Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
XML 23k
Otrdiena, 2021. gada 18. maijs - Brisele

5. Pirmais balsošanas laiks
CRE

Parlaments ir aicināts balsot par turpmāk norādītajiem dokumentiem.

Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes izpilddirektores iecelšana: Natasha Cazenave kandidatūra
Ziņojums par priekšlikumu iecelt Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes izpilddirektori [N9-0005/2021 - C9-0114/2021 - 2021/0900(NLE)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referente: Irene Tinagli (A9-0137/2021);

Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes priekšsēdētājas iecelšana: Petra Hielkema kandidatūra
Ziņojums par priekšlikumu iecelt Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes (EAAPI) priekšsēdētāju [N9-0022/2021 - C9-0163/2021 - 2021/0901(NLE)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referente: Irene Tinagli (A9-0162/2021).

Parlaments ir aicināts sākt balsošanu par provizorisko vienošanos attiecībā uz turpmāk norādīto dokumentu.

Taisnīgas pārkārtošanās fonds ***I
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Taisnīgas pārkārtošanās fondu [COM(2020)0022 - C9-0007/2020 - 2020/0006(COD)] - Reģionālās attīstības komiteja. Referents: Manolis Kefalogiannis (A9-0135/2020).

Parlaments ir aicināts ar vienu balsojumu balsot par turpmāk norādītajiem dokumentiem.

Eiropas Savienības Solidaritātes fonda pārskatīšana
Ziņojums par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda pārskatīšanu [2020/2087(INI)] - Reģionālās attīstības komiteja. Referents: Younous Omarjee (A9-0052/2021);

Apmaiņas, atbalsta un mācību programma euro aizsardzībai pret viltošanu 2021.–2027. gadam (programma “Perikls IV”): attiecināšana uz neiesaistītajām dalībvalstīm ***
Ieteikums Padomes regulas projektam, ar ko uz neiesaistītajām dalībvalstīm attiecina regulas (ES) Nr. .../2021, ar ko izveido apmaiņas, atbalsta un mācību programmu euro aizsardzībai pret viltošanu, piemērošanu 2021.–2027. gadam (programma „Perikls IV”), un Regulas (ES) Nr. 331/2014 atcelšanai [13255/2020 - C9-0017/2021- 2018/0219(APP)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Clare Daly (A9-0165/2021);

ES un Kubas Nolīgums: visu ES CLXXV sarakstā iekļauto tarifa kvotu koncesiju grozīšana sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības ***
Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Savienību un Kubu par visu ES CLXXV sarakstā iekļauto tarifa kvotu koncesiju grozīšanu sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības [10637/2020 - C9-0097/2021 - 2020/0233(NLE)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: Gabriel Mato (A9-0129/2021);

Protokols Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu asociācijas nolīgumam starp ES un Tunisiju (Horvātijas pievienošanās) ***
Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības un tās dalībvalstu vārdā noslēgtu Protokolu Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Tunisijas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai [12294/2018 - C9-0302/2020 - 2018/0310(NLE)] - Ārlietu komiteja. Referents: Michael Gahler (A9-0150/2021);

Protokols ES un Centrālamerikas asociācijas nolīgumam (Horvātijas pievienošanās) ***
Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības un tās dalībvalstu vārdā noslēgtu Protokolu Nolīgumam, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Centrālameriku, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai [06048/2020 - C9-0383/2020 - 2020/0024(NLE)] - Ārlietu komiteja. Referents: Karol Karski (A9-0148/2021);

ES, ASV, Islandes un Norvēģijas Nolīgums: laika ierobežojumi attiecībā uz vienošanos par gaisa kuģu iznomāšanu ar apkalpi ***
Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu par laika ierobežojumiem attiecībā uz vienošanos par gaisa kuģu iznomāšanu ar apkalpi starp Eiropas Savienību, Amerikas Savienotajām Valstīm, Islandi un Norvēģijas Karalisti [11645/2020 - C9-0392/2020- 2019/0126(NLE)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referente: Maria Grapini (A9-0125/2021);

Ostu nodevu nodokļa režīms Francijas tālākajos reģionos *
Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam par ostu nodevu nodokļa režīmu Francijas tālākajos reģionos un ar ko groza Lēmumu Nr. 940/2014/ES [COM(2021)0095 - C9-0105/2021- 2021/0051(CNS)] - Reģionālās attīstības komiteja. Referents: Younous Omarjee (A9-0138/2021);

Kopējās zivsaimniecības politikas 15. pantā paredzētā izkraušanas pienākuma mērķu īstenošana
Ziņojums par kopējās zivsaimniecības politikas 15. pantā paredzētā izkraušanas pienākuma mērķu īstenošanu [2019/2177(INI)] - Zivsaimniecības komiteja. Referents: Søren Gade (A9-0147/2021);

Kopējā pievienotās vērtības nodokļa sistēma: atbrīvojumi importam un konkrētu preču piegādei un pakalpojumu sniegšanai saistībā ar Savienības pasākumiem sabiedrības interesēs *
Ziņojums par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2006/112/EK attiecībā uz atbrīvojumiem importam un konkrētu preču piegādei un pakalpojumu sniegšanai saistībā ar Savienības pasākumiem sabiedrības interesēs [COM(2021)0181 - C9-0132/2021 - 2021/0097(CNS)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referente: Irene Tinagli (A9-0155/2021);

Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — Igaunijas pieteikums EGF/2020/002 EE (tūrisma nozare)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar Igaunijas pieteikumu EGF/2020/002 EE/Estonia Tourism [COM(2021)0151 - C9-0127/2021 - 2021/0076(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: José Manuel Fernandes (A9-0158/2021);

ES Solidaritātes fonda izmantošana, lai sniegtu palīdzību Grieķijai un Francijai saistībā ar dabas katastrofām un Albānijai, Austrijai, Beļģijai, Čehijai, Francijai, Grieķijai, Horvātijai, Igaunijai, Īrijai, Itālijai, Latvijai, Lietuvai, Luksemburgai, Melnkalnei, Portugālei, Rumānijai, Serbijai, Spānijai, Ungārijai un Vācijai, reaģējot uz sabiedrības veselības ārkārtas situāciju
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par ES Solidaritātes fonda izmantošanu, lai sniegtu palīdzību Grieķijai un Francijai saistībā ar dabas katastrofām un Albānijai, Austrijai, Beļģijai, Čehijai, Francijai, Grieķijai, Horvātijai, Igaunijai, Īrijai, Itālijai, Latvijai, Lietuvai, Luksemburgai, Melnkalnei, Portugālei, Rumānijai, Serbijai, Spānijai, Ungārijai un Vācijai, reaģējot uz sabiedrības veselības ārkārtas situāciju [COM(2021)0201 - C9-0117/2021 - 2021/0077(BUD)] - Budžeta komiteja. Referente: Eider Gardiazabal Rubial (A9-0157/2021);

Budžeta grozījuma Nr. 2/2021 projekts: finansējums pasākumiem, ar kuriem reaģē uz Covid-19 krīzi, un precizējumu un jaunākās informācijas iekļaušana attiecībā uz daudzgadu finanšu shēmas galīgo pieņemšanu
Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2021. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 2/2021 projektu — finansējums pasākumiem, ar kuriem reaģē uz Covid-19 krīzi, un precizējumu un jaunākās informācijas iekļaušana attiecībā uz daudzgadu finanšu shēmas galīgo pieņemšanu [08145/2021 - C9-0155/2021- 2021/0078(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: Pierre Larrouturou (A9-0160/2021).

Parlaments ir aicināts sākt balsošanu par grozījumiem turpmāk minētajos dokumentos.

Eiropas stratēģija energosistēmas integrācijai
Ziņojums par ES stratēģiju energosistēmu integrēšanai [2020/2241(INI)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Christophe Grudler (A9-0062/2021);

Eiropas Ūdeņraža stratēģija
Ziņojums par Eiropas Ūdeņraža stratēģiju [2020/2242(INI)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Jens Geier (A9-0116/2021);

Ogļu un tērauda pētniecības fonds *
Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko groza Lēmumu 2008/376/EK par Ogļu un tērauda pētniecības fonda pētījumu programmas pieņemšanu un par daudzgadu tehniskajām pamatnostādnēm šai programmai [COM(2020)0320 - C9-0214/2020 - 2020/0141(NLE)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0102/2021);

Sporta pasākumu organizētāju problēmas digitālajā vidē
Ziņojums ar ieteikumiem Komisijai par sporta pasākumu organizatoru problēmām digitālajā vidē [2020/2073(INL)] - Juridiskā komiteja. Referents: Angel Dzhambazki (A9-0139/2021);

Klimata pārmaiņu ietekme uz neaizsargātākajām iedzīvotāju grupām jaunattīstības valstīs
Ziņojums par klimata pārmaiņu ietekmi uz neaizsargātākajām iedzīvotāju grupām jaunattīstības valstīs [2020/2042(INI)] - Attīstības komiteja. Referente: Mónica Silvana González (A9-0115/2021).

Balsot būs iespējams līdz plkst. 14.15.

Sākās balsošana.

Balsošanas rezultāti tiks paziņoti plkst. 19.00 (18.5.2021. protokola 13. punkts).

Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 23. septembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika