Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2020/0006(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0135/2020

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0135/2020

Συζήτηση :

PV 17/05/2021 - 15
CRE 17/05/2021 - 15

Ψηφοφορία :

PV 16/09/2020 - 2
PV 17/09/2020 - 2
PV 18/05/2021 - 13

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0223
P9_TA(2021)0219

Συνοπτικά πρακτικά
XML 6k
Δευτέρα 17 Μαΐου 2021 - Βρυξέλλες

15. Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης ***I (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης [COM(2020)0022 - C9-0007/2020 - 2020/0006(COD)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγητής: Μανώλης Κεφαλογιάννης (A9-0135/2020)

Μια πρώτη ψηφοφορία έλαβε χώρα στις 16 Σεπτεμβρίου 2020 (σημείο 14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.9.2020) και η ερώτηση παραπέμφθηκε στην αρμόδια επιτροπή για διοργανικές διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 του Κανονισμού(σημείο 17 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.9.2020).

Ο Μανώλης Κεφαλογιάννης παρουσιάζει την έκθεση.

Παρεμβαίνουν οι Siegfried Mureşan (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής BUDG), Henrike Hahn (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής ECON), Mounir Satouri (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής EMPL) και Jerzy Buzek (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE).

Παρεμβαίνει ο Nicolas Schmit (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Vlad Gheorghe (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής TRAN), Isabel Carvalhais (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής AGRI), Andrey Novakov, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Pedro Marques, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ondřej Knotek, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Francesca Donato, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Niklas Nienaß, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Raffaele Fitto, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Martina Michels, εξ ονόματος της Ομάδας the Left, Tomislav Sokol, Rovana Plumb, Susana Solís Pérez, Mathilde Androuët, François Alfonsi, Anna Zalewska, Younous Omarjee, Salvatore De Meo, Tonino Picula, Vlad-Marius Botoş, Elena Lizzi, Bogdan Rzońca, Πέτρος Κόκκαλης, Λευτέρης Χριστοφόρου, Cristina Maestre Martín De Almagro, Maximilian Krah, Hannes Heide, Josianne Cutajar, Vera Tax και Manuel Pizarro.

Παρεμβαίνει ο Nicolas Schmit.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.5.2021.

Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας: σημείο 13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.5.2021

Τελευταία ενημέρωση: 22 Σεπτεμβρίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου