Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 22k
Πέμπτη 29 Απριλίου 2021 - Βρυξέλλες

6. Πρώτη ψηφοφορία
CRE

Το Σώμα προβαίνει σε φηφοφορία επί των τροπολογιών που αφορούν:

Πανδημία COVID-19 στη Λατινική Αμερική
Κοινή πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 144 παράγραφος 5 και το άρθρο 132 παράγραφος 4 του Κανονισμού, και αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος B9-0239/2021, B9-0240/2021, B9-0241/2021, B9-0242/2021 και B9-0243/2021, από τους Željana Zovko, José Manuel Fernandes, Leopoldo López Gil, Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler, Gabriel Mato, Miriam Lexmann, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, Róża Thun und Hohenstein, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, David Lega, Romana Tomc, Tomáš Zdechovský, Peter Pollák, Christian Sagartz, Magdalena Adamowicz, Benoît Lutgen, Adam Jarubas, Janina Ochojska, Frances Fitzgerald, Λευτέρη Χριστοφόρου, Inese Vaidere, Paulo Rangel, Βαγγέλη Μεϊμαράκη, Stanislav Polčák, Ioan-Rareş Bogdan, Λουκά Φουρλά, Jiří Pospíšil, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Michaela Šojdrová και Vladimír Bilčík, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Marek Belka, Isabel Santos και Maria-Manuel Leitão-Marques, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jordi Cañas, Dita Charanzová, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Vlad Gheorghe, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Moritz Körner, Javier Nart, Urmas Paet, Dragoș Pîslaru, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță και Ramona Strugariu, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Hannah Neumann, Anna Cavazzini, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Veronika Vrecionová, Raffaele Fitto, Joanna Kopcińska, Karol Karski, Elżbieta Kruk, Adam Bielan, Witold Jan Waszczykowski, Assita Kanko, Ruža Tomašić, Anna Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Elżbieta Rafalska, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Angel Dzhambazki, Valdemar Tomaševski, Hermann Tertsch και Carlo Fidanza, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, και Fabio Massimo Castaldo, σχετικά με την πανδημία COVID-19 στη Λατινική Αμερική (2021/2645(RSP)) (RC-B9-0239/2021

Βολιβία και η σύλληψη της τέως προέδρου Jeanine Añez και άλλων αξιωματούχων
Κοινή πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 144 παράγραφος 5 και το άρθρο 132 παράγραφος 4 του Κανονισμού, και αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος B9-0244/2021, B9-0248/2021 και B9-0249/2021, από τους Željana Zovko, Leopoldo López Gil, Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler, Sara Skyttedal, Miriam Lexmann, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, Róża Thun und Hohenstein, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, David Lega, Romana Tomc, Tomáš Zdechovský, Peter Pollák, Christian Sagartz, Janina Ochojska, Ivan Štefanec, Frances Fitzgerald, Λευτέρη Χριστοφόρου, Inese Vaidere, Paulo Rangel, Βαγγέλη Μεϊμαράκη, Stanislav Polčák, Λουκά Φουρλά, Jiří Pospíšil, Antonio López-Istúriz White, Luděk Niedermayer, Eva Maydell, Michaela Šojdrová, Vladimír Bilčík και Gabriel Mato, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, José Ramón Bauzá Díaz, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Vlad Gheorghe, Svenja Hahn, Moritz Körner, Javier Nart, Dragoș Pîslaru, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu και Urmas Paet, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Anna Fotyga, Karol Karski, Joanna Kopcińska, Elżbieta Kruk, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Adam Bielan, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Elżbieta Rafalska, Raffaele Fitto, Jadwiga Wiśniewska, Angel Dzhambazki, Valdemar Tomaševski, Hermann Tertsch και Carlo Fidanza, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τη Βολιβία και τη σύλληψη της τέως προέδρου Jeanine Añez και άλλων αξιωματούχων (2021/2646(RSP)) (RC-B9-0244/2021

Νόμοι περί βλασφημίας στο Πακιστάν, και ιδίως η υπόθεση των Shagufta Kausar και Shafqat Emmanuel
Κοινή πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 144 παράγραφος 5 και το άρθρο 132 παράγραφος 4 του Κανονισμού, και αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος B9-0254/2021, B9-0255/2021, B9-0256/2021, B9-0257/2021, B9-0258/2021 και B9-0259/2021, από τους Željana Zovko, Peter van Dalen, Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler, Sandra Kalniete, György Hölvényi, Sara Skyttedal, Miriam Lexmann, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, Róża Thun und Hohenstein, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, David Lega, Romana Tomc, Tomáš Zdechovský, Peter Pollák, Christian Sagartz, Adam Jarubas, Janina Ochojska, Frances Fitzgerald, Λευτέρη Χριστοφόρου, Inese Vaidere, Paulo Rangel, Βαγγέλη Μεϊμαράκη, Stanislav Polčák, Λουκά Φουρλά, Jiří Pospíšil, Antonio López-Istúriz White, Luděk Niedermayer, Eva Maydell, Michaela Šojdrová, Vladimír Bilčík, Tom Vandenkendelaere και Ivan Štefanec, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Marek Belka, Isabel Santos και Evin Incir, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ulrike Müller, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Dragoș Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans και Urmas Paet, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Reinhard Bütikofer και Hannah Neumann, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Anna Fotyga, Karol Karski, Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska, Elżbieta Kruk, Assita Kanko, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Tomasz Piotr Poręba, Elżbieta Rafalska, Veronika Vrecionová, Bert-Jan Ruissen, Nicola Procaccini, Witold Jan Waszczykowski, Adam Bielan, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Carlo Fidanza και Valdemar Tomaševski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, και Emmanuel Maurel, εξ ονόματος της Ομάδας the Left, σχετικά με του νόμους περί βλασφημίας στο Πακιστάν, και ιδίως την υπόθεση των Shagufta Kausar και Shafqat Emmanuel (2021/2647(RSP)) (RC-B9-0254/2021

Κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2022
Έκθεση σχετικά με την κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών για το οικονομικό έτος 2022 - Τμήμα Ι - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο [2020/2264(BUI)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Damian Boeselager (A9-0145/2021

Ρωσία, η υπόθεση του Alexei Navalny, στρατιωτική κλιμάκωση στα σύνορα της Ουκρανίας και ρωσική επίθεση στην Τσεχική Δημοκρατία
Κοινή πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού, και αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος B9-0236/2021, B9-0237/2021, B9-0250/2021, B9-0251/2021 και B9-0252/2021, από τους Michael Gahler, Željana Zovko, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete, Isabel Wiseler-Lima, Andrzej Halicki, Antonio López-Istúriz White, Miriam Lexmann, David Lega, Rasa Juknevičienė, Jerzy Buzek, Riho Terras, Arba Kokalari, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Vladimír Bilčík, Traian Băsescu, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Eugen Tomac και Michaela Šojdrová, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Marek Belka, Włodzimierz Cimoszewicz, Tonino Picula, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Moritz Körner, Dragoș Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu και Dragoş Tudorache, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Sergey Lagodinsky, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Anna Fotyga, Veronika Vrecionová, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska, Witold Jan Waszczykowski, Elżbieta Rafalska, Hermann Tertsch, Charlie Weimers, Jan Zahradil, Jacek Saryusz-Wolski, Zdzisław Krasnodębski, Adam Bielan, Elżbieta Kruk και Zbigniew Kuźmiuk, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τη Ρωσία, την υπόθεση του Alexei Navalny, τη στρατιωτική κλιμάκωση στα σύνορα της Ουκρανίας και τη ρωσική επίθεση στην Τσεχική Δημοκρατία (2021/2642(RSP)) (RC-B9-0236/2021

5η επέτειος της ειρηνευτικής συμφωνίας στην Κολομβία
Κοινή πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού, και αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος B9-0227/2021, B9-0229/2021, B9-0230/2021 και B9-0231/2021, από τους Leopoldo López Gil, Sandra Kalniete, Esteban González Pons, Michael Gahler, Željana Zovko, Isabel Wiseler-Lima, Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Juan Ignacio Zoido Álvarez, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Javi López, Marek Belka, Maria-Manuel Leitão-Marques και Ibán García Del Blanco, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Dragoș Pîslaru, María Soraya Rodríguez Ramos, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Dragoş Tudorache και Hilde Vautmans, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Jordi Solé, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, και Fabio Massimo Castaldo, σχετικά με την 5η επέτειο της ειρηνευτικής συμφωνίας στην Κολομβία (2021/2643(RSP)) (RC-B9-0227/2021

Ευρωπαϊκή εγγύηση για τα παιδιά
Πρόταση ψηφίσματος B9-0220/2021·

Προσβασιμότητα και οικονομική προσιτότητα των διαγνωστικών ελέγχων Covid
Πρόταση ψηφίσματος B9-0234/2021/rev·

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των επιβατών σιδηροδρομικών γραμμών ***II
Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επιβατών σιδηροδρομικών γραμμών (αναδιατύπωση) [12262/1/2020 - C9-0011/2021 - 2017/0237(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Bogusław Liberadzki (A9-0045/2021

Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας ***II
Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση εν όψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1092 [06748/1/2020 - C9-0112/2021 - 2018/0254(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Zdzisław Krasnodębski (A9-0120/2021).

Η ψηφοφορία θα διαρκέσει μέχρι τις 11.00.

Διεξάγεται η ψηφοφορία.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας θα ανακοινωθούν στις 13.00 (σημείο 10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.4.2021)

Τελευταία ενημέρωση: 21 Σεπτεμβρίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου