Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 84k
Πέμπτη 29 Απριλίου 2021 - Βρυξέλλες

12. Δεύτερη ψηφοφορία
CRE

Το Σώμα προβαίνει σε μία και μοναδική ψηφοφορία επί των ακόλουθων εγγράφων:

Διοικητική συνεργασία στον τομέα των ειδικών φόρων κατανάλωσης, όσον αφορά το περιεχόμενο των ηλεκτρονικών μητρώων *
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 389/2012 για την διοικητική συνεργασία στον τομέα των ειδικών φόρων κατανάλωσης, όσον αφορά το περιεχόμενο των ηλεκτρονικών μητρώων [COM(2021)0028 - C9-0016/2021 - 2021/0015(CNS)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγήτρια: Irene Tinagli (A9-0121/2021).

Το Σώμα προβαίνει στην τελική ψηφοφορία επί των ακόλουθων εγγράφων:

Πανδημία COVID-19 στη Λατινική Αμερική
Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0239/2021·

Βολιβία και η σύλληψη της τέως προέδρου Jeanine Añez και άλλων αξιωματούχων
Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0244/2021·

Νόμοι περί βλασφημίας στο Πακιστάν, και ιδίως η υπόθεση των Shagufta Kausar και Shafqat Emmanuel
Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0254/2021·

Κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2022
Έκθεση σχετικά με την κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών για το οικονομικό έτος 2022 - Τμήμα Ι - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο [2020/2264(BUI)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Damian Boeselager (A9-0145/2021

Ρωσία, η υπόθεση του Alexei Navalny, στρατιωτική κλιμάκωση στα σύνορα της Ουκρανίας και ρωσική επίθεση στην Τσεχική Δημοκρατία
Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0236/2021·

5η επέτειος της ειρηνευτικής συμφωνίας στην Κολομβία
Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0237/2021·

Ευρωπαϊκή εγγύηση για τα παιδιά
Πρόταση ψηφίσματος B9-0220/2021·

Προσβασιμότητα και οικονομική προσιτότητα των διαγνωστικών ελέγχων Covid
Πρόταση ψηφίσματος B9-0234/2021/rev·

Σχέσεις ΕΕ-Ινδίας
Έκθεση σχετικά με σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας όσον αφορά τις σχέσεις ΕΕ-Ινδίας [2021/2023(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Alviina Alametsä (A9-0124/2021

Το Σώμα προβαίνει στις τελικές ψηφοφορίες επί των προτάσεων ψηφίσματος σχετικά με την απαλλαγή:

Απαλλαγή 2019: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019, τμήμα ΙΙΙ – Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί [COM(2020)0288 - C9-0220/2020 - 2020/2140(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Joachim Kuhs (A9-0117/2021

Απαλλαγή 2019: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019, τμήμα I – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο [COM(2020)0288 - C9-0221/2020 - 2020/2141(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A9-0044/2021

Απαλλαγή 2019: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019, τμήμα II – Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο [COM(2020)0288 - C9-0222/2020 - 2020/2142(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Pascal Durand (A9-0056/2021)·

Απαλλαγή 2019: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019, τμήμα IV – Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης [COM(2020)0288 - C9-0223/2020 - 2020/2143(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγήτρια: Ramona Strugariu (A9-0064/2021)·

Απαλλαγή 2019: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ελεγκτικό Συνέδριο
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019, τμήμα V – Ελεγκτικό Συνέδριο [COM(2020)0288 - C9-0224/2020 - 2020/2144(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγήτρια: Martina Dlabajová (A9-0059/2021)·

Απαλλαγή 2019: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019, τμήμα VI – Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή [COM(2020)0288 - C9-0225/2020 - 2020/2145(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Olivier Chastel (A9-0057/2021)·

Απαλλαγή 2019: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Επιτροπή των Περιφερειών
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019, τμήμα VII – Επιτροπή των Περιφερειών [COM(2020)0288 - C9-0226/2020 - 2020/2146(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Alin Mituța (A9-0055/2021)·

Απαλλαγή 2019: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019, τμήμα VIII – Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής [COM(2020)0288 - C9-0227/2020 - 2020/2147(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Olivier Chastel (A9-0065/2021)·

Απαλλαγή 2019: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019, τμήμα IX – Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων [COM(2020)0288 - C9-0228/2020 - 2020/2148(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Alin Mituța (A9-0067/2021)·

Απαλλαγή 2019: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019, τμήμα X – Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης [COM(2020)0288 - C9-0229/2020 - 2020/2149(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Alin Mituța (A9-0063/2021)·

Απαλλαγή 2019: Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) (πριν τις 20 Φεβρουαρίου 2019: Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης) για το οικονομικό έτος 2019 [COM(2020)0288 - C9-0230/2020 - 2020/2150(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0069/2021)·

Απαλλαγή 2019: Ευρωπαϊκό 'Ιδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound) (πριν τις 20 Φεβρουαρίου 2019: Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας) για το οικονομικό έτος 2019 [COM(2020)0288 - C9-0231/2020 - 2020/2151(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0094/2021)·

Απαλλαγή 2019: Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019 [COM(2020)0288 - C9-0232/2020 - 2020/2152(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0086/2021)·

Απαλλαγή 2019: Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2019 [COM(2020)0288 - C9-0233/2020 - 2020/2153(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A9-0087/2021)·

Απαλλαγή 2019: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το οικονομικό έτος 2019 [COM(2020)0288 - C9-0234/2020 - 2020/2154(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A9-0080/2021)·

Απαλλαγή 2019: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) (πριν από τις 20 Φεβρουαρίου 2019: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία) για το οικονομικό έτος 2019 [COM(2020)0288 - C9-0235/2020 - 2020/2155(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0090/2021)·

Απαλλαγή 2019: Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης
Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019 [COM(2020)0288 - C9-0236/2020 - 2020/2156(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0084/2021)·

Απαλλαγή 2019: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για το οικονομικό έτος 2019 [COM(2020)0288 - C9-0237/2020 - 2020/2157(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A9-0073/2021)·

Απαλλαγή 2019: Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Ποινικής Δικαιοσύνης (Eurojust)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Ποινικής Δικαιοσύνης (Eurojust) (πριν από τις 12 Δεκεμβρίου 2019: Eurojust) για το οικονομικό έτος 2019 [COM(2020)0288 - C9-0238/2020 - 2020/2158(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A9-0101/2021)·

Απαλλαγή 2019: Ευρωπαϊκό 'Ιδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2019 [COM(2020)0288 - C9-0239/2020 - 2020/2159(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A9-0089/2021)·

Απαλλαγή 2019: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2019 [COM(2020)0288 - C9-0240/2020 - 2020/2160(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A9-0099/2021)·

Απαλλαγή 2019: Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2019 [COM(2020)0288 - C9-0241/2020 - 2020/2161(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0070/2021)·

Απαλλαγή 2019: Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2019 [COM(2020)0288 - C9-0242/2020 - 2020/2162(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A9-0097/2021)·

Απαλλαγή 2019: Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για το οικονομικό έτος 2019 [COM(2020)0288 - C9-0243/2020 - 2020/2163(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A9-0104/2021)·

Απαλλαγή 2019: Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κυβερνοασφάλεια (ENISA)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του ENISA (Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κυβερνοασφάλεια) (πριν από την 27η Ιουνίου 2019: Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA)) για το οικονομικό έτος 2019 [COM(2020)0288 - C9-0244/2020 - 2020/2164(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A9-0085/2021

Απαλλαγή 2019: Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ERA) για το οικονομικό έτος 2019 [COM(2020)0288 - C9-0245/2020 - 2020/2165(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A9-0077/2021

Απαλλαγή 2019: Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (ΕΑΑ)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (ΕΑΑ) για το οικονομικό έτος 2019 [COM(2020)0288 - C9-0246/2020 - 2020/2166(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0071/2021

Απαλλαγή 2019: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής για το οικονομικό έτος 2019 [COM(2020)0288 - C9-0247/2020 - 2020/2167(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A9-0081/2021

Απαλλαγή 2019: Οργανισμός του Ευρωπαϊκού GNSS
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού του Ευρωπαϊκού GNSS για το οικονομικό έτος 2019 [COM(2020)0288 - C9-0248/2020 - 2020/2168(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A9-0074/2021

Απαλλαγή 2019: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας για το οικονομικό έτος 2019 [COM(2020)0288 - C9-0249/2020 - 2020/2169(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A9-0092/2021

Απαλλαγή 2019: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για το οικονομικό έτος 2019 [COM(2020)0288 - C9-0250/2020 - 2020/2170(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A9-0075/2021

Απαλλαγή 2019: Οργανισμός Εφοδιασμού της Ευρατόμ
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Εφοδιασμού της Ευρατόμ για το οικονομικό έτος 2019 [COM(2020)0288 - C9-0251/2020 - 2020/2171(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A9-0088/2021

Απαλλαγή 2019: Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) για το οικονομικό έτος 2019 [COM(2020)0288 - C9-0252/2020 - 2020/2172(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A9-0096/2021

Απαλλαγή 2019: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων για το οικονομικό έτος 2019 [COM(2020)0288 - C9-0253/2020 - 2020/2173(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0072/2021

Απαλλαγή 2019: Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών
Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για το οικονομικό έτος 2019 [COM(2020)0288 - C9-0254/2020 - 2020/2174(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A9-0091/2021

Απαλλαγή 2019: Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων για το οικονομικό έτος 2019 [COM(2020)0288 - C9-0255/2020 - 2020/2175(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A9-0079/2021

Απαλλαγή 2019: Ευρωπαϊκή Αρχή Kινητών Aξιών και Αγορών
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών για το οικονομικό έτος 2019 [COM(2020)0288 - C9-0256/2020 - 2020/2176(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A9-0093/2021

Απαλλαγή 2019: Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (πριν από την 4η Ιουλίου 2019: Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενεργείας) για το οικονομικό έτος 2019 [COM(2020)0288 - C9-0257/2020 - 2020/2177(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0078/2021

Απαλλαγή 2019: Οργανισμός για την υποστήριξη του BEREC (Υπηρεσία του BEREC)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού για την υποστήριξη του BEREC (Υπηρεσία του BEREC) για το οικονομικό έτος 2019 [COM(2020)0288 - C9-0258/2020 - 2020/2178(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0082/2021

Απαλλαγή 2019: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας για το οικονομικό έτος 2019 [COM(2020)0288 - C9-0259/2020 - 2020/2179(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A9-0076/2021

Απαλλαγή 2019: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο για το οικονομικό έτος 2019 [COM(2020)0288 - C9-0260/2020 - 2020/2180(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0068/2021

Απαλλαγή 2019: Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (eu-LISA)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (eu-LISA) για το οικονομικό έτος 2019 [COM(2020)0288 - C9-0261/2020 - 2020/2181(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A9-0098/2021

Απαλλαγή 2019: Ευρωπαϊκή κοινή επιχείρηση για τον ITER και την ανάπτυξη της ενέργειας από σύντηξη
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής κοινής επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της ενέργειας από σύντηξη για το οικονομικό έτος 2019 [COM(2020)0288 - C9-0262/2020 - 2020/2182(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A9-0110/2021)·

Απαλλαγή 2019: Κοινή επιχείρηση SESAR
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης SESAR για το οικονομικό έτος 2019 [COM(2020)0288 - C9-0263/2020 - 2020/2183(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A9-0106/2021)·

Απαλλαγή 2019: Κοινή επιχείρηση Clean Sky 2
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης Clean Sky 2 για το οικονομικό έτος 2019 [COM(2020)0288 - C9-0264/2020 - 2020/2184(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A9-0109/2021)·

Απαλλαγή 2019: Κοινή επιχείρηση βιομηχανιών βιοπροϊόντων
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης βιομηχανιών βιοπροϊόντων για το οικονομικό έτος 2019 [COM(2020)0288 - C9-0265/2020 - 2020/2185(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A9-0105/2021)·

Απαλλαγή 2019: Κοινή επιχείρηση της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα 2
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα 2 για το οικονομικό έτος 2019 [COM(2020)0288 - C9-0266/2020 - 2020/2186(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A9-0113/2021)·

Απαλλαγή 2019: Κοινή επιχείρηση «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2»
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2» για το οικονομικό έτος 2019 [COM(2020)0288 - C9-0267/2020 - 2020/2187(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A9-0107/2021)·

Απαλλαγή 2019: Κοινή επιχείρηση Shift2Rail
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης Shift2Rail για το οικονομικό έτος 2019 [COM(2020)0288 - C9-0268/2020 - 2020/2188(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A9-0111/2021)·

Απαλλαγή 2019: Κοινή επιχείρηση ECSEL
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης ECSEL για το οικονομικό έτος 2019 [COM(2020)0288 - C9-0269/2020 - 2020/2189(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A9-0108/2021)·

Απαλλαγή 2019: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - 8ο, 9ο, 10ο και 11ο ΕΤΑ
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του όγδοου, ένατου, δέκατου και ενδέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2019 [COM(2020)0290 - C9-0270/2020 - 2020/2190(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A9-0095/2021)·

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019: επιδόσεις, δημοσιονομική διαχείριση και έλεγχος
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019: επιδόσεις, χρηματοοικονομική διαχείριση και έλεγχος [COM(2020)0288 - C9-0282/2020 - 2020/2194(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A9-0100/2021).

Η ψηφοφορία θα διαρκέσει μέχρι τις 15.00.

Διεξάγεται η ψηφοφορία.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας θα ανακοινωθούν στις 16.30 (σημείο 19 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.4.2021)

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 13.47.)

Τελευταία ενημέρωση: 21 Σεπτεμβρίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου