Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
XML 23k
Tiistai 18. toukokuuta 2021 - Bryssel

5. Ensimmäiset äänestykset
CRE

Parlamentin äänestettäväksi annettiin:

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen toimitusjohtajan nimittäminen – ehdokas Natasha Cazenave
Mietintö Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen toimitusjohtajan nimitysehdotuksesta [N9-0005/2021 - C9-0114/2021 - 2021/0900(NLE)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Irene Tinagli (A9-0137/2021)

Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen puheenjohtajan nimittäminen – ehdokas Petra Hielkema
Mietintö Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen (EIOPA) puheenjohtajan nimitysehdotuksesta [N9-0022/2021 - C9-0163/2021 - 2021/0901(NLE)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Irene Tinagli (A9-0162/2021).

Parlamentin äänestettäväksi annettiin seuraava alustava sopimus:

Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto ***I
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi oikeudenmukaisen siirtymän rahaston perustamisesta [COM(2020)0022 - C9-0007/2020 - 2020/0006(COD)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Manolis Kefalogiannis (A9-0135/2020).

Parlamentin äänestettäväksi kertaäänestyksenä annettiin seuraavat asiakirjat:

Euroopan unionin solidaarisuusrahaston uudelleentarkastelu
Mietintö Euroopan unionin solidaarisuusrahaston uudelleentarkastelusta [2020/2087(INI)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Younous Omarjee (A9-0052/2021)

Tietojenvaihtoa, avunantoa ja koulutusta koskevan toimintaohjelman perustaminen euron suojaamiseksi rahanväärennykseltä kaudeksi 2021–2027 (Perikles IV -ohjelma): soveltamisen ulottaminen muihin kuin osallistuviin jäsenvaltioihin ***
Suositus esityksestä neuvoston asetukseksi tietojenvaihtoa, avunantoa ja koulutusta koskevan toimintaohjelman perustamisesta euron suojaamiseksi rahanväärennykseltä kaudeksi 2021–2027 (Perikles IV -ohjelma) annetun asetuksen (EU).../2021 soveltamisen ulottamisesta muihin kuin osallistuviin jäsenvaltioihin ja asetuksen (EU) N:o 331/2014 kumoamisesta [13255/2020 - C9-0017/2021- 2018/0219(APP)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Clare Daly (A9-0165/2021)

EU:n ja Kuuban sopimus: kaikkiin EU:n luetteloon CLXXV sisältyviin tariffikiintiöihin liittyvien myönnytysten muuttaminen Yhdistyneen kuningaskunnan erotessa Euroopan unionista ***
Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Kuuban välisen kirjeenvaihtona tehdyn, kaikkiin EU:n luetteloon CLXXV sisältyviin tariffikiintiöihin liittyvien myönnytysten muuttamista Yhdistyneen kuningaskunnan erotessa Euroopan unionista koskevan sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta [10637/2020 - C9-0097/2021 - 2020/0233(NLE)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Gabriel Mato (A9-0129/2021)

EU:n ja Tunisian Euro–Välimeri-assosiaatiosopimuksen pöytäkirja (Kroatian liittyminen) ***
Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Tunisian tasavallan välisestä assosioinnista tehtyyn Euro-Välimeri-sopimukseen Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi liitettävän pöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden puolesta [12294/2018 - C9-0302/2020 - 2018/0310(NLE)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Michael Gahler (A9-0150/2021)

EU:n ja Keski-Amerikan assosiaatiosopimuksen pöytäkirja (Kroatian liittyminen) ***
Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Keski-Amerikan välisestä assosiaatiosta tehtyyn sopimukseen Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi liitettävän pöytäkirjan tekemisestä unionin ja sen jäsenvaltioiden puolesta [06048/2020 - C9-0383/2020 - 2020/0024(NLE)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Karol Karski (A9-0148/2021)

USA:n, EU:n, Islannin ja Norjan sopimus: ilma-alusten ja miehistön tarjoamiseksi tehtäviä järjestelyjä koskevat aikarajoitukset ***
Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Amerikan yhdysvaltojen, Euroopan unionin, Islannin ja Norjan kuningaskunnan välisen ilma-alusten ja miehistön tarjoamiseksi tehtäviä järjestelyjä koskevista aikarajoituksista tehdyn sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta [11645/2020 - C9-0392/2020- 2019/0126(NLE)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Maria Grapini (A9-0125/2021)

Ranskan syrjäisimpien alueiden meriverojärjestelmä *
Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Ranskan syrjäisimpien alueiden meriverojärjestelmästä ja päätöksen 940/2014/EU muuttamisesta [COM(2021)0095 - C9-0105/2021- 2021/0051(CNS)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Younous Omarjee (A9-0138/2021)

Yhteistä kalastuspolitiikkaa koskevan asetuksen 15 artiklan mukaisen purkamisvelvoitteen tavoitteiden varmistaminen
Mietintö yhteistä kalastuspolitiikkaa koskevan asetuksen 15 artiklan mukaisen purkamisvelvoitteen tavoitteiden varmistamisesta [2019/2177(INI)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Søren Gade (A9-0147/2021)

Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: tuontia ja tiettyjä luovutuksia ja suorituksia koskevat vapautukset yleisen edun mukaisten unionin toimenpiteiden yhteydessä *
Mietintö ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta tuontia ja tiettyjä luovutuksia ja suorituksia koskevien vapautusten osalta yleisen edun mukaisten unionin toimenpiteiden yhteydessä [COM(2021)0181 - C9-0132/2021 - 2021/0097(CNS)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Irene Tinagli (A9-0155/2021)

Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2020/002 EE/Estonia Tourism
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta Viron hakemuksen johdosta – EGF/2020/002 EE/Estonia Tourism [COM(2021)0151 - C9-0127/2021 - 2021/0076(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: José Manuel Fernandes (A9-0158/2021)

Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto tuen antamiseksi Kreikalle ja Ranskalle luonnonkatastrofien johdosta sekä Albanialle, Belgialle, Espanjalle, Irlannille, Italialle, Itävallalle, Kreikalle, Kroatialle, Latvialle, Liettualle, Luxemburgille, Montenegrolle, Portugalille, Ranskalle, Romanialle, Saksalle, Serbialle, Tšekille, Unkarille ja Virolle vakavan kansanterveysuhan johdosta
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta tuen antamiseksi Kreikalle ja Ranskalle luonnonkatastrofien johdosta sekä Albanialle, Belgialle, Espanjalle, Irlannille, Italialle, Itävallalle, Kreikalle, Kroatialle, Latvialle, Liettualle, Luxemburgille, Montenegrolle, Portugalille, Ranskalle, Romanialle, Saksalle, Serbialle, Tšekille, Unkarille ja Virolle vakavan kansanterveysuhan johdosta [COM(2021)0201 - C9-0117/2021 - 2021/0077(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Eider Gardiazabal Rubial (A9-0157/2021)

Lisätalousarvioesitys nro 2/2021: covid-19-pandemian johdosta toteutettavien toimien rahoittaminen ja monivuotisen rahoituskehyksen lopulliseen hyväksymiseen liittyvien tarkennusten ja päivitysten ottaminen talousarvioon
Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 2/2021 varainhoitovuodeksi 2021 – covid-19-pandemian johdosta toteutettavien toimien rahoittaminen ja monivuotisen rahoituskehyksen lopulliseen hyväksymiseen liittyvien tarkennusten ja päivitysten ottaminen talousarvioon [08145/2021 - C9-0155/2021- 2021/0078(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Pierre Larrouturou (A9-0160/2021).

Parlamentin äänestettäväksi annettiin seuraaviin asiakirjoihin esitetyt tarkistukset:

Energiajärjestelmien integrointia koskeva EU:n strategia
Mietintö energiajärjestelmien integrointia koskevasta EU:n strategiasta [2020/2241(INI)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Christophe Grudler (A9-0062/2021)

Euroopan vetystrategia
Mietintö Euroopan vetystrategiasta [2020/2242(INI)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Jens Geier (A9-0116/2021)

Hiili- ja terästutkimusrahasto *
Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi hiili- ja terästutkimusrahaston tutkimusohjelman hyväksymisestä sekä ohjelman monivuotisista teknisistä suuntaviivoista tehdyn päätöksen 2008/376/EY muuttamisesta [COM(2020)0320 - C9-0214/2020 - 2020/0141(NLE)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0102/2021)

Urheilutapahtumien järjestäjien haasteet digitaalisessa ympäristössä
Mietintö suosituksista komissiolle urheilutapahtumien järjestäjien haasteista digitaalisessa ympäristössä [2020/2073(INL)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Angel Dzhambazki (A9-0139/2021)

Ilmastonmuutoksen vaikutukset kehitysmaiden haavoittuviin väestöihin
Mietintö ilmastonmuutoksen vaikutuksista kehitysmaiden haavoittuviin väestöihin [2020/2042(INI)] - Kehitysvaliokunta. Esittelijä: Mónica Silvana González (A9-0115/2021).

Äänestykset olivat avoinna klo 14.15. saakka.

Äänestykset toimitettiin.

Äänestystulokset ilmoitetaan klo 19.00 (istunnon pöytäkirja 18.5.2021, kohta 13).

Päivitetty viimeksi: 23. syyskuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö