Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 19k
Štvrtok, 29. apríla 2021 - Brusel

6. Prvé hlasovanie
CRE

Parlament hlasuje o pozmeňujúcich návrhoch:

Pandemická situácia v súvislosti s ochorením COVID-19 v Latinskej Amerike
Návrh spoločného uznesenia predložený v súlade s článkom 144 ods. 5 a článkom 132 ods. 4 rokovacieho poriadku, ktorým sa nahrádzajú návrhy uznesenia B9-0239/2021, B9-0240/2021, B9-0241/2021, B9-0242/2021 a B9-0243/2021, ktorý predkladajú Željana Zovko, José Manuel Fernandes, Leopoldo López Gil, Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler, Gabriel Mato, Miriam Lexmann, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, Róża Thun und Hohenstein, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, David Lega, Romana Tomc, Tomáš Zdechovský, Peter Pollák, Christian Sagartz, Magdalena Adamowicz, Benoît Lutgen, Adam Jarubas, Janina Ochojska, Frances Fitzgerald, Lefteris Christoforou, Inese Vaidere, Paulo Rangel, Vangelis Meimarakis, Stanislav Polčák, Ioan-Rareş Bogdan, Loucas Fourlas, Jiří Pospíšil, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Michaela Šojdrová a Vladimír Bilčík, v mene skupiny PPE, Marek Belka, Isabel Santos a Maria-Manuel Leitão-Marques, v mene skupiny S&D, Jordi Cañas, Dita Charanzová, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Vlad Gheorghe, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Moritz Körner, Javier Nart, Urmas Paet, Dragoș Pîslaru, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță a Ramona Strugariu, v mene skupiny Renew, Hannah Neumann, Anna Cavazzini, v mene skupiny Verts/ALE, Veronika Vrecionová, Raffaele Fitto, Joanna Kopcińska, Karol Karski, Elżbieta Kruk, Adam Bielan, Witold Jan Waszczykowski, Assita Kanko, Ruža Tomašić, Anna Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Elżbieta Rafalska, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Angel Dzhambazki, Valdemar Tomaševski, Hermann Tertsch a Carlo Fidanza, v mene skupiny ECR, a Fabio Massimo Castaldo, o pandemickej situácii v súvislosti s ochorením COVID-19 v Latinskej Amerike (2021/2645(RSP)) (RC-B9-0239/2021);

Bolívia a zatknutie bývalej prezidentky Jeanine Añezovej a ďalších činiteľov
Návrh spoločného uznesenia predložený v súlade s článkom 144 ods. 5 a článkom 132 ods. 4 rokovacieho poriadku, ktorým sa nahrádzajú návrhy uznesenia B9-0244/2021, B9-0248/2021 a B9-0249/2021, ktorý predkladajú Željana Zovko, Leopoldo López Gil, Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler, Sara Skyttedal, Miriam Lexmann, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, Róża Thun und Hohenstein, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, David Lega, Romana Tomc, Tomáš Zdechovský, Peter Pollák, Christian Sagartz, Janina Ochojska, Ivan Štefanec, Frances Fitzgerald, Lefteris Christoforou, Inese Vaidere, Paulo Rangel, Vangelis Meimarakis, Stanislav Polčák, Loucas Fourlas, Jiří Pospíšil, Antonio López-Istúriz White, Luděk Niedermayer, Eva Maydell, Michaela Šojdrová, Vladimír Bilčík a Gabriel Mato, v mene skupiny PPE, José Ramón Bauzá Díaz, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Vlad Gheorghe, Svenja Hahn, Moritz Körner, Javier Nart, Dragoș Pîslaru, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu a Urmas Paet, v mene skupiny Renew, Anna Fotyga, Karol Karski, Joanna Kopcińska, Elżbieta Kruk, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Adam Bielan, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Elżbieta Rafalska, Raffaele Fitto, Jadwiga Wiśniewska, Angel Dzhambazki, Valdemar Tomaševski, Hermann Tertsch a Carlo Fidanza, v mene skupiny ECR, o Bolívii a zatknutí bývalej prezidentky Jeanine Añezovej a ďalších činiteľov (2021/2646(RSP)) (RC-B9-0244/2021);

Pakistanský zákon o rúhaní, najmä prípad Šagufty Kausarovej a Šafkata Emmanuela
Návrh spoločného uznesenia predložený v súlade s článkom 144 ods. 5 a článkom 132 ods. 4 rokovacieho poriadku, ktorým sa nahrádzajú návrhy uznesenia B9-0254/2021, B9-0255/2021, B9-0256/2021, B9-0257/2021, B9-0258/2021 a B9-0259/2021, ktorý predkladajú Željana Zovko, Peter van Dalen, Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler, Sandra Kalniete, György Hölvényi, Sara Skyttedal, Miriam Lexmann, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, Róża Thun und Hohenstein, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, David Lega, Romana Tomc, Tomáš Zdechovský, Peter Pollák, Christian Sagartz, Adam Jarubas, Janina Ochojska, Frances Fitzgerald, Lefteris Christoforou, Inese Vaidere, Paulo Rangel, Vangelis Meimarakis, Stanislav Polčák, Loucas Fourlas, Jiří Pospíšil, Antonio López-Istúriz White, Luděk Niedermayer, Eva Maydell, Michaela Šojdrová, Vladimír Bilčík, Tom Vandenkendelaere a Ivan Štefanec, v mene skupiny PPE, Marek Belka, Isabel Santos a Evin Incir, v mene skupiny S&D, Ulrike Müller, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Dragoș Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans a Urmas Paet, v mene skupiny Renew, Reinhard Bütikofer a Hannah Neumann, v mene skupiny Verts/ALE, Anna Fotyga, Karol Karski, Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska, Elżbieta Kruk, Assita Kanko, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Tomasz Piotr Poręba, Elżbieta Rafalska, Veronika Vrecionová, Bert-Jan Ruissen, Nicola Procaccini, Witold Jan Waszczykowski, Adam Bielan, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Carlo Fidanza a Valdemar Tomaševski, v mene skupiny ECR, a Emmanuel Maurel, v mene skupiny The Left, o pakistanskom zákone o rúhaní, najmä prípade Šagufty Kausarovej a Šafkata Emmanuela (2021/2647(RSP)) (RC-B9-0254/2021);

Odhady príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2022 – Európsky parlament
Správa o odhadoch príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2020 – Oddiel I – Európsky parlament [2020/2264(BUI)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: Damian Boeselager (A9-0145/2021);

Rusko, prípad Alexeja Navaľného, koncentrácia vojenských síl na ukrajinských hraniciach a ruský útok v Českej republike
Návrh spoločného uznesenia predložený v súlade s článkom 132 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku, ktorým sa nahrádzajú návrhy uznesenia B9-0236/2021, B9-0237/2021, B9-0250/2021, B9-0251/2021 a B9-0252/2021, ktorý predkladajú Michael Gahler, Željana Zovko, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete, Isabel Wiseler-Lima, Andrzej Halicki, Antonio López-Istúriz White, Miriam Lexmann, David Lega, Rasa Juknevičienė, Jerzy Buzek, Riho Terras, Arba Kokalari, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Vladimír Bilčík, Traian Băsescu, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Eugen Tomac a Michaela Šojdrová, v mene skupiny PPE, Marek Belka, Włodzimierz Cimoszewicz, Tonino Picula, v mene skupiny S&D, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Moritz Körner, Dragoș Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu a Dragoş Tudorache, v mene skupiny Renew, Sergey Lagodinsky, v mene skupiny Verts/ALE, Anna Fotyga, Veronika Vrecionová, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska, Witold Jan Waszczykowski, Elżbieta Rafalska, Hermann Tertsch, Charlie Weimers, Jan Zahradil, Jacek Saryusz-Wolski, Zdzisław Krasnodębski, Adam Bielan, Elżbieta Kruk a Zbigniew Kuźmiuk, v mene skupiny ECR, o Rusku, prípade Alexeja Navaľného, koncentrácii vojenských síl na ukrajinských hraniciach a ruskom útoku v Českej republike (2021/2642(RSP)) (RC-B9-0236/2021);

Piate výročie mierovej dohody v Kolumbii
Návrh spoločného uznesenia predložený v súlade s článkom 132 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku, ktorým sa nahrádzajú návrhy uznesenia B9-0227/2021, B9-0229/2021, B9-0230/2021 a B9-0231/2021, ktorý predkladajú Leopoldo López Gil, Sandra Kalniete, Esteban González Pons, Michael Gahler, Željana Zovko, Isabel Wiseler-Lima, Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Juan Ignacio Zoido Álvarez, v mene skupiny PPE, Javi López, Marek Belka, Maria-Manuel Leitão-Marques a Ibán García Del Blanco, v mene skupiny S&D, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Dragoș Pîslaru, María Soraya Rodríguez Ramos, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Dragoş Tudorache a Hilde Vautmans, v mene skupiny Renew, Jordi Solé, v mene skupiny Verts/ALE, a Fabio Massimo Castaldo, o piatom výročí mierovej dohody v Kolumbii (2021/2643(RSP)) (RC-B9-0227/2021);

Európska záruka pre deti
Návrh uznesenia B9-0220/2021;

Prístup k testom na COVID-19 a ich cenová dostupnosť
Návrh uznesenia B9-0234/2021/rev;

Práva a povinnosti cestujúcich v železničnej preprave ***II
Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave (prepracované znenie) [12262/1/2020 - C9-0011/2021 - 2017/0237(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Bogusław Liberadzki (A9-0045/2021);

Európsky obranný fond ***II
Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európsky obranný fond a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) 2018/1092 [06748/1/2020 - C9-0112/2021 - 2018/0254(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Zdzisław Krasnodębski (A9-0120/2021).

Hlasovať je možné do 11.00 h.

Hlasovanie sa začalo.

Výsledky hlasovania budú oznámené: 13.00 h (bod 10 zápisnice zo dňa 29.4.2021)

Posledná úprava: 21. septembra 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia