Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 5k
Τρίτη 18 Μαΐου 2021 - Βρυξέλλες

3. Αναθεωρημένη βιομηχανική στρατηγική για την Ευρώπη (συζήτηση)
CRE

Δήλωση της Επιτροπής: Αναθεωρημένη βιομηχανική στρατηγική για την Ευρώπη (2021/2669(RSP))

Η Margrethe Vestager (Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Christian Ehler, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Carlo Calenda, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Christophe Grudler, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Marco Zanni, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Damien Carême, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Grzegorz Tobiszowski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Marc Botenga, εξ ονόματος της Ομάδας the Left, Edina Tóth, μη εγγεγραμμένη, Cristian-Silviu Buşoi, Lina Gálvez Muñoz, Mauri Pekkarinen, Markus Buchheit, Henrike Hahn, Geert Bourgeois, Manuel Bompard, Tom Berendsen, Jens Geier, Morten Løkkegaard, Georg Mayer, Bas Eickhout, Dace Melbārde, Maria da Graça Carvalho, Miapetra Kumpula-Natri, Nicola Danti, Hélène Laporte, Rosa D'Amato, Zbigniew Kuźmiuk, Angelika Niebler, Patrizia Toia, Nicola Beer, Jordi Solé, Zdzisław Krasnodębski, Seán Kelly, Carlos Zorrinho και Jerzy Buzek.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Roberta METSOLA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Josianne Cutajar, Henna Virkkunen, Nicolás González Casares, Ivan Štefanec, Robert Hajšel, Massimiliano Salini, Romana Jerković, Μαρία Σπυράκη, Łukasz Kohut, Pilar del Castillo Vera, Ioan-Rareş Bogdan και Othmar Karas.

Παρεμβαίνει η Margrethe Vestager.

Η συζήτηση περατώνεται.

Τελευταία ενημέρωση: 23 Σεπτεμβρίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου