Rodyklė 
Protokolas
XML 155kPDF 276kWORD 77k
Pirmadienis, 2021 m. gegužės 17 d. - Briuselis
1.Sesijos atnaujinimas
 2.Posėdžio pradžia
 3.Pirmininko pareiškimas
 4.Ankstesnių plenarinių posėdžių protokolų tvirtinimas
 5.Frakcijų sudėtis
 6.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 7.Per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos
 8.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 111 straipsnio 6 dalis)
 9.Teisės aktų, priimtų pagal įprastą teisėkūros procedūrą, pasirašymas (Darbo tvarkos taisyklių 79 straipsnis)
 10.Veiksmai, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento pozicijas ir rezoliucijas
 11.Gauti dokumentai
 12.Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (gauti klausimai)
 13.Darbų programa
 14.Europos energetikos sistemos integracijos strategija - Europos vandenilio strategija (diskusijos)
 15.Teisingos pertvarkos fondas ***I (diskusijos)
 16.ES taisyklių poveikis laisvam darbuotojų ir paslaugų judėjimui: darbo jėgos judumas ES viduje kaip priemonė darbo rinkos poreikiams ir įgūdžiams suderinti (diskusijos)
 17.Europos Sąjungos solidarumo fondo peržiūra (trumpas pristatymas)
 18.Sporto renginių organizatorių iššūkiai skaitmeninėje aplinkoje (trumpas pristatymas)
 19.Demografinių tendencijų pakeitimas ES regionuose naudojant sanglaudos politikos priemones (trumpas pristatymas)
 20.Įpareigojimo iškrauti laimikį tikslų užtikrinimas pagal bendros žuvininkystės politikos 15 straipsnį (trumpas pristatymas)
 21.Posėdžio atnaujinimas
 22.Klimato kaitos poveikis pažeidžiamiems besivystančių šalių gyventojams (diskusijos)
 23.Pažangos spartinimas ir kova su nelygybe siekiant iki 2030 m. užtikrinti, kad AIDS nebekeltų grėsmės visuomenės sveikatai (diskusijos)
 24.Kito posėdžio darbotvarkė
 25.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: David Maria SASSOLI
Pirmininkas

1. Sesijos atnaujinimas

Atnaujinta 2021 m. balandžio 29 d., ketvirtadienį atidėta sesija.


2. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 17.02 val.


3. Pirmininko pareiškimas

Pirmininkas padarė pareiškimą Tarptautinės kovos su homofobija, transfobija ir biofobija dienos proga, visų pirma primindamas, kad Parlamentas gina Europos Sąjungos vertybes, kovoja su diskriminacija ir ragina gerbti LGBTI asmenų teises.


4. Ankstesnių plenarinių posėdžių protokolų tvirtinimas

2021 m. balandžio 26, 27, 28 ir 29 d. plenarinių posėdžių protokolai patvirtinti.


5. Frakcijų sudėtis

Lars Patrick Berg nebepriklauso ID frakcijai ir nuo 2021 m. gegužės 12 d. užima nepriklausomiems nariams skirtą vietą.


6. Komitetų ir delegacijų sudėtis

Pirmininkas gavo šiuos ECR frakcijos ir nepriklausomų narių sekretoriato sprendimus dėl komitetų ir delegacijų sudėties pakeitimo:

ITRE komitetas: Viktor Uspaskich

CULT komitetas: Chiara Gemma

Delegacija ES ir Ukrainos parlamentiniame asociacijos komitete: Jacek Saryusz-Wolski

Delegacija parlamentinėje asamblėjoje EURONEST: Jacek Saryusz-Wolski

Šie sprendimai įsigalioja šiandien.


7. Per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 63 straipsnio 1 dalį Pirmininkas pranešė, kad gavo šias Tarybos pozicijas su nurodytomis ją patvirtinti paskatinusiomis priežastimis ir su Komisijos pozicija:

- Per pirmąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo įsteigiamas Europos kibernetinio saugumo pramonės, technologijų ir mokslinių tyrimų kompetencijos centras ir Nacionalinių koordinavimo centrų tinklas. Tarybos priimta 2021 m. balandžio 20 d. (05628/2/2021 - COM(2021)0225 - C9-0152/2021 - 2018/0328(COD))
Perduota atsakingam komitetui: ITRE;

- Per pirmąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo nustatoma bendradarbiavimo mokesčių srityje programa „Fiscalis“ ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1286/2013. Tarybos priimta 2021 m. gegužės 10 d. (06116/1/2021 - COM(2021)0241 - C9-0179/2021 - 2018/0233(COD))
Perduota atsakingam komitetui: ECON.

Trijų mėnesių terminas, per kurį Parlamentas turi patvirtinti savo pozicijas, prasidės kitą dieną, t. y. 2021 m. gegužės 18 d..

Pirmininkas pranešė, kad rekomendacija antrajam svarstymui dėl reglamento, kuriuo nustatoma bendradarbiavimo mokesčių srityje programa «Fiscalis» (2018/0233(COD)) bus įrašyta į šios sesijos laikotarpio darbotvarkę, jei ją patvirtins kompetetingas komitetas, t. y. ECON.


8. Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 111 straipsnio 6 dalis)

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 111 straipsnio 6 dalį Pirmininkų sueigos pirmininkas informavo Parlamento pirmininką, kad nebuvo gauta prieštaravimų dėl šių dokumentų:

- ECON komiteto reomendacija neprieštarauti 2021 m. kovo 24 d. Komisijos deleguotajam reglamentui, kuriuo dėl metinių priežiūros mokesčių, kuriuos Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija sandorių duomenų saugykloms taiko 2021 m., iš dalies keičiami deleguotieji reglamentai (ES) Nr. 1003/2013 ir (ES) 2019/360 (C(2021)1874 - 2021/2617(DEA)) (B9-0265/2021);

- ECON komiteto rekomendacija neprieštarauti 2021 m. kovo 25 d. Komisijos deleguotajam reglamentui, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/36/ES nuostatos dėl techninių reguliavimo standartų, kuriais nustatomi kriterijai vadovaujamoms pareigoms, kontrolės funkcijoms, reikšmingiems verslo padaliniams ir reikšmingam poveikiui reikšmingo verslo padalinio rizikos pobūdžiui apibrėžti, taip pat kriterijai, pagal kuriuos nustatomi darbuotojai ar kategorijos darbuotojų, kurių profesinės veiklos poveikis įstaigos rizikos pobūdžiui toks reikšmingas, kaip ir direktyvos 92 straipsnio 3 dalyje nurodytų darbuotojų ar darbuotojų kategorijų (C(2021)1906 - 2021/2618(DEA)) (B9-0266/2021).

Jei per dvidešimt keturias valandas po paskelbimo frakcija arba ne mažiau kaip žemą ribą siekiantis Parlamento narių skaičius nepareiškia jokių prieštaravimų, šios rekomendacijos laikomos patvirtintomis. Priešingu atveju dėl jų balsuojama.


9. Teisės aktų, priimtų pagal įprastą teisėkūros procedūrą, pasirašymas (Darbo tvarkos taisyklių 79 straipsnis)

Pirmininkas pranešė, kad kartu su Tarybos pirmininku 2021 m. gegužės 20 d., ketvirtadienį pasirašys šiuos teisės aktus, priimtus pagal įprastą teisėkūros procedūrą:

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, nustatantis Sąjungos dvejopo naudojimo prekių eksporto, persiuntimo, susijusių tarpininkavimo paslaugų, techninės pagalbos ir tranzito kontrolės režimą (nauja redakcija) (00054/2020/LEX - C9-0182/2021 - 2016/0295(COD));

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo nustatoma bendradarbiavimo mokesčių srityje programa „Fiscalis“ ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1286/2013 (00035/2021/LEX - C9-0180/2021 - 2018/0233(COD));

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 1313/2013/ES dėl Sąjungos civilinės saugos mechanizmo (00006/2021/LEX - C9-0177/2021 - 2020/0097(COD));

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl Europos inovacijos ir technologijos instituto (nauja redakcija) (00008/2021/LEX - C9-0176/2021 - 2019/0151(COD));

- Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas dėl Europos inovacijos ir technologijos instituto (EIT) 2021–2027 m. strateginės inovacijų darbotvarkės, siekiant skatinti Europos talentus ir pajėgumus inovacijų srityje, kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 1312/2013/ES (00009/2021/LEX - C9-0175/2021 - 2019/0152(COD));

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo nustatoma Europos solidarumo korpuso programa ir panaikinami reglamentai (ES) 2018/1475 ir (ES) Nr. 375/2014 (00030/2021/LEX - C9-0174/2021 - 2018/0230(COD));

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo nustatoma 2021–2027 m. programa „Kūrybiška Europa“ ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1295/2013 (00031/2021/LEX - C9-0173/2021 - 2018/0190(COD));

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo nustatoma Sąjungos švietimo bei mokymo, jaunimo ir sporto programa „Erasmus+“ ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1288/2013 (00032/2021/LEX - C9-0172/2021 - 2018/0191(COD));

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo įsteigiamas Europos kibernetinio saugumo pramonės, technologijų ir mokslinių tyrimų kompetencijos centras ir Nacionalinių koordinavimo centrų tinklas (00028/2021/LEX - C9-0169/2021 - 2018/0328(COD));

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo nustatoma 2021–2027 m. mainų, pagalbos ir mokymo programa, skirta euro apsaugai nuo padirbinėjimo (programa „Pericles IV“), ir kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 331/2014 (00029/2021/LEX - C9-0168/2021 - 2018/0194(COD)).


10. Veiksmai, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento pozicijas ir rezoliucijas

Su Komisijos komunikatu dėl veiksmų, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento per 2021 m. kovo mėn. I sesiją priimtas pozicijas ir rezoliucijas, galima susipažinti Parlamento interneto svetainėje.


11. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) kitų institucijų

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Sąjungos dalyvavimo kelių valstybių narių bendrai vykdomoje Europos metrologijos partnerystėje (COM(2021)0089 - C9-0083/2021 - 2021/0049(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 145 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

Nuomonė :

BUDG

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal Nyderlandų paraišką EGF/2020/004 NL/KLM (COM(2021)0226 - C9-0161/2021 - 2021/0115(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

Nuomonė :

EMPL

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal Suomijos paraišką „EGF/2020/007 FI/Finnair“ (COM(2021)0227 - C9-0162/2021 - 2021/0116(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

Nuomonė :

EMPL

- Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos (EIOPA) pirmininko skyrimas (N9-0022/2021 - C9-0163/2021 - 2021/0901(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento, kuriuo pagal programą „Europos horizontas“ steigiamos bendrosios įmonės (COM(2021)0087 - C9-0166/2021 - 2021/0048(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

Nuomonė :

BUDG, ENVI, TRAN

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Argentinos Respublikos susitarimo pasikeičiant laiškais pagal Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT 1994) XXVIII straipsnį dėl visoms į ES skirtą CLXXV sąrašą įtrauktoms tarifinėms kvotoms taikomų nuolaidų pakeitimo, susijusio su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos, sudarymo Sąjungos vardu (06837/2021 - C9-0170/2021 - 2021/0054(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

Nuomonė :

AGRI

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Tailando Karalystės susitarimo pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) XXVIII straipsnį dėl visoms į ES skirtą CLXXV sąrašą įtrauktoms tarifinėms kvotoms taikomų nuolaidų pakeitimo, susijusio su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos, sudarymo (05444/2021 - C9-0171/2021 - 2021/0003(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

Nuomonė :

ITRE, AGRI, PECH

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo pakeičiami Reglamento (ES) 2015/848 dėl nemokumo bylų A ir B priedai (COM(2021)0231 - C9-0178/2021 - 2021/0118(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Indonezijos Respublikos susitarimo pasikeičiant laiškais pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) XXVIII straipsnį, susijusio su visoms į ES skirtą CLXXV sąrašą įtrauktoms tarifinėms kvotoms taikomų nuolaidų pakeitimu dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos, sudarymo Sąjungos vardu (06505/2021 - C9-0181/2021 - 2021/0044(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

Nuomonė :

AGRI

2) Parlamento komitetų:

2.1) pranešimai:

- Pranešimas dėl demografinių tendencijų pakeitimo ES regionuose naudojant sanglaudos politikos priemones (2020/2039(INI)) - REGI komitetas - Pranešėjas: Daniel Buda (A9-0061/2021)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Islandijos ir Norvegijos Karalystės susitarimo dėl laiko apribojimų, taikomų orlaivių su įgula teikimo susitarimams, sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto (11645/2020 - C9-0392/2020 - 2019/0126(NLE)) - TRAN komitetas - Pranešėja: Maria Grapini (A9-0125/2021)

- Pranešimas dėl dirbtinio intelekto švietimo, kultūros ir audiovizualiniame sektoriuose (2020/2017(INI)) - CULT komitetas - Pranešėja: Sabine Verheyen (A9-0127/2021)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Kubos susitarimo pasikeičiant laiškais dėl visoms į ES skirtą CLXXV sąrašą įtrauktoms tarifinėms kvotoms taikomų nuolaidų pakeitimo, susijusio su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos, sudarymo Sąjungos vardu projekto (10637/2020 - C9-0097/2021 - 2020/0233(NLE)) - INTA komitetas - Pranešėjas: Gabriel Mato (A9-0129/2021)

- Pranešimas dėl 2019–2020 m. Komisijos ataskaitų dėl Juodkalnijos (2019/2173(INI)) - AFET komitetas - Pranešėjas: Tonino Picula (A9-0131/2021)

- Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos vykdomojo direktoriaus skyrimo (N9-0005/2021 - C9-0114/2021 - 2021/0900(NLE)) - ECON komitetas - Pranešėja: Irene Tinagli (A9-0137/2021)

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl doko mokesčio taikymo Prancūzijos atokiausiuose regionuose tvarkos, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 940/2014/ES (COM(2021)0095 - C9-0105/2021 - 2021/0051(CNS)) - REGI komitetas - Pranešėjas: Younous Omarjee (A9-0138/2021)

- Pranešimas su rekomendacijomis Komisijai dėl sporto renginių organizatorių iššūkių skaitmeninėje aplinkoje (2020/2073(INL)) - JURI komitetas - Pranešėjas: Angel Dzhambazki (A9-0139/2021)

- Pranešimas dėl naujų teisėtos darbo jėgos migracijos būdų (2020/2010(INI)) - LIBE komitetas - Pranešėja: Sylvie Guillaume (A9-0143/2021)

- Pranešimas dėl įpareigojimo iškrauti laimikį pagal Reglamento dėl bendros žuvininkystės politikos 15 straipsnį tikslų pasiekimo (2019/2177(INI)) - PECH komitetas - Pranešėjas: Søren Gade (A9-0147/2021)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Susitarimo, kuriuo steigiama Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Centrinės Amerikos asociacija, protokolo, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, sudarymo Sąjungos bei jos valstybių narių vardu projekto (06048/2020 - C9-0383/2020 - 2020/0024(NLE)) - AFET komitetas - Pranešėjas: Karol Karski (A9-0148/2021)

- Pranešimas Europos skaitmeninės ateities kūrimas: kliūčių bendrosios skaitmeninės rinkos veikimui šalinimas ir dirbtinio intelekto naudojimo gerinimas siekiant naudos vartotojams Europos Sąjungoje (2020/2216(INI)) - IMCO komitetas - Pranešėja: Deirdre Clune (A9-0149/2021)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, įsteigiančio asociaciją tarp Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Tuniso Respublikos, protokolo, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, sudarymo Europos Sąjungos bei jos valstybių narių vardu projekto (12294/2018 - C9-0302/2020 - 2018/0310(NLE)) - AFET komitetas - Pranešėjas: Michael Gahler (A9-0150/2021)

- Pranešimas dėl ES vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos vaidmens šalinant COVID-19 pandemijos padarinius (2020/2118(INI)) - DEVE komitetas - Pranešėjos: Hildegard Bentele, Norbert Neuser (A9-0151/2021)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas 2006 m. rugsėjo 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1367/2006 dėl Orhuso konvencijos dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais nuostatų taikymo Bendrijos institucijoms ir organams (COM(2020)0642 - C9-0321/2020 - 2020/0289(COD)) - ENVI komitetas - Pranešėjas: Christian Doleschal (A9-0152/2021)

- Pranešimas dėl 2019–2020 m. Komisijos ataskaitų dėl Turkijos (2019/2176(INI)) - AFET komitetas - Pranešėjas: Nacho Sánchez Amor (A9-0153/2021)

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/112/EB nuostatos dėl importo ir tam tikrų prekių tiekimo ir paslaugų teikimo neapmokestinimo PVM, kai taikomos Sąjungos viešojo intereso priemonės (COM(2021)0181 - C9-0132/2021 - 2021/0097(CNS)) - ECON komitetas - Pranešėja: Irene Tinagli (A9-0155/2021)

- Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo siekiant suteikti pagalbą Graikijai ir Prancūzijai dėl stichinių nelaimių ir Airijai, Albanijai, Austrijai, Belgijai, Čekijai, Estijai, Graikijai, Ispanijai, Italijai, Juodkalnijai, Kroatijai, Latvijai, Lietuvai, Liuksemburgui, Portugalijai, Prancūzijai, Rumunijai, Serbijai, Vengrijai ir Vokietijai dėl ekstremaliosios visuomenės sveikatos situacijos (COM(2021)0201 - C9-0117/2021 - 2021/0077(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėja: Eider Gardiazabal Rubial (A9-0157/2021)

- Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal Estijos paraišką „EGF/2020/002 EE/Estonia Tourism“ (COM(2021)0151 - C9-0127/2021 - 2021/0076(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėjas: José Manuel Fernandes (A9-0158/2021)

- Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2021 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr. 2/2021 projekto, kuriuo finansuojamos atsako į COVID-19 priemonės ir įtraukiami su galutiniu daugiametės finansinės programos priėmimu susiję patobulinimai ir atnaujinimai (08145/2021 - C9-0155/2021 - 2021/0078(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėjas: Pierre Larrouturou (A9-0160/2021)

- Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos (EIOPA) pirmininko skyrimo (N9-0022/2021 - C9-0163/2021 - 2021/0901(NLE)) - ECON komitetas - Pranešėja: Irene Tinagli (A9-0162/2021)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos reglamento, kuriuo Reglamento (ES) Nr. .../2021, kuriuo nustatoma 2021–2027 m. mainų, pagalbos ir mokymo programa, skirta euro apsaugai nuo padirbinėjimo (programa „Pericles IV“) ir kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 331/2014, taikymas išplečiamas nedalyvaujančioms valstybėms narėms, projekto (13255/2020 - C9-0017/2021 - 2018/0219(APP)) - LIBE komitetas - Pranešėja: Clare Daly (A9-0165/2021)

2.2) rekomendacijos antrajam svarstymui:

- ***II Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo nustatoma Europos solidarumo korpuso programa ir panaikinami reglamentai (ES) 2018/1475 ir (ES) Nr. 375/2014 (14153/1/2020 - C9-0143/2021 - 2018/0230(COD)) - CULT komitetas - Pranešėja: Michaela Šojdrová (A9-0156/2021)

- ***II Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo sukuriama Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa „Erasmus+“ ir kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1288/2013 (14148/1/2020 - C9-0135/2021 - 2018/0191(COD)) - CULT komitetas - Pranešėjas: Milan Zver (A9-0159/2021)

- ***II Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo nustatoma 2021–2027 m. programa „Kūrybiška Europa“ ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1295/2013 (14146/1/2020 - C9-0134/2021 - 2018/0190(COD)) - CULT komitetas - Pranešėjas: Massimiliano Smeriglio (A9-0161/2021)

- ***II Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo nustatoma 2021–2027 m. mainų, pagalbos ir mokymo programa, skirta euro apsaugai nuo padirbinėjimo (programa „Pericles IV“), ir kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 331/2014 (06164/1/2021 - C9-0137/2021 - 2018/0194(COD)) - LIBE komitetas - Pranešėja: Clare Daly (A9-0164/2021).


12. Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (gauti klausimai)

Į darbotvarkę įtraukti šie klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu ir dėl kurių diskutuojama (Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnis):

- O-000016/2021, kurį pateikė Adrián Vázquez Lázara JURI komiteto vardu Komisijai: Civilinės teisenos svarba gaivinant ekonomiką po COVID-19 krizės (B9-0014/2021);

- O-000027/2021, kurį pateikė Tomas Tobé DEVE komiteto vardu Komisijai: Pažangos spartinimas ir nelygybės mažinimas siekiant iki 2030 m. likviduoti AIDS kaip grėsmę visuomenės sveikatai. (B9-0015/2021);

- O-000032/2021, kurį pateikė Norbert Lins AGRI komiteto vardu Komisijai: Didelis pastarojo pavasario šalnų poveikis vaisių ir vynuogių augintojams (B9-0016/2021).


13. Darbų programa

Buvo išdalytas galutinis 2021 m. gegužės mėn. plenarinių posėdžių darbotvarkės projektas (PE 693.081/PDOJ).

Pasikonsultavęs su politinėmis frakcijomis, Pirmininkas pasiūlė šiuos galutinės darbotvarkės pakeitimus:

Pirmadienis

Pakeitimų nepasiūlyta.

Antradienis

Debatai dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimo „Pastarojo meto mirčių atvejai Viduržemio jūros regione, paieška ir gelbėjimas jūroje (PDOJ 107 punktas) apkeistas su debatais dėl Komisijos pareiškimo „Peržiūrėta Europos pramonės strategija“ (PDOJ 99 punktas), taigi jis bus įtrauktas paskutiniu antradienio ryto darbotvarkės punktu.

Debatai dėl Tineke Strik pranešimo „Žmogaus teisių apsauga ir ES išorės migracijos politika“ (A9-0060/2021) (PDOJ 79 punktas) apkeičiamas su debatais dėl Nacho Sánchez Amor pranešimo „2019–2020 m. ataskaitos dėl Turkijos“ (A9-0153/2021) (PDOJ 62 punktas), taigi jis bus įtrauktas pirmu darbotvarkės punktu po pietų pertraukos.

Trečiadienis

Dėl pasiūlymų dėl rezoliucijų dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimo „Parlamento teisė į informaciją, kiek tai susiję su tebevykdomu nacionalinių ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planų vertinimu“ (PDOJ 164 punktas) pateikimo termino pratęsimo balsavimas dėl šių rezoliucijų vyks ketvirtadienį vietoj trečiadienio. Balsavimas dėl pakeitimų vyks per pirmąjį balsavimo raundą ketvirtadienį, o galutinis balsavimas – per antrąjį balsavimą ketvirtadienį.

Ketvirtadienis

Pakeitimų nepasiūlyta.

Penktadienis

Dėl didelio pakeitimų bei prašymų balsuoti atskirai ir balsuoti dalimis skaičiaus numatytas papildomas balsavimo laikas penktadienį 9.45 – 11.00 val.

Balsavimo rezultatai bus paskelbti 13.00 val.

Taigi 2021 m. gegužės sesija pratęsiama iki 2021 m. gegužės 21 d.  

Pirmininkas pranešė, kad pagal Darbo tvarkos taisyklių 67 ir 68 straipsnius nebuvo pateikta pasiūlymų atmesti Tarybos poziciją ir negauta jokių pakeitimų dėl rekomendacijos antrajam svarstymui dėl Clare Daly pranešimo „Mainų, pagalbos ir mokymo programa, skirta apsaugai nuo eurų padirbinėjimo (programa „Pericles IV“) 2021-2027 m. laikotarpiu“ (PDOJ 69 punktas).

Tarybos pozicija laikoma patvirtinta. Siūlomas teisės aktas priimtas (P9_TA(2021)0216).

Pirmininkas pranešė, kad atsižvelgiant į pakeitimų bei prašymų balsuoti atskirai ir balsuoti dalimis skaičių balsavimas bus paskirstytas per kelis raundus. Informacija apie balsavimų paskirstymą skirtingu balsavimo laiku bus paskelbta Parlamento interneto sveteinės skiltyje „Prioritetinė informacija ir dokumentai“.

Parlamentas pritarė šiems pakeitimams.

Darbų programa patvirtinta.

Kalbėjo Rasa Juknevičienė dėl gegužės 25 paskelbimo Tarptautine kovotojų prieš totalitarizmą pagerbimo diena.


14. Europos energetikos sistemos integracijos strategija - Europos vandenilio strategija (diskusijos)

Pranešimas dėl Europos energetikos sistemos integracijos strategijos [2020/2241(INI)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Christophe Grudler (A9-0062/2021)

Pranešimas dėl Europos vandenilio strategijos [2020/2242(INI)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Jens Geier (A9-0116/2021)

Christophe Grudler pristatė pranešimą A9-0062/2021.

PIRMININKAVO: Heidi HAUTALA
Pirmininko pavaduotoja

Jens Geier pristatė pranešimą A9-0116/2021.

Kalbėjo Hildegard Bentele (ENVI komiteto nuomonės referentė) ir Elena Kountoura (TRAN komiteto nuomonės referentė).

Kalbėjo Kadri Simson (Komisijos narė).

Kalbėjo Angelika Niebler PPE frakcijos vardu, Nicolás González Casares S&D frakcijos vardu, Bart Groothuis Renew frakcijos vardu, Paolo Borchia ID frakcijos vardu, Damien Carême Verts/ALE frakcijos vardu, Margarita de la Pisa Carrión ECR frakcijos vardu, Manuel Bompard The Left frakcijos vardu, Andor Deli, nepriklausomas Parlamento narys, Massimiliano Salini, Carlos Zorrinho, Morten Petersen, Jutta Paulus, Beata Szydło, Sandra Pereira, András Gyürk, Maria da Graça Carvalho, Mohammed Chahim, Mauri Pekkarinen, Ville Niinistö, Kosma Złotowski, Jerzy Buzek, Miapetra Kumpula-Natri, Nicola Danti, Pilar del Castillo Vera, Niels Fuglsang, Ivars Ijabs, Pernille Weiss, Petar Vitanov, Claudia Gamon, Riho Terras, Robert Hajšel, Caroline Nagtegaal ir Maria Spyraki.

Kalbėjo Kadri Simson.

PIRMININKAVO: Nicola BEER
Pirmininko pavaduotoja

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2021 05 18 protokolo 5 punktas (pakeitimai); 2021 05 19 protokolo 6 punktas (galutinis balsavimas).

Balsavimo rezultatų paskelbimas: 2021 05 18 protokolo 13 punktas (pakeitimai); 2021 05 19 protokolo 12 punktas (galutinis balsavimas).


15. Teisingos pertvarkos fondas ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiamas Teisingos pertvarkos fondas [COM(2020)0022 - C9-0007/2020 - 2020/0006(COD)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėjas: Manolis Kefalogiannis (A9-0135/2020)

Pirmas balsavimas vyko 2020 m. rugsėjo 16 d. (2020 09 16 protokolo 14 punktas) ir klausimas buvo grąžintas kompetentingam komitetui siekiant pradėti tarpinstitucines derybas pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalį (2020 09 17 protokolo 17 punktas).

Manolis Kefalogiannis pristatė pranešimą.

Kalbėjo Siegfried Mureşan (BUDG komiteto nuomonės referentas), Henrike Hahn (ECON komiteto nuomonės referentė), Mounir Satouri (EMPL komiteto nuomonės referentas) ir Jerzy Buzek (ITRE komiteto nuomonės referentas).

Kalbėjo Nicolas Schmit (Komisijos narys).

Kalbėjo Vlad Gheorghe (TRAN komiteto nuomonės referentas), Isabel Carvalhais (AGRI komiteto nuomonės referentė), Andrey Novakov PPE frakcijos vardu, Pedro Marques S&D frakcijos vardu, Ondřej Knotek Renew frakcijos vardu, Francesca Donato ID frakcijos vardu, Niklas Nienaß Verts/ALE frakcijos vardu, Raffaele Fitto ECR frakcijos vardu, Martina Michels The Left frakcijos vardu, Tomislav Sokol, Rovana Plumb, Susana Solís Pérez, Mathilde Androuët, François Alfonsi, Anna Zalewska, Younous Omarjee, Salvatore De Meo, Tonino Picula, Vlad-Marius Botoş, Elena Lizzi, Bogdan Rzońca, Petros Kokkalis, Lefteris Christoforou, Cristina Maestre Martín De Almagro, Maximilian Krah, Hannes Heide, Josianne Cutajar, Vera Tax ir Manuel Pizarro.

Kalbėjo Nicolas Schmit.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2021 05 18 protokolo 5 punktas.

Balsavimo rezultatų paskelbimas: 2021 05 18 protokolo 13 punktas.


16. ES taisyklių poveikis laisvam darbuotojų ir paslaugų judėjimui: darbo jėgos judumas ES viduje kaip priemonė darbo rinkos poreikiams ir įgūdžiams suderinti (diskusijos)

Pranešimas ES taisyklių poveikis laisvam darbuotojų ir paslaugų judėjimui: darbo jėgos judumas ES viduje kaip priemonė darbo rinkos poreikiams ir įgūdžiams suderinti [2020/2007(INI)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėjas: Radan Kanev (A9-0066/2021)

Radan Kanev pristatė pranešimą.

PIRMININKAVO: Dita CHARANZOVÁ
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo Morten Løkkegaard (IMCO komiteto nuomonės referentas).

Kalbėjo Nicolas Schmit (Komisijos narys).

Kalbėjo Cindy Franssen PPE frakcijos vardu, Alicia Homs Ginel S&D frakcijos vardu, Marie-Pierre Vedrenne Renew frakcijos vardu, France Jamet ID frakcijos vardu, Sara Matthieu Verts/ALE frakcijos vardu, Elżbieta Rafalska ECR frakcijos vardu, Marc Botenga The Left frakcijos vardu, Daniela Rondinelli, nepriklausoma Parlamento narė, Eugen Tomac, Agnes Jongerius, Atidzhe Alieva-Veli, Guido Reil, Rasmus Andresen, Margarita de la Pisa Carrión, Leila Chaibi, Ádám Kósa, Anne Sander, Johan Danielsson, Nicolaus Fest, Beata Mazurek ir Lefteris Nikolaou-Alavanos.

Kalbėjo Nicolas Schmit.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2021 05 19 protokolo 6 punktas (pakeitimai); 2021 05 19 protokolo 16 punktas (galutinis balsavimas).

Balsavimo rezultatų paskelbimas: 2021 05 19 protokolo 12 punktas (pakeitimai); 2021 05 20 protokolo 4 punktas (galutinis balsavimas).


17. Europos Sąjungos solidarumo fondo peržiūra (trumpas pristatymas)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo peržiūros [2020/2087(INI)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėjas: Younous Omarjee (A9-0052/2021)

Younous Omarjee padarė pristatymą.

Kalbėjo Nicolas Schmit (Komisijos narys).

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: 2021 05 18 protokolo 5 punktas.

Balsavimo rezultatų paskelbimas: 2021 05 18 protokolo 13 punktas.


18. Sporto renginių organizatorių iššūkiai skaitmeninėje aplinkoje (trumpas pristatymas)

Pranešimas su rekomendacijomis Komisijai dėl sporto renginių organizatorių iššūkių skaitmeninėje aplinkoje [2020/2073(INL)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Angel Dzhambazki (A9-0139/2021)

Angel Dzhambazki padarė pristatymą.

Kalbėjo Nicolas Schmit (Komisijos narys).

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: 2021 05 18 protokolo 5 punktas (pakeitimai); 2021 05 18 protokolo 16 punktas (galutinis balsavimas).

Balsavimo rezultatų paskelbimas: 2021 05 18 protokolo 13 punktas (pakeitimai); 2021 05 19 protokolo 2 punktas (galutinis balsavimas).


19. Demografinių tendencijų pakeitimas ES regionuose naudojant sanglaudos politikos priemones (trumpas pristatymas)

Pranešimas dėl demografinių tendencijų pakeitimo ES regionuose naudojant sanglaudos politikos priemones [2020/2039(INI)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėjas: Daniel Buda (A9-0061/2021)

Daniel Buda padarė pristatymą.

Kalbėjo Nicolas Schmit (Komisijos narys).

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: 2021 05 19 protokolo 16 punktas

Balsavimo rezultatų paskelbimas: 2021 05 20 protokolo 4 punktas.


20. Įpareigojimo iškrauti laimikį tikslų užtikrinimas pagal bendros žuvininkystės politikos 15 straipsnį (trumpas pristatymas)

Pranešimas dėl įpareigojimo iškrauti laimikį pagal Reglamento dėl bendros žuvininkystės politikos 15 straipsnį tikslų pasiekimo [2019/2177(INI)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėjas: Søren Gade (A9-0147/2021)

Søren Gade padarė pristatymą.

Kalbėjo Nicolas Schmit (Komisijos narys).

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: 2021 05 18 protokolo 5 punktas.

Balsavimo rezultatų paskelbimas: 2021 05 18 protokolo 13 punktas.

(Posėdis sustabdytas 21.16 val.)


PIRMININKAVO: Pedro SILVA PEREIRA
Pirmininko pavaduotojas

21. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 22.02 val.


22. Klimato kaitos poveikis pažeidžiamiems besivystančių šalių gyventojams (diskusijos)

Pranešimas dėl klimato kaitos poveikio pažeidžiamiems besivystančių šalių gyventojams [2020/2042(INI)] - Vystymosi komitetas. Pranešėja: Mónica Silvana González (A9-0115/2021)

Mónica Silvana González pristatė pranešimą.

Kalbėjo Janez Lenarčič (Komisijos narys).

Kalbėjo Mick Wallace (ENVI komiteto nuomonės referentas), Saskia Bricmont (LIBE komiteto nuomonės referentė), Alice Kuhnke (FEMM komiteto nuomonės referentė), Frances Fitzgerald PPE frakcijos vardu, Pierfrancesco Majorino S&D frakcijos vardu, Catherine Chabaud Renew frakcijos vardu, Maximilian Krah ID frakcijos vardu, Caroline Roose Verts/ALE frakcijos vardu, Beata Kempa ECR frakcijos vardu, Miguel Urbán Crespo The Left frakcijos vardu, Hildegard Bentele, Milan Brglez, Anna Júlia Donáth, Gunnar Beck, Grace O'Sullivan, Marlene Mortler, Delara Burkhardt, Thomas Waitz, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska ir Carlos Zorrinho.

Kalbėjo Janez Lenarčič.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2021 05 18 protokolo 5 punktas (pakeitimai); 2021 05 18 protokolo 16 punktas (galutinis balsavimas).

Balsavimo rezultatų paskelbimas: 2021 05 18 protokolo 13 punktas (pakeitimai); 2021 05 19 protokolo 2 punktas (galutinis balsavimas).


23. Pažangos spartinimas ir kova su nelygybe siekiant iki 2030 m. užtikrinti, kad AIDS nebekeltų grėsmės visuomenės sveikatai (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu O-000027/2021, kurį pateikė Tomas Tobé DEVE komiteto vardu Komisijai: Pažangos spartinimas ir nelygybės mažinimas siekiant iki 2030 m. likviduoti AIDS kaip grėsmę visuomenės sveikatai. (B9-0015/2021)

Tomas Tobé pateikė klausimą.

Janez Lenarčič (Komisijos narys) atsakė į klausimą.

Kalbėjo Frances Fitzgerald PPE frakcijos vardu, Pierfrancesco Majorino S&D frakcijos vardu, Charles Goerens Renew frakcijos vardu, Tilly Metz Verts/ALE frakcijos vardu, Beata Kempa ECR frakcijos vardu, Miguel Urbán Crespo The Left frakcijos vardu, Marlene Mortler, Marc Angel, Engin Eroglu, Kateřina Konečná, Sara Cerdas ir Alex Agius Saliba.

Kalbėjo Janez Lenarčič.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnio 5 dalį.

- Tomas Tobé DEVE komiteto vardu dėl pažangos spartinimo ir nelygybės mažinimo siekiant iki 2030 m. likviduoti AIDS kaip grėsmę visuomenės sveikatai (2021/2604(RSP)) (B9-0263/2021).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2021 05 19 protokolo 6 punktas (pakeitimai); 2021 05 19 protokolo 16 punktas (galutinis balsavimas).

Balsavimo rezultatų paskelbimas: 2021 05 19 protokolo 12 punktas (pakeitimai); 2021 05 20 protokolo 4 punktas (galutinis balsavimas).


24. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 693.081/OJMA).


25. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 23.32 val.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Generalinis sekretorius

Pirmininkas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Al-Sahlani Abir, Amaro Álvaro, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Bocskor Andrea, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brudziński Joachim Stanisław, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cicurel Ilana, Cimoszewicz Włodzimierz, Clune Deirdre, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Crețu Corina, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, D'Amato Rosa, Danielsson Johan, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Man Filip, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Didier Geoffroy, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Ehler Christian, Engerer Cyrus, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitto Raffaele, Flego Valter, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Furore Mario, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Guerreiro Francisco, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herzberger-Fofana Pierrette, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hoogeveen Michiel, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jamet France, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Juvin Herve, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Köster Dietmar, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lalucq Aurore, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Matthieu Sara, Mavrides Costas, Mayer Georg, Mazurek Beata, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mikser Sven, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Modig Silvia, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Nica Dan, Niebler Angelika, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadimoulis Dimitrios, Pedicini Piernicola, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Sandra, Peter-Hansen Kira Marie, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Santos Isabel, Sardone Silvia, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Smeriglio Massimiliano, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Søgaard-Lidell Linea, Tajani Antonio, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Tax Vera, Terras Riho, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tomac Eugen, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vandenkendelaere Tom, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Von Cramon-Taubadel Viola, Voss Axel, Vuolo Lucia, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wiesner Emma, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yenbou Salima, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zver Milan

Leista nedalyvauti:

Joveva Irena, Kokalari Arba, Maydell Eva, Skyttedal Sara

Dėl priežasčių, susijusių su COVID-19 pandemija, buvo įdiegta nuotolinio balsavimo sistema (žr. 2020 m. kovo 20 d. Biuro sprendimą, kuriuo papildomas 2004 m. gegužės 3 d. Biuro sprendimas dėl Balsavimo taisyklių). Balsavusių Parlamento narių pavardės nurodomos dokumente „Vardinio balsavimo rezultatai“, kuris pridedamas prie plenarinio posėdžio protokolo ir skelbiamas Parlamento interneto svetainėje.

Atnaujinta: 2021 m. rugsėjo 22 d.Teisinė informacija - Privatumo politika