Indekss 
Protokols
XML 421kPDF 403kWORD 93k
Ceturtdiena, 2021. gada 29. aprīlis - Brisele
1.Sēdes atklāšana
 2.Politisko grupu sastāvs
 3.Komiteju un delegāciju sastāvs
 4.Balsošanas rezultātu paziņošana
 5.Savienības Krāpšanas apkarošanas programma (2021-2027) ***II (debates)
 6.Pirmais balsošanas laiks
 7.Savienības Krāpšanas apkarošanas programma (2021-2027) ***II (debašu turpinājums)
 8.Eiropas Aizsardzības fonds ***II (debates)
 9.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)
  9.1.Covid-19 pandēmija Latīņamerikā
  9.2.Bolīvija un bijušās prezidentes Jeanine Añez un citu amatpersonu aizturēšana
  9.3.Pakistānas tiesību akti pret zaimošanu, jo īpaši Shagufta Kausar un Shafqat Emmanuel lieta
 10.Balsošanas rezultātu paziņošana
 11.Sēdes atsākšana
 12.Otrais balsošanas laiks
 13.Sēdes atsākšana
 14.Programma “Digitālā Eiropa” ***II (debates)
 15.Vides un klimata pasākumu programma (“LIFE”) (2021-2027) ***II (debates)
 16.Sēdes atsākšana
 17.Parlamenta sastāvs
 18.Komiteju un delegāciju sastāvs
 19.Balsošanas rezultātu paziņošana
 20.Balsojumu skaidrojumi
 21.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 22.Lūgumraksti
 23.Dokumentu iesniegšana
 24.Iesaistītās komitejas (Reglamenta 57. pants)
 25.Lēmumi piemērot kopīgo komiteju procedūru (Reglamenta 58. pants)
 26.Lēmumi sagatavot patstāvīgus ziņojumus
 27.Nodošana citām komitejām (Reglamenta 56. pants)
 28.Šīs sesijas protokolu apstiprināšana un pieņemto tekstu nosūtīšana
 29.Nākamo sēžu datumi
 30.Sēdes slēgšana
 31.Sesijas pārtraukšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Pedro SILVA PEREIRA
Priekšsēdētāja vietnieks

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.04.


2. Politisko grupu sastāvs

Isabella Adinolfi un Andrea Caroppo vairs nav pie politiskajām grupām nepiederoši deputāti un ir pievienojušies PPE grupai, sākot ar 2021. gada 29. aprīli.

Helmut Geuking vairs nav ECR grupas loceklis un ir pievienojies PPE grupai, sākot ar 2021. gada 29. aprīli.


3. Komiteju un delegāciju sastāvs

Sēdes vadītājs paziņoja, ka Parlamenta priekšsēdētājs no PPE grupas ir saņēmis turpmāk minētos lēmumus, ar ko tiek grozīts komiteju un delegāciju sastāvs.

EMPL komiteja: Helmut Geuking – Daniel Caspary vietā.

IMCO komiteja: Andrea Caroppo – Dan-Ştefan Motreanu vietā.

FEMM komiteja: Isabella Adinolfi – Maria da Graça Carvalho vietā.

Delegācija ES un Ukrainas parlamentārās sadarbības komitejā: Helmut Geuking – Isabel Benjumea Benjumea vietā.

Delegācija Euronest parlamentārajā asamblejā: Helmut Geuking – Daniel Caspary vietā.

Šie lēmumi stājas spēkā šajā dienā.


4. Balsošanas rezultātu paziņošana

Sēdes vadītājs nolasīja balsošanas rezultātus:

Digitālais zaļais sertifikāts: Savienības pilsoņi ***I
Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par sadarbspējīgu vakcinācijas, testēšanas un pārslimošanas sertifikātu izdošanas, verifikācijas un akceptēšanas satvaru nolūkā atvieglot brīvu pārvietošanos Covid-19 pandēmijas laikā (digitālais zaļais sertifikāts) [COM(2021)0130 - C9-0104/2021- 2021/0068(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Juan Fernando López Aguilar .

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar grozījumiem (P9_TA(2021)0145).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 29. punkts)

PIEPRASĪJUMS PAR NODOŠANU ATPAKAĻ KOMITEJAI

Apstiprināts, balsojot pēc saraksta (569 par, 95 pret, 26 atturas).

Digitālais zaļais sertifikāts: trešo valstu valstspiederīgie ***I
Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par sadarbspējīgu vakcinācijas, testēšanas un pārslimošanas sertifikātu izdošanas, verifikācijas un akceptēšanas satvaru attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgajiem, kas Covid-19 pandēmijas laikā likumīgi uzturas vai likumīgi dzīvo dalībvalstu teritorijā (digitālais zaļais sertifikāts)
[COM(2021)0140 - C9-0100/2021 - 2021/0071(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Juan Fernando López Aguilar .

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar grozījumiem (P9_TA(2021)0146).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 30. punkts)

PIEPRASĪJUMS PAR NODOŠANU ATPAKAĻ KOMITEJAI

Apstiprināts, balsojot pēc saraksta (569 par, 61 pret, 60 atturas).

Nodokļu uzlikšana digitālajā ekonomikā: ESAO sarunas, digitālo uzņēmumu rezidence nodokļu vajadzībām un iespējams Eiropas digitālais nodoklis
Ziņojums par nodokļu uzlikšanu digitālajā ekonomikā: ESAO sarunas, digitālo uzņēmumu rezidence nodokļu vajadzībām un iespējams Eiropas digitālais nodoklis [2021/2010(INI)] Referenti: Andreas Schwab un Martin Hlaváček (A9-0103/2021).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2021)0147).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 31. punkts)

Daphne Caruana Galizia nogalināšana un tiesiskums Maltā
Rezolūcijas priekšlikums B9-0219/2021.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2021)0148).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 32. punkts)

ES un Indijas attiecības
Ziņojums par Eiropas Parlamenta ieteikumu Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētājas vietniekam / Savienības Augstajam pārstāvim ārlietās un drošības politikas jautājumos par ES un Indijas attiecībām [2021/2023(INI)] - Ārlietu komiteja. Referente: Alviina Alametsä (A9-0124/2021).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

GROZĪJUMI

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2021)0163).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 47. punkts)

ES 2019. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Savienības Tiesa
Ziņojums par Eiropas Savienības 2019. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, IV iedaļa — Tiesa [COM(2020)0288 - C9-0223/2020 - 2020/2143(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Ramona Strugariu (A9-0064/2021).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

GROZĪJUMI

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2021)0167).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 51. punkts)

ES 2019. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana: Revīzijas palāta
Ziņojums par Eiropas Savienības 2019. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, V iedaļa — Revīzijas palāta [COM(2020)0288 - C9-0224/2020 - 2020/2144(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Martina Dlabajová (A9-0059/2021).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

GROZĪJUMI

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2021)0168).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 52. punkts)

ES 2019. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja
Ziņojums par Eiropas Savienības 2019. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VI iedaļa – Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja [COM(2020)0288 - C9-0225/2020 - 2020/2145(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Olivier Chastel (A9-0057/2021).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

GROZĪJUMI

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2021)0169).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 53. punkts)

ES 2019. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana: Reģionu komiteja
Ziņojums par Eiropas Savienības 2019. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VII iedaļa – Reģionu komiteja [COM(2020)0288 - C9-0226/2020 - 2020/2146(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Alin Mituța (A9-0055/2021).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

GROZĪJUMI

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2021)0170).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 54. punkts)

ES 2019. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Ombuds
Ziņojums par Eiropas Savienības 2019. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VIII iedaļa — Eiropas Ombuds [COM(2020)0288 - C9-0227/2020 - 2020/2147(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Olivier Chastel (A9-0065/2021).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

GROZĪJUMI

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2021)0171).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 55. punkts)

ES 2019. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs
Ziņojums par Eiropas Savienības 2019. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, IX iedaļa — Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs [COM(2020)0288 - C9-0228/2020 - 2020/2148(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Alin Mituța (A9-0067/2021).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

GROZĪJUMI

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2021)0172).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 56. punkts)

ES 2019. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Ārējās darbības dienests
Ziņojums par Eiropas Savienības 2019. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, X iedaļa — Eiropas Ārējās darbības dienests [COM(2020)0288 - C9-0229/2020 - 2020/2149(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Alin Mituța (A9-0063/2021).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

GROZĪJUMI

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2021)0173).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 57. punkts)

2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra
Ziņojums par Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2020)0288 - C9-0232/2020 - 2020/2152(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0086/2021).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

GROZĪJUMI

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2021)0176).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 60. punkts)

2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs
Ziņojums par Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2020)0288 - C9-0233/2020 - 2020/2153(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0087/2021).

GROZĪJUMI

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2021)0177).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 61. punkts)

2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Vides aģentūra
Ziņojums par Eiropas Vides aģentūras 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2020)0288 - C9-0234/2020 - 2020/2154(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0080/2021).

GROZĪJUMI

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2021)0178).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 62. punkts)

2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Zāļu aģentūra
Ziņojums par Eiropas Zāļu aģentūras 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2020)0288 - C9-0237/2020 - 2020/2157(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0073/2021).

GROZĪJUMI

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2021)0181).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 65. punkts)

2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Savienības Aģentūra tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās (Eurojust)
Ziņojums par Eiropas Savienības Aģentūras tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās (Eurojust) (pirms 2019. gada 12. decembra — Eurojust) 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2020)0288 - C9-0238/2020 - 2020/2158(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0101/2021).

GROZĪJUMI

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2021)0182).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 66. punkts)

2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde
Ziņojums par Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2020)0288 - C9-0242/2020 - 2020/2162(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0097/2021).

GROZĪJUMI

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2021)0186).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 70. punkts)

2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs
Ziņojums par Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2020)0288 - C9-0243/2020 - 2020/2163(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0104/2021).

GROZĪJUMI

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2021)0187).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 91. punkts)

2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūra (CEPOL)
Ziņojums par Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūras (CEPOL) 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2020)0288 - C9-0246/2020 - 2020/2166(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0071/2021).

GROZĪJUMI

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2021)0190).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 74. punkts)

2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra
Ziņojums par Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2020)0288 - C9-0247/2020 - 2020/2167(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0081/2021).

GROZĪJUMI

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2021)0191).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 75. punkts)

2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas GNSS aģentūra
Ziņojums par Eiropas GNSS aģentūras 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2020)0288 - C9-0248/2020 - 2020/2168(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0074/2021).

GROZĪJUMI

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2021)0192).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 76. punkts)

2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Ķimikāliju aģentūra
Ziņojums par Eiropas Ķimikāliju aģentūras 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2020)0288 - C9-0250/2020 - 2020/2170(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0075/2021).

GROZĪJUMI

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2021)0194).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 78. punkts)

2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Savienības Aģentūra tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropols)
Ziņojums par Eiropas Savienības Aģentūras tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropola) 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2020)0288 - C9-0252/2020 - 2020/2172(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0096/2021).

GROZĪJUMI

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2021)0196).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 80. punkts)

2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Savienības Energoregulatoru sadarbības aģentūra
Ziņojums par Eiropas Savienības Energoregulatoru sadarbības aģentūras (pirms 2019. gada 4. jūlija — Energoregulatoru sadarbības aģentūra) 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2020)0288 - C9-0257/2020 - 2020/2177(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0078/2021).

GROZĪJUMI

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2021)0201).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 85. punkts)

2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: BEREC atbalsta aģentūra (BEREC birojs)
Ziņojums par BEREC atbalsta aģentūras (BEREC biroja) 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2020)0288 - C9-0258/2020 - 2020/2178(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0082/2021).

GROZĪJUMI

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2021)0202).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 86. punkts)

2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts
Ziņojums par Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2020)0288 - C9-0259/2020 - 2020/2179(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0076/2021).

GROZĪJUMI

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2021)0203).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 87. punkts)

2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Patvēruma atbalsta birojs
Ziņojums par Eiropas Patvēruma atbalsta biroja 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2020)0288 - C9-0260/2020 - 2020/2180(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0068/2021).

GROZĪJUMI

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2021)0204).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 88. punkts)

2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Savienības Aģentūra lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (eu-LISA)
Ziņojums par Eiropas Savienības Aģentūras lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (eu-LISA) 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2020)0288 - C9-0261/2020 - 2020/2181(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0098/2021).

GROZĪJUMI

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2021)0205).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 89. punkts)

2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām izveidotais Eiropas kopuzņēmums
Ziņojums par ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām izveidotā Eiropas kopuzņēmuma 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2020)0288 - C9-0262/2020 - 2020/2182(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0110/2021).

GROZĪJUMI

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2021)0206).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 90. punkts)

2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: kopuzņēmums SESAR
Ziņojums par SESAR kopuzņēmuma 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2020)0288 - C9-0263/2020 - 2020/2183(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0106/2021).

GROZĪJUMI

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2021)0207).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 91. punkts)

2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: kopuzņēmums “Clean Sky 2”
Ziņojums par kopuzņēmuma Clean Sky 2 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2020)0288 - C9-0264/2020 - 2020/2184(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0109/2021).

GROZĪJUMI

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2021)0208).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 92. punkts)

2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: biorūpniecības kopuzņēmums
Ziņojums par biorūpniecības kopuzņēmuma 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2020)0288 - C9-0265/2020 - 2020/2185(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0105/2021).

GROZĪJUMI

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2021)0209).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 93. punkts)

2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: kopuzņēmums "2. ierosme inovatīvu zāļu jomā"
Ziņojums par kopuzņēmuma “2. ierosme inovatīvu zāļu jomā” 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2020)0288 - C9-0266/2020 - 2020/2186(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0113/2021).

GROZĪJUMI

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2021)0210).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 94. punkts)

2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: kopuzņēmums “Kurināmā elementi un ūdeņradis 2”
Ziņojums par kopuzņēmuma “Kurināmā elementi un ūdeņradis 2” 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2020)0288 - C9-0267/2020 - 2020/2187(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0107/2021).

GROZĪJUMI

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2021)0211).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 95. punkts)

2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: kopuzņēmums Shift2Rail
Ziņojums par kopuzņēmuma Shift2Rail 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2020)0288 - C9-0268/2020 - 2020/2188(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0111/2021).

GROZĪJUMI

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2021)0212).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 96. punkts)

2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: kopuzņēmums ECSEL
Ziņojums par kopuzņēmuma ECSEL 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2020)0288 - C9-0269/2020 - 2020/2189(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0108/2021).

GROZĪJUMI

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2021)0213).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 97. punkts)

ES 2019. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana: 8., 9., 10. un 11. EAF
Ziņojums par astotā, devītā, desmitā un vienpadsmitā Eiropas Attīstības fonda 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2020)0290 - C9-0270/2020 - 2020/2190(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0095/2021).

GROZĪJUMI

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2021)0214).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 98. punkts)

Ziņojums par Eiropas Savienības aģentūru 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu: sniegums, finanšu pārvaldība un kontrole
Ziņojums par Eiropas Savienības aģentūru 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu: sniegums, finanšu pārvaldība un kontrole [COM(2020)0288 - C9-0282/2020 - 2020/2194(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0100/2021).

GROZĪJUMI

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2021)0215).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 99. punkts)

Uzstāšanās

Damian Boeselager (referents) – lai, pamatojoties uz Reglamenta 159. panta 4. punktu, sniegtu paziņojumu par savu ziņojumu par 2022. finanšu gada ieņēmumu un izdevumu tāmi, I iedaļa — Eiropas Parlaments (A9-0145/2021).


5. Savienības Krāpšanas apkarošanas programma (2021-2027) ***II (debates)

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko izveido Savienības Krāpšanas apkarošanas programmu un atceļ Regulu (ES) Nr. 250/2014 [05330/1/2021 - C9-0108/2021 - 2018/0211(COD)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Monika Hohlmeier (A9-0126/2021).

Monika Hohlmeier iepazīstināja ar ieteikumu otrajam lasījumam.

Uzstājās Johannes Hahn (Komisijas loceklis).

Uzstājās José Manuel Fernandes PPE grupas vārdā, Tsvetelina Penkova S&D grupas vārdā, Alin Mituța grupas “Renew” vārdā, Joachim Kuhs ID grupas vārdā, Daniel Freund Verts/ALE grupas vārdā, Bogdan Rzońca ECR grupas vārdā un Sabrina Pignedoli, pie grupām nepiederoša deputāte.

(Debašu turpinājums: 29.4.2021. protokola 7. punkts.)


6. Pirmais balsošanas laiks

Parlaments ir aicināts sākt balsošanu par grozījumiem turpmāk minētajos dokumentos.

Covid-19 pandēmija Latīņamerikā
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums, ko, aizstājot rezolūciju priekšlikumus B9-0239/2021, B9-0240/2021, B9-0241/2021, B9-0242/2021 un B9-0243/2021, saskaņā ar Reglamenta 144. panta 5. punktu un 132. panta 4. punktu iesnieguši Željana Zovko, José Manuel Fernandes, Leopoldo López Gil, Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler, Gabriel Mato, Miriam Lexmann, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, Róża Thun und Hohenstein, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, David Lega, Romana Tomc, Tomáš Zdechovský, Peter Pollák, Christian Sagartz, Magdalena Adamowicz, Benoît Lutgen, Adam Jarubas, Janina Ochojska, Frances Fitzgerald, Lefteris Christoforou, Inese Vaidere, Paulo Rangel, Vangelis Meimarakis, Stanislav Polčák, Ioan-Rareş Bogdan, Loucas Fourlas, Jiří Pospíšil, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Michaela Šojdrová un Vladimír Bilčík PPE grupas vārdā, Marek Belka, Isabel Santos un Maria-Manuel Leitão-Marques S&D grupas vārdā, Jordi Cañas, Dita Charanzová, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Vlad Gheorghe, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Moritz Körner, Javier Nart, Urmas Paet, Dragoș Pîslaru, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță un Ramona Strugariu grupas “Renew” vārdā, Hannah Neumann, Anna Cavazzini Verts/ALE grupas vārdā, Veronika Vrecionová, Raffaele Fitto, Joanna Kopcińska, Karol Karski, Elżbieta Kruk, Adam Bielan, Witold Jan Waszczykowski, Assita Kanko, Ruža Tomašić, Anna Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Elżbieta Rafalska, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Angel Dzhambazki, Valdemar Tomaševski, Hermann Tertsch un Carlo Fidanza ECR grupas vārdā un Fabio Massimo Castaldo – par Covid-19 pandēmiju Latīņamerikā (2021/2645(RSP)) (RC-B9-0239/2021).

Bolīvija un bijušās prezidentes Jeanine Añez un citu amatpersonu aizturēšana
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums, ko, aizstājot rezolūciju priekšlikumus B9-0244/2021, B9-0248/2021 un B9-0249/2021, saskaņā ar Reglamenta 144. panta 5. punktu un 132. panta 4. punktu iesnieguši Željana Zovko, Leopoldo López Gil, Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler, Sara Skyttedal, Miriam Lexmann, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, Róża Thun und Hohenstein, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, David Lega, Romana Tomc, Tomáš Zdechovský, Peter Pollák, Christian Sagartz, Janina Ochojska, Ivan Štefanec, Frances Fitzgerald, Lefteris Christoforou, Inese Vaidere, Paulo Rangel, Vangelis Meimarakis, Stanislav Polčák, Loucas Fourlas, Jiří Pospíšil, Antonio López-Istúriz White, Luděk Niedermayer, Eva Maydell, Michaela Šojdrová, Vladimír Bilčík un Gabriel Mato PPE grupas vārdā, José Ramón Bauzá Díaz, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Vlad Gheorghe, Svenja Hahn, Moritz Körner, Javier Nart, Dragoș Pîslaru, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu un Urmas Paet grupas “Renew” vārdā, Anna Fotyga, Karol Karski, Joanna Kopcińska, Elżbieta Kruk, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Adam Bielan, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Elżbieta Rafalska, Raffaele Fitto, Jadwiga Wiśniewska, Angel Dzhambazki, Valdemar Tomaševski, Hermann Tertsch un Carlo Fidanza ECR grupas vārdā – par Bolīviju un bijušās prezidentes Jeanine Añez un citu amatpersonu aizturēšanu (2021/2646(RSP)) (RC-B9-0244/2021).

Pakistānas tiesību akti pret zaimošanu, jo īpaši Shagufta Kausar un Shafqat Emmanuel lieta
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums, ko, aizstājot rezolūciju priekšlikumus B9-0254/2021, B9-0255/2021, B9-0256/2021, B9-0257/2021, B9-0258/2021 un B9-0259/2021, saskaņā ar Reglamenta 144. panta 5. punktu un 132. panta 4. punktu iesnieguši Željana Zovko, Peter van Dalen, Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler, Sandra Kalniete, György Hölvényi, Sara Skyttedal, Miriam Lexmann, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, Róża Thun und Hohenstein, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, David Lega, Romana Tomc, Tomáš Zdechovský, Peter Pollák, Christian Sagartz, Adam Jarubas, Janina Ochojska, Frances Fitzgerald, Lefteris Christoforou, Inese Vaidere, Paulo Rangel, Vangelis Meimarakis, Stanislav Polčák, Loucas Fourlas, Jiří Pospíšil, Antonio López-Istúriz White, Luděk Niedermayer, Eva Maydell, Michaela Šojdrová, Vladimír Bilčík, Tom Vandenkendelaere un Ivan Štefanec PPE grupas vārdā, Marek Belka, Isabel Santos un Evin Incir S&D grupas vārdā, Ulrike Müller, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Dragoș Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans un Urmas Paet grupas “Renew” vārdā, Reinhard Bütikofer un Hannah Neumann Verts/ALE grupas vārdā, Anna Fotyga, Karol Karski, Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska, Elżbieta Kruk, Assita Kanko, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Tomasz Piotr Poręba, Elżbieta Rafalska, Veronika Vrecionová, Bert-Jan Ruissen, Nicola Procaccini, Witold Jan Waszczykowski, Adam Bielan, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Carlo Fidanza un Valdemar Tomaševski ECR grupas vārdā un Emmanuel Maurel grupas “The Left” vārdā – par Pakistānas tiesību aktiem pret zaimošanu, jo īpaši Shagufta Kausar un Shafqat Emmanuel lietām (2021/2647(RSP)) (RC-B9-0254/2021).

Parlamenta 2022. finanšu gada ieņēmumu un izdevumu tāme
Ziņojums par 2022. finanšu gada ieņēmumu un izdevumu tāmi, I iedaļa — Eiropas Parlaments [2020/2264(BUI)] - Budžeta komiteja. Referents: Damian Boeselager (A9-0145/2021).

Krievija, Alekseja Navaļnija lieta, militāro spēku koncentrēšanās pie Ukrainas robežas un Krievijas īstenotie uzbrukumi Čehijā
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums, ko, aizstājot rezolūciju priekšlikumus B9-0236/2021, B9-0237/2021, B9-0250/2021, B9-0251/2021 un B9-0252/2021, saskaņā ar Reglamenta 132. panta 2. un 4. punktu iesnieguši Michael Gahler, Željana Zovko, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete, Isabel Wiseler-Lima, Andrzej Halicki, Antonio López-Istúriz White, Miriam Lexmann, David Lega, Rasa Juknevičienė, Jerzy Buzek, Riho Terras, Arba Kokalari, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Vladimír Bilčík, Traian Băsescu, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Eugen Tomac un Michaela Šojdrová PPE grupas vārdā, Marek Belka, Włodzimierz Cimoszewicz, Tonino Picula S&D grupas vārdā, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Moritz Körner, Dragoș Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu un Dragoş Tudorache grupas “Renew” vārdā, Sergey Lagodinsky Verts/ALE grupas vārdā, Anna Fotyga, Veronika Vrecionová, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska, Witold Jan Waszczykowski, Elżbieta Rafalska, Hermann Tertsch, Charlie Weimers, Jan Zahradil, Jacek Saryusz-Wolski, Zdzisław Krasnodębski, Adam Bielan, Elżbieta Kruk un Zbigniew Kuźmiuk ECR grupas vārdā – par Krieviju, Alekseja Navaļnija lietu, militāro spēku koncentrēšanos pie Ukrainas robežas un Krievijas īstenotiem uzbrukumiem Čehijas Republikā (2021/2642(RSP)) (RC-B9-0236/2021).

Miera līguma noslēgšanas piecu gadu atceres diena Kolumbijā
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums, ko, aizstājot rezolūciju priekšlikumus B9-0227/2021, B9-0229/2021, B9-0230/2021 un B9-0231/2021, saskaņā ar Reglamenta 132. panta 2. un 4. punktu iesnieguši Leopoldo López Gil, Sandra Kalniete, Esteban González Pons, Michael Gahler, Željana Zovko, Isabel Wiseler-Lima, Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Juan Ignacio Zoido Álvarez PPE grupas vārdā, Javi López, Marek Belka, Maria-Manuel Leitão-Marques un Ibán García Del Blanco S&D grupas vārdā, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Dragoș Pîslaru, María Soraya Rodríguez Ramos, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Dragoş Tudorache un Hilde Vautmans grupas “Renew” vārdā, Jordi Solé Verts/ALE grupas vārdā un Fabio Massimo Castaldo – par miera līguma noslēgšanas piecu gadu atceres dienu Kolumbijā (2021/2643(RSP)) (RC-B9-0227/2021).

Eiropas Garantija bērniem
Rezolūcijas priekšlikums B9-0220/2021.

Covid-19 testēšanas pieejamība un cenu pieņemamība
Rezolūcijas priekšlikums B9-0234/2021/rev.

Dzelzceļa pasažieru tiesības un pienākumi ***II
Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par dzelzceļa pasažieru tiesībām un pienākumiem (pārstrādāta redakcija) [12262/1/2020 - C9-0011/2021 - 2017/0237(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Bogusław Liberadzki (A9-0045/2021).

Eiropas Aizsardzības fonds ***II
Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko izveido Eiropas Aizsardzības fondu un atceļ Regulu (ES) 2018/1092 [06748/1/2020 - C9-0112/2021 - 2018/0254(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Zdzisław Krasnodębski (A9-0120/2021).

Balsot būs iespējams līdz plkst. 11.00.

Sākās balsošana.

Balsošanas rezultāti tiks paziņoti plkst. 13.00 (29.4.2021. protokola 10. punkts).


7. Savienības Krāpšanas apkarošanas programma (2021-2027) ***II (debašu turpinājums)

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko izveido Savienības Krāpšanas apkarošanas programmu un atceļ Regulu (ES) Nr. 250/2014 [05330/1/2021 - C9-0108/2021 - 2018/0211(COD)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Monika Hohlmeier (A9-0126/2021).

Uzstājās Pernille Weiss, Isabel García Muñoz, Katalin Cseh, Matteo Adinolfi, Ádám Kósa, Caterina Chinnici, Ramona Strugariu un Dorien Rookmaker.

Uzstājās Johannes Hahn (Komisijas loceklis).

Debates tika slēgtas.

Sēdes vadītājs darīja zināmu, ka saskaņā ar Reglamenta 67. un 68. pantu nav iesniegts neviens priekšlikums noraidīt un nav iesniegts neviens grozījums attiecībā uz Padomes nostāju pirmajā lasījumā (05330/1/2021 - C9-0108/2021 - 2018/0211(COD)).

Līdz ar to Padomes nostāja tiek uzskatīta par apstiprinātu.

Ierosinātais tiesību akts (P9_TA(2021)0149) attiecīgi ir pieņemts.

(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 33. punkts.)


8. Eiropas Aizsardzības fonds ***II (debates)

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko izveido Eiropas Aizsardzības fondu un atceļ Regulu (ES) 2018/1092 [06748/1/2020 - C9-0112/2021 - 2018/0254(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Zdzisław Krasnodębski (A9-0120/2021).

Zdzisław Krasnodębski iepazīstināja ar ieteikumu otrajam lasījumam.

Uzstājās Thierry Breton (Komisijas loceklis).

Uzstājās François-Xavier Bellamy PPE grupas vārdā.

SĒDI VADA: Othmar KARAS
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Patrizia Toia S&D grupas vārdā, Dominique Riquet grupas “Renew” vārdā, Jérôme Rivière ID grupas vārdā, Michael Bloss Verts/ALE grupas vārdā, Beata Mazurek ECR grupas vārdā, Marc Botenga grupas “The Left” vārdā, Fabio Massimo Castaldo, pie grupām nepiederošs deputāts, Cristian-Silviu Buşoi, Eero Heinäluoma, Nathalie Loiseau, Maximilian Krah, Mounir Satouri, Özlem Demirel, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Bart Groothuis, Hannah Neumann, Malin Björk, Riho Terras, Henrike Hahn, Clare Daly, Lefteris Christoforou un Željana Zovko.

Uzstājās Thierry Breton.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 29.4.2021. protokola 6. punkts (grozījumi).

Balsošanas rezultātu paziņošana: 29.4.2021. protokola 10. punkts (grozījumi).


9. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)

(Rezolūciju priekšlikumu virsraksti un autori — 28.4.2021. protokola 22. punkts.)


9.1. Covid-19 pandēmija Latīņamerikā

Rezolūciju priekšlikumi B9-0238/2021, B9-0239/2021, B9-0240/2021, B9-0241/2021, B9-0242/2021 un B9-0243/2021 (2021/2645(RSP)).

Maria-Manuel Leitão-Marques, Jordi Cañas, Anna Cavazzini, Ryszard Czarnecki un Miguel Urbán Crespo iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem B9-0238/2021, B9-0240/2021, B9-0241/2021, B9-0242/2021 un B9-0243/2021.

Uzstājās Željana Zovko PPE grupas vārdā, Javi López S&D grupas vārdā, Katalin Cseh grupas “Renew” vārdā, Tilly Metz Verts/ALE grupas vārdā, Joachim Stanisław Brudziński ECR grupas vārdā, Leila Chaibi grupas “The Left” vārdā un Fabio Massimo Castaldo, pie grupām nepiederošs deputāts.

José Manuel Fernandes iepazīstināja ar rezolūcijas priekšlikumu B9-0239/2021.

Uzstājās Leopoldo López Gil, Isabel Santos un Dita Charanzová.

SĒDI VADA: Marcel KOLAJA
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Marc Botenga, Paulo Rangel, Sara Cerdas, Seán Kelly, Jytte Guteland, Izaskun Bilbao Barandica, Loucas Fourlas, Mónica Silvana González, Robert Hajšel un Charles Goerens.

Uzstājās Mairead McGuinness (Komisijas locekle) Komisijas priekšsēdētājas vietnieka/ Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos vārdā.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 29.4.2021. protokola 6. punkts (grozījumi); 29.4.2021. protokola 12. punkts (galīgais balsojums).

Balsošanas rezultātu paziņošana: 29.4.2021. protokola 10. punkts (grozījumi); 29.4.2021. protokola 19. punkts (galīgais balsojums).


9.2. Bolīvija un bijušās prezidentes Jeanine Añez un citu amatpersonu aizturēšana

Rezolūciju priekšlikumi B9-0244/2021, B9-0245/2021, B9-0246/2021, B9-0247/2021, B9-0248/2021 un B9-0249/2021 (2021/2646(RSP)).

Leopoldo López Gil, Javi López, José Ramón Bauzá Díaz, Jordi Solé, Hermann Tertsch un Manu Pineda iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Seán Kelly PPE grupas vārdā, Maria-Manuel Leitão-Marques S&D grupas vārdā, Izaskun Bilbao Barandica grupas “Renew” vārdā, Ryszard Czarnecki ECR grupas vārdā, Isabel Santos un Dita Charanzová.

Uzstājās Olivér Várhelyi (Komisijas loceklis) Komisijas priekšsēdētājas vietnieka/ Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos vārdā.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 29.4.2021. protokola 6. punkts (grozījumi); 29.4.2021. protokola 12. punkts (galīgais balsojums).

Balsošanas rezultātu paziņošana: 29.4.2021. protokola 10. punkts (grozījumi); 29.4.2021. protokola 19. punkts (galīgais balsojums).


9.3. Pakistānas tiesību akti pret zaimošanu, jo īpaši Shagufta Kausar un Shafqat Emmanuel lieta

Rezolūciju priekšlikumi B9-0253/2021, B9-0254/2021, B9-0255/2021, B9-0256/2021, B9-0257/2021, B9-0258/2021 un B9-0259/2021(2021/2647(RSP)).

Peter van Dalen, Evin Incir, Reinhard Bütikofer, Charlie Weimers, Emmanuel Maurel un Jaak Madison iepazīstināja attiecīgi ar rezolūciju priekšlikumiem B9-0258/2021, B9-0256/2021, B9-0255/2021, B9-0259/2021, B9-0254/2021 un B9-0253/2021.

Uzstājās Michael Gahler PPE grupas vārdā, Isabel Santos S&D grupas vārdā, Nathalie Loiseau grupas “Renew” vārdā, Joachim Kuhs ID grupas vārdā, Assita Kanko ECR grupas vārdā, Miriam Lexmann, Silvia Sardone, Bert-Jan Ruissen, Jérôme Rivière, Tomasz Piotr Poręba, Nicola Procaccini, Adam Bielan, Beata Kempa un Izabela-Helena Kloc.

Uzstājās Olivér Várhelyi (Komisijas loceklis) Komisijas priekšsēdētājas vietnieka/ Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos vārdā.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 29.4.2021. protokola 6. punkts (grozījumi); 29.4.2021. protokola 12. punkts (galīgais balsojums).

Balsošanas rezultātu paziņošana: 29.4.2021. protokola 10. punkts (grozījumi); 29.4.2021. protokola 19. punkts (galīgais balsojums).


10. Balsošanas rezultātu paziņošana

Sēdes vadītājs nolasīja balsošanas rezultātus.

Covid-19 pandēmija Latīņamerikā
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B9-0239/2021.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

GROZĪJUMI

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2021)155).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 39. punkts)

Bolīvija un bijušās prezidentes Jeanine Añez un citu amatpersonu aizturēšana
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B9-0244/2021.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

GROZĪJUMI

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2021)156).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 40. punkts)

Pakistānas tiesību akti pret zaimošanu, jo īpaši Shagufta Kausar un Shafqat Emmanuel lieta
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B9-0254/2021.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

GROZĪJUMI

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2021)157).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 41. punkts)

Parlamenta 2022. finanšu gada ieņēmumu un izdevumu tāme
Ziņojums par 2022. finanšu gada ieņēmumu un izdevumu tāmi, I iedaļa — Eiropas Parlaments [2020/2264(BUI)] - Budžeta komiteja. Referents: Damian Boeselager (A9-0145/2021).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

GROZĪJUMI

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2021)158).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 42. punkts)

Krievija, Alekseja Navaļnija lieta, militāro spēku koncentrēšanās pie Ukrainas robežas un Krievijas īstenotie uzbrukumi Čehijā
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B9-0236/2021.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

GROZĪJUMI

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2021)0159).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 43. punkts)

Miera līguma noslēgšanas piecu gadu atceres diena Kolumbijā
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B9-0227/2021.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

GROZĪJUMI

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2021)0160).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 44. punkts)

Eiropas Garantija bērniem
Rezolūcijas priekšlikums B9-0220/2021.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

GROZĪJUMI

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2021)0161).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 45. punkts)

Covid-19 testēšanas pieejamība un cenu pieņemamība
Rezolūcijas priekšlikums B9-0234/2021/rev.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

GROZĪJUMI

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2021)0162).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 46. punkts)

Dzelzceļa pasažieru tiesības un pienākumi ***II
Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par dzelzceļa pasažieru tiesībām un pienākumiem (pārstrādāta redakcija) [12262/1/2020 - C9-0011/2021 - 2017/0237(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Bogusław Liberadzki (A9-0045/2021).

(Vajadzīgs Parlamenta deputātu vairākums.)

GROZĪJUMI

Sēdes vadītājs darīja zināmu, ka attiecībā uz Padomes nostāju pirmajā lasījumā nav pieņemts neviens grozījums un ka nav saņemts neviens priekšlikums noraidīt Padomes nostāju saskaņā ar Reglamenta 67. pantu.

Līdz ar to Padomes nostāja tiek uzskatīta par apstiprinātu.

Ierosinātais tiesību akts attiecīgi ir pieņemts.

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2021)0150).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 34. punkts)

Eiropas Aizsardzības fonds ***II
Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko izveido Eiropas Aizsardzības fondu un atceļ Regulu (ES) 2018/1092 [06748/1/2020 - C9-0112/2021 - 2018/0254(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Zdzisław Krasnodębski (A9-0120/2021).

(Vajadzīgs Parlamenta deputātu vairākums.)

GROZĪJUMI

Sēdes vadītājs darīja zināmu, ka attiecībā uz Padomes nostāju pirmajā lasījumā nav pieņemts neviens grozījums un ka nav saņemts neviens priekšlikums noraidīt Padomes nostāju saskaņā ar Reglamenta 67. pantu.

Līdz ar to Padomes nostāja tiek uzskatīta par apstiprinātu.

Ierosinātais tiesību akts attiecīgi ir pieņemts.

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2021)0151).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 35. punkts)

(Sēde tika pārtraukta plkst. 13.09.)


SĒDI VADA: Pedro SILVA PEREIRA
Priekšsēdētāja vietnieks

11. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 13.45.


12. Otrais balsošanas laiks

Parlaments ir aicināts ar vienu balsojumu balsot par turpmāk minēto dokumentu.

Administratīva sadarbība akcīzes nodokļu jomā: elektronisko reģistru saturs *
Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko Padomes Regulu (ES) Nr. 389/2012 par administratīvu sadarbību akcīzes nodokļu jomā groza attiecībā uz elektronisko reģistru saturu [COM(2021)0028 - C9-0016/2021 - 2021/0015(CNS)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referente: Irene Tinagli (A9-0121/2021).

Parlaments ir aicināts sākt galīgo balsošanu par turpmāk minētajiem dokumentiem.

Covid-19 pandēmija Latīņamerikā
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B9-0239/2021.

Bolīvija un bijušās prezidentes Jeanine Añez un citu amatpersonu aizturēšana
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B9-0244/2021.

Pakistānas tiesību akti pret zaimošanu, jo īpaši Shagufta Kausar un Shafqat Emmanuel lieta
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B9-0254/2021.

Parlamenta 2022. finanšu gada ieņēmumu un izdevumu tāme
Ziņojums par 2022. finanšu gada ieņēmumu un izdevumu tāmi, I iedaļa — Eiropas Parlaments [2020/2264(BUI)] - Budžeta komiteja. Referents: Damian Boeselager (A9-0145/2021).

Krievija, Alekseja Navaļnija lieta, militāro spēku koncentrēšanās pie Ukrainas robežas un Krievijas īstenotie uzbrukumi Čehijā
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B9-0236/2021.

Miera līguma noslēgšanas piecu gadu atceres diena Kolumbijā
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B9-0237/2021.

Eiropas Garantija bērniem
Rezolūcijas priekšlikums B9-0220/2021.

Covid-19 testēšanas pieejamība un cenu pieņemamība
Rezolūcijas priekšlikums B9-0234/2021/rev.

ES un Indijas attiecības
Ziņojums par Eiropas Parlamenta ieteikumu Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētājas vietniekam / Savienības Augstajam pārstāvim ārlietās un drošības politikas jautājumos par ES un Indijas attiecībām [2021/2023(INI)] - Ārlietu komiteja. Referente: Alviina Alametsä (A9-0124/2021).

Parlaments ir aicināts sākt galīgo balsošanu par turpmāk minētajiem rezolūciju priekšlikumiem par budžeta izpildes apstiprināšanu.

ES 2019. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Komisija un izpildaģentūras
Ziņojums par Eiropas Savienības 2019. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, III iedaļa — Komisija un izpildaģentūras [COM(2020)0288 - C9-0220/2020 - 2020/2140(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Joachim Kuhs (A9-0117/2021).

ES 2019. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Parlaments
Ziņojums par Eiropas Savienības 2019. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, I iedaļa — Eiropas Parlaments [COM(2020)0288 - C9-0221/2020 - 2020/2141(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Petri Sarvamaa (A9-0044/2021).

ES 2019. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana: Padome un Eiropadome
Ziņojums par Eiropas Savienības 2019. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, II iedaļa — Eiropadome un Padome [COM(2020)0288 - C9-0222/2020 - 2020/2142(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Pascal Durand (A9-0056/2021).

ES 2019. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Savienības Tiesa
Ziņojums par Eiropas Savienības 2019. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, IV iedaļa — Tiesa [COM(2020)0288 - C9-0223/2020 - 2020/2143(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Ramona Strugariu (A9-0064/2021).

ES 2019. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana: Revīzijas palāta
Ziņojums par Eiropas Savienības 2019. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, V iedaļa — Revīzijas palāta [COM(2020)0288 - C9-0224/2020 - 2020/2144(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Martina Dlabajová (A9-0059/2021).

ES 2019. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja
Ziņojums par Eiropas Savienības 2019. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VI iedaļa – Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja [COM(2020)0288 - C9-0225/2020 - 2020/2145(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Olivier Chastel (A9-0057/2021).

ES 2019. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana: Reģionu komiteja
Ziņojums par Eiropas Savienības 2019. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VII iedaļa – Reģionu komiteja [COM(2020)0288 - C9-0226/2020 - 2020/2146(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Alin Mituța (A9-0055/2021).

ES 2019. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Ombuds
Ziņojums par Eiropas Savienības 2019. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VIII iedaļa — Eiropas Ombuds [COM(2020)0288 - C9-0227/2020 - 2020/2147(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Olivier Chastel (A9-0065/2021).

ES 2019. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs
Ziņojums par Eiropas Savienības 2019. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, IX iedaļa — Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs [COM(2020)0288 - C9-0228/2020 - 2020/2148(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Alin Mituța (A9-0067/2021).

ES 2019. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Ārējās darbības dienests
Ziņojums par Eiropas Savienības 2019. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, X iedaļa — Eiropas Ārējās darbības dienests [COM(2020)0288 - C9-0229/2020 - 2020/2149(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Alin Mituța (A9-0063/2021).

2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs
Ziņojums par Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra (Cedefop) (pirms 2019. gada 20. februāra — Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs) 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2020)0288 - C9-0230/2020 - 2020/2150(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0069/2021).

2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds
Ziņojums par Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda (Eurofound) (pirms 2019. gada 20. februāra — Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds) 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2020)0288 - C9-0231/2020 - 2020/2151(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0094/2021).

2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra
Ziņojums par Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2020)0288 - C9-0232/2020 - 2020/2152(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0086/2021).

2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs
Ziņojums par Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2020)0288 - C9-0233/2020 - 2020/2153(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0087/2021).

2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Vides aģentūra
Ziņojums par Eiropas Vides aģentūras 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2020)0288 - C9-0234/2020 - 2020/2154(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0080/2021).

2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra
Ziņojums par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras (EU-OSHA) (pirms 2019. gada 20. februāra — Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra) 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2020)0288 - C9-0235/2020 - 2020/2155(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0090/2021).

2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs
Ziņojums par Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centra 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2020)0288 - C9-0236/2020 - 2020/2156(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0084/2021).

2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Zāļu aģentūra
Ziņojums par Eiropas Zāļu aģentūras 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2020)0288 - C9-0237/2020 - 2020/2157(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0073/2021).

2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Savienības Aģentūra tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās (Eurojust)
Ziņojums par Eiropas Savienības Aģentūras tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās (Eurojust) (pirms 2019. gada 12. decembra — Eurojust) 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2020)0288 - C9-0238/2020 - 2020/2158(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0101/2021).

2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Izglītības fonds
Ziņojums par Eiropas Izglītības fonda 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2020)0288 - C9-0239/2020 - 2020/2159(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0089/2021).

2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Jūras drošības aģentūra
Ziņojums par Eiropas Jūras drošības aģentūras 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2020)0288 - C9-0240/2020 - 2020/2160(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0099/2021).

2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Aviācijas drošības aģentūra
Ziņojums par Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūras 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2020)0288 - C9-0241/2020 - 2020/2161(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0070/2021).

2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde
Ziņojums par Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2020)0288 - C9-0242/2020 - 2020/2162(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0097/2021).

2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs
Ziņojums par Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2020)0288 - C9-0243/2020 - 2020/2163(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0104/2021).

2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Savienības Kiberdrošības aģentūra (ENISA)
Ziņojums par ENISA (Eiropas Savienības Kiberdrošības aģentūra) (pirms 2019. gada 27. jūnija — Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūra (ENISA)) 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2020)0288 - C9-0244/2020 - 2020/2164(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0085/2021).

2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūra
Ziņojums par Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūras (ERA) 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2020)0288 - C9-0245/2020 - 2020/2165(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0077/2021).

2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūra (CEPOL)
Ziņojums par Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūras (CEPOL) 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2020)0288 - C9-0246/2020 - 2020/2166(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0071/2021).

2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra
Ziņojums par Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2020)0288 - C9-0247/2020 - 2020/2167(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0081/2021).

2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas GNSS aģentūra
Ziņojums par Eiropas GNSS aģentūras 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2020)0288 - C9-0248/2020 - 2020/2168(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0074/2021).

2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūra
Ziņojums par Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūras 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2020)0288 - C9-0249/2020 - 2020/2169(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0092/2021).

2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Ķimikāliju aģentūra
Ziņojums par Eiropas Ķimikāliju aģentūras 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2020)0288 - C9-0250/2020 - 2020/2170(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0075/2021).

2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Euratom Apgādes aģentūra
Ziņojums par Euratom Apgādes aģentūras 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2020)0288 - C9-0251/2020 - 2020/2171(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0088/2021).

2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Savienības Aģentūra tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropols)
Ziņojums par Eiropas Savienības Aģentūras tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropola) 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2020)0288 - C9-0252/2020 - 2020/2172(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0096/2021).

2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts
Ziņojums par Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2020)0288 - C9-0253/2020 - 2020/2173(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0072/2021).

2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Banku iestāde
Ziņojums par Eiropas Banku iestādes 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2020)0288 - C9-0254/2020 - 2020/2174(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0091/2021).

2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde
Ziņojums par Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2020)0288 - C9-0255/2020 - 2020/2175(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0079/2021).

2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde
Ziņojums par Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2020)0288 - C9-0256/2020 - 2020/2176(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0093/2021).

2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Savienības Energoregulatoru sadarbības aģentūra
Ziņojums par Eiropas Savienības Energoregulatoru sadarbības aģentūras (pirms 2019. gada 4. jūlija — Energoregulatoru sadarbības aģentūra) 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2020)0288 - C9-0257/2020 - 2020/2177(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0078/2021).

2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: BEREC atbalsta aģentūra (BEREC birojs)
Ziņojums par BEREC atbalsta aģentūras (BEREC biroja) 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2020)0288 - C9-0258/2020 - 2020/2178(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0082/2021).

2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts
Ziņojums par Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2020)0288 - C9-0259/2020 - 2020/2179(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0076/2021).

2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Patvēruma atbalsta birojs
Ziņojums par Eiropas Patvēruma atbalsta biroja 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2020)0288 - C9-0260/2020 - 2020/2180(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0068/2021).

2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Savienības Aģentūra lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (eu-LISA)
Ziņojums par Eiropas Savienības Aģentūras lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (eu-LISA) 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2020)0288 - C9-0261/2020 - 2020/2181(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0098/2021).

2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām izveidotais Eiropas kopuzņēmums
Ziņojums par ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām izveidotā Eiropas kopuzņēmuma 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2020)0288 - C9-0262/2020 - 2020/2182(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0110/2021).

2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: kopuzņēmums SESAR
Ziņojums par SESAR kopuzņēmuma 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2020)0288 - C9-0263/2020 - 2020/2183(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0106/2021).

2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: kopuzņēmums “Clean Sky 2”
Ziņojums par kopuzņēmuma Clean Sky 2 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2020)0288 - C9-0264/2020 - 2020/2184(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0109/2021).

2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: biorūpniecības kopuzņēmums
Ziņojums par biorūpniecības kopuzņēmuma 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2020)0288 - C9-0265/2020 - 2020/2185(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0105/2021).

2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: kopuzņēmums "2. ierosme inovatīvu zāļu jomā"
Ziņojums par kopuzņēmuma “2. ierosme inovatīvu zāļu jomā” 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2020)0288 - C9-0266/2020 - 2020/2186(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0113/2021).

2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: kopuzņēmums “Kurināmā elementi un ūdeņradis 2”
Ziņojums par kopuzņēmuma “Kurināmā elementi un ūdeņradis 2” 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2020)0288 - C9-0267/2020 - 2020/2187(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0107/2021).

2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: kopuzņēmums Shift2Rail
Ziņojums par kopuzņēmuma Shift2Rail 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2020)0288 - C9-0268/2020 - 2020/2188(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0111/2021).

2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: kopuzņēmums ECSEL
Ziņojums par kopuzņēmuma ECSEL 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2020)0288 - C9-0269/2020 - 2020/2189(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0108/2021).

ES 2019. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana: 8., 9., 10. un 11. EAF
Ziņojums par astotā, devītā, desmitā un vienpadsmitā Eiropas Attīstības fonda 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2020)0290 - C9-0270/2020 - 2020/2190(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0095/2021).

Ziņojums par Eiropas Savienības aģentūru 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu: sniegums, finanšu pārvaldība un kontrole
Ziņojums par Eiropas Savienības aģentūru 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu: sniegums, finanšu pārvaldība un kontrole [COM(2020)0288 - C9-0282/2020 - 2020/2194(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0100/2021).

Balsot būs iespējams līdz plkst. 15.00.

Sākās balsošana.

Balsošanas rezultāti tiks paziņoti plkst. 16.30 (29.4.2021. protokola 19. punkts).

(Sēde tika pārtraukta plkst. 13.47.)


SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks

13. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 14.32.


14. Programma “Digitālā Eiropa” ***II (debates)

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko izveido programmu “Digitālā Eiropa” un atceļ Lēmumu (ES) 2015/2240 [06789/1/2020 - C9-0109/2021 - 2018/0227(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Valter Flego (A9-0119/2021).

Valter Flego iepazīstināja ar ieteikumu otrajam lasījumam.

Uzstājās Virginijus Sinkevičius (Komisijas loceklis).

Uzstājās Pilar del Castillo Vera PPE grupas vārdā, Carlos Zorrinho S&D grupas vārdā, Susana Solís Pérez grupas “Renew” vārdā, Isabella Tovaglieri ID grupas vārdā, Damian Boeselager Verts/ALE grupas vārdā, Jessica Stegrud ECR grupas vārdā, Edina Tóth, pie grupām nepiederoša deputāte, Cristian-Silviu Buşoi, Lina Gálvez Muñoz, Bart Groothuis, Kosma Złotowski, Ivan Štefanec, Tsvetelina Penkova, Nicola Danti, Adam Bielan, Seán Kelly, Josianne Cutajar, Svenja Hahn, Jadwiga Wiśniewska un Miapetra Kumpula-Natri.

Uzstājās Virginijus Sinkevičius.

Debates tika slēgtas.

Sēdes vadītājs darīja zināmu, ka saskaņā ar Reglamenta 67. un 68. pantu nav iesniegts neviens priekšlikums noraidīt un nav iesniegts neviens grozījums attiecībā uz Padomes nostāju pirmajā lasījumā (06789/1/2020 - C9-0109/2021 - 2018/0227(COD)).

Līdz ar to Padomes nostāja tiek uzskatīta par apstiprinātu.

Ierosinātais tiesību akts (P9_TA(2021)0152) attiecīgi ir pieņemts.

(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 36. punkts.)


15. Vides un klimata pasākumu programma (“LIFE”) (2021-2027) ***II (debates)

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko izveido vides un klimata pasākumu programmu (“LIFE”) un atceļ Regulu (ES) Nr. 1293/2013 [06077/1/2020 - C9-0110/2021 - 2018/0209(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Nils Torvalds (A9-0130/2021).

Nils Torvalds iepazīstināja ar ieteikumu otrajam lasījumam.

Uzstājās Virginijus Sinkevičius (Komisijas loceklis).

Uzstājās Michal Wiezik PPE grupas vārdā, Sándor Rónai S&D grupas vārdā, Martin Hojsík grupas “Renew” vārdā, Silvia Sardone ID grupas vārdā, Ville Niinistö Verts/ALE grupas vārdā, Jadwiga Wiśniewska ECR grupas vārdā, Petros Kokkalis grupas “The Left” vārdā, Antoni Comín i Oliveres, pie grupām nepiederošs deputāts, Maria Spyraki, Günther Sidl, Atidzhe Alieva-Veli, Joachim Kuhs, Jutta Paulus, Izabela-Helena Kloc, Silvia Modig, Edina Tóth, Salvatore De Meo, Christel Schaldemose, Pär Holmgren un Cyrus Engerer.

Uzstājās Virginijus Sinkevičius.

Debates tika slēgtas.

Sēdes vadītājs darīja zināmu, ka saskaņā ar Reglamenta 67. un 68. pantu nav iesniegts neviens priekšlikums noraidīt un nav iesniegts neviens grozījums attiecībā uz Padomes nostāju pirmajā lasījumā (06077/1/2020 - C9-0110/2021 - 2018/0209(COD)).

Līdz ar to Padomes nostāja tiek uzskatīta par apstiprinātu.

Ierosinātais tiesību akts (P9_TA(2021)0153) attiecīgi ir pieņemts.

(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 37. punkts.)

(Sēde tika pārtraukta plkst. 16.09.)


SĒDI VADA: Pedro SILVA PEREIRA
Priekšsēdētāja vietnieks

16. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 16.31.


17. Parlamenta sastāvs

João Ferreira ir rakstiski paziņojis par savu atkāpšanos no Parlamenta deputāta amata, sākot no 2021. gada 6. jūlija.

Saskaņā ar Reglamenta 4. pantu Parlaments paziņoja, ka, sākot no minētās dienas, Parlamentā ir atbrīvojusies deputāta vieta, un par to informēja attiecīgo dalībvalsts iestādi.


18. Komiteju un delegāciju sastāvs

Sēdes vadītājs paziņoja, ka Parlamenta priekšsēdētājs ir saņēmis ECR grupas lēmumu, ar ko tiek veiktas turpmāk minētās izmaiņas komiteju un delegāciju sastāvā.

EMPL komiteja: Vincenzo Sofo

Šis lēmums stājas spēkā šajā dienā.


19. Balsošanas rezultātu paziņošana

Sēdes vadītājs nolasīja balsošanas rezultātus.

Administratīva sadarbība akcīzes nodokļu jomā: elektronisko reģistru saturs *
Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko Padomes Regulu (ES) Nr. 389/2012 par administratīvu sadarbību akcīzes nodokļu jomā groza attiecībā uz elektronisko reģistru saturu [COM(2021)0028 - C9-0016/2021 - 2021/0015(CNS)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referente: Irene Tinagli (A9-0121/2021).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar vienu balsojumu (P9_TA(2021)0154).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 38. punkts)

Covid-19 pandēmija Latīņamerikā
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B9-0239/2021.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2021)0155).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 39. punkts)

(Rezolūcijas priekšlikums B9-0238/2021 vairs nav spēkā.)

Bolīvija un bijušās prezidentes Jeanine Añez un citu amatpersonu aizturēšana
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B9-0244/2021.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2021)0156).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 40. punkts)

(Rezolūcijas priekšlikums RC-B9-0245/2021 vairs nav spēkā.)

Pakistānas tiesību akti pret zaimošanu, jo īpaši Shagufta Kausar un Shafqat Emmanuel lieta
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B9-0254/2021.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2021)0157).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 41. punkts)

(Rezolūcijas priekšlikums B9-0253/2021 vairs nav spēkā.)

Parlamenta 2022. finanšu gada ieņēmumu un izdevumu tāme
Ziņojums par 2022. finanšu gada ieņēmumu un izdevumu tāmi, I iedaļa — Eiropas Parlaments [2020/2264(BUI)] - Budžeta komiteja. Referents: Damian Boeselager (A9-0145/2021).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2021)0158).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 42. punkts)

Krievija, Alekseja Navaļnija lieta, militāro spēku koncentrēšanās pie Ukrainas robežas un Krievijas īstenotie uzbrukumi Čehijā
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B9-0236/2021.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2021)0159).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 43. punkts)

(Rezolūcijas priekšlikums B9-0235/2021 vairs nav spēkā.)

Miera līguma noslēgšanas piecu gadu atceres diena Kolumbijā
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B9-0227/2021.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2021)0159).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 43. punkts)

(Rezolūciju priekšlikumi B9-0228/2021 un B9-0232/2021 vairs nav spēkā.)

Eiropas Garantija bērniem
Rezolūcijas priekšlikums B9-0220/2021.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2021)0161).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 45. punkts)

Covid-19 testēšanas pieejamība un cenu pieņemamība
Rezolūcijas priekšlikums B9-0234/2021/rev.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2021)0162).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 46. punkts)

(Rezolūcijas priekšlikums B9-0233/2021 vairs nav spēkā.)

ES un Indijas attiecības
Ziņojums par Eiropas Parlamenta ieteikumu Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētājas vietniekam / Savienības Augstajam pārstāvim ārlietās un drošības politikas jautājumos par ES un Indijas attiecībām [2021/2023(INI)] - Ārlietu komiteja. Referente: Alviina Alametsä (A9-0124/2021).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

IETEIKUMA PROJEKTS

Pieņemts (P9_TA(2021)0163).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 47. punkts)

ES 2019. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Komisija un izpildaģentūras
Ziņojums par Eiropas Savienības 2019. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, III iedaļa — Komisija un izpildaģentūras [COM(2020)0288 - C9-0220/2020 - 2020/2140(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Joachim Kuhs (A9-0117/2021).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2021)0164).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 48. punkts)

ES 2019. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Parlaments
Ziņojums par Eiropas Savienības 2019. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, I iedaļa — Eiropas Parlaments [COM(2020)0288 - C9-0221/2020 - 2020/2141(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Petri Sarvamaa (A9-0044/2021).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2021)0165).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 49. punkts)

ES 2019. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana: Padome un Eiropadome
Ziņojums par Eiropas Savienības 2019. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, II iedaļa — Eiropadome un Padome [COM(2020)0288 - C9-0222/2020 - 2020/2142(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Pascal Durand (A9-0056/2021).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2021)0166).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 50. punkts)

ES 2019. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Savienības Tiesa
Ziņojums par Eiropas Savienības 2019. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, IV iedaļa — Tiesa [COM(2020)0288 - C9-0223/2020 - 2020/2143(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Ramona Strugariu (A9-0064/2021).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2021)0167).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 51. punkts)

ES 2019. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana: Revīzijas palāta
Ziņojums par Eiropas Savienības 2019. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, V iedaļa — Revīzijas palāta [COM(2020)0288 - C9-0224/2020 - 2020/2144(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Martina Dlabajová (A9-0059/2021).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2021)0168).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 52. punkts)

ES 2019. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja
Ziņojums par Eiropas Savienības 2019. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VI iedaļa – Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja [COM(2020)0288 - C9-0225/2020 - 2020/2145(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Olivier Chastel (A9-0057/2021).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2021)0169).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 53. punkts)

ES 2019. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana: Reģionu komiteja
Ziņojums par Eiropas Savienības 2019. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VII iedaļa – Reģionu komiteja [COM(2020)0288 - C9-0226/2020 - 2020/2146(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Alin Mituța (A9-0055/2021).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2021)0170).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 54. punkts)

ES 2019. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Ombuds
Ziņojums par Eiropas Savienības 2019. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VIII iedaļa — Eiropas Ombuds [COM(2020)0288 - C9-0227/2020 - 2020/2147(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Olivier Chastel (A9-0065/2021).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2021)0171).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 55. punkts)

ES 2019. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs
Ziņojums par Eiropas Savienības 2019. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, IX iedaļa — Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs [COM(2020)0288 - C9-0228/2020 - 2020/2148(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Alin Mituța (A9-0067/2021).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2021)0172).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 56. punkts)

ES 2019. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Ārējās darbības dienests
Ziņojums par Eiropas Savienības 2019. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, X iedaļa — Eiropas Ārējās darbības dienests [COM(2020)0288 - C9-0229/2020 - 2020/2149(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Alin Mituța (A9-0063/2021).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2021)0173).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 57. punkts)

2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs
Ziņojums par Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra (Cedefop) (pirms 2019. gada 20. februāra — Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs) 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2020)0288 - C9-0230/2020 - 2020/2150(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0069/2021).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2021)0174).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 58. punkts)

2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds
Ziņojums par Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda (Eurofound) (pirms 2019. gada 20. februāra — Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds) 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2020)0288 - C9-0231/2020 - 2020/2151(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0094/2021).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2021)0175).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 59. punkts)

2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra
Ziņojums par Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2020)0288 - C9-0232/2020 - 2020/2152(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0086/2021).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2021)0176).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 60. punkts)

2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs
Ziņojums par Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2020)0288 - C9-0233/2020 - 2020/2153(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0087/2021).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2021)0177).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 61. punkts)

2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Vides aģentūra
Ziņojums par Eiropas Vides aģentūras 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2020)0288 - C9-0234/2020 - 2020/2154(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0080/2021).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2021)0178).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 62. punkts)

2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra
Ziņojums par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras (EU-OSHA) (pirms 2019. gada 20. februāra — Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra) 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2020)0288 - C9-0235/2020 - 2020/2155(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0090/2021).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2021)0179).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 63. punkts)

2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs
Ziņojums par Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centra 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2020)0288 - C9-0236/2020 - 2020/2156(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0084/2021).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2021)0180).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 64. punkts)

2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Zāļu aģentūra
Ziņojums par Eiropas Zāļu aģentūras 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2020)0288 - C9-0237/2020 - 2020/2157(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0073/2021).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2021)0181).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 65. punkts)

2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Savienības Aģentūra tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās (Eurojust)
Ziņojums par Eiropas Savienības Aģentūras tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās (Eurojust) (pirms 2019. gada 12. decembra — Eurojust) 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2020)0288 - C9-0238/2020 - 2020/2158(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0101/2021).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2021)0182).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 66. punkts)

2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Izglītības fonds
Ziņojums par Eiropas Izglītības fonda 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2020)0288 - C9-0239/2020 - 2020/2159(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0089/2021).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2021)0183).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 67. punkts)

2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Jūras drošības aģentūra
Ziņojums par Eiropas Jūras drošības aģentūras 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2020)0288 - C9-0240/2020 - 2020/2160(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0099/2021).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2021)0184).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 68. punkts)

2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Aviācijas drošības aģentūra
Ziņojums par Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūras 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2020)0288 - C9-0241/2020 - 2020/2161(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0070/2021).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2021)0185).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 69. punkts)

2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde
Ziņojums par Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2020)0288 - C9-0242/2020 - 2020/2162(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0097/2021).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2021)0186).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 70. punkts)

2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs
Ziņojums par Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2020)0288 - C9-0243/2020 - 2020/2163(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0104/2021).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2021)0187).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 71. punkts)

2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Savienības Kiberdrošības aģentūra (ENISA)
Ziņojums par ENISA (Eiropas Savienības Kiberdrošības aģentūra) (pirms 2019. gada 27. jūnija — Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūra (ENISA)) 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2020)0288 - C9-0244/2020 - 2020/2164(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0085/2021).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2021)0188).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 72. punkts)

2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūra
Ziņojums par Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūras (ERA) 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2020)0288 - C9-0245/2020 - 2020/2165(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0077/2021).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2021)0189).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 73. punkts)

2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūra (CEPOL)
Ziņojums par Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūras (CEPOL) 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2020)0288 - C9-0246/2020 - 2020/2166(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0071/2021).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2021)0190).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 74. punkts)

2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra
Ziņojums par Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2020)0288 - C9-0247/2020 - 2020/2167(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0081/2021).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2021)0190).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 75. punkts)

2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas GNSS aģentūra
Ziņojums par Eiropas GNSS aģentūras 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2020)0288 - C9-0248/2020 - 2020/2168(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0074/2021).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2021)0192).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 76. punkts)

2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūra
Ziņojums par Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūras 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2020)0288 - C9-0249/2020 - 2020/2169(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0092/2021).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2021)0193).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 77. punkts)

2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Ķimikāliju aģentūra
Ziņojums par Eiropas Ķimikāliju aģentūras 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2020)0288 - C9-0250/2020 - 2020/2170(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0075/2021).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2021)0194).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 78. punkts)

2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Euratom Apgādes aģentūra
Ziņojums par Euratom Apgādes aģentūras 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2020)0288 - C9-0251/2020 - 2020/2171(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0088/2021).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2021)0195).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 79. punkts)

2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Savienības Aģentūra tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropols)
Ziņojums par Eiropas Savienības Aģentūras tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropola) 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2020)0288 - C9-0252/2020 - 2020/2172(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0096/2021).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2021)0196).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 80. punkts)

2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts
Ziņojums par Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2020)0288 - C9-0253/2020 - 2020/2173(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0072/2021).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2021)0197).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 81. punkts)

2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Banku iestāde
Ziņojums par Eiropas Banku iestādes 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2020)0288 - C9-0254/2020 - 2020/2174(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0091/2021).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2021)0198).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 82. punkts)

2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde
Ziņojums par Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2020)0288 - C9-0255/2020 - 2020/2175(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0079/2021).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2021)0199).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 83. punkts)

2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde
Ziņojums par Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2020)0288 - C9-0256/2020 - 2020/2176(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0093/2021).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2021)0200).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 84. punkts)

2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Savienības Energoregulatoru sadarbības aģentūra
Ziņojums par Eiropas Savienības Energoregulatoru sadarbības aģentūras (pirms 2019. gada 4. jūlija — Energoregulatoru sadarbības aģentūra) 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2020)0288 - C9-0257/2020 - 2020/2177(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0078/2021).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2021)0201).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 85. punkts)

2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: BEREC atbalsta aģentūra (BEREC birojs)
Ziņojums par BEREC atbalsta aģentūras (BEREC biroja) 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2020)0288 - C9-0258/2020 - 2020/2178(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0082/2021).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2021)0202).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 86. punkts)

2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts
Ziņojums par Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2020)0288 - C9-0259/2020 - 2020/2179(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0076/2021).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2021)0203).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 87. punkts)

2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Patvēruma atbalsta birojs
Ziņojums par Eiropas Patvēruma atbalsta biroja 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2020)0288 - C9-0260/2020 - 2020/2180(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0068/2021).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2021)0204).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 88. punkts)

2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Savienības Aģentūra lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (eu-LISA)
Ziņojums par Eiropas Savienības Aģentūras lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (eu-LISA) 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2020)0288 - C9-0261/2020 - 2020/2181(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0098/2021).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2021)0205).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 89. punkts)

2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām izveidotais Eiropas kopuzņēmums
Ziņojums par ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām izveidotā Eiropas kopuzņēmuma 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2020)0288 - C9-0262/2020 - 2020/2182(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0110/2021).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2021)0206).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 90. punkts)

2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: kopuzņēmums SESAR
Ziņojums par SESAR kopuzņēmuma 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2020)0288 - C9-0263/2020 - 2020/2183(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0106/2021).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2021)0207).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 91. punkts)

2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: kopuzņēmums “Clean Sky 2”
Ziņojums par kopuzņēmuma Clean Sky 2 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2020)0288 - C9-0264/2020 - 2020/2184(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0109/2021).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2021)0208).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 92. punkts)

2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: biorūpniecības kopuzņēmums
Ziņojums par biorūpniecības kopuzņēmuma 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2020)0288 - C9-0265/2020 - 2020/2185(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0105/2021).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2021)0209).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 93. punkts)

2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: kopuzņēmums "2. ierosme inovatīvu zāļu jomā"
Ziņojums par kopuzņēmuma “2. ierosme inovatīvu zāļu jomā” 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2020)0288 - C9-0266/2020 - 2020/2186(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0113/2021).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2021)0210).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 94. punkts)

2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: kopuzņēmums “Kurināmā elementi un ūdeņradis 2”
Ziņojums par kopuzņēmuma “Kurināmā elementi un ūdeņradis 2” 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2020)0288 - C9-0267/2020 - 2020/2187(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0107/2021).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2021)0211).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 95. punkts)

2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: kopuzņēmums Shift2Rail
Ziņojums par kopuzņēmuma Shift2Rail 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2020)0288 - C9-0268/2020 - 2020/2188(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0111/2021).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2021)0212).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 96. punkts)

2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: kopuzņēmums ECSEL
Ziņojums par kopuzņēmuma ECSEL 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2020)0288 - C9-0269/2020 - 2020/2189(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0108/2021).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2021)0213).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 97. punkts)

ES 2019. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana: 8., 9., 10. un 11. EAF
Ziņojums par astotā, devītā, desmitā un vienpadsmitā Eiropas Attīstības fonda 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2020)0290 - C9-0270/2020 - 2020/2190(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0095/2021).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2021)0214).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 98. punkts)

Ziņojums par Eiropas Savienības aģentūru 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu: sniegums, finanšu pārvaldība un kontrole
Ziņojums par Eiropas Savienības aģentūru 2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu: sniegums, finanšu pārvaldība un kontrole [COM(2020)0288 - C9-0282/2020 - 2020/2194(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A9-0100/2021).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2021)0215).
(Pielikuma “Balsošanas rezultāti” 99. punkts)


20. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 194. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti Parlamenta tīmekļa vietnē deputātiem paredzētajās lapās.

Izņēmuma kārtā tiks pieņemti balsojumu skaidrojumi, kas nepārsniedz 400 vārdu.


21. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir iekļauti dokumentā “Rezultāti balsošanai pēc saraksta”, kas pievienots sēdes protokolam un pieejams Parlamenta tīmekļa vietnē. Tie ir publicēti tikai informatīvā nolūkā un nekādi nemaina plenārsēdē paziņoto balsošanas rezultātu.

Dokumentu pastāvīgi atjaunina ne ilgāk kā divu nedēļu laikā pēc sesijas.

Pēc tam sagatavo balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt Oficiālajā Vēstnesī.


22. Lūgumraksti

Lūgumrakstus Nr. 0236-21 līdz 0432-21 vispārējā reģistrā iekļāva 2021. gada 29. aprīlī, un saskaņā ar Reglamenta 226. panta 9. un 10. punktu tos nodeva atbildīgajai komitejai.

Priekšsēdētājs 2021. gada 26. aprīlī saskaņā ar Reglamenta 226. panta 15. punkta noteikumiem ir nosūtījis atbildīgajai komitejai lūgumrakstus, ko Eiropas Parlamentam iesniegušas fiziskas vai juridiskas personas, kuras nav Eiropas Savienības pilsoņi un kuru pastāvīgā dzīvesvieta vai juridiskā adrese nav kādā dalībvalstī.


23. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Citas iestādes

- Projekts 2021. gada vispārējā budžeta grozījumam Nr. 2, ar ko finansē reakciju uz Covid-19 un ietver precizējumus un atjauninājumus saistībā ar daudzgadu finanšu shēmas galīgo pieņemšanu: Padomes 2021. gada 23. aprīļa nostāja (08145/2021 – C9-0155/2021 – 2021/0078(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar Vācijas pieteikumu EGF/2020/003 DE/GMH Guss (COM(2021)0207 – C9-0156/2021 – 2021/0107(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

EMPL

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar Beļģijas pieteikumu EGF/2020/005 BE/Swissport (COM(2021)0212 – C9-0159/2021 – 2021/0109(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

EMPL

2. Deputāti

- Aurélia Beigneux, Dominique Bilde, Gianantonio Da Re, Jean-François Jalkh, Virginie Joron, Maximilian Krah, Jean-Lin Lacapelle, Julie Lechanteux, Thierry Mariani un Harald Vilimsky. Priekšlikums rezolūcijai par Palmīras teritorijā (Sīrija) konstatēto arheologa Khaled al-Assad slepkavību (B9-0202/2021).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

- Laura Huhtasaari, Peter Kofod un Charlie Weimers. Priekšlikums rezolūcijai par konferences par Eiropas nākotni atlikšanu, līdz Pasaules Veselības organizācija paziņos par Covid-19 pandēmijas beigām (B9-0203/2021).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFCO

- Anna Bonfrisco. Priekšlikums rezolūcijai par tiesu neatkarības principu (B9-0204/2021).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Gunnar Beck. Priekšlikums rezolūcijai par ES leģislatīvu pasākumu juridiskā pamata grozīšanas problēmu (B9-0205/2021).

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

atzinums:

AFCO

- Matteo Adinolfi, Rosanna Conte, Gianna Gancia, Fulvio Martusciello, Antonio Maria Rinaldi un Annalisa Tardino. Priekšlikums rezolūcijai par banku noteikumiem attiecībā uz ieņēmumus nenesošiem aizdevumiem: pandēmijas ietekme un ierosinātie pagaidu risinājumi (B9-0212/2021).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Simona Baldassarre, Mara Bizzotto un Paolo Borchia. Priekšlikums rezolūcijai par personu ar invaliditāti aizsardzību (B9-0213/2021).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

- Alessandra Basso, Sergio Berlato, Massimo Casanova, Susanna Ceccardi, Clare Daly, Francesca Donato, Marco Dreosto, Carlo Fidanza, Pietro Fiocchi, Elżbieta Kruk, Joachim Kuhs, Elena Lizzi, Jaak Madison, Nicola Procaccini, Silvia Sardone, Ivan Vilibor Sinčić, Isabella Tovaglieri un Stefania Zambelli. Priekšlikums rezolūcijai par Dante Aligjēri nāves 700. gadadienai veltītu pasākumu organizēšanu visā Eiropā (B9-0214/2021).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CULT


24. Iesaistītās komitejas (Reglamenta 57. pants)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2021. gada 22. aprīļa lēmumu)

AFET komiteja

- ES un ASV turpmākās attiecības (2021/2038(INI))
(atzinums: INTA (Reglamenta 57. pants))

- Jauna ES stratēģija attiecībā uz Ķīnu (2021/2037(INI))
(atzinums: INTA (Reglamenta 57. pants))

komitejas JURI, LIBE

- Demokrātijas, mediju brīvības un plurālisma stiprināšana ES: civiltiesību un krimināltiesību aktos paredzētu pasākumu nesamērīga īstenošana, lai apklusinātu žurnālistus, NVO un pilsonisko sabiedrību (2021/2036(INI))
(atzinums: CULT (Reglamenta 57. pants))

LIBE komiteja

LIBE komiteja- Kritisko vienību noturība (COM(2020)0829 - C9-0421/2020 - 2020/0365(COD))
(atzinums: AFET, ECON, ITRE (Reglamenta 57. pants), IMCO (Reglamenta 57. pants), TRAN)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2021. gada 11. marta lēmumu)

LIBE komiteja

- Shēmas pilsonības un uzturēšanās atļauju piešķiršanai saistībā ar ieguldījumiem (2021/2026(INL))
(atzinums: ECON (Reglamenta 57. pants))

- Komisijas 2020. gada ziņojums par tiesiskumu (COM(2020)0580 - 2021/2025(INI))
(atzinums: BUDG, CONT (Reglamenta 57. pants), JURI (Reglamenta 57. pants), AFCO, PETI)

EMPL komiteja

- Darba ņēmēju aizsardzība pret azbestu (2019/2182(INL))
(atzinums: ENVI (Reglamenta 57. pants), IMCO (Reglamenta 57. pants))


25. Lēmumi piemērot kopīgo komiteju procedūru (Reglamenta 58. pants)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2021. gada 22. aprīļa lēmumu)

- Demokrātijas, mediju brīvības un plurālisma stiprināšana ES: civiltiesību un krimināltiesību aktos paredzētu pasākumu nesamērīga īstenošana, lai apklusinātu žurnālistus, NVO un pilsonisko sabiedrību (2021/2036(INI))
komitejas: JURI, LIBE
(atzinums: CULT (Reglamenta 57. pants))

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai dzimumu vardarbība tiktu iekļauta kā jauna noziegumu joma LESD 83. panta 1. punktā uzskaitītajā noziegumu jomu sarakstā (2021/2035(INL))
komitejas: LIBE, FEMM

- Datorizēta sistēma saziņai pārrobežu civilprocesos un kriminālprocesos (e-CODEX sistēma) un grozījumu izdarīšana Regulā (ES) 2018/1726 (COM(2020)0712 - C9-0389/2020 - 2020/0345(COD))
komitejas: JURI, LIBE
(atzinums: BUDG)


26. Lēmumi sagatavot patstāvīgus ziņojumus

Lēmumi sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 47. pants)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2021. gada 22. aprīļa lēmumu)

komitejas LIBE, FEMM

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai dzimumu vardarbība tiktu iekļauta kā jauna noziegumu joma LESD 83. panta 1. punktā uzskaitītajā noziegumu jomu sarakstā (2021/2035(INL))

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2021. gada 11. marta lēmumu)

LIBE komiteja

- Shēmas pilsonības un uzturēšanās atļauju piešķiršanai saistībā ar ieguldījumiem (2021/2026(INL))
(atzinums: ECON (Reglamenta 57. pants))

Lēmumi sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 54. pants)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2021. gada 22. aprīļa lēmumu)

IMCO komiteja

- Tādu šķēršļu novēršana vienotajā tirgū, kuri nav saistīti ne ar tarifiem, ne ar nodokļiem (2021/2043(INI))
(atzinums: AGRI)

- Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/48/EK par rotaļlietu drošumu (Rotaļlietu drošuma direktīva) īstenošana (2021/2040(INI))

FEMM komiteja

- 2020. gada ziņojums par integrētu pieeju dzimumu līdztiesības nodrošināšanai Eiropas Parlamentā (2021/2039(INI))

AFET komiteja

- ES un ASV turpmākās attiecības (2021/2038(INI))
(atzinums: INTA (Reglamenta 57. pants))

- Jauna ES stratēģija attiecībā uz Ķīnu (2021/2037(INI))
(atzinums: INTA (Reglamenta 57. pants))

komitejas JURI, LIBE

- Demokrātijas, mediju brīvības un plurālisma stiprināšana ES: civiltiesību un krimināltiesību aktos paredzētu pasākumu nesamērīga īstenošana, lai apklusinātu žurnālistus, NVO un pilsonisko sabiedrību (2021/2036(INI))
(atzinums: CULT (Reglamenta 57. pants))

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2021. gada 11. marta lēmumu)

LIBE komiteja

- Komisijas 2020. gada ziņojums par tiesiskumu (2021/2025(INI))
(atzinums: BUDG, CONT (Reglamenta 57. pants), JURI (Reglamenta 57. pants), AFCO, PETI)

Lēmumi sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 118. pants)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2021. gada 22. aprīļa lēmumu)

AFET komiteja

- ES un Krievijas politisko attiecību ievirze (2021/2042(INI))

- ES un Taivānas politiskās attiecības un sadarbība (2021/2041(INI))


27. Nodošana citām komitejām (Reglamenta 56. pants)

EMPL komiteja

- Darba ņēmēju aizsardzība pret azbestu (2019/2182(INL))
nodots atbildīgajai komitejai: EMPL
atzinums: ENVI (Reglamenta 57. pants), IMCO (Reglamenta 57. pants)


28. Šīs sesijas protokolu apstiprināšana un pieņemto tekstu nosūtīšana

Šīs sēdes protokolu un 2021. gada 26., 27. un gada 28. aprīļa sēžu protokolus iesniegs Parlamentam apstiprināšanai nākamās sēdes sākumā.

Parlaments ir piekritis, ka šajā sesijā pieņemtos tekstus no šī brīža nosūtīs tajos minētajiem adresātiem.


29. Nākamo sēžu datumi

Nākamās sēdes notiks no 2021. gada 17. maija līdz 2021. gada 20. maijam.


30. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 16.40.


31. Sesijas pārtraukšana

Eiropas Parlamenta sesija tika pārtraukta.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētājs


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Auštrevičius Petras, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benjumea Benjumea Isabel, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bielan Adam, Bilbao Barandica Izaskun, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Björk Malin, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogovič Franc, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Brudziński Joachim Stanisław, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Bütikofer Reinhard, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Clune Deirdre, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalunde Jakop G., Daly Clare, D'Amato Rosa, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, De Man Filip, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Didier Geoffroy, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Engerer Cyrus, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fiocchi Pietro, Flego Valter, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gahler Michael, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Guerreiro Francisco, Guillaume Sylvie, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hayer Valérie, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hoogeveen Michiel, Hristov Ivo, Huhtasaari Laura, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jamet France, Jongerius Agnes, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Juvin Herve, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lalucq Aurore, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lutgen Benoît, McAllister David, MacManus Chris, Madison Jaak, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Markey Colm, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matthieu Sara, Maurel Emmanuel, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Melbārde Dace, Mélin Joëlle, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mikser Sven, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mituța Alin, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Noichl Maria, Oetjen Jan-Christoph, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Papadakis Demetris, Pedicini Piernicola, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Polčák Stanislav, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radtke Dennis, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivière Jérôme, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schwab Andreas, Semsrott Nico, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sippel Birgit, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Terheş Cristian, Terras Riho, Tertsch Hermann, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tomac Eugen, Toom Yana, Torvalds Nils, Tóth Edina, Tovaglieri Isabella, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandenkendelaere Tom, Vautmans Hilde, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Voss Axel, Vuolo Lucia, Waitz Thomas, Wallace Mick, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiesner Emma, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Attaisnoti nepiedalās:

Beňová Monika, Berlusconi Silvio, Joveva Irena, Kokalari Arba, Maydell Eva, Skyttedal Sara

Ar Covid-19 pandēmiju saistītu iemeslu dēļ ir ieviesta attālinātās balsošanas sistēma (sk. Prezidija 2020. gada 20. marta lēmumu, ar ko papildina Prezidija 2004. gada 3. maija lēmumu par balsošanas noteikumiem). To deputātu uzvārdi, kuri piedalījušies balsošanā, ir norādīti dokumentā "Rezultāti balsošanai pēc saraksta", kas pievienots attiecīgās sēdes protokolam un pieejams Parlamenta tīmekļa vietnē.

Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 21. septembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika