Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2020/0006(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A9-0135/2020

Debatter :

PV 17/05/2021 - 15
CRE 17/05/2021 - 15

Omröstningar :

PV 16/09/2020 - 2
PV 17/09/2020 - 2
PV 18/05/2021 - 13

Antagna texter :

P9_TA(2020)0223
P9_TA(2021)0219

Protokoll
XML 38k
Tisdagen den 18 maj 2021 - Bryssel

13. Tillkännagivande av omröstningsresultat

Talmannen läste upp omröstningsresultaten:

Utnämning av verkställande direktör för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten – kandidat: Natasha Cazenave
Betänkande om förslaget till utnämning av verkställande direktör för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) [N9-0005/2021 - C9-0114/2021 - 2021/0900(NLE)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Irene Tinagli (A9-0137/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)
Sluten omröstning (artikel 191.1 i arbetsordningen)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2021)0217)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)
Förteckningen över ledamöter som deltog i omröstningen bifogas detta sammanträdesprotokoll (bilaga 1 i protokollet av den 18.5.2021)

Utnämning av ordföranden för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten – kandidat: Petra Hielkema
Betänkande om förslaget till utnämning av ordföranden för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) [N9-0022/2021 - C9-0163/2021 - 2021/0901(NLE)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Irene Tinagli (A9-0162/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)
Sluten omröstning (artikel 191.1 i arbetsordningen)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2021)0218)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)
Förteckningen över ledamöter som deltog i omröstningen bifogas detta sammanträdesprotokoll (bilaga 2 i protokollet av den 18.5.2021)

Fonden för en rättvis omställning ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Fonden för en rättvis omställning [COM(2020)0022 - C9-0007/2020 - 2020/0006(COD)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Manolis Kefalogiannis (A9-0135/2020)

(Enkel majoritet erfordrades.)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Antogs genom en enda omröstning (P9_TA(2021)0219)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

Översyn av Europeiska unionens solidaritetsfond
Betänkande om översynen av Europeiska unionens solidaritetsfond [2020/2087(INI)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Younous Omarjee (A9-0052/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P9_TA(2021)0220)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

Program för utbyte, stöd och utbildning med avseende på skydd av euron mot förfalskning för perioden 2021–2027 (”Perikles IV-programmet”): utvidgning till att även omfatta icke deltagande medlemsstater ***
Rekommendation om utkastet till rådets förordning om utvidgning av tillämpningsområdet för förordning (EU) nr …/2021 om inrättande av ett handlingsprogram för utbyte, stöd och utbildning med avseende på skydd av euron mot förfalskning för perioden 2021–2027 (”Perikles IV-programmet”) till att även omfatta icke deltagande medlemsstater och om upphävande av förordning (EU) nr 331/2014 [13255/2020 - C9-0017/2021- 2018/0219(APP)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Clare Daly (A9-0165/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

UTKAST TILL RÅDETS FÖRORDNING

Godkändes genom en enda omröstning (P9_TA(2021)0221)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

Avtal mellan EU och Kuba: ändring av medgivanden när det gäller alla tullkvoter på EU:s lista CLXXV till följd av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen ***
Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Republiken Kuba enligt artikel XXVIII i allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt) 1994 om ändring av medgivanden när det gäller alla tullkvoter på EU:s lista CLXXV till följd av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen [10637/2020 - C9-0097/2021 - 2020/0233(NLE)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Gabriel Mato (A9-0129/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Godkändes genom en enda omröstning (P9_TA(2021)0222)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

Protokoll till Europa-Medelhavsavtalet om associering mellan EU och Tunisien (Kroatiens anslutning) ***
Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av ett protokoll till Europa-Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan och Republiken Tunisien, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen [12294/2018 - C9-0302/2020 - 2018/0310(NLE)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Michael Gahler (A9-0150/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Godkändes genom en enda omröstning (P9_TA(2021)0223)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

Protokoll till associeringsavtalet mellan EU och Centralamerika (Kroatiens anslutning) ***
Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående, på unionens och dess medlemsstaters vägnar, av protokollet till avtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Centralamerika, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen [06048/2020 - C9-0383/2020 - 2020/0024(NLE)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Karol Karski (A9-0148/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Godkändes genom en enda omröstning (P9_TA(2021)0224)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

Avtal EU/Förenta staterna/Island/Norge: tidsbegränsningar för avtal om tillhandahållande av luftfartyg med besättning ***
Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av avtalet om tidsbegränsningar för avtal om tillhandahållande av luftfartyg med besättning mellan Europeiska unionen, Amerikas förenta stater, Island och Konungariket Norge [11645/2020 - C9-0392/2020- 2019/0126(NLE)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Maria Grapini (A9-0125/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Godkändes genom en enda omröstning (P9_TA(2021)0225)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

Sjötullsystemet i de franska yttersta randområdena *
Betänkande om förslaget till rådets beslut om sjötullsystemet i de franska yttersta randområdena och ändring av beslut nr 940/2014/EU [COM(2021)0095 - C9-0105/2021- 2021/0051(CNS)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Younous Omarjee (A9-0138/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes genom en enda omröstning (P9_TA(2021)0226)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

Säkerställande av målen för landningsskyldigheten enligt artikel 15 i förordningen om den gemensamma fiskeripolitiken
Betänkande om säkerställande av målen för landningsskyldigheten enligt artikel 15 i förordningen om den gemensamma fiskeripolitiken [2019/2177(INI)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Søren Gade (A9-0147/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P9_TA(2021)0227)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

Gemensamt system för mervärdesskatt: undantag från mervärdesskatteplikt för import och vissa leveranser, med avseende på unionsåtgärder som vidtas av hänsyn till allmänintresset *
Betänkande om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG vad gäller undantag från mervärdesskatteplikt för import och vissa leveranser, med avseende på unionsåtgärder som vidtas av hänsyn till allmänintresset [COM(2021)0181 - C9-0132/2021 - 2021/0097(CNS)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Irene Tinagli (A9-0155/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes genom en enda omröstning (P9_TA(2021)0228)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2020/002 EE/Turism – Estland
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter efter en ansökan från Estland – EGF/2020/002 EE/Estonia Tourism [COM(2021)0151 - C9-0127/2021 - 2021/0076(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: José Manuel Fernandes (A9-0158/2021)

(En majoritet av parlamentets ledamöter och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades.)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P9_TA(2021)0229)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

Utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Grekland och Frankrike i samband med naturkatastrofer och till Albanien, Belgien, Estland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Montenegro, Portugal, Rumänien, Serbien, Spanien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike i samband med ett hot mot folkhälsan
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Grekland och Frankrike i samband med naturkatastrofer och till Albanien, Belgien, Estland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Montenegro, Portugal, Rumänien, Serbien, Spanien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike i samband med ett hot mot folkhälsan [COM(2021)0201 - C9-0117/2021 - 2021/0077(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Eider Gardiazabal Rubial (A9-0157/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P9_TA(2021)0230)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 15)

Förslag till ändringsbudget nr 2/2021: finansiering av insatser mot covid-19 och med justeringar och uppdateringar i fråga om det slutliga antagandet av den fleråriga budgetramen
Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 2/2021 för budgetåret 2021 – finansiering av insatser mot covid-19 och med justeringar och uppdateringar i fråga om det slutliga antagandet av den fleråriga budgetramen [08145/2021 - C9-0155/2021- 2021/0078(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Pierre Larrouturou (A9-0160/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P9_TA(2021)0231)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 16)

En europeisk strategi för integrering av energisystem
Betänkande om en europeisk strategi för integrering av energisystem [2020/2241(INI)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Christophe Grudler (A9-0062/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna texter (P9_TA(2021)0240)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 24)

En europeisk vätgasstrategi
Betänkande om en europeisk vätgasstrategi [2020/2242(INI)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Jens Geier (A9-0116/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna texter (P9_TA(2021)0241)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 25)

Kol- och stålforskningsfonden *
Betänkande om förslaget till rådets beslut om ändring av beslut 2008/376/EG om antagande av Kol- och stålforskningsfondens forskningsprogram och om de fleråriga tekniska riktlinjerna för detta program [COM(2020)0320 - C9-0214/2020 - 2020/0141(NLE)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0102/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna texter (P9_TA(2021)0237)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 20)

Utmaningar för organisatörer av idrottsevenemang i den digitala miljön
Betänkande med rekommendationer till kommissionen om utmaningar för organisatörer av idrottsevenemang i den digitala miljön [2020/2073(INL)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Angel Dzhambazki (A9-0139/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna texter (P9_TA(2021)0236)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 19)

Klimatförändringarnas effekter på utsatta befolkningsgrupper i utvecklingsländerna
Betänkande om klimatförändringarnas effekter på utsatta befolkningsgrupper i utvecklingsländerna [2020/2042(INI)] - Utskottet för utveckling. Föredragande: Mónica Silvana González (A9-0115/2021)

(Enkel majoritet erfordrades.)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Förkastades

(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 21)

Senaste uppdatering: 23 september 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy