Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
XML 32k
Poniedziałek, 17 maja 2021 r. - Bruksela

11. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez inne instytucje

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uczestnictwa Unii w Europejskim Partnerstwie w dziedzinie Metrologii podjętym wspólnie przez kilka państw członkowskich (COM(2021)0089 - C9-0083/2021 - 2021/0049(COD))
Zgodnie z art. 145 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ITRE

opinia :

BUDG

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w następstwie wniosku złożonego przez Niderlandy – EGF/2020/004 NL/KLM (COM(2021)0226 - C9-0161/2021 - 2021/0115(BUD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

opinia :

EMPL

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w następstwie wniosku złożonego przez Finlandię – EGF/2020/007 FI/Finnair (COM(2021)0227 - C9-0162/2021 - 2021/0116(BUD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

opinia :

EMPL

- Powołanie przewodniczącego Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) (N9-0022/2021 - C9-0163/2021 - 2021/0901(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady ustanawiającego wspólne przedsięwzięcia w ramach programu „Horyzont Europa” (COM(2021)0087 - C9-0166/2021 - 2021/0048(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ITRE

opinia :

BUDG, ENVI, TRAN

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Republiką Argentyńską na podstawie art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) 1994 dotyczącego zmiany koncesji w odniesieniu do wszystkich kontyngentów taryfowych uwzględnionych w liście koncesyjnej UE CLXXV w następstwie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej (06837/2021 - C9-0170/2021 - 2021/0054(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

INTA

opinia :

AGRI

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia Porozumienia między Unią Europejską a Królestwem Tajlandii na mocy art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie Taryf Celnych i Handlu (GATT) 1994 w sprawie zmiany koncesji dotyczących wszystkich kontyngentów taryfowych znajdujących się na liście koncesyjnej UE CLXXV w następstwie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej (05444/2021 - C9-0171/2021 - 2021/0003(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

INTA

opinia :

ITRE, AGRI, PECH

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zastępującego załączniki A i B do rozporządzenia (UE) 2015/848 w sprawie postępowania upadłościowego (COM(2021)0231 - C9-0178/2021 - 2021/0118(COD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

JURI

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Republiką Indonezji na podstawie art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie Taryf Celnych i Handlu (GATT) z 1994 r. dotyczącego zmiany koncesji w odniesieniu do wszystkich kontyngentów taryfowych znajdujących się na liście koncesyjnej UE CLXXV w następstwie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej (06505/2021 - C9-0181/2021 - 2021/0044(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

INTA

opinia :

AGRI

2) przez komisje parlamentarne

2.1) sprawozdania

- Sprawozdanie w sprawie odwrócenia tendencji demograficznych w regionach UE za pomocą instrumentów polityki spójności (2020/2039(INI)) - komisja REGI - Sprawozdawca: Daniel Buda (A9-0061/2021)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy w sprawie ograniczeń czasowych dotyczących ustaleń w zakresie leasingu statków powietrznych z załogą między Unią Europejską, Stanami Zjednoczonymi Ameryki, Islandią i Królestwem Norwegii (11645/2020 - C9-0392/2020 - 2019/0126(NLE)) - komisja TRAN - Sprawozdawczyni: Maria Grapini (A9-0125/2021)

- Sprawozdanie w sprawie sztucznej inteligencji w sektorze edukacji i kultury oraz w sektorze audiowizualnym (2020/2017(INI)) - komisja CULT - Sprawozdawczyni: Sabine Verheyen (A9-0127/2021)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej porozumienia w formie wymiany listów między Unią a Kubą w sprawie zmiany koncesji dotyczących wszystkich kontyngentów taryfowych znajdujących się na liście koncesyjnej UE CLXXV w następstwie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej (10637/2020 - C9-0097/2021 - 2020/0233(NLE)) - komisja INTA - Sprawozdawca: Gabriel Mato (A9-0129/2021)

- Sprawozdanie w sprawie sprawozdań Komisji dotyczących Czarnogóry za lata 2019–2020 (2019/2173(INI)) - komisja AFET - Sprawozdawca: Tonino Picula (A9-0131/2021)

- Sprawozdanie w sprawie propozycji mianowania dyrektor wykonawczej Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (N9-0005/2021 - C9-0114/2021 - 2021/0900(NLE)) - komisja ECON - Sprawozdawczyni: Irene Tinagli (A9-0137/2021)

- * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie podatku od dokowania we francuskich regionach najbardziej oddalonych oraz zmieniającej decyzję 940/2014/UE (COM(2021)0095 - C9-0105/2021 - 2021/0051(CNS)) - komisja REGI - Sprawozdawca: Younous Omarjee (A9-0138/2021)

- Sprawozdanie zawierające zalecenia dla Komisji dotyczące wyzwań stojących przed organizatorami wydarzeń sportowych w środowisku cyfrowym (2020/2073(INL)) - komisja JURI - Sprawozdawca: Angel Dzhambazki (A9-0139/2021)

- Sprawozdanie w sprawie nowych sposobów legalnej migracji zarobkowej (2020/2010(INI)) - komisja LIBE - Sprawozdawczyni: Sylvie Guillaume (A9-0143/2021)

- Sprawozdanie w sprawie osiągnięcia celów obowiązku wyładunku na podstawie art. 15 rozporządzenia w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa (2019/2177(INI)) - komisja PECH - Sprawozdawca: Søren Gade (A9-0147/2021)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich Protokołu do Umowy ustanawiającej stowarzyszenie między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ameryką Środkową, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej (06048/2020 - C9-0383/2020 - 2020/0024(NLE)) - komisja AFET - Sprawozdawca: Karol Karski (A9-0148/2021)

- Sprawozdanie w sprawie kształtowania cyfrowej przyszłości Europy: usunięcie barier w funkcjonowaniu jednolitego rynku cyfrowego i lepsze wykorzystywanie AI z korzyścią dla europejskich konsumentów (2020/2216(INI)) - komisja IMCO - Sprawozdawczyni: Deirdre Clune (A9-0149/2021)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich, Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tunezyjską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej (12294/2018 - C9-0302/2020 - 2018/0310(NLE)) - komisja AFET - Sprawozdawca: Michael Gahler (A9-0150/2021)

- Sprawozdanie w sprawie znaczenia unijnej współpracy na rzecz rozwoju i pomocy humanitarnej w radzeniu sobie ze skutkami pandemii COVID-19 (2020/2118(INI)) - komisja DEVE - Sprawozdawczynie: Hildegard Bentele, Norbert Neuser (A9-0151/2021)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1367/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. w sprawie zastosowania postanowień Konwencji z Aarhus o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska do instytucji i organów Wspólnoty (COM(2020)0642 - C9-0321/2020 - 2020/0289(COD)) - komisja ENVI - Sprawozdawca: Christian Doleschal (A9-0152/2021)

- Sprawozdanie w sprawie sprawozdań Komisji dotyczących Turcji za lata 2019–2020 (2019/2176(INI)) - komisja AFET - Sprawozdawca: Nacho Sánchez Amor (A9-0153/2021)

- * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w zakresie zwolnień w imporcie i niektórych dostawach, w odniesieniu do środków unijnych przyjmowanych w interesie publicznym (COM(2021)0181 - C9-0132/2021 - 2021/0097(CNS)) - komisja ECON - Sprawozdawczyni: Irene Tinagli (A9-0155/2021)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Grecji i Francji w związku z klęskami żywiołowymi oraz Albanii, Austrii, Belgii, Chorwacji, Czarnogórze, Czechom, Estonii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Irlandii, Litwie, Luksemburgowi, Łotwie, Niemcom, Portugalii, Rumunii, Serbii, Węgrom i Włochom w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia zdrowia publicznego (COM(2021)0201 - C9-0117/2021 - 2021/0077(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawczyni: Eider Gardiazabal Rubial (A9-0157/2021)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w następstwie wniosku złożonego przez Estonię – EGF/2020/002 EE/turystyka w Estonii (COM(2021)0151 - C9-0127/2021 - 2021/0076(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawca: José Manuel Fernandes (A9-0158/2021)

- Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 2/2021 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021 – finansowanie działań przeciwko Covid-19 z uwzględnieniem dostosowań i aktualizacji w związku z ostatecznym przyjęciem wieloletnich ram finansowych (08145/2021 - C9-0155/2021 - 2021/0078(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawca: Pierre Larrouturou (A9-0160/2021)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego mianowania przewodniczącego Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) (N9-0022/2021 - C9-0163/2021 - 2021/0901(NLE)) - komisja ECON - Sprawozdawczyni: Irene Tinagli (A9-0162/2021)

- *** Zalecenie w sprawie projektu rozporządzenia Rady rozszerzającego stosowanie rozporządzenia (UE) nr …/2021 ustanawiającego program wymiany, pomocy i szkoleń w dziedzinie ochrony euro przed fałszowaniem na lata 2021–2027 (program „Perykles IV”) na nieuczestniczące państwa członkowskie i uchylającego rozporządzenie (UE) nr 331/2014 (13255/2020 - C9-0017/2021 - 2018/0219(APP)) - komisja LIBE - Sprawozdawczyni: Clare Daly (A9-0165/2021)

2.2) zalecenia do drugiego czytania

- ***II Zalecenie do drugiego czytania w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program „Europejski Korpus Solidarności” oraz uchylającego rozporządzenia (UE) 2018/1475 i (UE) nr 375/2014 (14153/1/2020 - C9-0143/2021 - 2018/0230(COD)) - komisja CULT - Sprawozdawczyni: Michaela Šojdrová (A9-0156/2021)

- ***II Zalecenie do drugiego czytania w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego „Erasmus”+: unijny program na rzecz kształcenia i szkolenia, młodzieży i sportu oraz uchylającego rozporządzenie (UE) nr 1288/2013 (14148/1/2020 - C9-0135/2021 - 2018/0191(COD)) - komisja CULT - Sprawozdawca: Milan Zver (A9-0159/2021)

- ***II Zalecenie do drugiego czytania w sprawie stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program „Kreatywna Europa” (2021–2027) oraz uchylającego rozporządzenie (UE) nr 1295/2013 (14146/1/2020 - C9-0134/2021 - 2018/0190(COD)) - komisja CULT - Sprawozdawca: Massimiliano Smeriglio (A9-0161/2021)

- ***II Zalecenie do drugiego czytania dotyczące stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program wymiany, pomocy i szkoleń w dziedzinie ochrony euro przed fałszowaniem na lata 2021–2027 (program „Perykles IV”) i uchylającego rozporządzenie (UE) nr 331/2014 (06164/1/2021 - C9-0137/2021 - 2018/0194(COD)) - komisja LIBE - Sprawozdawczyni: Clare Daly (A9-0164/2021)

Ostatnia aktualizacja: 22 września 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności