Index 
Protokoll
XML 365kPDF 404kWORD 90k
Onsdagen den 28 april 2021 - Bryssel
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Tillkännagivande av omröstningsresultat
 3.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 71 i arbetsordningen) (vidtagna åtgärder)
 4.Digitalt grönt intyg – unionsmedborgare ***I – Digitalt grönt intyg – tredjelandsmedborgare ***I – Tillgång till covid-19-testning till överkomliga priser (debatt)
 5.Digital beskattning: OECD-förhandlingarna, digitala företags skatterättsliga hemvist och en eventuell europeisk digital skatt (debatt)
 6.Första omröstningsomgången
 7.Digital beskattning: OECD-förhandlingarna, digitala företags skatterättsliga hemvist och en eventuell europeisk digital skatt (fortsättning på debatten)
 8.Återupptagande av sammanträdet
 9.Utskottens och delegationernas sammansättning
 10.Ryssland, fallet Aleksej Navalnyj, militär upptrappning vid den ukrainska gränsen och rysk attack i Tjeckien (debatt)
 11.Kinesiska motsanktioner mot EU-enheter, ledamöter av Europaparlamentet och nationella parlamentsledamöter (debatt)
 12.Femårsdagen av fredsavtalet i Colombia (debatt)
 13.Tillkännagivande av omröstningsresultat
 14.Femårsdagen av fredsavtalet i Colombia (fortsättning på debatten)
 15.Förbindelserna mellan EU och Indien (debatt)
 16.Andra omröstningsomgången
 17.Förbindelserna mellan EU och Indien (fortsättning på debatten)
 18.Återupptagande av sammanträdet
 19.Åtgärder mot spridning av terrorisminnehåll online ***II (debatt)
 20.Rättigheter och skyldigheter för tågresenärer ***II (debatt)
 21.Europeisk barngaranti (debatt)
 22.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)
 23.Genomförandeåtgärder (artikel 112 i arbetsordningen)
 24.Delegerade akter (artikel 111.2 i arbetsordningen)
 25.Inkomna dokument
 26.Anslagsöverföringar och budgetbeslut
 27.Röstförklaringar
 28.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 29.Föredragningslista för nästa sammanträde
 30.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: David Maria SASSOLI
Talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.06.


2. Tillkännagivande av omröstningsresultat

Talmannen läste upp omröstningsresultaten:

Handels- och samarbetsavtalet mellan EU och Förenade kungariket ***
Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående, på unionens vägnar, av handels- och samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, å andra sidan, och av avtalet mellan Europeiska unionen och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland om säkerhetsförfaranden för utbyte och skydd av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter [05022/2021 - C9-0086/2021 - 2020/0382(NLE)] - Utskottet för utrikesfrågor - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Andreas Schieder och Christophe Hansen (A9-0128/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Godkändes genom en enda omröstning (P9_TA(2021)0140)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 24)

Resultatet av förhandlingarna mellan EU och Förenade kungariket
Resolutionsförslag B9-0225/2021

(Enkel majoritet erfordrades.)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2021)0141)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 25)

Ansvarsfrihet 2019: EU:s allmänna budget – kommissionen och genomförandeorgan
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2019, avsnitt III – kommissionen och genomförandeorgan [COM(2020)0288 - C9-0220/2020 - 2020/2140(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Joachim Kuhs (A9-0117/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2021)0164)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 48)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga V till arbetsordningen).

Ansvarsfrihet 2019: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2019, avsnitt I – Europaparlamentet [COM(2020)0288 - C9-0221/2020 - 2020/2141(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A9-0044/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2021)0165)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 49)

Ansvarsfrihet 2019: EU:s allmänna budget – Europeiska rådet och rådet
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2019, avsnitt II – Europeiska rådet och rådet [COM(2020)0288 - C9-0222/2020 - 2020/2142(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Pascal Durand (A9-0056/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2021)0166)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 50)

Beviljandet av ansvarsfrihet sköts upp (se bilaga V, artikel 5.1 b i arbetsordningen).

Ansvarsfrihet 2019: EU:s allmänna budget – Europeiska unionens domstol
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2019, avsnitt IV – Europeiska unionens domstol [COM(2020)0288 - C9-0223/2020 - 2020/2143(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ramona Strugariu (A9-0064/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2021)0167)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 51)

Ansvarsfrihet 2019: EU:s allmänna budget – revisionsrätten
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2019, avsnitt V – revisionsrätten [COM(2020)0288 - C9-0224/2020 - 2020/2144(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Martina Dlabajová (A9-0059/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2021)0168)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 52)

Ansvarsfrihet 2019: EU:s allmänna budget – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2019, avsnitt VI – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén [COM(2020)0288 - C9-0225/2020 - 2020/2145(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Olivier Chastel (A9-0057/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2021)0169)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 53)

Ansvarsfrihet 2019: EU:s allmänna budget – Regionkommittén
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2019, avsnitt VII – Regionkommittén [COM(2020)0288 - C9-0226/2020 - 2020/2146(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Alin Mituța (A9-0055/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2021)0170)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 54)

Ansvarsfrihet 2019: EU:s allmänna budget – Europeiska ombudsmannen
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2019, avsnitt VIII – Europeiska ombudsmannen [COM(2020)0288 - C9-0227/2020 - 2020/2147(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Olivier Chastel (A9-0065/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2021)0171)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 55)

Ansvarsfrihet 2019: EU:s allmänna budget – Europeiska datatillsynsmannen
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2019, avsnitt IX – Europeiska datatillsynsmannen [COM(2020)0288 - C9-0228/2020 - 2020/2148(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Alin Mituța (A9-0067/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2021)0172)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 56)

Ansvarsfrihet 2019: EU:s allmänna budget – Europeiska utrikestjänsten
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2019, avsnitt X – Europeiska utrikestjänsten [COM(2020)0288 - C9-0229/2020 - 2020/2149(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Alin Mituța (A9-0063/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2021)0173)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 57)

Ansvarsfrihet 2019: Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) (före den 20 februari 2019: Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning) för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0230/2020 - 2020/2150(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0069/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2021)0174)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 58)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga V till arbetsordningen).

Ansvarsfrihet 2019: Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) (före den 20 februari 2019: Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor) för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0231/2020 - 2020/2151(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0094/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2021)0175)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 59)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga V till arbetsordningen).

Ansvarsfrihet 2019: Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0232/2020 - 2020/2152(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0086/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2021)0176)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 60)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga V till arbetsordningen).

Ansvarsfrihet 2019: Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0233/2020 - 2020/2153(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0087/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2021)0177)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 61)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga V till arbetsordningen).

Ansvarsfrihet 2019: Europeiska miljöbyrån
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0234/2020 - 2020/2154(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0080/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2021)0178)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 62)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga V till arbetsordningen).

Ansvarsfrihet 2019: Europeiska arbetsmiljöbyrån
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) (före den 20 februari 2019: Europeiska arbetsmiljöbyrån) för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0235/2020 - 2020/2155(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0090/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2021)0179)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 63)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga V till arbetsordningen).

Ansvarsfrihet 2019: Översättningscentrum för Europeiska unionens organ
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ (CdT) för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0236/2020 - 2020/2156(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0084/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2021)0180)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 64)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga V till arbetsordningen).

Ansvarsfrihet 2019: Europeiska läkemedelsmyndigheten
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0237/2020 - 2020/2157(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0073/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2021)0181)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 65)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga V till arbetsordningen).

Ansvarsfrihet 2019: Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust) (före den 12 december 2019: Eurojust) för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0238/2020 - 2020/2158(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0101/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2021)0182)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 66)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga V till arbetsordningen).

Ansvarsfrihet 2019: Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0239/2020 - 2020/2159(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0089/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2021)0183)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 67)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga V till arbetsordningen).

Ansvarsfrihet 2019: Europeiska sjösäkerhetsbyrån
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0240/2020 - 2020/2160(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0099/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2021)0184)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 68)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga V till arbetsordningen).

Ansvarsfrihet 2019: Europeiska byrån för luftfartssäkerhet
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0241/2020 - 2020/2161(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0070/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2021)0185)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 69)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga V till arbetsordningen).

Ansvarsfrihet 2019: Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0242/2020 - 2020/2162(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0097/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2021)0186)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 70)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga V till arbetsordningen).

Ansvarsfrihet 2019: Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0243/2020 - 2020/2163(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0104/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2021)0187)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 71)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga V till arbetsordningen).

Ansvarsfrihet 2019: Europeiska unionens cybersäkerhetsbyrå (Enisa)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Enisa (Europeiska unionens cybersäkerhetsbyrå) (före 27 juni 2019: Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet) för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0244/2020 - 2020/2164(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0085/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2021)0188)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 72)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga V till arbetsordningen).

Ansvarsfrihet 2019: Europeiska unionens järnvägsbyrå
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens järnvägsbyrå (ERA) för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0245/2020 - 2020/2165(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0077/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2021)0189)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 73)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga V till arbetsordningen).

Ansvarsfrihet 2019: Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol) för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0246/2020 - 2020/2166(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0071/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2021)0190)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 74)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga V till arbetsordningen).

Ansvarsfrihet 2019: Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0247/2020 - 2020/2167(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0081/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2021)0191)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 75)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga V till arbetsordningen).

Ansvarsfrihet 2019: Europeiska byrån för GNSS
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för GNSS (GSA) för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0248/2020 - 2020/2168(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0074/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2021)0192)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 76)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga V till arbetsordningen).

Ansvarsfrihet 2019: Europeiska fiskerikontrollbyrån
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska fiskerikontrollbyrån för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0249/2020 - 2020/2169(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0092/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2021)0193)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 77)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga V till arbetsordningen).

Ansvarsfrihet 2019: Europeiska kemikaliemyndigheten
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0250/2020 - 2020/2170(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0075/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2021)0194)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 78)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga V till arbetsordningen).

Ansvarsfrihet 2019: Euratoms försörjningsbyrå
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Euratoms försörjningsbyrå för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0251/2020 - 2020/2171(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0088/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2021)0195)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 79)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga V till arbetsordningen).

Ansvarsfrihet 2019: Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0252/2020 - 2020/2172(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0096/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2021)0196)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 80)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga V till arbetsordningen).

Ansvarsfrihet 2019: Europeiska jämställdhetsinstitutet
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska jämställdhetsinstitutet för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0253/2020 - 2020/2173(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0072/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2021)0197)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 81)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga V till arbetsordningen).

Ansvarsfrihet 2019: Europeiska bankmyndigheten
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska bankmyndigheten för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0254/2020 - 2020/2174(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0091/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2021)0198)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 82)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga V till arbetsordningen).

Ansvarsfrihet 2019: Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0255/2020 - 2020/2175(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0079/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2021)0199)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 83)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga V till arbetsordningen).

Ansvarsfrihet 2019: Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0256/2020 - 2020/2176(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0093/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2021)0200)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 84)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga V till arbetsordningen).

Ansvarsfrihet 2019: Europeiska unionens byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (före den 4 juli 2019: Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter) för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0257/2020 - 2020/2177(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0078/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2021)0201)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 85)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga V till arbetsordningen).

Ansvarsfrihet 2019: Byrån för stöd till Berec (Berecbyrån)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Byrån för stöd till Berec (Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation) – (Berecbyrån) för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0258/2020 - 2020/2178(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0082/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2021)0202)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 86)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga V till arbetsordningen).

Ansvarsfrihet 2019: Europeiska institutet för innovation och teknik
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska institutet för innovation och teknik för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0259/2020 - 2020/2179(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0076/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2021)0203)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 87)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga V till arbetsordningen).

Ansvarsfrihet 2019: Europeiska stödkontoret för asylfrågor
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska stödkontoret för asylfrågor för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0260/2020 - 2020/2180(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0068/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2021)0204)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 88)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga V till arbetsordningen).

Ansvarsfrihet 2019: Europeiska unionens byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-Lisa)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-Lisa) för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0261/2020 - 2020/2181(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0098/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2021)0205)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 89)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga V till arbetsordningen).

Ansvarsfrihet 2019: Europeiska gemensamma företaget för ITER och utveckling av fusionsenergi
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det europeiska gemensamma företaget för ITER och utveckling av fusionsenergi för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0262/2020 - 2020/2182(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0110/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2021)0206)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 90)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga V till arbetsordningen).

Ansvarsfrihet 2019: Det gemensamma Sesar-företaget
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma Sesar företaget för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0263/2020 - 2020/2183(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0106/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2021)0207)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 91)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga V till arbetsordningen).

Ansvarsfrihet 2019: Det gemensamma företaget Clean Sky 2
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Clean Sky 2 för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0264/2020 - 2020/2184(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0109/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2021)0208)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 92)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga V till arbetsordningen).

Ansvarsfrihet 2019: Det gemensamma företaget för biobaserade industrier
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för biobaserade industrier för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0265/2020 - 2020/2185(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0105/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2021)0209)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 93)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga V till arbetsordningen).

Ansvarsfrihet 2019: Det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2 (IMI) för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0266/2020 - 2020/2186(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0113/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2021)0210)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 94)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga V till arbetsordningen).

Ansvarsfrihet 2019: Det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas 2
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas 2 för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0267/2020 - 2020/2187(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0107/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2021)0211)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 95)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga V till arbetsordningen).

Ansvarsfrihet 2019: Det gemensamma företaget Shift2Rail
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Shift2Rail för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0268/2020 - 2020/2188(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0111/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2021)0212)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 96)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga V till arbetsordningen).

Ansvarsfrihet 2019: Det gemensamma företaget Ecsel
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Ecsel för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0269/2020 - 2020/2189(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0108/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2021)0213)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 97)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga V till arbetsordningen).

Ansvarsfrihet 2019: EU:s allmänna budget – åttonde, nionde, tionde och elfte EUF
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för åttonde, nionde, tionde och elfte Europeiska utvecklingsfonden för budgetåret 2019 [COM(2020)0290 - C9-0270/2020 - 2020/2190(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0095/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2021)0214)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 98)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga V till arbetsordningen).

Markskydd
Resolutionsförslag B9-0221/2021

(Enkel majoritet erfordrades.)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna texter (P9_TA(2021)0143)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 27)

Flerårig förvaltningsplan för blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en flerårig förvaltningsplan för blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet, om ändring av förordningarna (EG) nr 1936/2001, (EU) 2017/2107 och (EU) 2019/833 och om upphävande av förordning (EU) 2016/1627 [COM(2019)0619 - C9-0188/2019 - 2019/0272(COD)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Giuseppe Ferrandino (A9-0149/2020)

(Enkel majoritet erfordrades.)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna texter (P9_TA(2021)0142)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 26)

Ansvarsfrihet 2019: EU:s allmänna budget – kommissionen och genomförandeorgan
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2019, avsnitt III – kommissionen och genomförandeorgan [COM(2020)0288 - C9-0220/2020 - 2020/2140(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Joachim Kuhs (A9-0117/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna texter (P9_TA(2021)0164)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 48)


3. Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 71 i arbetsordningen) (vidtagna åtgärder)

Talmannen meddelade att han inte hade mottagit någon begäran från ledamöter eller en eller flera politiska grupper som uppnår minst det medelhöga tröskelvärdet rörande det beslut om att inleda interinstitutionella förhandlingar som tillkännagetts i protokollet måndagen den 26 april 2021 (punkt 12 i protokollet av den 26.4.2021).

EMPL-utskottet hade således kunnat inleda förhandlingarna efter det att den tidsfrist som avses i artikel 71.2 i arbetsordningen hade löpt ut.


ORDFÖRANDESKAP: Roberta METSOLA
Vice talman

4. Digitalt grönt intyg – unionsmedborgare ***I – Digitalt grönt intyg – tredjelandsmedborgare ***I – Tillgång till covid-19-testning till överkomliga priser (debatt)

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om en ram för utfärdande, kontroll och godtagande av interoperabla intyg om vaccination, testning och tillfrisknande för att underlätta fri rörlighet under covid-19-pandemin (digitalt grönt intyg) [COM(2021)0130 - C9-0104/2021- 2021/0068(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Juan Fernando López Aguilar

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om en ram för utfärdande, kontroll och godtagande av interoperabla intyg om vaccination, testning och tillfrisknande för tredjelandsmedborgare som lagligen vistas eller är lagligen bosatta på medlemsstaters territorier under covid-19-pandemin (digitalt grönt intyg) [COM(2021)0140 - C9-0100/2021 - 2021/0071(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Juan Fernando López Aguilar

Uttalanden av rådet och kommissionen: Tillgång till covid-19-testning till överkomliga priser (2021/2654(RSP))

Ana Paula Zacarias (rådets tjänstgörande ordförande) och Didier Reynders (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden

Talare: Juan Fernando López Aguilar (föredragande).

Talare: Jeroen Lenaers för PPE-gruppen, Birgit Sippel för S&D-gruppen, Sophia in 't Veld för Renew-gruppen, Annalisa Tardino för ID-gruppen, Tineke Strik för Verts/ALE-gruppen, Nicola Procaccini för ECR-gruppen, Cornelia Ernst, för The Left-gruppen, Mislav Kolakušić, grupplös, Cristian-Silviu Buşoi, Heléne Fritzon, José Ramón Bauzá Díaz, Nicolaus Fest, Tilly Metz, Anna Zalewska (talmannen påminde om de gällande bestämmelserna om anföranden i artikel 195 i arbetsordningen, mot bakgrund av kommentarer som fällts utan mikrofon i salen), Kateřina Konečná, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Peter Liese, Javier Moreno Sánchez, María Soraya Rodríguez Ramos, Jean-Lin Lacapelle, Diana Riba i Giner, Assita Kanko, Anne-Sophie Pelletier, Laura Ferrara, Paulo Rangel, Jytte Guteland, Dragoş Tudorache, Sylvia Limmer, David Cormand, Rob Rooken, Petros Kokkalis, Balázs Hidvéghi, Esther de Lange, Christel Schaldemose, Frédérique Ries, Simona Baldassarre, Jutta Paulus, Margarita de la Pisa Carrión, Silvia Modig, Antonio Tajani, Simona Bonafè, Dita Charanzová och Roman Haider.

ORDFÖRANDESKAP: Katarina BARLEY
Vice talman

Talare: Michèle Rivasi, Cristian Terheş, Dolors Montserrat, Petar Vitanov, Fabienne Keller, Piernicola Pedicini, Beata Kempa, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Sylvie Guillaume, Nicolae Ştefănuță, Sara Matthieu, Patryk Jaki, Isabel Wiseler-Lima, Sara Cerdas, Michal Šimečka, Andreas Schwab, Maria Grapini, Anna Júlia Donáth, Nathalie Colin-Oesterlé, Brando Benifei, Vlad-Marius Botoş, Loránt Vincze, Tiemo Wölken, Elsi Katainen, Pernille Weiss, Isabel Santos, Jan-Christoph Oetjen, Michaela Šojdrová, Łukasz Kohut, Caroline Nagtegaal, Tomislav Sokol, Romana Jerković, Lukas Mandl, Traian Băsescu och Tom Vandenkendelaere.

Talare: Didier Reynders och Ana Paula Zacarias.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 132.2 i arbetsordningen):

- Annalisa Tardino och Jean-Lin Lacapelle, för ID-gruppen, om tillgång till covid-19-testning till överkomliga priser (2021/2654(RSP)) (B9-0233/2021),

- Cristian-Silviu Buşoi, för PPE-gruppen, Jytte Guteland och Christel Schaldemose, för S&D-gruppen, Sophia in ’t Veld, María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans, Dragoş Tudorache, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Ondřej Kovařík, Yana Toom, Olivier Chastel, Karen Melchior, Claudia Gamon, Ulrike Müller, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, för Renew-gruppen, Tilly Metz, för Verts/ALE-gruppen, Alexandr Vondra och Nicola Procaccini, för ECR-gruppen, och Kateřina Konečná, för The Left-gruppen, om tillgång till covid-19-testning till överkomliga priser (2021/2654(RSP)) (B9-0234/2021/rev).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6 i protokollet av den 28.4.2021 (ändringsförslag) och punkt 6 i protokollet av den 29.4.2021 (ändringsförslag - B9-0234/2021/rev); punkt 16 i protokollet av den 28.4.2021 (slutomröstning) och punkt 12 i protokollet av den 29.4.2021 - B9-0234/2021/rev).

Tillkännagivande av omröstningsresultaten: punkt 13 i protokollet av den 28.4.2021 (ändringsförslag) och punkt 10 i protokollet av den 29.4.2021 (ändringsförslag - B9-0234/2021/rev); punkt 19 i protokollet av den 29.4.2021 (slutomröstning).


5. Digital beskattning: OECD-förhandlingarna, digitala företags skatterättsliga hemvist och en eventuell europeisk digital skatt (debatt)

Betänkande om digital beskattning: OECD-förhandlingarna, digitala företags skatterättsliga hemvist och en eventuell europeisk digital skatt [2021/2010(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Andreas Schwab och Martin Hlaváček (A9-0103/2021)

Andreas Schwab och Martin Hlaváček redogjorde för betänkandet.

Talare: José Manuel Fernandes (föredragande av yttrande från utskottet BUDG) och Valérie Hayer (föredragande av yttrande från utskottet BUDG).

Talare: Paolo Gentiloni (ledamot av kommissionen).

Talare: Markus Ferber för PPE-gruppen, Niels Fuglsang för S&D-gruppen, Tom Vandendriessche för ID-gruppen, Damien Carême för Verts/ALE-gruppen, Patryk Jaki för ECR-gruppen, Martin Schirdewan, för The Left-gruppen, Enikő Győri, grupplös, Lídia Pereira, Paul Tang, Billy Kelleher, Sven Giegold, Johan Van Overtveldt, Manon Aubry, Fabio Massimo Castaldo, Isabel Benjumea Benjumea, Aurore Lalucq, Kira Marie Peter-Hansen, Jessica Stegrud, Othmar Karas, Jonás Fernández, Mikuláš Peksa och Pedro Marques.

(Fortsättning på debatten: punkt 7 i protokollet av den 28.4.2021)


6. Första omröstningsomgången

Parlamentet röstade om ändringsförslagen till följande:

Digitalt grönt intyg – unionsmedborgare ***I
Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om en ram för utfärdande, kontroll och godtagande av interoperabla intyg om vaccination, testning och tillfrisknande för att underlätta fri rörlighet under covid-19-pandemin (digitalt grönt intyg) - [COM(2021)0130 - C9-0104/2021- 2021/0068(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Juan Fernando López Aguilar .

Digitalt grönt intyg – tredjelandsmedborgare ***I
Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning
om en ram för utfärdande, kontroll och godtagande av interoperabla intyg om vaccination, testning och tillfrisknande för tredjelandsmedborgare som lagligen vistas eller är lagligen bosatta på medlemsstaters territorier under covid-19-pandemin (digitalt grönt intyg) - [COM(2021)0140 - C9-0100/2021 - 2021/0071(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Juan Fernando López Aguilar .

Digital beskattning: OECD-förhandlingarna, digitala företags skatterättsliga hemvist och en eventuell europeisk digital skatt
Betänkande om digital beskattning: OECD-förhandlingarna, digitala företags skatterättsliga hemvist och en eventuell europeisk digital skatt [2021/2010(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Andreas Schwab och Martin Hlaváček (A9-0103/2021).

Mordet på Daphne Caruana Galizia och rättsstatssituationen i Malta
Resolutionsförslag ingivt i enlighet med artikel 132.2 i arbetsordningen, av Vladimír Bilčík, för PPE-gruppen, Katarina Barley, för S&D-gruppen, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Moritz Körner, Yana Toom, Jan-Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa, Malik Azmani, Sophia in ’t Veld och Dragoş Tudorache, för Renew-gruppen, Nicolaus Fest, för ID-gruppen, Gwendoline Delbos-Corfield, Sven Giegold, Saskia Bricmont, Alice Kuhnke, Sylwia Spurek, Rosa D’Amato, Francisco Guerreiro, Viola Von Cramon-Taubadel, Heidi Hautala, Daniel Freund, Ignazio Corrao och Tineke Strik, för Verts/ALE-gruppen, Patryk Jaki, för ECR-gruppen, Konstantinos Arvanitis, för The Left-gruppen, Laura Ferrara och Sabrina Pignedoli, om mordet på Daphne Caruana Galizia och rättsstatssituationen i Malta (2021/2611(RSP)) (B9-0219/2021)
Debatten hade ägt rum den 25 mars 2021 (punkt 11 i protokollet av den 25.3.2021).

Parlamentet röstade om den andra omgången ändringsförslag om följande förslagen om resolutioner om ansvarsfrihet:

Ansvarsfrihet 2019: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2019, avsnitt I – Europaparlamentet [COM(2020)0288 - C9-0221/2020 - 2020/2141(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A9-0044/2021).

Ansvarsfrihet 2019: EU:s allmänna budget – Europeiska rådet och rådet
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2019, avsnitt II – Europeiska rådet och rådet [COM(2020)0288 - C9-0222/2020 - 2020/2142(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Pascal Durand (A9-0056/2021).

Parlamentet genomförde slutomröstning om följande:

Flerårig förvaltningsplan för blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en flerårig förvaltningsplan för blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet, om ändring av förordningarna (EG) nr 1936/2001, (EU) 2017/2107 och (EU) 2019/833 och om upphävande av förordning (EU) 2016/1627 [COM(2019)0619 - C9-0188/2019 - 2019/0272(COD)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Giuseppe Ferrandino (A9-0149/2020).

Markskydd
Resolutionsförslag B9-0221/2021.

Omröstningen skulle pågå fram till kl. 14.15.

Omröstningen genomfördes.

Omröstningsresultaten skulle tillkännages kl. 19.00 (punkt 13 i protokollet av den 27.4.2021)


7. Digital beskattning: OECD-förhandlingarna, digitala företags skatterättsliga hemvist och en eventuell europeisk digital skatt (fortsättning på debatten)

Betänkande om digital beskattning: OECD-förhandlingarna, digitala företags skatterättsliga hemvist och en eventuell europeisk digital skatt [2021/2010(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Andreas Schwab och Martin Hlaváček (A9-0103/2021)

(Första delen av debatten: punkt 5 i protokollet av den 28.4.2021)

Talare: Marek Belka och Evelyn Regner.

Talare: Paolo Gentiloni (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6 i protokollet av den 28.4.2021 (ändringsförslag), punkt 16 i protokollet av den 28.4.2021 (slutomröstning).

Tillkännagivande av omröstningsresultaten: punkt 13 i protokollet av den 28.4.2021 (ändringsförslag), punkt 4 i protokollet av den 29.4.2021 (slutomröstning).

(Sammanträdet avbröts kl. 13.07.)


ORDFÖRANDESKAP: Heidi HAUTALA
Vice talman

8. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 15.06.


9. Utskottens och delegationernas sammansättning

Talmannen meddelade att parlamentet mottagit följande beslut från ECR-gruppen om ändring av utskottens och delegationernas sammansättning:

Delegationen för förbindelserna med Förenta staterna: Michiel Hoogeveen

Detta beslut trädde i kraft innevarande dag.


10. Ryssland, fallet Aleksej Navalnyj, militär upptrappning vid den ukrainska gränsen och rysk attack i Tjeckien (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Ryssland, fallet Aleksej Navalnyj, militär upptrappning vid den ukrainska gränsen och rysk attack i Tjeckien (2021/2642(RSP))

Josep Borrell Fontelles (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande.

Talare: Sandra Kalniete för PPE-gruppen, Włodzimierz Cimoszewicz för S&D-gruppen, Malik Azmani för Renew-gruppen, Ivan David för ID-gruppen, Sergey Lagodinsky för Verts/ALE-gruppen, Anna Fotyga för ECR-gruppen, Mick Wallace, för The Left-gruppen, Dorien Rookmaker, grupplös, Michael Gahler, Marek Belka, Bernard Guetta, Thierry Mariani, Viola Von Cramon-Taubadel, Witold Jan Waszczykowski, Silvia Modig, Andrea Bocskor, Andrzej Halicki, Tonino Picula, Dita Charanzová, Jörg Meuthen, Mikuláš Peksa, Jacek Saryusz-Wolski, Miroslav Radačovský, Andrius Kubilius, Marina Kaljurand, Petras Auštrevičius, Jaak Madison, Reinhard Bütikofer, Zdzisław Krasnodębski, Fabio Massimo Castaldo, Stanislav Polčák, Sven Mikser, Michal Šimečka, Susanna Ceccardi, Hermann Tertsch, Antoni Comín i Oliveres, Francisco José Millán Mon, Isabel Santos, Elsi Katainen, Zbigniew Kuźmiuk, Peter van Dalen, Pierfrancesco Majorino, Urmas Paet, Beata Szydło, Traian Băsescu, Radka Maxová, Kosma Złotowski, Michaela Šojdrová, Eero Heinäluoma, Alexandr Vondra, Željana Zovko och Elena Yoncheva.

ORDFÖRANDESKAP: Nicola BEER
Vice talman

Talare: Anna Zalewska, Miriam Lexmann, Vladimír Bilčík, Jadwiga Wiśniewska, Rasa Juknevičienė, Eugen Tomac, Paulo Rangel, Tomas Tobé, Ivan Štefanec, Riho Terras, Tom Vandenkendelaere och Georgios Kyrtsos.

Talare: Josep Borrell Fontelles.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 132.2 i arbetsordningen):

- Mick Wallace, för The Left-gruppen, om Ryssland, fallet Aleksej Navalnyj, militär upptrappning vid den ukrainska gränsen och rysk attack i Tjeckien (2021/2642(RSP)) (B9-0235/2021),

- Sergey Lagodinsky, Markéta Gregorová, Eleonora Evi, Ernest Urtasun, Rosa D’Amato, Hannah Neumann, Mounir Satouri, Ignazio Corrao, Bronis Ropė, Yannick Jadot, Sara Matthieu, Piernicola Pedicini, Jakop G. Dalunde, Alice Kuhnke, Pär Holmgren, Reinhard Bütikofer, Francisco Guerreiro, Viola Von Cramon-Taubadel och Ville Niinistö, för Verts/ALE-gruppen, om Ryssland, fallet Aleksej Navalnyj, militär upptrappning vid den ukrainska gränsen och rysk attack i Tjeckien (2021/2642(RSP)) (B9-0236/2021),

- Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Karin Karlsbro, Karen Melchior, Javier Nart, Dragoș Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță och Ramona Strugariu, för Renew-gruppen, om Ryssland, fallet Aleksej Navalnyj, militär upptrappning vid den ukrainska gränsen och ryska attacker i Tjeckien (2021/2642(RSP)) (B9-0237/2021),

- Marek Belka, Włodzimierz Cimoszewicz och Tonino Picula, för S&D-gruppen, om Ryssland, fallet Aleksej Navalnyj, militär upptrappning vid den ukrainska gränsen och rysk attack i Tjeckien (2021/2642(RSP)) (B9-0250/2021),

- Michael Gahler, Željana Zovko, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete, Isabel Wiseler-Lima, Andrzej Halicki, Antonio López-Istúriz White, Miriam Lexmann, David Lega, Rasa Juknevičienė, Jerzy Buzek, Riho Terras, Arba Kokalari, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Vladimír Bilčík, Traian Băsescu, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Eugen Tomac och Michaela Šojdrová, för PPE-gruppen, om Ryssland, fallet Aleksej Navalnyj, militär upptrappning vid den ukrainska gränsen och rysk attack i Tjeckien (2021/2642(RSP)) (B9-0251/2021),

- Anna Fotyga, Alexandr Vondra, Ryszard Antoni Legutko, Jan Zahradil, Jadwiga Wiśniewska, Roberts Zīle, Veronika Vrecionová, Adam Bielan, Ruža Tomašić, Eugen Jurzyca, Dace Melbārde, Evžen Tošenovský, Hermann Tertsch, Elżbieta Rafalska, Bogdan Rzońca, Witold Jan Waszczykowski och Ryszard Czarnecki, för ECR-gruppen, om Ryssland, fallet Aleksej Navalnyj, militär upptrappning vid den ukrainska gränsen och rysk attack i Tjeckien (2021/2642(RSP)) (B9-0252/2021).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6 i protokollet av den 29.4.2021 (ändringsförslag), punkt 12 i protokollet av den 29.4.2021 (slutomröstning).

Tillkännagivande av omröstningsresultaten: punkt 10 i protokollet av den 29.4.2021 (ändringsförslag), punkt 19 i protokollet av den 29.4.2021 (slutomröstning).


11. Kinesiska motsanktioner mot EU-enheter, ledamöter av Europaparlamentet och nationella parlamentsledamöter (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Kinesiska motsanktioner mot EU-enheter, ledamöter av Europaparlamentet och nationella parlamentsledamöter (2021/2644(RSP))

Josep Borrell Fontelles (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande.

Talare: Antonio López-Istúriz White för PPE-gruppen, Raphaël Glucksmann för S&D-gruppen, Ilhan Kyuchyuk för Renew-gruppen, Marco Campomenosi för ID-gruppen, Reinhard Bütikofer för Verts/ALE-gruppen, Charlie Weimers för ECR-gruppen, Emmanuel Maurel, för The Left-gruppen, Fabio Massimo Castaldo, grupplös, Željana Zovko, Maria Arena, María Soraya Rodríguez Ramos, Mara Bizzotto, Hannah Neumann, Manu Pineda, Carles Puigdemont i Casamajó, Isabel Santos, Marie-Pierre Vedrenne, Sara Matthieu, Evelyne Gebhardt, Katalin Cseh, Jordi Solé, Tonino Picula, Karin Karlsbro, Francisco Guerreiro, Kathleen Van Brempt, Moritz Körner, Bernd Lange, Bernard Guetta, Inma Rodríguez-Piñero och Evin Incir.

Talare: Ylva Johansson (ledamot av kommissionen) för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Resolutionsförslagen (artikel 132.2 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: följande sammanträdesperiod.


12. Femårsdagen av fredsavtalet i Colombia (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Femårsdagen av fredsavtalet i Colombia (2021/2643(RSP))

Ylva Johansson (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: Leopoldo López Gil för PPE-gruppen, Javi López för S&D-gruppen, Izaskun Bilbao Barandica för Renew-gruppen, och Rosanna Conte för ID-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Othmar KARAS
Vice talman

(Fortsättning på debatten: punkt 14 i protokollet av den 28.4.2021)


13. Tillkännagivande av omröstningsresultat

Talmannen läste upp omröstningsresultaten:

Digitalt grönt intyg – unionsmedborgare ***I
Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om en ram för utfärdande, kontroll och godtagande av interoperabla intyg om vaccination, testning och tillfrisknande för att underlätta fri rörlighet under covid-19-pandemin (digitalt grönt intyg) [COM(2021)0130 - C9-0104/2021- 2021/0068(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Juan Fernando López Aguilar

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna texter (P9_TA(2021)0145)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 29)

Digitalt grönt intyg – tredjelandsmedborgare ***I
Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning
om en ram för utfärdande, kontroll och godtagande av interoperabla intyg om vaccination, testning och tillfrisknande för tredjelandsmedborgare som lagligen vistas eller är lagligen bosatta på medlemsstaters territorier under covid-19-pandemin (digitalt grönt intyg ) [COM(2021)0140 - C9-0100/2021 - 2021/0071(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Juan Fernando López Aguilar

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna texter (P9_TA(2021)0146)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 30)

Digital beskattning: OECD-förhandlingarna, digitala företags skatterättsliga hemvist och en eventuell europeisk digital skatt
Betänkande om digital beskattning: OECD-förhandlingarna, digitala företags skatterättsliga hemvist och en eventuell europeisk digital skatt [2021/2010(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Andreas Schwab och Martin Hlaváček (A9-0103/2021)

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna texter (P9_TA(2021)0147)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 31)

Mordet på Daphne Caruana Galizia och rättsstatssituationen i Malta
Resolutionsförslag B9-0219/2021

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna texter (P9_TA(2021)0148)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 32)

Ansvarsfrihet 2019: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2019, avsnitt I – Europaparlamentet [COM(2020)0288 - C9-0221/2020 - 2020/2141(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A9-0044/2021)

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna texter (P9_TA(2021)0165)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 49)

Ansvarsfrihet 2019: EU:s allmänna budget – Europeiska rådet och rådet
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2019, avsnitt II – Europeiska rådet och rådet [COM(2020)0288 - C9-0222/2020 - 2020/2142(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Pascal Durand (A9-0056/2021)

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna texter (P9_TA(2021)0166)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 50)

Parlamentet genomförde slutomröstning om följande:

Flerårig förvaltningsplan för blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en flerårig förvaltningsplan för blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet, om ändring av förordningarna (EG) nr 1936/2001, (EU) 2017/2107 och (EU) 2019/833 och om upphävande av förordning (EU) 2016/1627 [COM(2019)0619 - C9-0188/2019 - 2019/0272(COD)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Giuseppe Ferrandino (A9-0149/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Antogs i dess ändrade form (P9_TA(2021)142)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 26)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

Markskydd
Resolutionsförslag B9-0221/2021

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2021)143)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 27)

Inlägg:

- Juan Fernando López Aguilar (föredragande) begärde att följande ärenden skulle återförvisas til det ansvariga utskottet i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen:

- Digitalt grönt intyg – unionsmedborgare (COM(2021)0130 - C9-0104/2021- 2021/0068(COD)) - LIBE-utskottet,

- Digitalt grönt intyg – tredjelandsmedborgare COM(2021)0140 - C9-0100/2021 – 2021/0071(COD)) - LIBE-utskottet.


14. Femårsdagen av fredsavtalet i Colombia (fortsättning på debatten)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Femårsdagen av fredsavtalet i Colombia (2021/2643(RSP))

(Första delen av debatten: punkt 12 i protokollet av den 28.4.2021)

Talare: Jordi Solé för Verts/ALE-gruppen, Hermann Tertsch för ECR-gruppen, Manu Pineda, för The Left-gruppen, Francisco José Millán Mon, Maria-Manuel Leitão-Marques, Jordi Cañas, Idoia Villanueva Ruiz, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Isabel Santos, Javier Nart, Pernando Barrena Arza, Ibán García Del Blanco, Massimiliano Smeriglio och Mónica Silvana González.

Talare: Ylva Johansson (ledamot av kommissionen) för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 132.2 i arbetsordningen):

- Leopoldo López Gil, Sandra Kalniete, Esteban González Pons, Michael Gahler, Željana Zovko, Isabel Wiseler-Lima, Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato och Juan Ignacio Zoido Álvarez, för PPE-gruppen, om femårsdagen av fredsavtalet i Colombia (2021/2643(RSP)) (B9-0227/2021),

- Manu Pineda, för The Left-gruppen, om femårsdagen av fredsavtalet i Colombia (2021/2643(RSP)) (B9-0228/2021),

- Jordi Solé, Diana Riba i Giner, Ernest Urtasun, Hannah Neumann, Ignazio Corrao, Bronis Ropė, Benoît Biteau och Francisco Guerreiro, för Verts/ALE-gruppen, om femårsdagen av fredsavtalet i Colombia (2021/2643(RSP)) (B9-0229/2021),

- Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Javier Nart, Urmas Paet, Dragoș Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Dragoş Tudorache och Hilde Vautmans, för Renew-gruppen, om femårsdagen av fredsavtalet i Colombia (2021/2643(RSP)) (B9-0230/2021),

- Javi López och Marek Belka, för S&D-gruppen, om femårsdagen av fredsavtalet i Colombia (2021/2643(RSP)) (B9-0231/2021),

- Anna Fotyga, Charlie Weimers, Jadwiga Wiśniewska, Adam Bielan, Carlo Fidanza, Hermann Tertsch, Assita Kanko och Veronika Vrecionová, för ECR-gruppen, om femårsdagen av fredsavtalet i Colombia (2021/2643(RSP)) (B9-0232/2021).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6 i protokollet av den 29.4.2021 (ändringsförslag), punkt 12 i protokollet av den 29.4.2021 (slutomröstning).

Tillkännagivande av omröstningsresultaten: punkt 10 i protokollet av den 29.4.2021 (ändringsförslag), punkt 19 i protokollet av den 29.4.2021 (slutomröstning).


15. Förbindelserna mellan EU och Indien (debatt)

Betänkande om Europaparlamentets rekommendation till rådet, kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om förbindelserna mellan EU och Indien [2021/2023(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Alviina Alametsä (A9-0124/2021)

Alviina Alametsä redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Ylva Johansson (ledamot av kommissionen) för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

(Fortsättning på debatten: punkt 17 i protokollet av den 28.4.2021)


16. Andra omröstningsomgången

Parlamentet genomförde slutomröstning om följande:

Digitalt grönt intyg – unionsmedborgare ***I
Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om en ram för utfärdande, kontroll och godtagande av interoperabla intyg om vaccination, testning och tillfrisknande för att underlätta fri rörlighet under covid-19-pandemin (digitalt grönt intyg) [COM(2021)0130 - C9-0104/2021- 2021/0068(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Juan Fernando López Aguilar ,

Digitalt grönt intyg – tredjelandsmedborgare ***I
Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning
om en ram för utfärdande, kontroll och godtagande av interoperabla intyg om vaccination, testning och tillfrisknande för tredjelandsmedborgare som lagligen vistas eller är lagligen bosatta på medlemsstaters territorier under covid-19-pandemin (digitalt grönt intyg) [COM(2021)0140 - C9-0100/2021 - 2021/0071(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Juan Fernando López Aguilar ,

Digital beskattning: OECD-förhandlingarna, digitala företags skatterättsliga hemvist och en eventuell europeisk digital skatt
Betänkande om digital beskattning: OECD-förhandlingarna, digitala företags skatterättsliga hemvist och en eventuell europeisk digital skatt [2021/2010(INI)] Föredragande: Andreas Schwab och Martin Hlaváček (A9-0103/2021),

Mordet på Daphne Caruana Galizia och rättsstatssituationen i Malta
Resolutionsförslag B9-0219/2021.

Parlamentet röstade om ändringsförslagen till följande:

Förbindelserna mellan EU och Indien
Betänkande om Europaparlamentets rekommendation till rådet, kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om förbindelserna mellan EU och Indien [2021/2023(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Alviina Alametsä (A9-0124/2021).

Parlamentet röstade om tredje omgången ändringsförslag om följande förslag till resolutioner om ansvarsfrihet:

Ansvarsfrihet 2019: EU:s allmänna budget – Europeiska unionens domstol
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2019, avsnitt IV – Europeiska unionens domstol [COM(2020)0288 - C9-0223/2020 - 2020/2143(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ramona Strugariu (A9-0064/2021),

Ansvarsfrihet 2019: EU:s allmänna budget – revisionsrätten
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2019, avsnitt V – revisionsrätten [COM(2020)0288 - C9-0224/2020 - 2020/2144(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Martina Dlabajová (A9-0059/2021),

Ansvarsfrihet 2019: EU:s allmänna budget – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2019, avsnitt VI – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén [COM(2020)0288 - C9-0225/2020 - 2020/2145(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Olivier Chastel (A9-0057/2021),

Ansvarsfrihet 2019: EU:s allmänna budget – Regionkommittén
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2019, avsnitt VII – Regionkommittén [COM(2020)0288 - C9-0226/2020 - 2020/2146(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Alin Mituța (A9-0055/2021),

Ansvarsfrihet 2019: EU:s allmänna budget – Europeiska ombudsmannen
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2019, avsnitt VIII – Europeiska ombudsmannen [COM(2020)0288 - C9-0227/2020 - 2020/2147(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Olivier Chastel (A9-0065/2021),

Ansvarsfrihet 2019: EU:s allmänna budget – Europeiska datatillsynsmannen
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2019, avsnitt IX – Europeiska datatillsynsmannen [COM(2020)0288 - C9-0228/2020 - 2020/2148(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Alin Mituța (A9-0067/2021),

Ansvarsfrihet 2019: EU:s allmänna budget – Europeiska utrikestjänsten
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2019, avsnitt X – Europeiska utrikestjänsten [COM(2020)0288 - C9-0229/2020 - 2020/2149(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Alin Mituța (A9-0063/2021),

Ansvarsfrihet 2019: Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0232/2020 - 2020/2152(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0086/2021),

Ansvarsfrihet 2019: Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0233/2020 - 2020/2153(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0087/2021),

Ansvarsfrihet 2019: Europeiska miljöbyrån
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0234/2020 - 2020/2154(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0080/2021),

Ansvarsfrihet 2019: Europeiska läkemedelsmyndigheten
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0237/2020 - 2020/2157(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0073/2021),

Ansvarsfrihet 2019: Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust) (före den 12 december 2019: Eurojust) för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0238/2020 - 2020/2158(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0101/2021),

Ansvarsfrihet 2019: Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0242/2020 - 2020/2162(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0097/2021),

Ansvarsfrihet 2019: Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0243/2020 - 2020/2163(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0104/2021),

Ansvarsfrihet 2019: Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol) för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0246/2020 - 2020/2166(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0071/2021),

Ansvarsfrihet 2019: Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0247/2020 - 2020/2167(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0081/2021),

Ansvarsfrihet 2019: Europeiska byrån för GNSS
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för GNSS (GSA) för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0248/2020 - 2020/2168(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0074/2021),

Ansvarsfrihet 2019: Europeiska kemikaliemyndigheten
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0250/2020 - 2020/2170(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0075/2021),

Ansvarsfrihet 2019: Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0252/2020 - 2020/2172(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0096/2021),

Ansvarsfrihet 2019: Europeiska unionens byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (före den 4 juli 2019: Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter) för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0257/2020 - 2020/2177(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0078/2021),

Ansvarsfrihet 2019: Byrån för stöd till Berec (Berecbyrån)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Byrån för stöd till Berec (Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation) – (Berecbyrån) för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0258/2020 - 2020/2178(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0082/2021),

Ansvarsfrihet 2019: Europeiska institutet för innovation och teknik
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska institutet för innovation och teknik för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0259/2020 - 2020/2179(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0076/2021)

Ansvarsfrihet 2019: Europeiska stödkontoret för asylfrågor
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska stödkontoret för asylfrågor för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0260/2020 - 2020/2180(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0068/2021),

Ansvarsfrihet 2019: Europeiska unionens byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-Lisa)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-Lisa) för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0261/2020 - 2020/2181(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0098/2021),

Ansvarsfrihet 2019: Europeiska gemensamma företaget för ITER och utveckling av fusionsenergi
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det europeiska gemensamma företaget för ITER och utveckling av fusionsenergi för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0262/2020 - 2020/2182(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0110/2021),

Ansvarsfrihet 2019: Det gemensamma Sesar-företaget
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma Sesar företaget för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0263/2020 - 2020/2183(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0106/2021),

Ansvarsfrihet 2019: Det gemensamma företaget Clean Sky 2
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Clean Sky 2 för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0264/2020 - 2020/2184(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0109/2021),

Ansvarsfrihet 2019: Det gemensamma företaget för biobaserade industrier
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för biobaserade industrier för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0265/2020 - 2020/2185(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0105/2021),

Ansvarsfrihet 2019: Det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2 (IMI) för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0266/2020 - 2020/2186(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0113/2021),

Ansvarsfrihet 2019: Det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas 2
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas 2 för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0267/2020 - 2020/2187(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0107/2021),

Ansvarsfrihet 2019: Det gemensamma företaget Shift2Rail
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Shift2Rail för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0268/2020 - 2020/2188(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0111/2021),

Ansvarsfrihet 2019: Det gemensamma företaget Ecsel
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Ecsel för budgetåret 2019 [COM(2020)0288 - C9-0269/2020 - 2020/2189(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0108/2021),

Ansvarsfrihet 2019: EU:s allmänna budget – åttonde, nionde, tionde och elfte EUF
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för åttonde, nionde, tionde och elfte Europeiska utvecklingsfonden för budgetåret 2019 [COM(2020)0290 - C9-0270/2020 - 2020/2190(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0095/2021),

Betänkande om ansvarsfriheten för genomförandet av budgeten för EU:s byråer för budgetåret 2019: verksamhetsresultat, ekonomisk förvaltning och kontroll
Betänkande om ansvarsfriheten för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byråer för budgetåret 2019: verksamhetsresultat, ekonomisk förvaltning och kontroll [COM(2020)0288 - C9-0282/2020 - 2020/2194(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A9-0100/2021).

Omröstningen skulle pågå fram till kl. 21.10.

Omröstningen genomfördes.

Omröstningsresultaten skulle tillkännages nästa dag torsdagen den 29 april 2021 kl. 09.00 (punkt 2 i protokollet av den 29.4.2021).


17. Förbindelserna mellan EU och Indien (fortsättning på debatten)

Betänkande om Europaparlamentets rekommendation till rådet, kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om förbindelserna mellan EU och Indien [2021/2023(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Alviina Alametsä (A9-0124/2021)

(Första delen av debatten: punkt 15 i protokollet av den 28.4.2021)

Talare: David McAllister för PPE-gruppen, Katarina Barley för S&D-gruppen, Klemen Grošelj för Renew-gruppen, Thierry Mariani för ID-gruppen, Bert-Jan Ruissen för ECR-gruppen, Mick Wallace, för The Left-gruppen, Michael Gahler, Bernd Lange, Sandro Gozi, Lars Patrick Berg, Sandra Pereira, Paulo Rangel, Pedro Silva Pereira och Marco Campomenosi.

Talare: Ylva Johansson (ledamot av kommissionen) för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 16 i protokollet av den 28.4.2021 (ändringsförslag), punkt 12 i protokollet av den 20.4.2021 (slutomröstning).

Tillkännagivande av omröstningsresultaten: punkt 4 i protokollet av den 29.4.2021 (ändringsförslag), punkt 19 i protokollet av den 29.4.2021 (slutomröstning).

(Sammanträdet avbröts kl. 20.26.)


ORDFÖRANDESKAP: Heidi HAUTALA
Vice talman

18. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 20.45.


19. Åtgärder mot spridning av terrorisminnehåll online ***II (debatt)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder mot spridning av terrorisminnehåll online [14308/1/2020 - C9-0113/2021 - 2018/0331(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Patryk Jaki (A9-0133/2021)

Patryk Jaki redogjorde för andrabehandlingsrekommendationen.

Talare: Ylva Johansson (ledamot av kommissionen).

Talare: Javier Zarzalejos för PPE-gruppen, Marina Kaljurand för S&D-gruppen, Maite Pagazaurtundúa för Renew-gruppen, Nicolaus Fest för ID-gruppen, Marcel Kolaja för Verts/ALE-gruppen, Joachim Stanisław Brudziński för ECR-gruppen, Balázs Hidvéghi, grupplös, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Fabienne Keller, Gilles Lebreton, Gwendoline Delbos-Corfield, Mislav Kolakušić, Geoffroy Didier och Evin Incir.

ORDFÖRANDESKAP: Ewa KOPACZ
Vice talman

Talare: Moritz Körner, Maximilian Krah och Lukas Mandl.

Talare: Ylva Johansson.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Talmannen meddelade att det inte hade inkommit något förslag i enlighet med artiklarna 67 och 68 i arbetsordningen om avvisning eller ändring av rådets ståndpunkt vid första behandlingen (14308/1/2020 - C9-0113/2021 - 2018/0331(COD)).

Rådets ståndpunkt ansågs därför godkänd.

Den föreslagna rättsakten är därmed antagen (P9_TA(2021)0144).

(Bilaga ”Omröstningsresultat”, punkt 28)


20. Rättigheter och skyldigheter för tågresenärer ***II (debatt)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer (omarbetning) [12262/1/2020 - C9-0011/2021 - 2017/0237(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Bogusław Liberadzki (A9-0045/2021)

Bogusław Liberadzki redogjorde för andrabehandlingsrekommendationen.

Talare: Ylva Johansson (ledamot av kommissionen).

Talare: Sven Schulze för PPE-gruppen, Johan Danielsson för S&D-gruppen, José Ramón Bauzá Díaz för Renew-gruppen, Maximilian Krah för ID-gruppen, Ciarán Cuffe för Verts/ALE-gruppen, Tomasz Piotr Poręba för ECR-gruppen, João Ferreira, för The Left-gruppen, Mario Furore, grupplös, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Evelyne Gebhardt, Izaskun Bilbao Barandica, Alessandra Basso, Jakop G. Dalunde, Kosma Złotowski, Kateřina Konečná, Ádám Kósa, Seán Kelly, Isabel García Muñoz, Kim Van Sparrentak, Angel Dzhambazki, Dorien Rookmaker, Loucas Fourlas, Maria Grapini, Stelios Kympouropoulos, Petar Vitanov och Miriam Lexmann.

Talare: Ylva Johansson.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 19 i protokollet av den 29.4.2021 (ändringsförslag).

Tillkännagivande av omröstningsresultaten: punkt 10 i protokollet av den 29.4.2021 (ändringsförslag).


21. Europeisk barngaranti (debatt)

Fråga för muntligt besvarande O-000025/2021 från Lucia Ďuriš Nicholsonová, Eugen Tomac, Brando Benifei, Dragoş Pîslaru, Elena Lizzi, Katrin Langensiepen, Elżbieta Rafalska och Sandra Pereira, för utskottet för sysselsättning och sociala frågor, till rådet: En europeisk barngaranti (B9-0012/2021)

Fråga för muntligt besvarande O-000026/2021 från Lucia Ďuriš Nicholsonová, Eugen Tomac, Brando Benifei, Dragoş Pîslaru, Elena Lizzi, Katrin Langensiepen, Elżbieta Rafalska och Sandra Pereira, för utskottet för sysselsättning och sociala frågor, till kommissionen: En europeisk barngaranti (B9-0013/2021)

Lucia Ďuriš Nicholsonová utvecklade frågorna.

Ana Paula Zacarias (rådets tjänstgörande ordförande) och Nicolas Schmit (ledamot av kommissionen) besvarade frågorna.

Talare: Eugen Tomac för PPE-gruppen, Brando Benifei för S&D-gruppen, Sylvie Brunet för Renew-gruppen, Catherine Griset för ID-gruppen, Katrin Langensiepen för Verts/ALE-gruppen, Beata Szydło för ECR-gruppen, Sandra Pereira, för The Left-gruppen, Chiara Gemma, grupplös, Dennis Radtke, Agnes Jongerius, Atidzhe Alieva-Veli, Elżbieta Rafalska, Eugenia Rodríguez Palop, Loucas Fourlas, Heléne Fritzon, Margarita de la Pisa Carrión, Leila Chaibi, Cindy Franssen, Manuel Pizarro, Angel Dzhambazki, Gabriele Bischoff och Alicia Homs Ginel.

Talare: Nicolas Schmit och Ana Paula Zacarias.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 136.5 i arbetsordningen):

- Lucia Ďuriš Nicholsonová, för EMPL-utskottet, om den europeiska barngarantin (2021/2605(RSP)) (B9-0220/2021).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6 i protokollet av den 29.4.2021 (ändringsförslag), punkt 12 i protokollet av den 29.4.2021 (slutomröstning).

Tillkännagivande av omröstningsresultaten: punkt 10 i protokollet av den 29.4.2021 (ändringsförslag), punkt 19 i protokollet av den 29.4.2021 (slutomröstning).


22. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)

Nedanstående ledamöter eller politiska grupper hade, i enlighet med artikel 144 i arbetsordningen, begärt en debatt om följande resolutionsförslag:

I.   Covid-19-pandemin i Latinamerika (2021/2645(RSP))

- Miguel Urbán Crespo, för The Left-gruppen, om covid-19-pandemin i Latinamerika (B9-0238/2021),

- Željana Zovko, José Manuel Fernandes, Leopoldo López Gil, Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler, Gabriel Mato, Miriam Lexmann, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, Róża Thun und Hohenstein, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, David Lega, Romana Tomc, Tomáš Zdechovský, Peter Pollák, Christian Sagartz, Magdalena Adamowicz, Benoît Lutgen, Adam Jarubas, Janina Ochojska, Ivan Štefanec, Frances Fitzgerald, Lefteris Christoforou, Inese Vaidere, Paulo Rangel, Vangelis Meimarakis, Stanislav Polčák, Ioan-Rareş Bogdan, Loucas Fourlas, Jiří Pospíšil, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Vladimír Bilčík och Michaela Šojdrová, för PPE-gruppen, om covid-19-pandemin i Latinamerika (B9-0239/2021),

- Anna Cavazzini, Ignazio Corrao, Francisco Guerreiro, Yannick Jadot, Sara Matthieu, Hannah Neumann, Manuela Ripa, Michèle Rivasi, Mounir Satouri, Jordi Solé och Ernest Urtasun, för Verts/ALE-gruppen, om covid-19-pandemin i Latinamerika (B9-0240/2021),

- Marek Belka, Isabel Santos och Maria-Manuel Leitão-Marques, för S&D-gruppen, om covid-19-pandemin i Latinamerika (B9-0241/2021),

- Jordi Cañas, Dita Charanzová, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Javier Nart, Urmas Paet, Dragoș Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache och Hilde Vautmans, för Renew-gruppen, om covid-19-pandemin i Latinamerika (B9-0242/2021),

- Anna Fotyga, Karol Karski, Elżbieta Rafalska, Ryszard Czarnecki, Hermann Tertsch, Ryszard Antoni Legutko, Angel Dzhambazki, Assita Kanko, Carlo Fidanza, Elżbieta Kruk, Evžen Tošenovský, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Bogdan Rzońca, Joanna Kopcińska och Witold Jan Waszczykowski, för ECR-gruppen, om covid-19-pandemin i Latinamerika (B9-0243/2021).

