Indeks 
Protokół
XML 523kPDF 328kWORD 123k
Poniedziałek, 17 maja 2021 r. - Bruksela
 Skróty i symbole

 1. Program wymiany, pomocy i szkoleń w dziedzinie ochrony euro przed fałszowaniem na lata 2021–2027 (program „Perykles IV”) ***II

 2. Mianowanie dyrektor wykonawczej Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych – kandydatka: Natasha Cazenave

 3. Mianowanie przewodniczącego Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych – kandydatka: Petra Hielkema

 4. Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji ***I

 5. Przegląd funkcjonowania Funduszu Solidarności Unii Europejskiej

 6. Program wymiany, pomocy i szkoleń dla ochrony euro przed fałszowaniem na lata 2021–2027 (program „Perykles IV”) – rozszerzenie stosowania rozporządzenia na nieuczestniczące państwa członkowskie ***

 7. Porozumienie między Unią a Kubą w sprawie zmiany koncesji dotyczących wszystkich kontyngentów taryfowych znajdujących się na liście koncesyjnej UE CLXXV w następstwie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej ***

 8. Protokół do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między UE a Tunezją (przystąpienie Chorwacji do UE) ***

 9. Protokół do Umowy ustanawiającej stowarzyszenie między UE a Ameryką Środkową (przystąpienie Chorwacji do UE) ***

 10. Umowa między USA, UE, Islandią i Norwegią w sprawie ograniczeń czasowych dotyczących ustaleń w zakresie leasingu statków powietrznych z załogą ***

 11. System podatku od dokowania we francuskich regionach najbardziej oddalonych *

 12. Osiągnięcie celów obowiązku wyładunku na podstawie art. 15 rozporządzenia w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa

 13. Wspólny system podatku od wartości dodanej: zwolnienia w imporcie i niektórych dostawach, w odniesieniu do środków unijnych przyjmowanych w interesie publicznym *

 14. Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w następstwie wniosku złożonego przez Estonię – EGF/2020/002 EE/Estonia Tourism

 15. Uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Grecji i Francji w związku z klęskami żywiołowymi oraz Albanii, Austrii, Belgii, Chorwacji, Czarnogórze, Czechom, Estonii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Irlandii, Litwie, Luksemburgowi, Łotwie, Niemcom, Portugalii, Rumunii, Serbii, Węgrom i Włochom w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia zdrowia publicznego

 16. Projekt budżetu korygującego nr 2/2021 – finansowanie zwalczania COVID-19 oraz wprowadzenie udoskonaleń i aktualizacji w związku z ostatecznym przyjęciem wieloletnich ram finansowych

 17. Program „Europejski Korpus Solidarności” ***II

 18. Erasmus+: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu ***II

 19. Wyzwania stojące przed organizatorami wydarzeń sportowych w środowisku cyfrowym

 20. Fundusz Badawczy Węgla i Stali *

 21. Wpływ zmiany klimatu na najsłabsze grupy ludności w krajach rozwijających się

 22. Sztuczna inteligencja w sektorze edukacji i kultury oraz w sektorze audiowizualnym

 23. Program „Kreatywna Europa” ***II

 24. Strategia UE dotycząca integracji systemu energetycznego

 25. Europejska strategia w zakresie wodoru

 26. Ochrona praw człowieka i zewnętrzna polityka migracyjna UE

 27. Sprawozdania w sprawie Turcji za lata 2019–2020

 28. Sprawozdania w sprawie Czarnogóry za lata 2019–2020

 29. Wpływ zmiany klimatu na prawa człowieka i rola obrońców środowiska w tej kwestii

 30. Europejskie Centrum Kompetencji w dziedzinie Cyberbezpieczeństwa ***II

 31. Program Fiscalis na rzecz współpracy w dziedzinie opodatkowania na lata 2021–2027 ***II

 32. Odwrócenie tendencji demograficznych w regionach UE za pomocą instrumentów polityki spójności

 33. Wpływ przepisów unijnych na swobodny przepływ pracowników i usług: wewnątrzunijna mobilność zawodowa jako narzędzie dopasowania umiejętności do potrzeb rynku

 34. Przyspieszanie postępu i zwalczanie nierówności, tak aby AIDS przestał być zagrożeniem dla zdrowia publicznego do 2030 r.

 35. Jeńcy wojenni po ostatnim konflikcie między Armenią a Azerbejdżanem

 36. Sytuacja na Haiti

 37. Sytuacja w Czadzie

 38. Ochrona środowiska – rozporządzenie w sprawie konwencji z Aarhus ***I

 39. Chińskie kontrsankcje wobec organów UE oraz posłów do PE i do parlamentów państw członkowskich

 40. Data Protection Commissioner przeciwko Facebook Ireland Limited, Maximillian Schrems (“Schrems II”) - Sprawa C-311/18

 41. Prawo Parlamentu do informacji na temat bieżącej oceny krajowych planów odbudowy i zwiększania odporności

 42. Wstępne sprawozdanie w sprawie Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej

 43. Odpowiedzialność przedsiębiorstw za szkody w środowisku

 44. Nowe sposoby legalnej migracji zarobkowej

 45. Cyfrowa przyszłość Europy: jednolity rynek cyfrowy i wykorzystywanie AI z korzyścią dla europejskich konsumentów

 46. Odpowiednia ochrona danych osobowych przez Zjednoczone Królestwo
Ostatnia aktualizacja: 27 lipca 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności