Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2020/0006(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A9-0135/2020

Разисквания :

PV 17/05/2021 - 15
CRE 17/05/2021 - 15

Гласувания :

PV 16/09/2020 - 2
PV 17/09/2020 - 2
PV 18/05/2021 - 13

Приети текстове :

P9_TA(2020)0223
P9_TA(2021)0219

Протокол
XML 47k
Вторник, 18 май 2021 г. - Брюксел

13. Обявяване на резултатите от гласуването

Председателят прочете резултатите от гласуването:

Назначаване на изпълнителния директор на Европейския орган за ценни книжа и пазари - кандидат: Наташа Казнав
Доклад относно предложението за назначаване на изпълнителния директор на Европейския орган за ценни книжа и пазари [N9-0005/2021 - C9-0114/2021 - 2021/0900(NLE)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Irene Tinagli (A9-0137/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
Тайно гласуване (член 191, параграф 1 от Правилника за дейността)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P9_TA(2021)0217)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 2)
Списъкът на гласувалите членове на ЕП е приложен към настоящия протокол (приложение 1 от протокола от 18.5.2021 г.)

Назначаване на председателя на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване - кандидат: Петра Хиелкема
Доклад относно предложението за назначаване на председателя на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване [N9-0022/2021 - C9-0163/2021 - 2021/0901(NLE)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Irene Tinagli (A9-0162/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
Тайно гласуване (член 191, параграф 1 от Правилника за дейността)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P9_TA(2021)0218)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 3)
Списъкът на гласувалите членове на ЕП е приложен към настоящия протокол (приложение 2 от протокола от 18.5.2021 г.)

Създаване на Фонда за справедлив преход ***I
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Фонда за справедлив преход [COM(2020)0022 - C9-0007/2020 - 2020/0006(COD)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Manolis Kefalogiannis (A9-0135/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Приема се с единно гласуване (P9_TA(2021)0219)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 4)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.

Преглед на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз
Доклад относно прегледа на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз [2020/2087(INI)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Younous Omarjee (A9-0052/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с единно гласуване (P9_TA(2021)0220)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 5)

Разширяване спрямо неучастващите държави членки на програмата за обмен, помощ и обучение за защита на еврото срещу фалшифициране за периода 2021—2027 г. („програма Перикъл IV“) ***
Препоръка относно проекта за регламент на Съвета за разширяване спрямо неучастващите държави членки на приложението на Регламент (ЕС) № …/2021 за създаване на програма за обмен, помощ и обучение за защита на еврото срещу фалшифициране за периода 2021–2027 г. (програма „Перикъл IV“) и за отмяна на Регламент (ЕС) № 331/2014 [13255/2020 - C9-0017/2021- 2018/0219(APP)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Clare Daly (A9-0165/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРОЕКТ ЗА РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА

Одобрява се с единно гласуване (P9_TA(2021)0221)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 6)

Споразумение между Съюза и Куба във връзка с изменението на отстъпките за всички тарифни квоти, включени в списъка CLXXV на ЕС, вследствие на оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз ***
Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз на Споразумението под формата на размяна на писма между Съюза и Куба във връзка с изменението на отстъпките за всички тарифни квоти, включени в списъка CLXXV на ЕС, вследствие на оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз [10637/2020 - C9-0097/2021 - 2020/0233(NLE)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Gabriel Mato (A9-0129/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

Одобрява се с единно гласуване (P9_TA(2021)0222)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 7)

Протокол към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между ЕС и Тунис предвид присъединяването на Хърватия към ЕС ***
Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз и неговите държави членки на Протокол към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Тунис, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз [12294/2018 - C9-0302/2020 - 2018/0310(NLE)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Michael Gahler (A9-0150/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

Одобрява се с единно гласуване (P9_TA(2021)0223)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 8)

Протокол към Споразумението за асоцииране между ЕС и Централна Америка предвид присъединяването на Хърватия към EС ***
Препоръка относно проекта на решение на Съвета относно сключването, от името на Съюза и неговите държави членки, на Протокола към Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Централна Америка, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз [06048/2020 - C9-0383/2020 - 2020/0024(NLE)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Karol Karski (A9-0148/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

Одобрява се с единно гласуване (P9_TA(2021)0224)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 9)

Споразумение във връзка с ограниченията във времето по договори за предоставяне на въздухоплавателни средства с екипаж между ЕС, САЩ, Исландия и Норвегия ***
Препоръка относно проекта на решение на Съвета относно сключването, от името на Европейския съюз, на Споразумението във връзка с ограниченията във времето по договори за предоставяне на въздухоплавателни средства с екипаж между Европейския съюз, Съединените американски щати, Исландия и Кралство Норвегия [11645/2020 - C9-0392/2020- 2019/0126(NLE)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Maria Grapini (A9-0125/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

Одобрява се с единно гласуване (P9_TA(2021)0225)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 10)

Режим на облагане с данък „octroi de mer“ в най-отдалечените френски региони *
Доклад относно предложението за решение на Съвета относно режима за облагане с данък „octroi de mer“ в най-отдалечените френски региони и за изменение на Решение № 940/2014/ЕС [COM(2021)0095 - C9-0105/2021- 2021/0051(CNS)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Younous Omarjee (A9-0138/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Одобрява се с единно гласуване (P9_TA(2021)0226)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 11)

Осигуряване на постигането на целите на задължението за разтоварване на сушата съгласно член 15 от общата политика в областта на рибарството
Доклад относно осигуряването на постигането на целите на задължението за разтоварване съгласно член 15 от общата политика в областта на рибарството [2019/2177(INI)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Søren Gade (A9-0147/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с единно гласуване (P9_TA(2021)0227)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 12)

Освобождавания при внос и някои доставки във връзка с мерки от обществен интерес, предприети от Съюза *
Доклад относно предложението за Директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на освобождаванията при внос и някои доставки във връзка с мерки от обществен интерес, предприети от Съюза [COM(2021)0181 - C9-0132/2021 - 2021/0097(CNS)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Irene Tinagli (A9-0155/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Одобрява се с единно гласуване (P9_TA(2021)0228)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 13)

Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията – EGF/2020/002 EE/Estonia Tourism
Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление от Естония – EGF/2020/002 EE/Estonia Tourism [COM(2021)0151 - C9-0127/2021 - 2021/0076(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: José Manuel Fernandes (A9-0158/2021)

(Необходимо е квалифицирано мнозинство и три пети от подадените гласове)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с единно гласуване (P9_TA(2021)0229)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 14)

Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз с цел предоставяне на помощ на Гърция и Франция във връзка с природни бедствия и на Албания, Австрия, Белгия, Хърватия, Чехия, Естония, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Черна гора, Португалия, Румъния, Сърбия и Испания във връзка с извънредна ситуация в областта на общественото здраве
Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз с цел предоставяне на помощ на Гърция и Франция във връзка с природни бедствия и на Албания, Австрия, Белгия, Хърватия, Чехия, Естония, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Черна гора, Португалия, Румъния, Сърбия и Испания във връзка с извънредна ситуация в областта на общественото здраве [COM(2021)0201 - C9-0117/2021 - 2021/0077(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Eider Gardiazabal Rubial (A9-0157/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с единно гласуване (P9_TA(2021)0230)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 15)

Проект на коригиращ бюджет № 2/2021 за финансиране на ответните мерки във връзка с COVID-19 и за включване на корекции и актуализации, свързани с окончателното приемане на многогодишната финансова рамка
Доклад относно проект на коригиращ бюджет № 2/2021 към общия бюджет за 2021 г. за финансиране на ответните мерки във връзка с COVID-19 и за включване на корекции и актуализации, свързани с окончателното приемане на многогодишната финансова рамка [08145/2021 - C9-0155/2021- 2021/0078(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Pierre Larrouturou (A9-0160/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с единно гласуване (P9_TA(2021)0231)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 16)

Европейска стратегия за интеграция на енергийните системи
Доклад относно европейска стратегия за интеграция на енергийните системи [2020/2241(INI)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Christophe Grudler (A9-0062/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2021)0240)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 24)

Европейска стратегия за водорода
Доклад относно Европейска стратегия за водорода [2020/2242(INI)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Jens Geier (A9-0116/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2021)0241)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 25)

Изследователски фонд за въглища и стомана *
Доклад относно предложението за решение на Съвета за изменение на Решение 2008/376/ЕО относно приемането на програмата за изследвания на Изследователския фонд за въглища и стомана и относно многогодишните технически насоки за тази програма [COM(2020)0320 - C9-0214/2020 - 2020/0141(NLE)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0102/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2021)0237)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 20)

Предизвикателствата пред организаторите на спортни прояви в рамките на цифровата среда
Доклад с препоръки към Комисията относно предизвикателствата пред организаторите на спортни прояви в рамките на цифровата среда [2020/2073(INL)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Ангел Джамбазки (A9-0139/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2021)0236)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 19)

Въздействието на изменението на климата върху уязвимото население в развиващите се страни
Доклад относно въздействието на изменението на климата върху уязвимото население в развиващите се страни [2020/2042(INI)] - Комисия по развитие. Докладчик: Mónica Silvana González (A9-0115/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Отхвърля се

(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 21)

Последно осъвременяване: 3 февруари 2022 г.Правна информация - Политика за поверителност