Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 31k
Τρίτη 18 Μαΐου 2021 - Βρυξέλλες

5. Πρώτη ψηφοφορία
CRE

Το Σώμα προβαίνει σε ψηφοφορία σχετικά με:

Διορισμός του εκτελεστικού διευθυντή της Ευρωπαϊκής Αρχής Kινητών Aξιών και Αγορών - Υποψήφια: Natasha Cazenave
Έκθεση σχετικά με την πρόταση για τον διορισμό του εκτελεστικού διευθυντή της Ευρωπαϊκής Αρχής Kινητών Aξιών και Αγορών [N9-0005/2021 - C9-0114/2021 - 2021/0900(NLE)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγήτρια: Irene Tinagli (A9-0137/2021

Διορισμός προέδρου της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων - Υποψήφια: Petra Hielkema
Έκθεση σχετικά με την πρόταση για τον διορισμό προέδρου της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) [N9-0022/2021 - C9-0163/2021 - 2021/0901(NLE)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγήτρια: Irene Tinagli (A9-0162/2021).

Το Σώμα προβαίνει σε ψηφοφορία σχετικά με την προσωρινή συμφωνία για το:

Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης ***I
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης [COM(2020)0022 - C9-0007/2020 - 2020/0006(COD)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγητής: Μανώλης Κεφαλογιάννης (A9-0135/2020).

Το Σώμα προβαίνει σε μία και μοναδική ψηφοφορία επί των ακόλουθων εγγράφων:

Επανεξέταση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Έκθεση σχετικά με την επανεξέταση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης [2020/2087(INI)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγητής: Younous Omarjee (A9-0052/2021

Πρόγραμμα ανταλλαγών, συνδρομής και κατάρτισης για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία για την περίοδο 2021-2027 (πρόγραμμα «Pericles IV»): επέκταση στα μη συμμετέχοντα κράτη μέλη ***
Σύσταση σχετικά με το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου για την επέκταση στα μη συμμετέχοντα κράτη μέλη της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) …/2021 για τη θέσπιση προγράμματος ανταλλαγών, συνδρομής και κατάρτισης για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία για την περίοδο 2021-2027 («πρόγραμμα Pericles IV»), και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 331/2014 [13255/2020 - C9-0017/2021- 2018/0219(APP)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Clare Daly (A9-0165/2021

Συμφωνία ΕΕ/Κούβας: τροποποίηση των παραχωρήσεων για όλες τις δασμολογικές ποσοστώσεις που περιλαμβάνονται στον πίνακα CLXXV της ΕΕ ως συνέπεια της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση ***
Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ένωσης και της Κούβας σχετικά με την τροποποίηση των παραχωρήσεων για όλες τις δασμολογικές ποσοστώσεις που περιλαμβάνονται στον πίνακα CLXXV της ΕΕ ως συνέπεια της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση [10637/2020 - C9-0097/2021 - 2020/0233(NLE)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Gabriel Mato (A9-0129/2021

Πρωτόκολλο της ευρωμεσογειακής συμφωνίας περί συνδέσεως ΕΕ/Τυνησίας (προσχώρηση της Κροατίας) ***
Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, πρωτοκόλλου της ευρωμεσογειακής συμφωνίας περί συνδέσεως μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Τυνησίας, αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση [12294/2018 - C9-0302/2020 - 2018/0310(NLE)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Michael Gahler (A9-0150/2021

Πρωτόκολλο της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ/Κεντρικής Αμερικής (προσχώρηση της Κροατίας) ***
Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης και των κρατών μελών της, πρωτοκόλλου στο πλαίσιο της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Κεντρικής Αμερικής, αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση [06048/2020 - C9-0383/2020 - 2020/0024(NLE)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Karol Karski (A9-0148/2021

Συμφωνία ΕΕ/ΗΠΑ/Ισλανδίας/Νορβηγίας: Περιορισμοί διάρκειας των συμφωνιών προμήθειας αεροσκαφών με πλήρωμα ***
Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας όσον αφορά τους περιορισμούς διάρκειας των συμφωνιών προμήθειας αεροσκαφών με πλήρωμα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, της Ισλανδίας και του Βασιλείου της Νορβηγίας [11645/2020 - C9-0392/2020- 2019/0126(NLE)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγήτρια: Maria Grapini (A9-0125/2021

Καθεστώς που διέπει τον φόρο «εισφορά θαλάσσης» στις γαλλικές εξόχως απόκεντρες περιοχές *
Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για το καθεστώς που διέπει τον φόρο «εισφορά θαλάσσης» στις γαλλικές εξόχως απόκεντρες περιοχές και για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 940/2014/ΕΕ [COM(2021)0095 - C9-0105/2021- 2021/0051(CNS)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγητής: Younous Omarjee (A9-0138/2021

Διασφάλιση των στόχων της υποχρέωσης εκφόρτωσης σύμφωνα με το άρθρο 15 της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής
Έκθεση σχετικά με τη διασφάλιση των στόχων της υποχρέωσης εκφόρτωσης σύμφωνα με το άρθρο 15 της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής [2019/2177(INI)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγητής: Søren Gade (A9-0147/2021

Κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας: απαλλαγές εισαγωγών και ορισμένων παραδόσεων αγαθών όσον αφορά μέτρα της Ένωσης υπέρ του δημόσιου συμφέροντος *
Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με απαλλαγές εισαγωγών και ορισμένων παραδόσεων αγαθών και παροχών υπηρεσιών όσον αφορά μέτρα της Ένωσης υπέρ του δημόσιου συμφέροντος [COM(2021)0181 - C9-0132/2021 - 2021/0097(CNS)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγήτρια: Irene Tinagli (A9-0155/2021

Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2020/002 EE/Tourism - Εσθονία
Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση ύστερα από αίτηση που υπέβαλε η Εσθονία – EGF/2020/002 EE/Estonia Tourism [COM(2021)0151 - C9-0127/2021 - 2021/0076(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: José Manuel Fernandes (A9-0158/2021

Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας στην Ελλάδα και τη Γαλλία σχετικά με φυσικές καταστροφές, και στην Αλβανία, την Αυστρία, το Βέλγιο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Εσθονία, την Ιρλανδία, την Ισπανία, την Ιταλία, την Κροατία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, το Μαυροβούνιο, την Ουγγαρία, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία, τη Σερβία και την Τσεχία σχετικά με κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας
Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας στην Ελλάδα και τη Γαλλία σχετικά με φυσικές καταστροφές, και στην Αλβανία, την Αυστρία, το Βέλγιο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Εσθονία, την Ιρλανδία, την Ισπανία, την Ιταλία, την Κροατία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, το Μαυροβούνιο, την Ουγγαρία, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία, τη Σερβία και την Τσεχία σχετικά με κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας [COM(2021)0201 - C9-0117/2021 - 2021/0077(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγήτρια: Eider Gardiazabal Rubial (A9-0157/2021

Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2021: χρηματοδότηση της αντιμετώπισης της COVID-19 και συμπερίληψη βελτιώσεων και επικαιροποιήσεων σε σχέση με την τελική έγκριση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου
Έκθεση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2021 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2021 - χρηματοδότηση της αντιμετώπισης της COVID-19 και συμπερίληψη βελτιώσεων και επικαιροποιήσεων σε σχέση με την τελική έγκριση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου [08145/2021 - C9-0155/2021- 2021/0078(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Pierre Larrouturou (A9-0160/2021).

Το Σώμα προβαίνει σε φηφοφορία επί των τροπολογιών που αφορούν:

Ευρωπαϊκή στρατηγική για την ενοποίηση των ενεργειακών συστημάτων
Έκθεση σχετικά με μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την ενοποίηση των ενεργειακών συστημάτων [2020/2241(INI)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Christophe Grudler (A9-0062/2021

Ευρωπαϊκή στρατηγική για το υδρογόνο
Έκθεση σχετικά με μια ευρωπαϊκή στρατηγική για το υδρογόνο [2020/2242(INI)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Jens Geier (A9-0116/2021

Ταμείο Έρευνας για τον Άνθρακα και τον Χάλυβα *
Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της απόφασης 2008/376/EΚ του Συμβουλίου για την έγκριση του ερευνητικού προγράμματος του Ταμείου Έρευνας για τον Άνθρακα και το Χάλυβα και σχετικά με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές πολυετούς διάρκειας για το πρόγραμμα [COM(2020)0320 - C9-0214/2020 - 2020/0141(NLE)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0102/2021

Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι διοργανωτές αθλητικών εκδηλώσεων στο ψηφιακό περιβάλλον
Έκθεση με συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι διοργανωτές αθλητικών εκδηλώσεων στο ψηφιακό περιβάλλον [2020/2073(INL)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Angel Dzhambazki (A9-0139/2021

Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στις ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες σε αναπτυσσόμενες χώρες
Έκθεση σχετικά με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στις ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες σε αναπτυσσόμενες χώρες [2020/2042(INI)] - Επιτροπή Ανάπτυξης. Εισηγήτρια: Mónica Silvana González (A9-0115/2021).

Η ψηφοφορία θα διαρκέσει μέχρι τις 14.15.

Διεξάγεται η ψηφοφορία.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας θα ανακοινωθούν στις 19.00 (σημείο 13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.5.2021).

Τελευταία ενημέρωση: 23 Σεπτεμβρίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου