Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
XML 22k
Teisipäev, 18. mai 2021 - Brüssel

5. Esimene hääletusvoor
CRE

Parlamendis pandi hääletusele:

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) tegevdirektori ametisse nimetamine: kandidaat Natasha Cazenave
Raport ettepaneku kohta nimetada ametisse Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve tegevdirektor [N9-0005/2021 - C9-0114/2021 - 2021/0900(NLE)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Irene Tinagli (A9-0137/2021);

Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) eesistuja ametissenimetamine: kandidaate Petra Hielkema
Raport [N9-0022/2021 - C9-0163/2021 - 2021/0901(NLE)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Irene Tinagli (A9-0162/2021).

Parlamendis pandi hääletusele esialgne kokkulepe järgmise kohta:

Õiglase ülemineku fond ***I
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega asutatakse õiglase ülemineku fond [COM(2020)0022 - C9-0007/2020 - 2020/0006(COD)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Manolis Kefalogiannis (A9-0135/2020).

Parlamendis pandi tervikhääletusele:

Euroopa Liidu Solidaarsusfondi läbivaatamine
Raport Euroopa Liidu Solidaarsusfondi läbivaatamise kohta [2020/2087(INI)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Younous Omarjee (A9-0052/2021);

Euro kaitsmiseks võltsimise eest perioodil 2021–2027 loodud vahetus-, abi- ja koolitusprogrammi (programm „Perikles IV“)) laiendamine euroalasse mittekuuluvatele liikmesriikidele ***
Soovitus, mis käsitleb nõukogu määruse eelnõu, millega laiendatakse määruse (EL) nr .../2021 (millega luuakse vahetus-, abi- ja koolitusprogramm euro kaitsmiseks võltsimise eest perioodil 2021–2027 (programm „Perikles IV“) ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 331/2014) kohaldamisala euroalasse mittekuuluvatele liikmesriikidele [13255/2020 - C9-0017/2021- 2018/0219(APP)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Clare Daly (A9-0165/2021);

ELi ja Kuuba vaheline leping: kõigi ELi CLXXV loendis sisalduvate tariifikvootide kontsessioonide muutmine Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumise tõttu ***
Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Kuuba vahelise kirjavahetuse vormis lepingu (milles käsitletakse kõigi ELi CLXXV loendis sisalduvate tariifikvootide kontsessioonide muutmist Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumise tõttu) Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta [10637/2020 - C9-0097/2021 - 2020/0233(NLE)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Gabriel Mato (A9-0129/2021);

EÜ ja Tuneesia vahelise Euroopa – Vahemere piirkonna assotsiatsioonilepingu protokoll (Horvaatia ühinemine ELiga) ***
Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa – Vahemere piirkonna lepingule (assotsiatsiooni loomiseks ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Tuneesia Vabariigi vahel) Horvaatia Vabariigi Euroopa Liiduga ühinemise arvesse võtmiseks lisatud protokolli Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide nimel sõlmimise kohta [12294/2018 - C9-0302/2020 - 2018/0310(NLE)] - Väliskomisjon. Raportöör: Michael Gahler (A9-0150/2021);

EÜ ja Kesk-Ameerika vahelise Euroopa – Vahemere piirkonna assotsiatsioonilepingu protokoll (Horvaatia ühinemine ELiga) ***
Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Kesk-Ameerika vahelise assotsiatsiooni loomist käsitlevale lepingule Horvaatia Vabariigi Euroopa Liiduga ühinemise arvesse võtmiseks lisatud protokolli liidu ja selle liikmesriikide nimel sõlmimise kohta [06048/2020 - C9-0383/2020 - 2020/0024(NLE)] - Väliskomisjon. Raportöör: Karol Karski (A9-0148/2021);

ELi, USA, Islandi ja Norra vaheline leping: meeskonnaga õhusõidukite pakkumise kokkulepete ajalised piirangud ***
Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu, Ameerika Ühendriikide, Islandi ja Norra Kuningriigi vahelise meeskonnaga õhusõidukite pakkumise kokkulepete ajalisi piiranguid käsitleva lepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta [11645/2020 - C9-0392/2020- 2019/0126(NLE)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Maria Grapini (A9-0125/2021);

Dokimaks Prantsusmaa äärepoolseimates piirkondades *
Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus dokimaksu kohta Prantsusmaa äärepoolseimates piirkondades ja millega muudetakse otsust nr 940/2014/EL [COM(2021)0095 - C9-0105/2021- 2021/0051(CNS)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Younous Omarjee (A9-0138/2021);

Lossimiskohustuse eesmärkide täitmise tagamine ühise kalanduspoliitika artikli 15 alusel
Raport ühise kalanduspoliitika artikli 15 kohase lossimiskohustuse eesmärkide täitmise kohta [2019/2177(INI)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Søren Gade (A9-0147/2021);

Ühine käibemaksusüsteem: impordi ja teatavate tarnete maksuvabastus seoses avalikes huvides võetavate liidu meetmetega *
Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ impordi ja teatavate tarnete maksuvabastuse osas seoses avalikes huvides võetavate liidu meetmetega [COM(2021)0181 - C9-0132/2021 - 2021/0097(CNS)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Irene Tinagli (A9-0155/2021);

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2020/002 EE/Tourism - Eesti
Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi vahendite kasutuselevõtmise kohta (Eesti taotlus – EGF/2020/002 EE/Estonia Tourism) [COM(2021)0151 - C9-0127/2021 - 2021/0076(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: José Manuel Fernandes (A9-0158/2021);

Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine, et aidata Kreekat ja Prantsusmaad seoses looduskatastroofidega ning Albaaniat, Austriat, Belgiat, Horvaatiat, Tšehhit, Eestit, Prantsusmaad, Saksamaad, Kreekat, Ungarit, Iirimaad, Itaaliat, Lätit, Leedut, Luksemburgi, Montenegrot, Portugali, Rumeeniat, Serbiat ja Hispaaniat seoses rahvatervise hädaolukorraga
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta, et aidata Kreekat ja Prantsusmaad seoses looduskatastroofidega ning teha Albaaniale, Austriale, Belgiale, Eestile, Hispaaniale, Horvaatiale, Iirimaale, Itaaliale, Kreekale, Leedule, Luksemburgile, Lätile, Montenegrole, Portugalile, Prantsusmaale, Rumeeniale, Saksamaale, Serbiale, Tšehhile ja Ungarile ettemakseid seoses rahvatervise hädaolukorraga [COM(2021)0201 - C9-0117/2021 - 2021/0077(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Eider Gardiazabal Rubial (A9-0157/2021);

Paranduseelarve projekt nr 2/2021, millega rahastatakse COVID-19-le reageerimist ja mis sisaldab mitmeaastase finantsraamistiku lõpliku vastuvõtmisega seotud täpsustusi ja ajakohastamist
Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2021. aasta paranduseelarve projekti nr 2/2021 kohta – COVID-19 pandeemiale reageerimise rahastamine ning mitmeaastase finantsraamistiku lõpliku vastuvõtmisega seotud täpsustuste ja ajakohastamiste lisamine [08145/2021 - C9-0155/2021- 2021/0078(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Pierre Larrouturou (A9-0160/2021).

Hääletusele pandi järgmiste dokumentide kohta esitatud muudatusettepanekud.

Euroopa energiasüsteemi integreerimise strateegia
Raport Euroopa energiasüsteemi integreerimise strateegia kohta [2020/2241(INI)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Christophe Grudler (A9-0062/2021);

Euroopa vesinikustrateegia
Raport Euroopa vesinikustrateegia kohta [2020/2242(INI)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Jens Geier (A9-0116/2021);

Söe ja terase teadusfond *
Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega muudetakse otsust 2008/376/EÜ söe ja terase teadusfondi teadusprogrammi vastuvõtmise ja selle programmi mitmeaastaste tehniliste suuniste kohta [COM(2020)0320 - C9-0214/2020 - 2020/0141(NLE)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0102/2021);

Spordiürituste korraldajate probleemid digikeskkonnas
Raport soovitustega komisjonile spordiürituste korraldajate probleemide kohta digikeskkonnas [2020/2073(INL)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Angel Dzhambazki (A9-0139/2021);

Kliimamuutuste mõju arengumaade haavatavatele elanikkonnarühmadele
Raport kliimamuutuste mõju kohta arengumaade haavatavatele elanikkonnarühmadele [2020/2042(INI)] - Arengukomisjon. Raportöör: Mónica Silvana González (A9-0115/2021).

Hääletuse lõpp kell 14.15.

Toimus hääletus.

Hääletuse tulemused tehakse teatavaks kell 19 (18.5.2021 protokollipunkt 13).

Viimane päevakajastamine: 23. september 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika