Indeks 
Protokół
XML 422kPDF 411kWORD 94k
Czwartek, 29 kwietnia 2021 r. - Bruksela
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Skład grup politycznych
 3.Skład komisji i delegacji
 4.Ogłoszenie wyników głosowania
 5.Unijny program zwalczania nadużyć finansowych na lata 2021-2027 ***II (debata)
 6.Pierwsza część głosowania
 7.Unijny program zwalczania nadużyć finansowych na lata 2021-2027 ***II (ciąg dalszy debaty)
 8.Europejski Fundusz Obronny ***II (debata)
 9.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)
  9.1.Sytuacja związana z pandemią COVID-19 w Ameryce Łacińskiej
  9.2.Boliwia i aresztowanie byłej prezydent Jeanine Añez i innych urzędników państwowych
  9.3.Prawo zakazujące bluźnierstwa w Pakistanie, w szczególności sprawa Shagufty Kausar i Shafqata Emmanuela
 10.Ogłoszenie wyników głosowania
 11.Wznowienie posiedzenia
 12.Druga część głosowania
 13.Wznowienie posiedzenia
 14.Program „Cyfrowa Europa” ***II (debata)
 15.Program działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) na lata 2021-2027 ***II (debata)
 16.Wznowienie posiedzenia
 17.Skład Parlamentu
 18.Skład komisji i delegacji
 19.Ogłoszenie wyników głosowania
 20.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu
 21.Korekty i zamiary głosowania
 22.Petycje
 23.Składanie dokumentów
 24.Zaangażowane komisje (art. 57 Regulaminu)
 25.Decyzje o zastosowaniu procedury wspólnych posiedzeń komisji (art. 58 Regulaminu)
 26.Decyzje w sprawie sporządzenia sprawozdań z własnej inicjatywy
 27.Zmiany w przekazaniu spraw komisjom (art. 56 Regulaminu)
 28.Zatwierdzenie protokołów posiedzeń bieżącej sesji i przekazanie przyjętych tekstów
 29.Kalendarz następnych posiedzeń
 30.Zamknięcie posiedzenia
 31.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Pedro SILVA PEREIRA
Wiceprzewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 9.04.


2. Skład grup politycznych

Isabella Adinolfi i Andrea Caroppo nie zasiadają już wśród posłów niezrzeszonych ̶ przystąpili do grupy PPE ze skutkiem od dnia 29 kwietnia 2021 r.

Helmut Geuking przestał być członkiem grupy ECR i z dniem 29 kwietnia 2021 r. przystąpił do grupy PPE.


3. Skład komisji i delegacji

Przewodniczący ogłosił, że Przewodniczący Parlamentu otrzymał od grupy PPE następujące decyzje o zmianie składu komisji i delegacji:

komisja EMPL: Helmut Geuking zamiast Daniela Caspary'ego

komisja IMCO: Andrea Caroppo zamiast Dana-Ştefana Motreanu

komisja FEMM: Isabella Adinolfi zamiast Marii da Graça Carvalho

Delegacja do Komisji Współpracy Parlamentarnej UE-Ukraina: Helmut Geuking zamiast Isabeli Benjumea Benjumea

Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest: Helmut Geuking zamiast Daniela Caspary'ego

Decyzje te wchodzą w życie z dniem dzisiejszym.


4. Ogłoszenie wyników głosowania

Przewodniczący odczytał wyniki głosowania:

Zielone zaświadczenie cyfrowe - obywatele Unii ***I
Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ram wydawania, weryfikowania i uznawania interoperacyjnych zaświadczeń o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w celu ułatwienia swobodnego przepływu w czasie pandemii COVID-19 (zielone zaświadczenie cyfrowe) [COM(2021)0130 - C9-0104/2021- 2021/0068(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Juan Fernando López Aguilar

(Wymagana zwykła większość)

WNIOSEK KOMISJI

Przyjęto ze zmianami (P9_TA(2021)0145)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 29)

WNIOSEK O ODESŁANIE DO KOMISJI

Zatwierdzono w GI (569 głosów za, 95 głosów przeciw, 26 głosów wstrzymujących się)

Zielone zaświadczenie cyfrowe - obywatele państw trzecich ***I
Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ram wydawania obywatelom państw trzecich legalnie zamieszkującym lub legalnie przebywającym na terytorium państw członkowskich interoperacyjnych zaświadczeń o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia (zielone zaświadczenie cyfrowe) oraz weryfikowania i uznawania takich zaświadczeń w czasie pandemii COVID-19
[COM(2021)0140 - C9-0100/2021 - 2021/0071(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Juan Fernando López Aguilar

(Wymagana zwykła większość)

WNIOSEK KOMISJI

Przyjęto ze zmianami (P9_TA(2021)0146)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 30)

WNIOSEK O ODESŁANIE DO KOMISJI

Zatwierdzono w GI (569 głosów za, 61 głosów przeciw, 60 głosów wstrzymujących się)

Opodatkowanie gospodarki cyfrowej: negocjacje OECD, rezydencja podatkowa przedsiębiorstw cyfrowych i ewentualny europejski podatek cyfrowy
Sprawozdanie w sprawie opodatkowania gospodarki cyfrowej: negocjacje OECD, rezydencja podatkowa przedsiębiorstw cyfrowych i ewentualny europejski podatek cyfrowy [2021/2010(INI)] Współsprawozdawcy: Andreas Schwab i Martin Hlaváček (A9-0103/2021)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0147)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 31)

Zabójstwo Daphne Caruany Galizii i praworządność na Malcie
Projekt rezolucji B9-0219/2021

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0148)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 32)

Stosunki UE–Indie
Sprawozdanie w sprawie zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady, Komisji i wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa dotyczącego stosunków UE-Indie [2021/2023(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawczyni: Alviina Alametsä (A9-0124/2021)

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2021)0163)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 47)

Absolutorium za rok 2019: budżet ogólny UE – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019, sekcja IV – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej [COM(2020)0288 - C9-0223/2020 - 2020/2143(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawczyni: Ramona Strugariu (A9-0064/2021)

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2021)0167)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 51)

Absolutorium za rok 2019: budżet ogólny UE – Trybunał Obrachunkowy
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019, sekcja V – Trybunał Obrachunkowy [COM(2020)0288 - C9-0224/2020 - 2020/2144(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawczyni: Martina Dlabajová (A9-0059/2021)

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2021)0168)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 52)

Absolutorium za rok 2019: budżet ogólny UE – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019, sekcja VI – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny [COM(2020)0288 - C9-0225/2020 - 2020/2145(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Olivier Chastel (A9-0057/2021)

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2021)0169)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 53)

Absolutorium za rok 2019: budżet ogólny UE – Europejski Komitet Regionów
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019, sekcja VII – Europejski Komitet Regionów [COM(2020)0288 - C9-0226/2020 - 2020/2146(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Alin Mituța (A9-0055/2021)

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2021)0170)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 54)

Absolutorium za rok 2019: budżet ogólny UE – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019, sekcja VIII – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich [COM(2020)0288 - C9-0227/2020 - 2020/2147(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Olivier Chastel (A9-0065/2021)

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2021)0171)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 55)

Absolutorium za rok 2019: budżet ogólny UE – Europejski Inspektor Ochrony Danych
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019, sekcja IX – Europejski Inspektor Ochrony Danych [COM(2020)0288 - C9-0228/2020 - 2020/2148(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Alin Mituța (A9-0067/2021)

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2021)0172)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 56)

Absolutorium za rok 2019: budżet ogólny UE – Europejska Służba Działań Zewnętrznych
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019, sekcja X – Europejska Służba Działań Zewnętrznych [COM(2020)0288 - C9-0229/2020 - 2020/2149(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Alin Mituța (A9-0063/2021)

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2021)0173)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 57)

Absolutorium za rok 2019: Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019 [COM(2020)0288 - C9-0232/2020 - 2020/2152(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0086/2021)

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2021)0176)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 60)

Absolutorium za rok 2019: Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok budżetowy 2019 [COM(2020)0288 - C9-0233/2020 - 2020/2153(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0087/2021)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2021)0177)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 61)

Absolutorium za rok 2019: Europejska Agencja Środowiska
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Środowiska za rok budżetowy 2019 [COM(2020)0288 - C9-0234/2020 - 2020/2154(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0080/2021)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2021)0178)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 62)

Absolutorium za rok 2019: Europejska Agencja Leków
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Leków za rok budżetowy 2019 [COM(2020)0288 - C9-0237/2020 - 2020/2157(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0073/2021)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2021)0181)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 65)

Absolutorium za rok 2019: Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (Eurojust)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (Eurojust) za rok budżetowy 2019 (przed 12 grudnia 2019 r.: Eurojust) [COM(2020)0288 - C9-0238/2020 - 2020/2158(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0101/2021)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2021)0182)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 66)

Absolutorium za rok 2019: Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności za rok budżetowy 2019 [COM(2020)0288 - C9-0242/2020 - 2020/2162(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0097/2021)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2021)0186)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 70)

Absolutorium za rok 2019: Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób za rok budżetowy 2019 [COM(2020)0288 - C9-0243/2020 - 2020/2163(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0104/2021)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2021)0187)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 91)

Absolutorium za rok 2019: Agencja Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL) za rok budżetowy 2019 [COM(2020)0288 - C9-0246/2020 - 2020/2166(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0071/2021)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2021)0190)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 74)

Absolutorium za rok 2019: Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej za rok budżetowy 2019 [COM(2020)0288 - C9-0247/2020 - 2020/2167(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0081/2021)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2021)0191)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 75)

Absolutorium za rok 2019: Agencja Europejskiego GNSS
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Europejskiego GNSS za rok budżetowy 2019 [COM(2020)0288 - C9-0248/2020 - 2020/2168(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0074/2021)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2021)0192)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 76)

Absolutorium za rok 2019: Europejska Agencja Chemikaliów
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Chemikaliów za rok budżetowy 2019 [COM(2020)0288 - C9-0250/2020 - 2020/2170(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0075/2021)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2021)0194)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 78)

Absolutorium za rok 2019: Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol) za rok budżetowy 2019 [COM(2020)0288 - C9-0252/2020 - 2020/2172(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0096/2021)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2021)0196)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 80)

Absolutorium za rok 2019: Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki za rok budżetowy 2019 (przed 4 lipca 2019 r.: Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki) [COM(2020)0288 - C9-0257/2020 - 2020/2177(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0078/2021)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2021)0201)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 85)

Absolutorium za rok 2019: Urząd Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Urzędu Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) za rok budżetowy 2019 [COM(2020)0288 - C9-0258/2020 - 2020/2178(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0082/2021)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2021)0202)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 86)

Absolutorium za rok 2019: Europejski Instytut Innowacji i Technologii
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii za rok budżetowy 2019 [COM(2020)0288 - C9-0259/2020 - 2020/2179(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0076/2021)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2021)0203)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 87)

Absolutorium za rok 2019: Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu za rok budżetowy 2019 [COM(2020)0288 - C9-0260/2020 - 2020/2180(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0068/2021)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2021)0204)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 88)

Absolutorium za rok 2019: Agencja Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA) za rok budżetowy 2019 [COM(2020)0288 - C9-0261/2020 - 2020/2181(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0098/2021)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2021)0205)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 89)

Absolutorium za rok 2019: Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej za rok budżetowy 2019 [COM(2020)0288 - C9-0262/2020 - 2020/2182(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0110/2021)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2021)0206)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 90)

Absolutorium za rok 2019: Wspólne Przedsięwzięcie SESAR
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR za rok budżetowy 2019 [COM(2020)0288 - C9-0263/2020 - 2020/2183(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0106/2021)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2021)0207)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 91)

Absolutorium za rok 2019: Wspólne Przedsięwzięcie „Czyste Niebo 2”
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia „Czyste Niebo 2” za rok budżetowy 2019 [COM(2020)0288 - C9-0264/2020 - 2020/2184(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0109/2021)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2021)0208)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 92)

Absolutorium za rok 2019: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Bioprzemysłu
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Bioprzemysłu za rok budżetowy 2019 [COM(2020)0288 - C9-0265/2020 - 2020/2185(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0105/2021)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2021)0209)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 93)

Absolutorium za rok 2019: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych za rok budżetowy 2019 [COM(2020)0288 - C9-0266/2020 - 2020/2186(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0113/2021)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2021)0210)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 94)

Absolutorium za rok 2019: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych 2
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych 2 za rok budżetowy 2019 [COM(2020)0288 - C9-0267/2020 - 2020/2187(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0107/2021)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2021)0211)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 95)

Absolutorium za rok 2019: Wspólne Przedsięwzięcie Shift2Rail
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia Shift2Rail za rok budżetowy 2019 [COM(2020)0288 - C9-0268/2020 - 2020/2188(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0111/2021)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2021)0212)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 96)

Absolutorium za rok 2019: Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL za rok budżetowy 2019 [COM(2020)0288 - C9-0269/2020 - 2020/2189(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0108/2021)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2021)0213)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 97)

Absolutorium za rok 2019: budżet ogólny UE – Ósmy, dziewiąty, dziesiąty i jedenasty EFR
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ósmego, dziewiątego, dziesiątego i jedenastego Europejskiego Funduszu Rozwoju za rok budżetowy 2019 [COM(2020)0290 - C9-0270/2020 - 2020/2190(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0095/2021)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2021)0214)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 98)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu agencji Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019: wyniki, zarządzanie finansami i kontrola
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu agencji Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019: wyniki, zarządzanie finansami i kontrola [COM(2020)0288 - C9-0282/2020 - 2020/2194(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0100/2021)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2021)0215)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 99)

Wystąpienia

Przed głosowaniem nad sprawozdaniem w sprawie preliminarza dochodów i wydatków na rok budżetowy 2022 – sekcja I – Parlament Europejski (A9-0145/2021) Damian Boeselager (sprawozdawca) złożył oświadczenie na podstawie art. 159 ust. 4 Regulaminu.


5. Unijny program zwalczania nadużyć finansowych na lata 2021-2027 ***II (debata)

Zalecenie do drugiego czytania dotyczące stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego unijny program zwalczania nadużyć finansowych i uchylającego rozporządzenie (UE) nr 250/2014 [05330/1/2021 - C9-0108/2021 - 2018/0211(COD)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawczyni: Monika Hohlmeier (A9-0126/2021)

Monika Hohlmeier przedstawiła zalecenie do drugiego czytania.

Głos zabrał Johannes Hahn (członek Komisji).

Głos zabrali José Manuel Fernandes w imieniu grupy PPE, Tsvetelina Penkova w imieniu grupy S&D, Alin Mituța w imieniu grupy Renew, Joachim Kuhs w imieniu grupy ID, Daniel Freund w imieniu grupy Verts/ALE, Bogdan Rzońca w imieniu grupy ECR i Sabrina Pignedoli niezrzeszona.

(Ciąg dalszy debaty: pkt 7 protokołu z dnia 29.4.2021)


6. Pierwsza część głosowania

Parlament przystąpi do głosowania nad poprawkami do następujących dokumentów:

Sytuacja związana z pandemią COVID-19 w Ameryce Łacińskiej
Wspólny projekt rezolucji, zastępujący projekty rezolucji B9-0239/2021, B9-0240/2021, B9-0241/2021, B9-0242/2021 i B9-0243/2021, złożony zgodnie z art. 144 ust. 5 i art. 132 ust. 4 Regulaminu przez następujących posłów: Željana Zovko, José Manuel Fernandes, Leopoldo López Gil, Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler, Gabriel Mato, Miriam Lexmann, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, Róża Thun und Hohenstein, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, David Lega, Romana Tomc, Tomáš Zdechovský, Peter Pollák, Christian Sagartz, Magdalena Adamowicz, Benoît Lutgen, Adam Jarubas, Janina Ochojska, Frances Fitzgerald, Lefteris Christoforou, Inese Vaidere, Paulo Rangel, Vangelis Meimarakis, Stanislav Polčák, Ioan-Rareş Bogdan, Loucas Fourlas, Jiří Pospíšil, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Michaela Šojdrová i Vladimír Bilčík w imieniu grupy PPE, Marek Belka, Isabel Santos i Maria-Manuel Leitão-Marques w imieniu grupy S&D, Jordi Cañas, Dita Charanzová, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Vlad Gheorghe, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Moritz Körner, Javier Nart, Urmas Paet, Dragoș Pîslaru, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță i Ramona Strugariu w imieniu grupy Renew, Hannah Neumann, Anna Cavazzini w imieniu grupy Verts/ALE, Veronika Vrecionová, Raffaele Fitto, Joanna Kopcińska, Karol Karski, Elżbieta Kruk, Adam Bielan, Witold Jan Waszczykowski, Assita Kanko, Ruža Tomašić, Anna Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Elżbieta Rafalska, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Angel Dzhambazki, Valdemar Tomaševski, Hermann Tertsch i Carlo Fidanza w imieniu grupy ECR i Fabio Massimo Castaldo w sprawie sytuacji związanej z pandemią COVID-19 w Ameryce Łacińskiej (2021/2645(RSP)) (RC-B9-0239/2021);

Boliwia i aresztowanie byłej prezydent Jeanine Añez i innych urzędników państwowych
Wspólny projekt rezolucji, zastępujący projekty rezolucji B9-0244/2021, B9-0248/2021 i B9-0249/2021, złożony zgodnie z art. 144 ust. 5 i art. 132 ust. 4 Regulaminu przez następujących posłów: Željana Zovko, Leopoldo López Gil, Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler, Sara Skyttedal, Miriam Lexmann, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, Róża Thun und Hohenstein, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, David Lega, Romana Tomc, Tomáš Zdechovský, Peter Pollák, Christian Sagartz, Janina Ochojska, Ivan Štefanec, Frances Fitzgerald, Lefteris Christoforou, Inese Vaidere, Paulo Rangel, Vangelis Meimarakis, Stanislav Polčák, Loucas Fourlas, Jiří Pospíšil, Antonio López-Istúriz White, Luděk Niedermayer, Eva Maydell, Michaela Šojdrová, Vladimír Bilčík i Gabriel Mato w imieniu grupy PPE, José Ramón Bauzá Díaz, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Vlad Gheorghe, Svenja Hahn, Moritz Körner, Javier Nart, Dragoș Pîslaru, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu i Urmas Paet w imieniu grupy Renew, Anna Fotyga, Karol Karski, Joanna Kopcińska, Elżbieta Kruk, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Adam Bielan, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Elżbieta Rafalska, Raffaele Fitto, Jadwiga Wiśniewska, Angel Dzhambazki, Valdemar Tomaševski, Hermann Tertsch i Carlo Fidanza w imieniu grupy ECR w sprawie Boliwii i aresztowania byłej prezydent Jeanine Añez i innych urzędników państwowych (2021/2646(RSP)) (RC-B9-0244/2021);

Prawo zakazujące bluźnierstwa w Pakistanie, w szczególności sprawa Shagufty Kausar i Shafqata Emmanuela
Wspólny projekt rezolucji, zastępujący projekty rezolucji B9-0254/2021, B9-0255/2021, B9-0256/2021, B9-0257/2021, B9-0258/2021 i B9-0259/2021, złożony zgodnie z art. 144 ust. 5 i art. 132 ust. 4 Regulaminu przez nasępujących posłów: Željana Zovko, Peter van Dalen, Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler, Sandra Kalniete, György Hölvényi, Sara Skyttedal, Miriam Lexmann, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, Róża Thun und Hohenstein, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, David Lega, Romana Tomc, Tomáš Zdechovský, Peter Pollák, Christian Sagartz, Adam Jarubas, Janina Ochojska, Frances Fitzgerald, Lefteris Christoforou, Inese Vaidere, Paulo Rangel, Vangelis Meimarakis, Stanislav Polčák, Loucas Fourlas, Jiří Pospíšil, Antonio López-Istúriz White, Luděk Niedermayer, Eva Maydell, Michaela Šojdrová, Vladimír Bilčík, Tom Vandenkendelaere i Ivan Štefanec w imieniu grupy PPE, Marek Belka, Isabel Santos i Evin Incir w imieniu grupy S&D, Ulrike Müller, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Dragoș Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans i Urmas Paet w imieniu grupy Renew, Reinhard Bütikofer i Hannah Neumann w imieniu grupy Verts/ALE, Anna Fotyga, Karol Karski, Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska, Elżbieta Kruk, Assita Kanko, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Tomasz Piotr Poręba, Elżbieta Rafalska, Veronika Vrecionová, Bert-Jan Ruissen, Nicola Procaccini, Witold Jan Waszczykowski, Adam Bielan, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Carlo Fidanza i Valdemar Tomaševski w imieniu grupy ECR i Emmanuel Maurel w imieniu grupy The Left w sprawie prawa zakazującego bluźnierstwa w Pakistanie, w szczególności sprawa Shagufty Kausar i Shafqata Emmanuela (2021/2647(RSP)) (RC-B9-0254/2021);

Preliminarz dochodów i wydatków Parlamentu na rok budżetowy 2022
Sprawozdanie w sprawie preliminarza dochodów i wydatków na rok budżetowy 2022 – sekcja I – Parlament Europejski [2020/2264(BUI)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Damian Boeselager (A9-0145/2021);

Rosja, sprawa Aleksieja Nawalnego, koncentracja oddziałów wojska na granicy z Ukrainą i rosyjski zamach w Republice Czeskiej
Wspólny projekt rezolucji, zastępujący projekty rezolucji B9-0236/2021, B9-0237/2021, B9-0250/2021, B9-0251/2021 i B9-0252/2021, złożony zgodnie z 132 ust. 2 i 4 Regulaminu przez nastepujących posłów: Michael Gahler, Željana Zovko, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete, Isabel Wiseler-Lima, Andrzej Halicki, Antonio López-Istúriz White, Miriam Lexmann, David Lega, Rasa Juknevičienė, Jerzy Buzek, Riho Terras, Arba Kokalari, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Vladimír Bilčík, Traian Băsescu, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Eugen Tomac i Michaela Šojdrová w imieniu grupy PPE, Marek Belka, Włodzimierz Cimoszewicz, Tonino Picula w imieniu grupy S&D, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Moritz Körner, Dragoș Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu i Dragoş Tudorache w imieniu grupy Renew, Sergey Lagodinsky w imieniu grupy Verts/ALE, Anna Fotyga, Veronika Vrecionová, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska, Witold Jan Waszczykowski, Elżbieta Rafalska, Hermann Tertsch, Charlie Weimers, Jan Zahradil, Jacek Saryusz-Wolski, Zdzisław Krasnodębski, Adam Bielan, Elżbieta Kruk i Zbigniew Kuźmiuk w imieniu grupy ECR w sprawie Rosji ̶̵ sprawa Aleksieja Nawalnego, koncentracja oddziałów wojska na granicy z Ukrainą i rosyjski zamach w Republice Czeskiej (2021/2642(RSP)) (RC-B9-0236/2021);

5. rocznica porozumienia pokojowego w Kolumbii
Wspólny projekt rezolucji, zastępujący projekty rezolucji B9-0227/2021, B9-0229/2021, B9-0230/2021 i B9-0231/2021, złożony zgodnie z 132 ust. 2 i 4 Regulaminu przez następujących posłów: Leopoldo López Gil, Sandra Kalniete, Esteban González Pons, Michael Gahler, Željana Zovko, Isabel Wiseler-Lima, Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Juan Ignacio Zoido Álvarez w imieniu grupy PPE, Javi López, Marek Belka, Maria-Manuel Leitão-Marques i Ibán García Del Blanco w imieniu grupy S&D, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Dragoș Pîslaru, María Soraya Rodríguez Ramos, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Dragoş Tudorache i Hilde Vautmans w imieniu grupy Renew, Jordi Solé w imieniu grupy Verts/ALE i Fabio Massimo Castaldo w sprawie piątej rocznicy porozumienia pokojowego w Kolumbii (2021/2643(RSP)) (RC-B9-0227/2021);

Europejska gwarancja dla dzieci
Projekt rezolucji B9-0220/2021;

Dostępność i przystępność cenowa testów na COVID-19
Projekt rezolucji B9-0234/2021/rev;

Prawa i obowiązki pasażerów w ruchu kolejowym ***II
Zalecenie do drugiego czytania dotyczące stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym (wersja przekształcona) [12262/1/2020 - C9-0011/2021 - 2017/0237(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Bogusław Liberadzki (A9-0045/2021);

Europejski Fundusz Obronny ***II
Zalecenie do drugiego czytania w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejski Fundusz Obronny i uchylającego rozporządzenie (UE) 2018/1092 [06748/1/2020 - C9-0112/2021 - 2018/0254(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Zdzisław Krasnodębski (A9-0120/2021).

Głosowanie będzie otwarte do godz. 11.00.

Przystąpiono do głosowania.

Wyniki głosowania zostaną ogłoszone o godz. 13.00 (pkt 10 protokołu z dnia 29.4.2021)


7. Unijny program zwalczania nadużyć finansowych na lata 2021-2027 ***II (ciąg dalszy debaty)

Zalecenie do drugiego czytania dotyczące stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego unijny program zwalczania nadużyć finansowych i uchylającego rozporządzenie (UE) nr 250/2014 [05330/1/2021 - C9-0108/2021 - 2018/0211(COD)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawczyni: Monika Hohlmeier (A9-0126/2021)

Głos zabrali Pernille Weiss, Isabel García Muñoz, Katalin Cseh, Matteo Adinolfi, Ádám Kósa, Caterina Chinnici, Ramona Strugariu i Dorien Rookmaker.

Głos zabrał Johannes Hahn (członek Komisji).

Debata została zamknięta.

Przewodniczący poinformował, że nie złożono, zgodnie z art. 67 i 68 Regulaminu, wniosków o odrzucenie ani poprawek do stanowiska Rady w pierwszym czytaniu (05330/1/2021 - C9-0108/2021 - 2018/0211(COD)).

Stanowisko Rady uznaje się zatem za przyjęte.

Tym samym przyjęto proponowany akt (P9_TA(2021)0149).

(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 33)


8. Europejski Fundusz Obronny ***II (debata)

Zalecenie do drugiego czytania w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejski Fundusz Obronny i uchylającego rozporządzenie (UE) 2018/1092 [06748/1/2020 - C9-0112/2021 - 2018/0254(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Zdzisław Krasnodębski (A9-0120/2021)

Zdzisław Krasnodębski przedstawił zalecenie do drugiego czytania.

Głos zabrał Thierry Breton (członek Komisji).

Głos zabrał François-Xavier Bellamy w imieniu grupy PPE.

PRZEWODNICTWO: Othmar KARAS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali Patrizia Toia w imieniu grupy S&D, Dominique Riquet w imieniu grupy Renew, Jérôme Rivière w imieniu grupy ID, Michael Bloss w imieniu grupy Verts/ALE, Beata Mazurek w imieniu grupy ECR, Marc Botenga w imieniu grupy The Left, Fabio Massimo Castaldo niezrzeszony, Cristian-Silviu Buşoi, Eero Heinäluoma, Nathalie Loiseau, Maximilian Krah, Mounir Satouri, Özlem Demirel, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Bart Groothuis, Hannah Neumann, Malin Björk, Riho Terras, Henrike Hahn, Clare Daly, Lefteris Christoforou i Željana Zovko.

Głos zabrał Thierry Breton.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6 protokołu z dnia 29.4.2021 r. (poprawki).

Ogłoszenie wyników głosowania: pkt 10 protokołu z dnia 29.4.2021 r. (poprawki).


9. Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)

(Tytuły i autorzy projektów rezolucji figurują w pkt 22 protokołu z dnia 28.4.2021)


9.1. Sytuacja związana z pandemią COVID-19 w Ameryce Łacińskiej

Projekty rezolucji B9-0238/2021, B9-0239/2021, B9-0240/2021, B9-0241/2021, B9-0242/2021 i B9-0243/2021 (2021/2645(RSP))

Maria-Manuel Leitão-Marques, Jordi Cañas, Anna Cavazzini, Ryszard Czarnecki i Miguel Urbán Crespo przedstawili projekty rezolucji B9-0238/2021, B9-0240/2021, B9-0241/2021, B9-0242/2021 i B9-0243/2021.

Głos zabrali Željana Zovko w imieniu grupy PPE, Javi López w imieniu grupy S&D, Katalin Cseh w imieniu grupy Renew, Tilly Metz w imieniu grupy Verts/ALE, Joachim Stanisław Brudziński w imieniu grupy ECR, Leila Chaibi w imieniu grupy The Left i Fabio Massimo Castaldo niezrzeszony.

José Manuel Fernandes przedstawił projekt rezolucji B9-0239/2021.

Głos zabrali Leopoldo López Gil, Isabel Santos i Dita Charanzová.

PRZEWODNICTWO: Marcel KOLAJA
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali Marc Botenga, Paulo Rangel, Sara Cerdas, Seán Kelly, Jytte Guteland, Izaskun Bilbao Barandica, Loucas Fourlas, Mónica Silvana González, Robert Hajšel i Charles Goerens.

Głos zabrał Mairead McGuinness (członkini Komisji) w imieniu wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6 protokołu z dnia 29.4.2021 r. (poprawki); pkt 12 protokołu z dnia 29.4.2021 r. (głosowanie końcowe).

Ogłoszenie wyników głosowania: pkt 10 protokołu z dnia 29.4.2021 r. (poprawki); pkt 19 protokołu z dnia 29.4.2021 r. (głosowanie końcowe).


9.2. Boliwia i aresztowanie byłej prezydent Jeanine Añez i innych urzędników państwowych

Projekty rezolucji B9-0244/2021, B9-0245/2021, B9-0246/2021, B9-0247/2021, B9-0248/2021 i B9-0249/2021 (2021/2646(RSP))

Leopoldo López Gil, Javi López, José Ramón Bauzá Díaz, Jordi Solé, Hermann Tertsch i Manu Pineda przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali Seán Kelly w imieniu grupy PPE, Maria-Manuel Leitão-Marques w imieniu grupy S&D, Izaskun Bilbao Barandica w imieniu grupy Renew, Ryszard Czarnecki w imieniu grupy ECR, Isabel Santos i Dita Charanzová.

Głos zabrał Olivér Várhelyi (członek Komisji) w imieniu wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6 protokołu z dnia 29.4.2021 r. (poprawki); pkt 12 protokołu z dnia 29.4.2021 r. (głosowanie końcowe).

Ogłoszenie wyników głosowania: pkt 10 protokołu z dnia 29.4.2021 r. (poprawki); pkt 19 protokołu z dnia 29.4.2021 r. (głosowanie końcowe).


9.3. Prawo zakazujące bluźnierstwa w Pakistanie, w szczególności sprawa Shagufty Kausar i Shafqata Emmanuela

Projekty rezolucji B9-0253/2021, B9-0254/2021, B9-0255/2021, B9-0256/2021, B9-0257/2021, B9-0258/2021 i B9-0259/2021(2021/2647(RSP))

Peter van Dalen, Evin Incir, Reinhard Bütikofer, Charlie Weimers, Emmanuel Maurel i Jaak Madison przedstawili odpowiednio projekty rezolucji B9-0258/2021, B9-0253/2021, B9-0254/2021, B9-0255/2021, B9-0256/2021, B9-0259/2021.

Głos zabrali Michael Gahler w imieniu grupy PPE, Isabel Santos w imieniu grupy S&D, Nathalie Loiseau w imieniu grupy Renew, Joachim Kuhs w imieniu grupy ID, Assita Kanko w imieniu grupy ECR, Miriam Lexmann, Silvia Sardone, Bert-Jan Ruissen, Jérôme Rivière, Tomasz Piotr Poręba, Nicola Procaccini, Adam Bielan, Beata Kempa, Izabela-Helena Kloc.

Głos zabrał Olivér Várhelyi (członek Komisji) w imieniu wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6 protokołu z dnia 29.4.2021 r. (poprawki); pkt 12 protokołu z dnia 29.4.2021 r. (głosowanie końcowe).

Ogłoszenie wyników głosowania: pkt 10 protokołu z dnia 29.4.2021 r. (poprawki); pkt 19 protokołu z dnia 29.4.2021 r. (głosowanie końcowe).


10. Ogłoszenie wyników głosowania

Przewodniczący odczytał wyniki głosowania:

Sytuacja związana z pandemią COVID-19 w Ameryce Łacińskiej
Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0239/2021

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2021)155)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 39)

Boliwia i aresztowanie byłej prezydent Jeanine Añez i innych urzędników państwowych
Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0244/2021

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2021)156)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 40)

Prawo zakazujące bluźnierstwa w Pakistanie, w szczególności sprawa Shagufty Kausar i Shafqata Emmanuela
Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0254/2021

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2021)157)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 41)

Preliminarz dochodów i wydatków Parlamentu na rok budżetowy 2022
Sprawozdanie w sprawie preliminarza dochodów i wydatków na rok budżetowy 2022 – sekcja I – Parlament Europejski [2020/2264(BUI)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Damian Boeselager (A9-0145/2021)

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2021)158)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 42)

Rosja, sprawa Aleksieja Nawalnego, koncentracja oddziałów wojska na granicy z Ukrainą i rosyjski zamach w Republice Czeskiej
Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0236/2021

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2021)0159)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 43)

5. rocznica porozumienia pokojowego w Kolumbii
Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0227/2021

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2021)0160)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 44)

Europejska gwarancja dla dzieci
Projekt rezolucji B9-0220/2021

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2021)0161)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 45)

Dostępność i przystępność cenowa testów na COVID-19
Projekt rezolucji B9-0234/2021/rev

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2021)0162)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 46)

Prawa i obowiązki pasażerów w ruchu kolejowym ***II
Zalecenie do drugiego czytania dotyczące stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym (wersja przekształcona) [12262/1/2020 - C9-0011/2021 - 2017/0237(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Bogusław Liberadzki (A9-0045/2021)

(Wymagana większość głosów posłów do Parlamentu)

POPRAWKI

Przewodniczący poinformował, że nie przyjęto żadnych poprawek i że nie otrzymał wniosków o odrzucenie zgodnie z art. 67 Regulaminu dotyczących stanowiska Rady w pierwszym czytaniu.

Stanowisko Rady uznaje się zatem za zatwierdzone.

Zaproponowany akt został tym samym przyjęty.

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2021)0150)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 34)

Europejski Fundusz Obronny ***II
Zalecenie do drugiego czytania w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejski Fundusz Obronny i uchylającego rozporządzenie (UE) 2018/1092 [06748/1/2020 - C9-0112/2021 - 2018/0254(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Zdzisław Krasnodębski (A9-0120/2021)

(Wymagana większość głosów posłów do Parlamentu)

POPRAWKI

Przewodniczący poinformował, że nie przyjęto żadnych poprawek i że nie otrzymał wniosków o odrzucenie zgodnie z art. 67 Regulaminu dotyczących stanowiska Rady w pierwszym czytaniu.

Stanowisko Rady uznaje się zatem za zatwierdzone.

Zaproponowany akt został tym samym przyjęty.

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2021)0151)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 35)

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 13.09.)


PRZEWODNICTWO: Pedro SILVA PEREIRA
Wiceprzewodniczący

11. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 13.45.


12. Druga część głosowania

Parlament przystąpi do głosowania w drodze jednego głosowania nad następującymi tekstami:

Współpraca administracyjna w dziedzinie podatków akcyzowych w odniesieniu do zawartości elektronicznych rejestrów *
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (UE) nr 389/2012 w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie podatków akcyzowych w odniesieniu do zawartości elektronicznych rejestrów [COM(2021)0028 - C9-0016/2021 - 2021/0015(CNS)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawczyni: Irene Tinagli (A9-0121/2021).

Parlament przystąpi do głosowań końcowych nad następującymi tekstami:

Sytuacja związana z pandemią COVID-19 w Ameryce Łacińskiej
Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0239/2021;

Boliwia i aresztowanie byłej prezydent Jeanine Añez i innych urzędników państwowych
Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0244/2021;

Prawo zakazujące bluźnierstwa w Pakistanie, w szczególności sprawa Shagufty Kausar i Shafqata Emmanuela
Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0254/2021;

Preliminarz dochodów i wydatków Parlamentu na rok budżetowy 2022
Sprawozdanie w sprawie preliminarza dochodów i wydatków na rok budżetowy 2022 – sekcja I – Parlament Europejski [2020/2264(BUI)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Damian Boeselager (A9-0145/2021);

Rosja, sprawa Aleksieja Nawalnego, koncentracja oddziałów wojska na granicy z Ukrainą i rosyjski zamach w Republice Czeskiej
Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0236/2021;

5. rocznica porozumienia pokojowego w Kolumbii
Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0237/2021;

Europejska gwarancja dla dzieci
Projekt rezolucji B9-0220/2021;

Dostępność i przystępność cenowa testów na COVID-19
Projekt rezolucji B9-0234/2021/rev;

Stosunki UE–Indie
Sprawozdanie w sprawie zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady, Komisji i wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa dotyczącego stosunków UE-Indie [2021/2023(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawczyni: Alviina Alametsä (A9-0124/2021);

Parlament przystąpił do głosowania końcowego nad projektami rezolucji dotyczącymi absolutorium:

Absolutorium za rok 2019: budżet ogólny UE – Komisja Europejska i agencje wykonawcze
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019, sekcja III – Komisja i agencje wykonawcze [COM(2020)0288 - C9-0220/2020 - 2020/2140(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Joachim Kuhs (A9-0117/2021);

Absolutorium za rok 2019: budżet ogólny UE – Parlament Europejski
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019, sekcja I – Parlament Europejski [COM(2020)0288 - C9-0221/2020 - 2020/2141(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A9-0044/2021);

Absolutorium za rok 2019: budżet ogólny UE – Rada i Rada Europejska
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019, sekcja II – Rada i Rada Europejska [COM(2020)0288 - C9-0222/2020 - 2020/2142(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Pascal Durand (A9-0056/2021);

Absolutorium za rok 2019: budżet ogólny UE – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019, sekcja IV – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej [COM(2020)0288 - C9-0223/2020 - 2020/2143(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawczyni: Ramona Strugariu (A9-0064/2021);

Absolutorium za rok 2019: budżet ogólny UE – Trybunał Obrachunkowy
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019, sekcja V – Trybunał Obrachunkowy [COM(2020)0288 - C9-0224/2020 - 2020/2144(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawczyni: Martina Dlabajová (A9-0059/2021);

Absolutorium za rok 2019: budżet ogólny UE – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019, sekcja VI – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny [COM(2020)0288 - C9-0225/2020 - 2020/2145(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Olivier Chastel (A9-0057/2021);

Absolutorium za rok 2019: budżet ogólny UE – Europejski Komitet Regionów
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019, sekcja VII – Europejski Komitet Regionów [COM(2020)0288 - C9-0226/2020 - 2020/2146(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Alin Mituța (A9-0055/2021);

Absolutorium za rok 2019: budżet ogólny UE – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019, sekcja VIII – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich [COM(2020)0288 - C9-0227/2020 - 2020/2147(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Olivier Chastel (A9-0065/2021)

Absolutorium za rok 2019: budżet ogólny UE – Europejski Inspektor Ochrony Danych
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019, sekcja IX – Europejski Inspektor Ochrony Danych [COM(2020)0288 - C9-0228/2020 - 2020/2148(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Alin Mituța (A9-0067/2021);

Absolutorium za rok 2019: budżet ogólny UE – Europejska Służba Działań Zewnętrznych
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019, sekcja X – Europejska Służba Działań Zewnętrznych [COM(2020)0288 - C9-0229/2020 - 2020/2149(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Alin Mituța (A9-0063/2021);

Absolutorium za rok 2019: Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) za rok budżetowy 2019 (przed 20 lutego 2019 r.: Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego) [COM(2020)0288 - C9-0230/2020 - 2020/2150(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0069/2021);

Absolutorium za rok 2019: Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) za rok budżetowy 2019 (przed 20 lutego 2019 r.: Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy) [COM(2020)0288 - C9-0231/2020 - 2020/2151(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0094/2021);

Absolutorium za rok 2019: Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019 [COM(2020)0288 - C9-0232/2020 - 2020/2152(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0086/2021);

Absolutorium za rok 2019: Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok budżetowy 2019 [COM(2020)0288 - C9-0233/2020 - 2020/2153(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0087/2021);

Absolutorium za rok 2019: Europejska Agencja Środowiska
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Środowiska za rok budżetowy 2019 [COM(2020)0288 - C9-0234/2020 - 2020/2154(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0080/2021);

Absolutorium za rok 2019: Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) za rok budżetowy 2019 (przed 20 lutego 2019 r.: Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy) [COM(2020)0288 - C9-0235/2020 - 2020/2155(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0090/2021);

Absolutorium za rok 2019: Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019 [COM(2020)0288 - C9-0236/2020 - 2020/2156(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0084/2021);

Absolutorium za rok 2019: Europejska Agencja Leków
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Leków za rok budżetowy 2019 [COM(2020)0288 - C9-0237/2020 - 2020/2157(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0073/2021);

Absolutorium za rok 2019: Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (Eurojust)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (Eurojust) za rok budżetowy 2019 (przed 12 grudnia 2019 r.: Eurojust) [COM(2020)0288 - C9-0238/2020 - 2020/2158(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0101/2021);

Absolutorium za rok 2019: Europejska Fundacja Kształcenia
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy 2019 [COM(2020)0288 - C9-0239/2020 - 2020/2159(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0089/2021);

Absolutorium za rok 2019: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego za rok budżetowy 2019 [COM(2020)0288 - C9-0240/2020 - 2020/2160(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0099/2021);

Absolutorium za rok 2019: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok budżetowy 2019 [COM(2020)0288 - C9-0241/2020 - 2020/2161(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0070/2021);

Absolutorium za rok 2019: Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności za rok budżetowy 2019 [COM(2020)0288 - C9-0242/2020 - 2020/2162(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0097/2021);

Absolutorium za rok 2019: Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób za rok budżetowy 2019 [COM(2020)0288 - C9-0243/2020 - 2020/2163(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0104/2021);

Absolutorium za rok 2019: Agencja Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ENISA (Agencja Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa) za rok budżetowy 2019 (przed 27 czerwca 2019 r.: Agencja Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA)) [COM(2020)0288 - C9-0244/2020 - 2020/2164(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0085/2021);

Absolutorium za rok 2019: Agencja Kolejowa Unii Europejskiej
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Kolejowej Unii Europejskiej (ERA) za rok budżetowy 2019 [COM(2020)0288 - C9-0245/2020 - 2020/2165(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0077/2021);

Absolutorium za rok 2019: Agencja Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL) za rok budżetowy 2019 [COM(2020)0288 - C9-0246/2020 - 2020/2166(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0071/2021);

Absolutorium za rok 2019: Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej za rok budżetowy 2019 [COM(2020)0288 - C9-0247/2020 - 2020/2167(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0081/2021);

Absolutorium za rok 2019: Agencja Europejskiego GNSS
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Europejskiego GNSS za rok budżetowy 2019 [COM(2020)0288 - C9-0248/2020 - 2020/2168(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0074/2021);

Absolutorium za rok 2019: Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa za rok budżetowy 2019 [COM(2020)0288 - C9-0249/2020 - 2020/2169(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0092/2021);

Absolutorium za rok 2019: Europejska Agencja Chemikaliów
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Chemikaliów za rok budżetowy 2019 [COM(2020)0288 - C9-0250/2020 - 2020/2170(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0075/2021);

Absolutorium za rok 2019: Agencja Dostaw Euratomu
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Dostaw Euratomu za rok budżetowy 2019 [COM(2020)0288 - C9-0251/2020 - 2020/2171(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0088/2021);

Absolutorium za rok 2019: Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol) za rok budżetowy 2019 [COM(2020)0288 - C9-0252/2020 - 2020/2172(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0096/2021);

Absolutorium za rok 2019: Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn za rok budżetowy 2019 [COM(2020)0288 - C9-0253/2020 - 2020/2173(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0072/2021);

Absolutorium za rok 2019: Europejski Urząd Nadzoru Bankowego
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego za rok budżetowy 2019 [COM(2020)0288 - C9-0254/2020 - 2020/2174(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0091/2021);

Absolutorium za rok 2019: Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych za rok budżetowy 2019 [COM(2020)0288 - C9-0255/2020 - 2020/2175(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0079/2021);

Absolutorium za rok 2019: Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych za rok budżetowy 2019 [COM(2020)0288 - C9-0256/2020 - 2020/2176(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0093/2021);

Absolutorium za rok 2019: Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki za rok budżetowy 2019 (przed 4 lipca 2019 r.: Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki) [COM(2020)0288 - C9-0257/2020 - 2020/2177(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0078/2021);

Absolutorium za rok 2019: Urząd Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Urzędu Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) za rok budżetowy 2019 [COM(2020)0288 - C9-0258/2020 - 2020/2178(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0082/2021);

Absolutorium za rok 2019: Europejski Instytut Innowacji i Technologii
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii za rok budżetowy 2019 [COM(2020)0288 - C9-0259/2020 - 2020/2179(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0076/2021);

Absolutorium za rok 2019: Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu za rok budżetowy 2019 [COM(2020)0288 - C9-0260/2020 - 2020/2180(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0068/2021);

Absolutorium za rok 2019: Agencja Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA) za rok budżetowy 2019 [COM(2020)0288 - C9-0261/2020 - 2020/2181(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0098/2021);

Absolutorium za rok 2019: Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej za rok budżetowy 2019 [COM(2020)0288 - C9-0262/2020 - 2020/2182(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0110/2021);

Absolutorium za rok 2019: Wspólne Przedsięwzięcie SESAR
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR za rok budżetowy 2019 [COM(2020)0288 - C9-0263/2020 - 2020/2183(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0106/2021);

Absolutorium za rok 2019: Wspólne Przedsięwzięcie „Czyste Niebo 2”
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia „Czyste Niebo 2” za rok budżetowy 2019 [COM(2020)0288 - C9-0264/2020 - 2020/2184(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0109/2021);

Absolutorium za rok 2019: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Bioprzemysłu
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Bioprzemysłu za rok budżetowy 2019 [COM(2020)0288 - C9-0265/2020 - 2020/2185(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0105/2021);

Absolutorium za rok 2019: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych za rok budżetowy 2019 [COM(2020)0288 - C9-0266/2020 - 2020/2186(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0113/2021);

Absolutorium za rok 2019: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych 2
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych 2 za rok budżetowy 2019 [COM(2020)0288 - C9-0267/2020 - 2020/2187(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0107/2021);

Absolutorium za rok 2019: Wspólne Przedsięwzięcie Shift2Rail
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia Shift2Rail za rok budżetowy 2019 [COM(2020)0288 - C9-0268/2020 - 2020/2188(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0111/2021);

Absolutorium za rok 2019: Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL za rok budżetowy 2019 [COM(2020)0288 - C9-0269/2020 - 2020/2189(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0108/2021);

Absolutorium za rok 2019: budżet ogólny UE – Ósmy, dziewiąty, dziesiąty i jedenasty EFR
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ósmego, dziewiątego, dziesiątego i jedenastego Europejskiego Funduszu Rozwoju za rok budżetowy 2019 [COM(2020)0290 - C9-0270/2020 - 2020/2190(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0095/2021);

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu agencji Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019: wyniki, zarządzanie finansami i kontrola
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu agencji Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019: wyniki, zarządzanie finansami i kontrola [COM(2020)0288 - C9-0282/2020 - 2020/2194(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0100/2021).

Głosowanie będzie otwarte do godz. 15.00.

Przystąpiono do głosowania.

Wyniki głosowania zostaną ogłoszone o godz. 16.30 (pkt 19 protokołu z dnia 29.4.2021 r.)

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 13.47.)


PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

13. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 14.32.


14. Program „Cyfrowa Europa” ***II (debata)

Zalecenie do drugiego czytania dotyczące stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program „Cyfrowa Europa” oraz uchylającego decyzję (UE) 2015/2240 [06789/1/2020 - C9-0109/2021 - 2018/0227(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Valter Flego (A9-0119/2021)

Valter Flego przedstawił zalecenie do drugiego czytania.

Głos zabrał Virginijus Sinkevičius (członek Komisji).

Głos zabrali Pilar del Castillo Vera w imieniu grupy PPE, Carlos Zorrinho w imieniu grupy S&D, Susana Solís Pérez w imieniu grupy Renew, Isabella Tovaglieri w imieniu grupy ID, Damian Boeselager w imieniu grupy Verts/ALE, Jessica Stegrud w imieniu grupy ECR, Edina Tóth niezrzeszona, Cristian-Silviu Buşoi, Lina Gálvez Muñoz, Bart Groothuis, Kosma Złotowski, Ivan Štefanec, Tsvetelina Penkova, Nicola Danti, Adam Bielan, Seán Kelly, Josianne Cutajar, Svenja Hahn, Jadwiga Wiśniewska i Miapetra Kumpula-Natri.

Głos zabrał Virginijus Sinkevičius.

Debata została zamknięta.

Przewodniczący poinformował, że nie złożono, zgodnie z art. 67 i 68 Regulaminu, wniosków o odrzucenie ani poprawek do stanowiska Rady w pierwszym czytaniu (06789/1/2020 - C9-0109/2021 - 2018/0227(COD)).

Stanowisko Rady uznaje się zatem za przyjęte.

Tym samym przyjęto proponowany akt (P9_TA(2021)0152).

(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 36)


15. Program działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) na lata 2021-2027 ***II (debata)

Zalecenie do drugiego czytania dotyczące stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) oraz uchylającego rozporządzenie (UE) nr 1293/2013 [06077/1/2020 - C9-0110/2021 - 2018/0209(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Nils Torvalds (A9-0130/2021)

Nils Torvalds przedstawił zalecenie do drugiego czytania.

Głos zabrał Virginijus Sinkevičius (członek Komisji).

Głos zabrali Michal Wiezik w imieniu grupy PPE, Sándor Rónai w imieniu grupy S&D, Martin Hojsík w imieniu grupy Renew, Silvia Sardone w imieniu grupy ID, Ville Niinistö w imieniu grupy Verts/ALE, Jadwiga Wiśniewska w imieniu grupy ECR, Petros Kokkalis w imieniu grupy The Left, Antoni Comín i Oliveres niezrzeszony, Maria Spyraki, Günther Sidl, Atidzhe Alieva-Veli, Joachim Kuhs, Jutta Paulus, Izabela-Helena Kloc, Silvia Modig, Edina Tóth, Salvatore De Meo, Christel Schaldemose, Pär Holmgren i Cyrus Engerer.

Głos zabrał Virginijus Sinkevičius.

Debata została zamknięta.

Przewodniczący poinformował, że nie złożono, zgodnie z art. 67 i 68 Regulaminu, wniosków o odrzucenie ani poprawek do stanowiska Rady w pierwszym czytaniu (06077/1/2020 - C9-0110/2021 - 2018/0209(COD)).

Stanowisko Rady uznaje się zatem za przyjęte.

Tym samym przyjęto proponowany akt (P9_TA(2021)0153).

(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 37)

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 16.09.)


PRZEWODNICTWO: Pedro SILVA PEREIRA
Wiceprzewodniczący

16. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 16.31.


17. Skład Parlamentu

João Ferreira zrzekł się na piśmie mandatu posła do Parlamentu Europejskiego ze skutkiem od dnia 6 lipca 2021 r.

Zgodnie z art. 4 Regulaminu Parlament stwierdził wakat ze skutkiem od wspomnianej daty i poinformował o nim zainteresowany organ krajowy.


18. Skład komisji i delegacji

Przewodniczący ogłosił, że Przewodniczący Parlamentu otrzymał od grupy ECR następującą decyzję o zmianie składu komisji i delegacji:

komisja EMPL: Vincenzo Sofo

Decyzja wchodzi w życie z dniem dzisiejszym.


19. Ogłoszenie wyników głosowania

Przewodniczący odczytał wyniki głosowania:

Współpraca administracyjna w dziedzinie podatków akcyzowych w odniesieniu do zawartości elektronicznych rejestrów *
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (UE) nr 389/2012 w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie podatków akcyzowych w odniesieniu do zawartości elektronicznych rejestrów [COM(2021)0028 - C9-0016/2021 - 2021/0015(CNS)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawczyni: Irene Tinagli (A9-0121/2021)

(Wymagana zwykła większość)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzono w jednym głosowaniu (P9_TA(2021)0154)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 38)

Sytuacja związana z pandemią COVID-19 w Ameryce Łacińskiej
Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0239/2021

(Wymagana zwykła większość)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0155)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 39)

(Projekt rezolucji B9-0238/2021 stał się bezprzedmiotowy.)

Boliwia i aresztowanie byłej prezydent Jeanine Añez i innych urzędników państwowych
Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0244/2021

(Wymagana zwykła większość)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0156)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 40)

(Projekt rezolucji RC-B9-0245/2021 stał się bezprzedmiotowy.)

Prawo zakazujące bluźnierstwa w Pakistanie, w szczególności sprawa Shagufty Kausar i Shafqata Emmanuela
Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0254/2021

(Wymagana zwykła większość)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0157)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 41)

(Projekt rezolucji B9-0253/2021 stał się bezprzedmiotowy.)

Preliminarz dochodów i wydatków Parlamentu na rok budżetowy 2022
Sprawozdanie w sprawie preliminarza dochodów i wydatków na rok budżetowy 2022 – sekcja I – Parlament Europejski [2020/2264(BUI)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Damian Boeselager (A9-0145/2021)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0158)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 42)

Rosja, sprawa Aleksieja Nawalnego, koncentracja oddziałów wojska na granicy z Ukrainą i rosyjski zamach w Republice Czeskiej
Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0236/2021

(Wymagana zwykła większość)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0159)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 43)

(Projekt rezolucji B9-0235/2021 stał się bezprzedmiotowy.)

5. rocznica porozumienia pokojowego w Kolumbii
Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0227/2021

(Wymagana zwykła większość)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0159)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 43)

(Projekty rezolucji B9-0228/2021 i B9-0232/2021 stały się bezprzedmiotowe.)

Europejska gwarancja dla dzieci
Projekt rezolucji B9-0220/2021

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0161)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 45)

Dostępność i przystępność cenowa testów na COVID-19
Projekt rezolucji B9-0234/2021/rev

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0162)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 46)

(Projekt rezolucji B9-0233/2021 stał się bezprzedmiotowy.)

Stosunki UE–Indie
Sprawozdanie w sprawie zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady, Komisji i wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa dotyczącego stosunków UE-Indie [2021/2023(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawczyni: Alviina Alametsä (A9-0124/2021)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT ZALECENIA

Przyjęto (P9_TA(2021)0163)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 47)

Absolutorium za rok 2019: budżet ogólny UE – Komisja Europejska i agencje wykonawcze
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019, sekcja III – Komisja i agencje wykonawcze [COM(2020)0288 - C9-0220/2020 - 2020/2140(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Joachim Kuhs (A9-0117/2021)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0164)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 48)

Absolutorium za rok 2019: budżet ogólny UE – Parlament Europejski
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019, sekcja I – Parlament Europejski [COM(2020)0288 - C9-0221/2020 - 2020/2141(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A9-0044/2021)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0165)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 49)

Absolutorium za rok 2019: budżet ogólny UE – Rada i Rada Europejska
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019, sekcja II – Rada i Rada Europejska [COM(2020)0288 - C9-0222/2020 - 2020/2142(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Pascal Durand (A9-0056/2021)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0166)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 50)

Absolutorium za rok 2019: budżet ogólny UE – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019, sekcja IV – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej [COM(2020)0288 - C9-0223/2020 - 2020/2143(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawczyni: Ramona Strugariu (A9-0064/2021)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0167)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 51)

Absolutorium za rok 2019: budżet ogólny UE – Trybunał Obrachunkowy
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019, sekcja V – Trybunał Obrachunkowy [COM(2020)0288 - C9-0224/2020 - 2020/2144(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawczyni: Martina Dlabajová (A9-0059/2021)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0168)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 52)

Absolutorium za rok 2019: budżet ogólny UE – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019, sekcja VI – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny [COM(2020)0288 - C9-0225/2020 - 2020/2145(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Olivier Chastel (A9-0057/2021)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0169)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 53)

Absolutorium za rok 2019: budżet ogólny UE – Europejski Komitet Regionów
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019, sekcja VII – Europejski Komitet Regionów [COM(2020)0288 - C9-0226/2020 - 2020/2146(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Alin Mituța (A9-0055/2021)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0170)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 54)

Absolutorium za rok 2019: budżet ogólny UE – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019, sekcja VIII – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich [COM(2020)0288 - C9-0227/2020 - 2020/2147(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Olivier Chastel (A9-0065/2021)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0171)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 55)

Absolutorium za rok 2019: budżet ogólny UE – Europejski Inspektor Ochrony Danych
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019, sekcja IX – Europejski Inspektor Ochrony Danych [COM(2020)0288 - C9-0228/2020 - 2020/2148(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Alin Mituța (A9-0067/2021)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0172)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 56)

Absolutorium za rok 2019: budżet ogólny UE – Europejska Służba Działań Zewnętrznych
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019, sekcja X – Europejska Służba Działań Zewnętrznych [COM(2020)0288 - C9-0229/2020 - 2020/2149(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Alin Mituța (A9-0063/2021)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0173)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 57)

Absolutorium za rok 2019: Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) za rok budżetowy 2019 (przed 20 lutego 2019 r.: Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego) [COM(2020)0288 - C9-0230/2020 - 2020/2150(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0069/2021)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0174)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 58)

Absolutorium za rok 2019: Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) za rok budżetowy 2019 (przed 20 lutego 2019 r.: Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy) [COM(2020)0288 - C9-0231/2020 - 2020/2151(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0094/2021)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0175)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 59)

Absolutorium za rok 2019: Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019 [COM(2020)0288 - C9-0232/2020 - 2020/2152(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0086/2021)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0176)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 60)

Absolutorium za rok 2019: Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok budżetowy 2019 [COM(2020)0288 - C9-0233/2020 - 2020/2153(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0087/2021)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0177)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 61)

Absolutorium za rok 2019: Europejska Agencja Środowiska
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Środowiska za rok budżetowy 2019 [COM(2020)0288 - C9-0234/2020 - 2020/2154(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0080/2021)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0178)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 62)

Absolutorium za rok 2019: Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) za rok budżetowy 2019 (przed 20 lutego 2019 r.: Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy) [COM(2020)0288 - C9-0235/2020 - 2020/2155(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0090/2021)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0179)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 63)

Absolutorium za rok 2019: Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019 [COM(2020)0288 - C9-0236/2020 - 2020/2156(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0084/2021)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0180)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 64)

Absolutorium za rok 2019: Europejska Agencja Leków
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Leków za rok budżetowy 2019 [COM(2020)0288 - C9-0237/2020 - 2020/2157(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0073/2021)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0181)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 65)

Absolutorium za rok 2019: Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (Eurojust)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (Eurojust) za rok budżetowy 2019 (przed 12 grudnia 2019 r.: Eurojust) [COM(2020)0288 - C9-0238/2020 - 2020/2158(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0101/2021)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0182)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 66)

Absolutorium za rok 2019: Europejska Fundacja Kształcenia
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy 2019 [COM(2020)0288 - C9-0239/2020 - 2020/2159(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0089/2021)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0183)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 67)

Absolutorium za rok 2019: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego za rok budżetowy 2019 [COM(2020)0288 - C9-0240/2020 - 2020/2160(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0099/2021)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0184)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 68)

Absolutorium za rok 2019: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok budżetowy 2019 [COM(2020)0288 - C9-0241/2020 - 2020/2161(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0070/2021)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0185)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 69)

Absolutorium za rok 2019: Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności za rok budżetowy 2019 [COM(2020)0288 - C9-0242/2020 - 2020/2162(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0097/2021)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0186)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 70)

Absolutorium za rok 2019: Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób za rok budżetowy 2019 [COM(2020)0288 - C9-0243/2020 - 2020/2163(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0104/2021)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0187)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 71)

Absolutorium za rok 2019: Agencja Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ENISA (Agencja Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa) za rok budżetowy 2019 (przed 27 czerwca 2019 r.: Agencja Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA)) [COM(2020)0288 - C9-0244/2020 - 2020/2164(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0085/2021)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0188)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 72)

Absolutorium za rok 2019: Agencja Kolejowa Unii Europejskiej
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Kolejowej Unii Europejskiej (ERA) za rok budżetowy 2019 [COM(2020)0288 - C9-0245/2020 - 2020/2165(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0077/2021)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0189)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 73)

Absolutorium za rok 2019: Agencja Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL) za rok budżetowy 2019 [COM(2020)0288 - C9-0246/2020 - 2020/2166(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0071/2021)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0190)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 74)

Absolutorium za rok 2019: Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej za rok budżetowy 2019 [COM(2020)0288 - C9-0247/2020 - 2020/2167(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0081/2021)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0190)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 75)

Absolutorium za rok 2019: Agencja Europejskiego GNSS
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Europejskiego GNSS za rok budżetowy 2019 [COM(2020)0288 - C9-0248/2020 - 2020/2168(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0074/2021)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0192)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 76)

Absolutorium za rok 2019: Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa za rok budżetowy 2019 [COM(2020)0288 - C9-0249/2020 - 2020/2169(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0092/2021)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0193)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 77)

Absolutorium za rok 2019: Europejska Agencja Chemikaliów
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Chemikaliów za rok budżetowy 2019 [COM(2020)0288 - C9-0250/2020 - 2020/2170(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0075/2021)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0194)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 78)

Absolutorium za rok 2019: Agencja Dostaw Euratomu
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Dostaw Euratomu za rok budżetowy 2019 [COM(2020)0288 - C9-0251/2020 - 2020/2171(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0088/2021)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0195)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 79)

Absolutorium za rok 2019: Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol) za rok budżetowy 2019 [COM(2020)0288 - C9-0252/2020 - 2020/2172(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0096/2021)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0196)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 80)

Absolutorium za rok 2019: Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn za rok budżetowy 2019 [COM(2020)0288 - C9-0253/2020 - 2020/2173(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0072/2021)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0197)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 81)

Absolutorium za rok 2019: Europejski Urząd Nadzoru Bankowego
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego za rok budżetowy 2019 [COM(2020)0288 - C9-0254/2020 - 2020/2174(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0091/2021)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0198)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 82)

Absolutorium za rok 2019: Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych za rok budżetowy 2019 [COM(2020)0288 - C9-0255/2020 - 2020/2175(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0079/2021)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0199)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 83)

Absolutorium za rok 2019: Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych za rok budżetowy 2019 [COM(2020)0288 - C9-0256/2020 - 2020/2176(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0093/2021)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0200)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 84)

Absolutorium za rok 2019: Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki za rok budżetowy 2019 (przed 4 lipca 2019 r.: Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki) [COM(2020)0288 - C9-0257/2020 - 2020/2177(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0078/2021)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0201)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 85)

Absolutorium za rok 2019: Urząd Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Urzędu Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) za rok budżetowy 2019 [COM(2020)0288 - C9-0258/2020 - 2020/2178(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0082/2021)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0202)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 86)

Absolutorium za rok 2019: Europejski Instytut Innowacji i Technologii
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii za rok budżetowy 2019 [COM(2020)0288 - C9-0259/2020 - 2020/2179(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0076/2021)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0203)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 87)

Absolutorium za rok 2019: Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu za rok budżetowy 2019 [COM(2020)0288 - C9-0260/2020 - 2020/2180(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0068/2021)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0204)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 88)

Absolutorium za rok 2019: Agencja Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA) za rok budżetowy 2019 [COM(2020)0288 - C9-0261/2020 - 2020/2181(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0098/2021)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0205)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 89)

Absolutorium za rok 2019: Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej za rok budżetowy 2019 [COM(2020)0288 - C9-0262/2020 - 2020/2182(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0110/2021)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0206)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 90)

Absolutorium za rok 2019: Wspólne Przedsięwzięcie SESAR
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR za rok budżetowy 2019 [COM(2020)0288 - C9-0263/2020 - 2020/2183(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0106/2021)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0207)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 91)

Absolutorium za rok 2019: Wspólne Przedsięwzięcie „Czyste Niebo 2”
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia „Czyste Niebo 2” za rok budżetowy 2019 [COM(2020)0288 - C9-0264/2020 - 2020/2184(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0109/2021)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0208)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 92)

Absolutorium za rok 2019: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Bioprzemysłu
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Bioprzemysłu za rok budżetowy 2019 [COM(2020)0288 - C9-0265/2020 - 2020/2185(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0105/2021)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0209)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 93)

Absolutorium za rok 2019: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych za rok budżetowy 2019 [COM(2020)0288 - C9-0266/2020 - 2020/2186(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0113/2021)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0210)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 94)

Absolutorium za rok 2019: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych 2
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych 2 za rok budżetowy 2019 [COM(2020)0288 - C9-0267/2020 - 2020/2187(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0107/2021)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0211)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 95)

Absolutorium za rok 2019: Wspólne Przedsięwzięcie Shift2Rail
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia Shift2Rail za rok budżetowy 2019 [COM(2020)0288 - C9-0268/2020 - 2020/2188(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0111/2021)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0212)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 96)

Absolutorium za rok 2019: Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL za rok budżetowy 2019 [COM(2020)0288 - C9-0269/2020 - 2020/2189(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0108/2021)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0213)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 97)

Absolutorium za rok 2019: budżet ogólny UE – Ósmy, dziewiąty, dziesiąty i jedenasty EFR
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ósmego, dziewiątego, dziesiątego i jedenastego Europejskiego Funduszu Rozwoju za rok budżetowy 2019 [COM(2020)0290 - C9-0270/2020 - 2020/2190(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0095/2021)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0214)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 98)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu agencji Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019: wyniki, zarządzanie finansami i kontrola
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu agencji Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019: wyniki, zarządzanie finansami i kontrola [COM(2020)0288 - C9-0282/2020 - 2020/2194(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A9-0100/2021)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0215)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 99)


20. Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu w rozumieniu art. 194 Regulaminu figurują na stronach zarezerwowanych dla posłów na stronie internetowej Parlamentu.

W drodze wyjątku przyjmuje się wyjaśnienia o długości do 400 słów.


21. Korekty i zamiary głosowania

Korekty głosowania i zamiary głosowania są zawarte w dokumencie „Wyniki głosowań imiennych” załączonym do protokołu posiedzenia i dostępnym na stronie internetowej Parlamentu. Są one publikowane jedynie tytułem informacji i nie wpływają na wynik głosowania ogłoszony na posiedzeniu plenarnym.

Dokument ten jest regularnie aktualizowany przez maksymalnie dwa tygodnie po zakończeniu sesji miesięcznej.

Po upływie tego terminu lista korekt i zamiarów głosowania zostaje zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.


22. Petycje

Petycje nr 0236-21 – 0432-21 zostały wpisane do rejestru ogólnego dnia 29 kwietnia 2021 r. i przekazane komisji przedmiotowo właściwej zgodnie z art. 226 ust. 9 i 10 Regulaminu.

Dnia 26 kwietnia 2021 r. Przewodniczący przekazał komisji przedmiotowo właściwej – zgodnie z przepisami art. 226 ust. 15 Regulaminu – petycje skierowane do Parlamentu Europejskiego przez osoby fizyczne lub prawne, które nie są obywatelami Unii Europejskiej i nie zamieszkują ani nie mają siedziby na terytorium państwa członkowskiego.


23. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez inne instytucje

- Projekt budżetu korygującego nr 2 do budżetu ogólnego na rok 2021 dotyczącego finansowania reakcji na COVID-19 i obejmującego doprecyzowania i aktualizacje związane z ostatecznym przyjęciem wieloletnich ram finansowych: stanowisko Rady z dnia 23 kwietnia 2021 r. (08145/2021 - C9-0155/2021 - 2021/0078(BUD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w następstwie wniosku złożonego przez władze niemieckie – EGF/2020/003 DE/GMH Guss (COM(2021)0207 - C9-0156/2021 - 2021/0107(BUD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

opinia :

EMPL

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w następstwie wniosku złożonego przez Belgię – EGF/2020/005 BE/Swissport (COM(2021)0212 - C9-0159/2021 - 2021/0109(BUD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

opinia :

EMPL

2) przez posłów

- Aurélia Beigneux, Dominique Bilde, Gianantonio Da Re, Jean-François Jalkh, Virginie Joron, Maximilian Krah, Jean-Lin Lacapelle, Julie Lechanteux, Thierry Mariani i Harald Vilimsky. Projekt rezolucji w sprawie potwierdzonego zabójstwa Khaleda al-Assada, archeologa prowadzącego badania w Palmyrze w Syrii (B9-0202/2021)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

- Laura Huhtasaari, Peter Kofod i Charlie Weimers. Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie odroczenia konferencji w sprawie przyszłości Europy do czasu ogłoszenia przez Światową Organizację Zdrowia zakończenia pandemii COVID-19 (B9-0203/2021)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFCO

- Anna Bonfrisco. Projekt rezolucji w sprawie zasady niezawisłości sędziowskiej (B9-0204/2021)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Gunnar Beck. Propozycja rezolucji w sprawie problemu zmian w podstawie prawnej działań ustawodawczych UE (B9-0205/2021)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

JURI

opinia :

AFCO

- Matteo Adinolfi, Rosanna Conte, Gianna Gancia, Fulvio Martusciello, Antonio Maria Rinaldi i Annalisa Tardino. Projekt rezolucji w sprawie przepisów bankowych dotyczących kredytów zagrożonych: skutki pandemii i proponowane rozwiązania tymczasowe (B9-0212/2021)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Simona Baldassarre, Mara Bizzotto i Paolo Borchia. Projekt rezolucji w sprawie ochrony osób z niepełnosprawnościami (B9-0213/2021)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

- Alessandra Basso, Sergio Berlato, Massimo Casanova, Susanna Ceccardi, Clare Daly, Francesca Donato, Marco Dreosto, Carlo Fidanza, Pietro Fiocchi, Elżbieta Kruk, Joachim Kuhs, Elena Lizzi, Jaak Madison, Nicola Procaccini, Silvia Sardone, Ivan Vilibor Sinčić, Isabella Tovaglieri i Stefania Zambelli. Projekt rezolucji w sprawie organizacji wydarzeń upamiętniających na szczeblu europejskim 700. rocznicę śmierci Dantego Alighieri (B9-0214/2021)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CULT


24. Zaangażowane komisje (art. 57 Regulaminu)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 22 kwietnia 2021 r.)

komisja AFET

- Przyszłość stosunków między UE a Stanami Zjednoczonymi (2021/2038(INI))
(opinia: INTA (art. 57 Regulaminu))

- Nowa strategia UE–Chiny (2021/2037(INI))
(opinia: INTA (art. 57 Regulaminu))

komisje JURI, LIBE

- Wzmocnienie demokracji oraz wolności i pluralizmu mediów w UE – niewłaściwe wykorzystywanie postępowań cywilnych i karnych do uciszania dziennikarzy, organizacji pozarządowych i społeczeństwa obywatelskiego (2021/2036(INI))
(opinia: CULT (art. 57 Regulaminu))

komisja LIBE

- Odporność podmiotów krytycznych (COM(2020)0829 - C9-0421/2020 - 2020/0365(COD))
(opinia: AFET, ECON, ITRE (art. 57 Regulaminu), IMCO (art. 57 Regulaminu), TRAN)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 11 marca 2021 r.)

komisja LIBE

- Przyznawanie obywatelstwa i prawa pobytu w zamian za inwestycje (2021/2026(INL))
(opinia: ECON (art. 57 Regulaminu))

- Sprawozdanie Komisji na temat praworządności z 2020 r. (COM(2020)0580 - - 2021/2025(INI))
(opinia: BUDG, CONT (art. 57 Regulaminu), JURI (art. 57 Regulaminu), AFCO, PETI)

komisja EMPL

- Ochrona pracowników przez zagrożeniami związanymi z azbestem (2019/2182(INL))
(opinia: ENVI (art. 57 Regulaminu), IMCO (art. 57 Regulaminu))


25. Decyzje o zastosowaniu procedury wspólnych posiedzeń komisji (art. 58 Regulaminu)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z 22 kwietnia 2021 r.)

- Wzmocnienie demokracji oraz wolności i pluralizmu mediów w UE – niewłaściwe wykorzystywanie postępowań cywilnych i karnych do uciszania dziennikarzy, organizacji pozarządowych i społeczeństwa obywatelskiego (2021/2036(INI))
komisje: JURI, LIBE (art. 58 Regulaminu)
(opinia: CULT (art. 57 Regulaminu))

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie uznania przemocy ze względu na płeć za nową dziedzinę przestępczości wśród wymienionych w art. 83 ust. 1 TFUE (2021/2035(INL))
komisje: LIBE, FEMM (art. 58 Regulaminu)

- Informatyczny system komunikacji w ramach transgranicznych postępowań cywilnych i karnych (system e-CODEX) oraz zmiana rozporządzenia (UE) 2018/1726 (COM(2020)0712 - C9-0389/2020 - 2020/0345(COD))
komisje: JURI, LIBE (art. 58 Regulaminu)
(opinia: BUDG)


26. Decyzje w sprawie sporządzenia sprawozdań z własnej inicjatywy

Decyzje w sprawie sporządzenia sprawozdań z własnej inicjatywy (art. 47 Regulaminu)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 22 kwietnia 2021 r.)

komisje LIBE, FEMM

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie uznania przemocy ze względu na płeć za nową dziedzinę przestępczości wśród wymienionych w art. 83 ust. 1 TFUE (2021/2035(INL))

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 11 marca 2021 r.)

komisja LIBE

- Przyznawanie obywatelstwa i prawa pobytu w zamian za inwestycje (2021/2026(INL))
(opinia: ECON (art. 57 Regulaminu))

Decyzje w sprawie sporządzenia sprawozdań z własnej inicjatywy (art. 54 Regulaminu)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 22 kwietnia 2021 r.)

komisja IMCO

- Zwalczanie barier pozataryfowych i pozapodatkowych na jednolitym rynku (2021/2043(INI))
(opinia: AGRI)

- Wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/48/WE w sprawie bezpieczeństwa zabawek (2021/2040(INI))

komisja FEMM

- Uwzględnianie aspektu płci w Parlamencie Europejskim – sprawozdanie roczne za 2020 r. (2021/2039(INI))

komisja AFET

- Przyszłość stosunków między UE a Stanami Zjednoczonymi (2021/2038(INI))
(opinia: INTA (art. 57 Regulaminu))

- Nowa strategia UE–Chiny (2021/2037(INI))
(opinia: INTA (art. 57 Regulaminu))

komisje JURI, LIBE

- Wzmocnienie demokracji oraz wolności i pluralizmu mediów w UE – niewłaściwe wykorzystywanie postępowań cywilnych i karnych do uciszania dziennikarzy, organizacji pozarządowych i społeczeństwa obywatelskiego (2021/2036(INI))
(opinia: CULT (art. 57 Regulaminu))

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 11 marca 2021 r.)

komisja LIBE

- Sprawozdanie Komisji na temat praworządności z 2020 r. (2021/2025(INI))
(opinia: BUDG, CONT (art. 57 Regulaminu), JURI (art. 57 Regulaminu), AFCO, PETI)

Decyzje w sprawie sporządzenia sprawozdań z własnej inicjatywy (art. 118 Regulaminu)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 22 kwietnia 2021 r.)

komisja AFET

- Kierunek stosunków politycznych między UE a Rosją (2021/2042(INI))

- Stosunki polityczne i współpraca między UE a Tajwanem (2021/2041(INI))


27. Zmiany w przekazaniu spraw komisjom (art. 56 Regulaminu)

komisja EMPL

- Ochrona pracowników przez zagrożeniami związanymi z azbestem (2019/2182(INL))
odesłano do komisji przedm. właśc.: EMPL
opinia: ENVI (art. 57 Regulaminu), IMCO (art. 57 Regulaminu)


28. Zatwierdzenie protokołów posiedzeń bieżącej sesji i przekazanie przyjętych tekstów

Protokół bieżącego posiedzenia oraz protokoły posiedzeń z 26, 27 i 28 kwietnia 2021 r. zostaną przedłożone Parlamentowi do zatwierdzenia na początku następnego posiedzenia.

Za zgodą Parlamentu teksty przyjęte podczas bieżącej sesji zostaną niezwłocznie przekazane ich adresatom.


29. Kalendarz następnych posiedzeń

Następne posiedzenia odbędą się w dniach od 17 maja 2021 r. do 20 maja 2021 r.


30. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 16.40.


31. Przerwa w obradach

Nastąpiła przerwa w obradach Parlamentu Europejskiego.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Sekretarz generalny

Przewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Auštrevičius Petras, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benjumea Benjumea Isabel, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bielan Adam, Bilbao Barandica Izaskun, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Björk Malin, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogovič Franc, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Brudziński Joachim Stanisław, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Bütikofer Reinhard, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Clune Deirdre, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalunde Jakop G., Daly Clare, D'Amato Rosa, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, De Man Filip, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Didier Geoffroy, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Engerer Cyrus, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fiocchi Pietro, Flego Valter, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gahler Michael, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Guerreiro Francisco, Guillaume Sylvie, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hayer Valérie, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hoogeveen Michiel, Hristov Ivo, Huhtasaari Laura, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jamet France, Jongerius Agnes, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Juvin Herve, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lalucq Aurore, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lutgen Benoît, McAllister David, MacManus Chris, Madison Jaak, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Markey Colm, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matthieu Sara, Maurel Emmanuel, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Melbārde Dace, Mélin Joëlle, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mikser Sven, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mituța Alin, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Noichl Maria, Oetjen Jan-Christoph, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Papadakis Demetris, Pedicini Piernicola, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Polčák Stanislav, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radtke Dennis, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivière Jérôme, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schwab Andreas, Semsrott Nico, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sippel Birgit, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Terheş Cristian, Terras Riho, Tertsch Hermann, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tomac Eugen, Toom Yana, Torvalds Nils, Tóth Edina, Tovaglieri Isabella, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandenkendelaere Tom, Vautmans Hilde, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Voss Axel, Vuolo Lucia, Waitz Thomas, Wallace Mick, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiesner Emma, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Nieobecność usprawiedliwiona:

Beňová Monika, Berlusconi Silvio, Joveva Irena, Kokalari Arba, Maydell Eva, Skyttedal Sara

W związku z pandemią COVID-19 wprowadzono zdalny system głosowania (zob. Decyzja Prezydium z dnia 20 marca 2020 r. uzupełniająca decyzję z dnia 3 maja 2004 r. w sprawie zasad głosowania). Nazwiska posłów, którzy wzięli udział w głosowaniu, zapisano w dokumencie „Wyniki głosowania imiennego” załączonym do protokołu posiedzenia i dostępnym na stronie internetowej Parlamentu.

Ostatnia aktualizacja: 21 września 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności