira fraktsiooni The Left nimel, Chiara Gemma (fraktsioonilise kuuluvuseta), Dennis Radtke, Agnes Jongerius, Atidzhe Alieva-Veli, Elżbieta Rafalska, Eugenia Rodríguez Palop, Loucas Fourlas, Heléne Fritzon, Margarita de la Pisa Carrión, Leila Chaibi, Cindy Franssen, Manuel Pizarro, Angel Dzhambazki, Gabriele Bischoff ja Alicia Homs Ginel.

Sõna võtsid Nicolas Schmit ja Ana Paula Zacarias.

Kodukorra artikli 136 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanek:

- Lucia Ďuriš Nicholsonová EMPL-komisjoni nimel Euroopa lastegarantii kohta (2021/2605(RSP)) (B9-0220/2021).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 29.4.2021 protokollipunkt 6 (muudatusettepanekud); 29.4.2021 protokollipunkt 12 (lõpphääletus).

Hääletuse tulemuste teatavaks tegemine: 29.4.2021 protokollipunkt 10 (muudatusettepanekud); 29.4.2021 protokollipunkt 19 (lõpphääletus)


22. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)

Vastavalt kodukorra artiklile 144 on parlamendiliikmed või fraktsioon(id) taotlenud arutelu korraldamist ja resolutsiooni ettepanekute esitamist järgmisel teemal:

I.   COVID-19 pandeemia Ladina-Ameerikas (2021/2645(RSP))

- Miguel Urbán Crespo fraktsiooni The Left nimel COVID-19 pandeemia kohta Ladina-Ameerikas (B9-0238/2021);

- Željana Zovko, José Manuel Fernandes, Leopoldo López Gil, Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler, Gabriel Mato, Miriam Lexmann, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, Róża Thun und Hohenstein, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, David Lega, Romana Tomc, Tomáš Zdechovský, Peter Pollák, Christian Sagartz, Magdalena Adamowicz, Benoît Lutgen, Adam Jarubas, Janina Ochojska, Ivan Štefanec, Frances Fitzgerald, Lefteris Christoforou, Inese Vaidere, Paulo Rangel, Vangelis Meimarakis, Stanislav Polčák, Ioan-Rareş Bogdan, Loucas Fourlas, Jiří Pospíšil, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Vladimír Bilčík ja Michaela Šojdrová fraktsiooni PPE nimel COVID-19 pandeemia kohta Ladina-Ameerikas (B9-0239/2021);

- Anna Cavazzini, Ignazio Corrao, Francisco Guerreiro, Yannick Jadot, Sara Matthieu, Hannah Neumann, Manuela Ripa, Michèle Rivasi, Mounir Satouri, Jordi Solé ja Ernest Urtasun fraktsiooni Verts/ALE nimel COVID-19 pandeemia kohta Ladina-Ameerikas (B9-0240/2021);

- Marek Belka, Isabel Santos ja Maria-Manuel Leitão-Marques fraktsiooni S&D nimel COVID-19 pandeemia kohta Ladina-Ameerikas (B9-0241/2021);

- Jordi Cañas, Dita Charanzová, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Javier Nart, Urmas Paet, Dragoș Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache ja Hilde Vautmans fraktsiooni Renew nimel COVID-19 pandeemia kohta Ladina-Ameerikas (B9-0242/2021);

- Anna Fotyga, Karol Karski, Elżbieta Rafalska, Ryszard Czarnecki, Hermann Tertsch, Ryszard Antoni Legutko, Angel Dzhambazki, Assita Kanko, Carlo Fidanza, Elżbieta Kruk, Evžen Tošenovský, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Bogdan Rzońca, Joanna Kopcińska ja Witold Jan Waszczykowski fraktsiooni ECR nimel COVID-19 pandeemia kohta Ladina-Ameerikas (B9-0243/2021).

II.   Boliivia ning endise presidendi Jeanine Añezi ja teiste ametnike vahistamine (2021/2646(RSP))

- Željana Zovko, Leopoldo López Gil, Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler, Gabriel Mato, Sara Skyttedal, Miriam Lexmann, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, Róża Thun und Hohenstein, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, David Lega, Romana Tomc, Tomáš Zdechovský, Peter Pollák, Christian Sagartz, OJanina Ochojska, Ivan Štefanec, Frances Fitzgerald, CLefteris Christoforou, Inese Vaidere, Paulo Rangel, Vangelis Meimarakis, Stanislav Polčák, Loucas Fourlas, Jiří Pospíšil, Antonio López-Istúriz White, Luděk Niedermayer, Eva Maydell, Vladimír Bilčík ja Michaela Šojdrová fraktsiooni PPE nimel Boliivia ning endise presidendi Jeanine Añezi ja teiste ametnike vahistamise kohta (B9-0244/2021);

- Marisa Matias ja Manu Pineda fraktsiooni The Left nimel Boliivia ning endise presidendi Jeanine Añezi ja teiste ametnike vahistamise kohta (B9-0245/2021);

- Jordi Solé, Mounir Satouri, Bronis Ropė, Hannah Neumann, Benoît Biteau ja Francisco Guerreiro fraktsiooni Verts/ALE nimel Inimõiguste olukorra kohta Boliivias ning endise presidendi Jeanine Añezi ja teiste ametnike vahistamise kohta (B9-0246/2021);

- Marek Belka, Isabel Santos ja Javi López fraktsiooni S&D nimel Boliivia ning endise presidendi Jeanine Añezi ja teiste ametnike vahistamise kohta (B9-0247/2021);

- José Ramón Bauzá Díaz, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Javier Nart, Urmas Paet, Dragoș Pîslaru, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache ja Hilde Vautmans fraktsiooni Renew nimel Boliivia ning endise presidendi Jeanine Añezi ja teiste ametnike vahistamise kohta (B9-0248/2021);

- Anna Fotyga, Karol Karski, Elżbieta Kruk, Alexandr Vondra, Angel Dzhambazki, Ryszard Antoni Legutko, Hermann Tertsch, Ruža Tomašić, Joanna Kopcińska, Veronika Vrecionová, Raffaele Fitto, Jadwiga Wiśniewska, Evžen Tošenovský, Adam Bielan, Carlo Fidanza, Charlie Weimers, Bogdan Rzońca, Elżbieta Rafalska, Assita Kanko, Ryszard Czarnecki, Valdemar Tomaševski ja Witold Jan Waszczykowski fraktsiooni ECR nimel Boliivia ning endise presidendi Jeanine Añezi ja teiste ametnike vahistamise kohta (B9-0249/2021).

III.   Pühaduseteotust käsitlevad seadused Pakistanis, eelkõige seoses Shagufta Kausari ja Shafqat Emmanueli juhtumitega (2021/2647(RSP))

- Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Thierry Mariani, Harald Vilimsky, Gerolf Annemans ja Filip De Man fraktsiooni ID nimel pühaduseteotust käsitlevate seadusete kohta Pakistanis, eelkõige seoses Shagufta Kausari ja Shafqat Emmanueli juhtumitega (B9-0253/2021);

- Emmanuel Maurel fraktsiooni The Left nimel pühaduseteotust käsitlevate seadusete kohta Pakistanis, eelkõige seoses Shagufta Kausari ja Shafqat Emmanueli juhtumitega (B9-0254/2021);

- Reinhard Bütikofer, Hannah Neumann, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao, Bronis Ropė, Yannick Jadot, Ernest Urtasun ja Francisco Guerreiro fraktsiooni Verts/ALE nimel pühaduseteotust käsitlevate seadusete kohta Pakistanis, eelkõige seoses Shagufta Kausari ja Shafqat Emmanueli juhtumitega (B9-0255/2021);

- Marek Belka, Isabel Santos ja Evin Incir fraktsiooni S&D nimel pühaduseteotust käsitlevate seadusete kohta Pakistanis, eelkõige seoses Shagufta Kausari ja Shafqat Emmanueli juhtumitega (B9-0256/2021);

- Ulrike Müller, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Urmas Paet, Dragoș Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache ja Hilde Vautmans fraktsiooni Renew nimel pühaduseteotust käsitlevate seadusete kohta Pakistanis, eelkõige seoses Shagufta Kausari ja Shafqat Emmanueli juhtumitega (B9-0257/2021);

- Željana Zovko, Peter van Dalen, Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler, Sandra Kalniete, György Hölvényi, Sara Skyttedal, Miriam Lexmann, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, Róża Thun und Hohenstein, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, David Lega, Romana Tomc, Tomáš Zdechovský, Peter Pollák, Christian Sagartz, Adam Jarubas, Janina Ochojska, Ivan Štefanec, Frances Fitzgerald, Lefteris Christoforou, Inese Vaidere, Paulo Rangel, Vangelis Meimarakis, Stanislav Polčák, Loucas Fourlas, Jiří Pospíšil, Antonio López-Istúriz White, Luděk Niedermayer, Eva Maydell, Vladimír Bilčík, Tom Vandenkendelaere ja Michaela Šojdrová fraktsiooni PPE nimel pühaduseteotust käsitlevate seadusete kohta Pakistanis, eelkõige seoses Shagufta Kausari ja Shafqat Emmanueli juhtumitega (B9-0258/2021);

- Anna Fotyga, Karol Karski, Charlie Weimers, Bert-Jan Ruissen, Elżbieta Kruk, Angel Dzhambazki, Ryszard Antoni Legutko, Jadwiga Wiśniewska, Adam Bielan, Assita Kanko, Raffaele Fitto, Evžen Tošenovský, Valdemar Tomaševski, Bogdan Rzońca, Ryszard Czarnecki, Witold Jan Waszczykowski ja Carlo Fidanza fraktsiooni ECR nimel pühaduseteotust käsitlevate seadusete kohta Pakistanis, eelkõige seoses Shagufta Kausari ja Shafqat Emmanueli juhtumitega (B9-0259/2021).

Kõneaega eraldatakse vastavalt kodukorra artiklile 171.


23. Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 112)

Parlamendile on esitatud järgmised kontrolliga regulatiivmenetluse alla kuuluvad rakendusmeetmete eelnõud:

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II, III ja IV lisa seoses teatavates toodetes või nende pinnal esinevate tsükloksüdiimi, mepikvaadi, Metschnikowia fructicola tüve NRRL Y-27328 ja proheksadiooni jääkide piirnormidega (D063880/09 - 2021/2615(RPS) - tähtaeg: 24. mai 2021)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI;

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 999/2001 III, V, VII ja IX lisa seoses genotüübi määramisega kitsede positiivsete TSE juhtumite korral, lammaste ja kitsede vanuse kindlakstegemisega, ebatüüpilise skreipiga karja puhul võetavate meetmetega ning veistelt, lammastelt ja kitsedelt saadud loomsete saaduste impordi tingimustega (D069878/03 - 2021/2621(RPS) - tähtaeg: 1. juuli 2021)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI;

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II, III ja V lisa seoses teatavates toodetes või nende pinnal esinevate kletodiimi, dasometi, heksütiasoksi, metaami ja setoksüdiimi jääkide piirnormidega (D070117/04 - 2021/2629(RPS) - tähtaeg: 16. juuni 2021)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI;

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II ja III lisa seoses teatavates toodetes või nende pinnal esinevate ametoktradiini, biksafeeni, fenasakviini, spinetoraami, teflutriini ja metüültieenkarbasooni jääkide piirnormidega (D070119/04 - 2021/2636(RPS) - tähtaeg: 21. juuni 2021)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI;

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II, III ja IV lisa seoses teatavates toodetes või nende pinnal esinevate 24-epibrassinoliidi, Allium cepa L. sibula ekstrakti, tsüflumetofeeni, fludioksoniili, fluoroksüpüüri, naatrium-5-nitroguaiakolaadi, naatrium-o-nitrofenolaadi ja naatrium-p-nitrofenolaadi jääkide piirnormidega (D071791/03 - 2021/2650(RPS) - tähtaeg: 22. juuni 2021)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI;

- Komisjoni määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1881/2006 seoses teatavates toiduainetes sisalduva plii piirnormidega (D071844/04 - 2021/2659(RPS) - tähtaeg: 23. juuli 2021)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI;

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 II lisa seoses polüoolide kasutamisega teatavates vähendatud energiasisaldusega kondiitritoodetes (D072048/03 - 2021/2631(RPS) - tähtaeg: 20. juuni 2021)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI;

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 II lisa ja komisjoni määruse (EL) nr 231/2012 lisa seoses Stevia’st saadud stevioolglükosiididega (E 960) ja stevioolglükosiididest ensümaatilise muundamise teel toodetud M-rebaudiosiidiga (D072115/03 - 2021/2660(RPS) - tähtaeg: 22. juuni 2021)
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI.


24. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 111 lõige 2)

Parlamendile on edastatud järgmiste delegeeritud õigusaktide eelnõud:

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 853/2004 (millega sätestatakse loomset päritolu toidu hügieeni erireeglid) III lisa (C(2021)00199 - 2021/2626(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 12. aprillist 2021

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1234/2008, mis käsitleb inimtervishoius ja veterinaarias kasutatavate ravimite müügilubade tingimuste muudatuste läbivaatamist (C(2021)01603 - 2021/2616(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 24. märtsist 2021

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse komisjoni delegeeritud määrust (EL) 2020/124 Loode-Atlandi Kalandusorganisatsiooni (NAFO) kaitse- ja rakendusmeetmete lisa osas (C(2021)01758 - 2021/2614(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 23. märtsist 2021

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: PECH

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2020/689, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/429 seoses teatavate loetellu kantud ja esilekerkivate taudide seire, likvideerimisprogrammide ja taudivaba staatuse eeskirjadega (C(2021)01784 - 2021/2613(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 23. märtsist 2021

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: AGRI

Nõuandvad komisjonid: ENVI (kodukorra artikkel 57)

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/59/EL regulatiivsete tehniliste standarditega, millega määratakse kindlaks metoodika, mida kriisilahendusasutused kasutavad, et hinnata Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2013/36/EL artiklis 104a osutatud nõuet ja kombineeritud puhvri nõuet kriisilahendussubjektide puhul kriisilahendusaluse grupi konsolideeritud tasandil, kui kriisilahendusaluse grupi suhtes ei kohaldata neid nõudeid kõnealuse direktiivi kohaselt (C(2021)01794 - 2021/2619(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 26. märtsist 2021

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse delegeeritud määrusi (EL) nr 1003/2013 ja (EL) 2019/360 Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve poolt kauplemisteabehoidlatelt 2021. aastal võetavate aastaste järelevalvetasude osas (C(2021)01874 - 2021/2617(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 24. märtsist 2021

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2013/36/EL seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, milles sätestatakse kriteeriumid, mille alusel määratakse kindlaks juhtimisvastutus ja kontrollifunktsioonid, olulised äriüksused ja märkimisväärne mõju asjaomase äriüksuse riskiprofiilile, ning kriteeriumid selliste töötajate või töötajate kategooriate kindlaksmääramiseks, kelle ametialane tegevus mõjutab krediidiasutuse või investeerimisühingu riskiprofiili kõnealuse direktiivi artikli 92 lõikes 3 osutatud töötajate tegevusega võrreldaval määral (C(2021)01906 - 2021/2618(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 25. märtsist 2021

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2018/1139 seoses Chicago konventsiooni sätetele osutavate viidete ajakohastamisega (C(2021)02102 - 2021/2623(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 7. aprillist 2021

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: TRAN

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 748/2012 keskkonnakaitsenõuetele osutavate viidete ajakohastamise osas (C(2021)02104 - 2021/2624(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 7. aprillist 2021

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: TRAN

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2018/848 mahepõllumajandusliku tootmise nõuetele vastavust tõendava sertifikaadi näidise osas (C(2021)02360 - 2021/2625(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 12. aprillist 2021

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: AGRI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 I lisa ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1307/2013 II ja III lisa (C(2021)02486 - 2021/2628(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 15. aprillist 2021

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: AGRI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2016/127 seoses nõuetega imiku piimasegus ja jätkupiimasegus sisalduvate pestitsiidide kohta (C(2021)02525 - 2021/2634(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 16. aprillist 2021

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2016/128 seoses pestitsiidide suhtes kohaldatavate nõuetega meditsiinilisel näidustusel kasutamiseks ettenähtud toidus, mis on välja töötatud imikute ja väikelaste toitainevajaduste rahuldamiseks (C(2021)02527 - 2021/2635(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 16. aprillist 2021

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2019/2144, sätestades üksikasjalikud eeskirjad mootorsõidukitele alkoluku paigaldamise võimaluse kohta, ja muudetakse kõnealuse määruse II lisa (C(2021)02563 - 2021/2630(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 19. aprillist 2021

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: IMCO

- Komisjoni delegeeritud direktiiv, millega muudetakse delegeeritud direktiivi (EL) 2017/593 seoses jätkusuutlikkustegurite arvestamise lõimimisega tootejuhtimiskohustustesse (C(2021)02612 - 2021/2638(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 21. aprillist 2021

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse delegeeritud määrusi (EL) 2017/2358 ja (EL) 2017/2359 seoses jätkusuutlikkustegurite, -riskide ja -eelistustega arvestamise lõimimisega kindlustusandjate ja kindlustustoodete turustajate suhtes kohaldatavatesse tootejärelevalve- ja juhtimisnõuetesse ning kindlustuspõhiste investeerimistoodete puhul kohaldatavatesse äritegevuse eeskirjadesse ja investeerimisnõustamisse (C(2021)02614 - 2021/2639(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 21. aprillist 2021

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 231/2013 seoses jätkusuutlikkusriskide ja -teguritega, millega alternatiivsete investeerimisfondide valitsejad peavad arvestama (C(2021)02615 - 2021/2648(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 21. aprillist 2021

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON

Nõuandvad komisjonid: JURI (kodukorra artikkel 57)

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2017/565 seoses jätkusuutlikkustegurite, -riskide ja -eelistustega arvestamise lõimimisega teatavatesse investeerimisühingute suhtes kohaldatavatesse organisatsioonilistesse nõuetesse ja tegutsemistingimustesse (C(2021)02616 - 2021/2651(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 21. aprillist 2021

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2010/43/EL seoses jätkusuutlikkusriskide ja -teguritega, millega vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad (eurofondid) peavad arvestama (C(2021)02617 - 2021/2637(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 21. aprillist 2021

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2017/565, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/65/EL seoses investeerimisühingute suhtes kohaldatavate organisatsiooniliste nõuete ja tegutsemistingimustega ning nimetatud direktiivi jaoks määratletud mõistetega (C(2021)02618 - 2021/2652(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 21. aprillist 2021

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2019/787 segude märgistamise sätete osas (C(2021)02621 - 2021/2640(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 21. aprillist 2021

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2015/35 seoses jätkusuutlikkusriskide lõimimisega kindlustus- ja edasikindlustusandjate üldjuhtimise nõuetesse (C(2021)02628 - 2021/2649(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 21. aprillist 2021

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2021/523 ning sätestatakse InvestEU fondi investeerimissuunised (C(2021)02633 - 2021/2627(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 14. aprillist 2021

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: BUDG, ECON

Nõuandvad komisjonid: ENVI (kodukorra artikkel 57), ITRE (kodukorra artikkel 57), TRAN (kodukorra artikkel 57)

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2019/2144 üksikasjalike eeskirjadega mootorsõidukite tüübikinnituse konkreetsete katsemenetluste ja tehniliste nõuete kohta seoses juhi unisuse ja tähelepanu hoiatussüsteemidega ning muudetakse kõnealuse määruse II lisa (C(2021)02639 - 2021/2661(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 23. aprillist 2021

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: IMCO

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/59/EL seoses regulatiivsete tehniliste standarditega ja määratakse kindlaks lepingutingimuste sisu seoses peatamisõiguse tunnustamisega kriisilahenduses (C(2021)02656 - 2021/2655(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 22. aprillist 2021

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2019/624 seoses sertifitseerimisega päritoluettevõttes tapmise korral (C(2021)02703 - 2021/2663(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 26. aprillist 2021

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

Nõuandvad komisjonid: AGRI (kodukorra artikkel 57)


25. Esitatud dokumendid

Esitatud on järgmised dokumendid:

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 03/2021 – III jagu – Komisjon (N9-0006/2021 - C9-0122/2021 - 2021/2027(GBD))
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 05/2021 – III jagu – Komisjon (N9-0007/2021 - C9-0123/2021 - 2021/2028(GBD))
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek nr 1/2021 - VIII jagu – Euroopa Ombudsman (N9-0008/2021 - C9-0125/2021 - 2021/2029(GBD))
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek INF 2/2021 – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (N9-0009/2021 - C9-0126/2021 - 2021/2031(GBD))
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 04/2021 – III jagu – Komisjon (N9-0010/2021 - C9-0128/2021 - 2021/2032(GBD))
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek INF 1/2021 - SEAE (N9-0011/2021 - C9-0129/2021 - 2021/2033(GBD))
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 06/2021 – III jagu – Komisjon (N9-0012/2021 - C9-0157/2021 - 2021/2044(GBD))
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 07/2021 – III jagu – Komisjon (N9-0013/2021 - C9-0158/2021 - 2021/2045(GBD))
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: BUDG


26. Assigneeringute ümberpaigutamised ja eelarveotsused

Eelarvekomisjon otsustas vastavalt finantsmääruse artikli 29 lõikele 1 heaks kiita assigneeringute ümberpaigutamised INF 1/2021 – X jagu - Euroopa välisteenistus ja INF 2/2021 - VI jagu – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee.

Eelarvekomisjon otsustas vastavalt finantsmääruse artiklile 29 heaks kiita assigneeringute ümberpaigutamise nr 1/2021 - VIII jagu – Euroopa Ombudsman.

Eelarvekomisjon otsustas vastavalt finantsmääruse artikli 31 lõikele 1 heaks kiita Euroopa Komisjoni assigneeringute ümberpaigutamised DEC 01/2021, DEC 03/2021 ja DEC 05/2021 - III jagu - Komisjon.


27. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud hääletuse selgitused:

Kodukorra artikli 194 kohased kirjalikud hääletuse selgitused avaldatakse parlamendiliikme lehel Euroopa Parlamendi veebisaidil.

Erandkorras võib esitada kuni 400 sõna pikkuse hääletuse selgituse.


28. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused esitatakse istungi protokollile lisatud dokumendis „Nimeliste hääletuste tulemused“, mis on kättesaadav Euroopa Parlamendi veebisaidil. Need avaldatakse üksnes teavitamise eesmärgil ning need ei muuda täiskogu istungil teatatud hääletustulemusi

Dokumenti ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast osaistungjärgu lõppu.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste ja hääletuskavatsuste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


29. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord PE 690.962/OJJE).


30. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 23.44.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Peasekretär

President


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Arvanitis Konstantinos, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Blaga Vasile, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogovič Franc, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Clune Deirdre, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalunde Jakop G., Daly Clare, D'Amato Rosa, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, De Man Filip, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Didier Geoffroy, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Engerer Cyrus, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Flego Valter, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gahler Michael, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hayer Valérie, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hoogeveen Michiel, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Huhtasaari Laura, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jamet France, Jongerius Agnes, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Juvin Herve, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lalucq Aurore, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lutgen Benoît, McAllister David, MacManus Chris, Madison Jaak, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Markey Colm, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Matthieu Sara, Maurel Emmanuel, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mituța Alin, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Noichl Maria, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadimoulis Dimitrios, Pedicini Piernicola, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, de la Pisa Carrión Margarita, Pizarro Manuel, Polčák Stanislav, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radtke Dennis, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivière Jérôme, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sippel Birgit, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Tax Vera, Terheş Cristian, Terras Riho, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Toom Yana, Torvalds Nils, Tóth Edina, Tovaglieri Isabella, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vedrenne Marie-Pierre, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Voss Axel, Vuolo Lucia, Vázquez Lázara Adrián, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiesner Emma, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Vabandataval põhjusel puudujad:

Beňová Monika, Berlusconi Silvio, Joveva Irena, Kokalari Arba, Maydell Eva, Skyttedal Sara

COVID-19 pandeemiast tingitud põhjustel võeti kasutusele kaughääletussüsteem (juhatuse 20. märtsi 2020. aasta otsus, millega täiendatakse juhatuse 3. mai 2004. aasta otsust hääletuseeskirja kohta). Hääletusel osalenud parlamendiliikmete nimekiri on esitatud istungi päevakorrale lisatud dokumendis "Nimelise hääletuse tulemused", millega on võimalik tutvuda parlamendi internetisaidil.

Viimane päevakajastamine: 2. veebruar 2022Õigusteave - Privaatsuspoliitika