II.   Bolivia och gripandet av den tidigare presidenten Jeanine Añez och andra ämbetsmän (2021/2646(RSP))

- Željana Zovko, Leopoldo López Gil, Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler, Gabriel Mato, Sara Skyttedal, Miriam Lexmann, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, Róża Thun und Hohenstein, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, David Lega, Romana Tomc, Tomáš Zdechovský, Peter Pollák, Christian Sagartz, OJanina Ochojska, Ivan Štefanec, Frances Fitzgerald, CLefteris Christoforou, Inese Vaidere, Paulo Rangel, Vangelis Meimarakis, Stanislav Polčák, Loucas Fourlas, Jiří Pospíšil, Antonio López-Istúriz White, Luděk Niedermayer, Eva Maydell, Vladimír Bilčík och Michaela Šojdrová, för PPE-gruppen, om Bolivia och gripandet av den tidigare presidenten Jeanine Añez och andra ämbetsmän (B9-0244/2021),

- Marisa Matias och Manu Pineda, för The Left-gruppen, om Bolivia och gripandet av den tidigare presidenten Jeanine Añez och andra ämbetsmän (B9-0245/2021),

- Jordi Solé, Mounir Satouri, Bronis Ropė, Hannah Neumann, Benoît Biteau och Francisco Guerreiro, för Verts/ALE-gruppen, om människorättssituationen i Bolivia och gripandet av den tidigare presidenten Jeanine Añez och andra ämbetsmän (B9-0246/2021),

- Marek Belka, Isabel Santos och Javi López, för S&D-gruppen, om Bolivia och gripandet av den tidigare presidenten Jeanine Añez och andra ämbetsmän (B9-0247/2021),

- José Ramón Bauzá Díaz, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Javier Nart, Urmas Paet, Dragoș Pîslaru, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache och Hilde Vautmans, för Renew-gruppen, om Bolivia och gripandet av den tidigare presidenten Jeanine Añez och andra ämbetsmän (B9-0248/2021),

- Anna Fotyga, Karol Karski, Elżbieta Kruk, Alexandr Vondra, Angel Dzhambazki, Ryszard Antoni Legutko, Hermann Tertsch, Ruža Tomašić, Joanna Kopcińska, Veronika Vrecionová, Raffaele Fitto, Jadwiga Wiśniewska, Evžen Tošenovský, Adam Bielan, Carlo Fidanza, Charlie Weimers, Bogdan Rzońca, Elżbieta Rafalska, Assita Kanko, Ryszard Czarnecki, Valdemar Tomaševski och Witold Jan Waszczykowski, för ECR-gruppen, om Bolivia och gripandet av den tidigare presidenten Jeanine Añez och andra ämbetsmän (B9-0249/2021).

III.   Pakistans blasfemilagar, särskilt fallet med Shagufta Kausar och Shafqat Emmanuel (2021/2647(RSP))

- Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Thierry Mariani, Harald Vilimsky, Gerolf Annemans och Filip De Man, för ID-gruppen, om Pakistans blasfemilagar, särskilt fallet med Shagufta Kausar och Shafqat Emmanuel (B9-0253/2021),

- Emmanuel Maurel, för The Left-gruppen, om Pakistans blasfemilagar, särskilt fallet med Shagufta Kausar och Shafqat Emmanuel (B9-0254/2021),

- Reinhard Bütikofer, Hannah Neumann, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao, Bronis Ropė, Yannick Jadot, Ernest Urtasun och Francisco Guerreiro, för Verts/ALE-gruppen, om Pakistans blasfemilagar, särskilt fallet med Shagufta Kausar och Shafqat Emmanuel (B9-0255/2021),

- Marek Belka, Isabel Santos och Evin Incir, för S&D-gruppen, om Pakistans blasfemilagar, särskilt fallet med Shagufta Kausar och Shafqat Emmanuel (B9-0256/2021),

- Ulrike Müller, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Urmas Paet, Dragoș Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache och Hilde Vautmans, för Renew-gruppen, om Pakistans blasfemilagar, särskilt fallet med Shagufta Kausar och Shafqat Emmanuel (B9-0257/2021),

- Željana Zovko, Peter van Dalen, Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler, Sandra Kalniete, György Hölvényi, Sara Skyttedal, Miriam Lexmann, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, Róża Thun und Hohenstein, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, David Lega, Romana Tomc, Tomáš Zdechovský, Peter Pollák, Christian Sagartz, Adam Jarubas, Janina Ochojska, Ivan Štefanec, Frances Fitzgerald, Lefteris Christoforou, Inese Vaidere, Paulo Rangel, Vangelis Meimarakis, Stanislav Polčák, Loucas Fourlas, Jiří Pospíšil, Antonio López-Istúriz White, Luděk Niedermayer, Eva Maydell, Vladimír Bilčík, Tom Vandenkendelaere och Michaela Šojdrová, för PPE-gruppen, om Pakistans blasfemilagar, särskilt fallet med Shagufta Kausar och Shafqat Emmanuel (B9-0258/2021),

- Anna Fotyga, Karol Karski, Charlie Weimers, Bert-Jan Ruissen, Elżbieta Kruk, Angel Dzhambazki, Ryszard Antoni Legutko, Jadwiga Wiśniewska, Adam Bielan, Assita Kanko, Raffaele Fitto, Evžen Tošenovský, Valdemar Tomaševski, Bogdan Rzońca, Ryszard Czarnecki, Witold Jan Waszczykowski och Carlo Fidanza, för ECR-gruppen, om Pakistans blasfemilagar, särskilt fallet med Shagufta Kausar och Shafqat Emmanuel (B9-0259/2021).

Talartiden fördelas i enlighet med artikel 171 i arbetsordningen.


23. Genomförandeåtgärder (artikel 112 i arbetsordningen)

Följande förslag till genomförandeåtgärder, som omfattas av det föreskrivande förfarandet med kontroll, hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna II, III och IV till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för cykloxydim, mepikvat, Metschnikowia fructicola stam NRRL Y-27328 och prohexadion i eller på vissa produkter (D063880/09 - 2021/2615(RPS) - tidsfrist: 24 maj 2021)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI,

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna III, V, VII och IX till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 vad gäller genotypning av positiva TSE-fall hos getter, åldersbestämning av får och getter, tillämpliga åtgärder i en besättning med atypisk skrapie och villkor för import av produkter från nötkreatur, får och getter (D069878/03 - 2021/2621(RPS) - tidsfrist: 1 juli 2021)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI,

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna II, III och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för kletodim, dazomet, hexytiazox, metam och setoxidim i eller på vissa produkter (D070117/04 - 2021/2629(RPS) - tidsfrist: 16 juni 2021)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI,

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för ametoktradin, bixafen, fenazakin, spinetoram, teflutrin och tienkarbazonmetyl i eller på vissa produkter (D070119/04 - 2021/2636(RPS) - tidsfrist: 21 juni 2021)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI,

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna II, III och IV till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för 24 epibrassinolid, lökextrakt Allium cepa L., cyflumetofen, fludioxonil, fluroxypyr, natrium-5-nitroguaiakolat, natrium-o-nitrofenolat och natrium-p-nitrofenolat i eller på vissa produkter (D071791/03 - 2021/2650(RPS) - tidsfrist: 22 juni 2021)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI,

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EG) nr 1881/2006 vad gäller gränsvärden för bly i vissa livsmedel (D071844/04 - 2021/2659(RPS) - tidsfrist: 23 juli 2021)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI,

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller användningen av polyoler i vissa energireducerade konfektyrvaror (D072048/03 - 2021/2631(RPS) - tidsfrist: 20 juni 2021)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI,

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 och av bilagan till kommissionens förordning (EU) nr 231/2012 vad gäller steviolglykosider (E 960) och rebaudiosid M framställt genom enzymmodifiering av steviolglykosider från Stevia (D072115/03 - 2021/2660(RPS) - tidsfrist: 22 juni 2021)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI.


24. Delegerade akter (artikel 111.2 i arbetsordningen)

Följande förslag till delegerade akter hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung (C(2021)00199 - 2021/2626(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 12 april 2021

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av förordning (EG) nr 1234/2008 om granskning av ändringar av villkoren för godkännande för försäljning av humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel (C(2021)01603 - 2021/2616(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 24 mars 2021

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/124 vad gäller bilagan till de bevarande- och tillämpningsföreskrifter som fastställts av Fiskeriorganisationen för Nordatlantens västra del (Nafo) (C(2021)01758 - 2021/2614(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 23 mars 2021

hänvisat till ansvarigt utskott: PECH

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) 2020/689 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller bestämmelser om övervakning, utrotningsprogram och sjukdomsfri status för vissa förtecknade sjukdomar och nya sjukdomar (C(2021)01784 - 2021/2613(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 23 mars 2021

hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI
rådgivande utskott: ENVI (artikel 57 i arbetsordningen)

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU vad gäller tekniska tillsynsstandarder som specificerar den metod som resolutionsmyndigheterna ska använda för att beräkna det krav som avses i artikel 104a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU och det kombinerade buffertkravet för resolutionsenheter på konsoliderad resolutionsgruppnivå, om resolutionsgruppen i sig inte omfattas av dessa krav enligt det direktivet (C(2021)01794 - 2021/2619(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 26 mars 2021

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerade förordningar (EU) nr 1003/2013 och (EU) 2019/360 vad gäller de årliga tillsynsavgifter som Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten tar ut av transaktionsregister för 2021 (C(2021)01874 - 2021/2617(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 24 mars 2021

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU vad gäller tekniska standarder för tillsyn som fastställer kriterier för att identifiera ledningsansvar och kontrollfunktioner, väsentliga affärsenheter och betydande inverkan på en berörd affärsenhets riskprofil och fastställer kriterier för att identifiera anställda eller kategorier av personal vars yrkesutövning har en inverkan på institutets riskprofil som är lika väsentlig som de anställda eller kategorier av personal som avses i artikel 92.3 i det direktivet (C(2021)01906 - 2021/2618(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 25 mars 2021

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1139 vad gäller uppdatering av hänvisningarna till bestämmelserna i Chicagokonventionen (C(2021)02102 - 2021/2623(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 7 april 2021

hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av förordning (EU) nr 748/2012 vad gäller uppdatering av hänvisningarna till miljöskyddskraven (C(2021)02104 - 2021/2624(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 7 april 2021

hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 vad gäller förlagan till det certifikat som intygar efterlevnaden av reglerna för ekologisk produktion (C(2021)02360 - 2021/2625(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 12 april 2021

hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 och bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 (C(2021)02486 - 2021/2628(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 15 april 2021

hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) 2016/127 vad gäller kraven avseende bekämpningsmedel i modersmjölksersättning och tillskottsnäring (C(2021)02525 - 2021/2634(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 16 april 2021

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) 2016/128 vad gäller kraven avseende bekämpningsmedel i livsmedel för speciella medicinska ändamål som har utvecklats för att tillgodose spädbarns och småbarns näringsbehov (C(2021)02527 - 2021/2635(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 16 april 2021

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/... om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2144 genom fastställande av närmare bestämmelser om installationshjälp för alkolås i motorfordon och om ändring av bilaga II till den förordningen (C(2021)02563 - 2021/2630(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 19 april 2021

hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO

- Kommissionens delegerade direktiv om ändring av delegerat direktiv (EU) 2017/593 vad gäller integrering av hållbarhetsfaktorer i produktstyrningskrav (C(2021)02612 - 2021/2638(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 21 april 2021

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) 2017/2358 och delegerad förordning (EU) 2017/2359 vad gäller integrering av hållbarhetsfaktorer, hållbarhetsrisker och hållbarhetspreferenser i produkttillsyns- och styrningskraven för försäkringsföretag och försäkringsdistributörer samt i uppföranderegler och investeringsrådgivning för försäkringsbaserade investeringsprodukter (C(2021)02614 - 2021/2639(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 21 april 2021

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) nr 231/2013 vad gäller hållbarhetsrisker och hållbarhetsfaktorer som ska beaktas av förvaltare av alternativa investeringsfonder (C(2021)02615 - 2021/2648(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 21 april 2021

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON
rådgivande utskott: JURI (artikel 57 i arbetsordningen)

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) 2017/565 vad gäller integrering av hållbarhetsfaktorer, hållbarhetsrisker och hållbarhetspreferenser i vissa organisatoriska krav och villkor för verksamheten för värdepappersföretag (C(2021)02616 - 2021/2651(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 21 april 2021

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade direktiv om ändring av direktiv 2010/43/EU vad gäller hållbarhetsrisker och hållbarhetsfaktorer som ska beaktas för företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) (C(2021)02617 - 2021/2637(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 21 april 2021

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delgerade förordning om rättelse av delegerad förordning (EU) 2017/565 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU vad gäller organisatoriska krav och villkor för verksamheten i värdepappersföretag, och definitioner för tillämpning av det direktivet (C(2021)02618 - 2021/2652(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 21 april 2021

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/787 vad gäller märkningsbestämmelser för blends (C(2021)02621 - 2021/2640(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 21 april 2021

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) 2015/35 vad gäller integrering av hållbarhetsrisker i försäkrings- och återförsäkringsföretags företagsstyrning (C(2021)02628 - 2021/2649(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 21 april 2021

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/523 genom fastställande av investeringsriktlinjer för InvestEU-fonden (C(2021)02633 - 2021/2627(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 14 april 2021

hänvisat till ansvarigt utskott: BUDG, ECON
rådgivande utskott: ENVI (artikel 57 i arbetsordningen), ITRE (artikel 57 i arbetsordningen), TRAN (artikel 57 i arbetsordningen)

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2144 genom fastställande av närmare bestämmelser om särskilda provningsförfaranden och tekniska krav för typgodkännande av motorfordon när det gäller system för varning med avseende på förartrötthet och förarens uppmärksamhet och om ändring av bilaga II till den förordningen (C(2021)02639 - 2021/2661(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 23 april 2021

hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU vad gäller tekniska tillsynsstandarder för fastställande av avtalsvillkor om erkännande av befogenhet att medge anstånd (C(2021)02656 - 2021/2655(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 22 april 2021

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) 2019/624 vad gäller utfärdande av intyg vid slakt på den jordbruksanläggning som djuren kommer från (C(2021)02703 - 2021/2663(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 26 april 2021

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: AGRI (artikel 57 i arbetsordningen)


25. Inkomna dokument

Följande dokument hade inkommit:

- Förslag till anslagsöverföring DEC 03/2021 - Avsnitt III – Kommissionen (N9-0006/2021 - C9-0122/2021 - 2021/2027(GBD))
hänvisat till ansvarigt utskott: BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 05/2021 - Avsnitt III – Kommissionen (N9-0007/2021 - C9-0123/2021 - 2021/2028(GBD))
hänvisat till ansvarigt utskott: BUDG

- Begäran om anslagsöverförning nr1/2021 – Avsnitt VIII – Europeiska ombudsmannen (N9-0008/2021 - C9-0125/2021 - 2021/2029(GBD))
hänvisat till ansvarigt utskott: BUDG

- Förslag till anslagsöverföring INF 2/2021 - Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (N9-0009/2021 - C9-0126/2021 - 2021/2031(GBD))
hänvisat till ansvarigt utskott: BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 04/2021 - Avsnitt III – Kommissionen (N9-0010/2021 - C9-0128/2021 - 2021/2032(GBD))
hänvisat till ansvarigt utskott: BUDG

- Förslag till anslagsöverföring INF 1/2021 - SEAE (N9-0011/2021 - C9-0129/2021 - 2021/2033(GBD))
hänvisat till ansvarigt utskott: BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 06/2021 – avsnitt III – kommissionen (N9-0012/2021 - C9-0157/2021 - 2021/2044(GBD))
hänvisat till ansvarigt utskott: BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 07/2021 – avsnitt III – kommissionen (N9-0013/2021 - C9-0158/2021 - 2021/2045(GBD))
hänvisat till ansvarigt utskott: BUDG


26. Anslagsöverföringar och budgetbeslut

Budgetutskottet hade i enlighet med artikel 29.1 i budgetförordningen beslutat att godkänna anslagsöverföringarna INF 1/2021 – Avsnitt X – Europeiska utrikestjänsten och INF 2/2021 – Avsnitt VI – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén.

Budgetutskottet hade i enlighet med artikel 29 i budgetförordningen beslutat att godkänna anslagsöverföring nr 1/2021 – Avsnitt VIII – Europeiska ombudsmannen.

Budgetutskottet hade i enlighet med artikel 31.1 i budgetförordningen beslutat att godkänna anslagsöverföringarna DEC 01/2021, DEC 03/2021 och DEC 05/2021 från kommissionen – Avsnitt III – kommissionen.


27. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 194 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Undantagsvis accepteras skriftliga röstförklaringar på högst 400 ord.


28. Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns i dokumentet ”Resultat av omröstningar med namnupprop”, som bifogas sammanträdesprotokollet och finns på parlamentets webbplats. De anges endast i informationssyfte och påverkar inte det omröstningsresultat som tillkännagivits i kammaren.

Dokumentet uppdateras regelbundet under högst två veckor efter sammanträdesperioden.

Därefter slutförs förteckningen över rättelser och avsiktsförklaringar för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


29. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 690.962/OJJE).


30. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 23.44.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Arvanitis Konstantinos, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Blaga Vasile, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogovič Franc, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Clune Deirdre, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalunde Jakop G., Daly Clare, D'Amato Rosa, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, De Man Filip, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Didier Geoffroy, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Engerer Cyrus, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Flego Valter, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gahler Michael, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hayer Valérie, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hoogeveen Michiel, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Huhtasaari Laura, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jamet France, Jongerius Agnes, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Juvin Herve, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lalucq Aurore, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lutgen Benoît, McAllister David, MacManus Chris, Madison Jaak, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Markey Colm, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Matthieu Sara, Maurel Emmanuel, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mituța Alin, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Noichl Maria, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadimoulis Dimitrios, Pedicini Piernicola, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, de la Pisa Carrión Margarita, Pizarro Manuel, Polčák Stanislav, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radtke Dennis, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivière Jérôme, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sippel Birgit, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Tax Vera, Terheş Cristian, Terras Riho, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Toom Yana, Torvalds Nils, Tóth Edina, Tovaglieri Isabella, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vedrenne Marie-Pierre, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Voss Axel, Vuolo Lucia, Vázquez Lázara Adrián, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiesner Emma, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Befriade från närvaro:

Beňová Monika, Berlusconi Silvio, Joveva Irena, Kokalari Arba, Maydell Eva, Skyttedal Sara

På grund av covid-19-pandemin hade det inrättats ett system för distansomröstning (se presidiets beslut av den 20 mars 2020 om komplettering av presidiets beslut av den 3 maj 2004 om anvisningar för omröstningar). Namnen på de ledamöter som deltog i omröstningen finns i sammanträdesprotokollets bilaga ”Resultat av omröstningar med namnupprop” på parlamentets webbplats.

Senaste uppdatering: 2 februari 2022Rättsligt meddelande - Integritetspolicy