Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 4k
Τρίτη 18 Μαΐου 2021 - Βρυξέλλες

4. Πρόσφατοι θάνατοι στη Μεσόγειο και έρευνα και διάσωση στη θάλασσα (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Πρόσφατοι θάνατοι στη Μεσόγειο και έρευνα και διάσωση στη θάλασσα (2021/2690(RSP))

Οι Augusto Santos Silva (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Ylva Johansson (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Jeroen Lenaers, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Simona Bonafè, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Malik Azmani, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Annalisa Tardino, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Erik Marquardt, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Nicola Procaccini, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Malin Björk, εξ ονόματος της Ομάδας the Left, Laura Ferrara, μη εγγεγραμμένη, Paulo Rangel, Juan Fernando López Aguilar, Fabienne Keller, Harald Vilimsky, Saskia Bricmont, Jorge Buxadé Villalba, Idoia Villanueva Ruiz, Clara Ponsatí Obiols, Lena Düpont, Pedro Marques, Maite Pagazaurtundúa, Peter Kofod, Damien Carême, Assita Kanko, Sira Rego, Balázs Hidvéghi, Tomas Tobé, Pietro Bartolo, Nicola Danti, Jaak Madison, Tineke Strik, Beata Kempa, Γιώργος Γεωργίου, Λευτέρης Νικολάου-Αλαβάνος, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Bettina Vollath, Sandro Gozi, Tom Vandendriessche, Karlo Ressler, Dietmar Köster, Jean-Lin Lacapelle, Cyrus Engerer και Teuvo Hakkarainen.

(Συνέχεια της συζήτησης:σημείο 6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.5.2021)

Τελευταία ενημέρωση: 23 Σεπτεμβρίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου