Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 18 Μαΐου 2021 - Βρυξέλλες
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Δικαίωμα ενημέρωσης του Κοινοβουλίου για την εν εξελίξει αξιολόγηση των εθνικών σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (συζήτηση)
 3.Αναθεωρημένη βιομηχανική στρατηγική για την Ευρώπη (συζήτηση)
 4.Πρόσφατοι θάνατοι στη Μεσόγειο και έρευνα και διάσωση στη θάλασσα (συζήτηση)
 5.Πρώτη ψηφοφορία
 6.Πρόσφατοι θάνατοι στη Μεσόγειο και έρευνα και διάσωση στη θάλασσα (συνέχεια της συζήτησης)
 7.Επανάληψη της συνεδρίασης
 8.Προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εξωτερική μεταναστευτική πολιτική της ΕΕ (συζήτηση)
 9.Εκθέσεις για την Τουρκία κατά την περίοδο 2019-2020 (συζήτηση)
 10.Στρατηγική της ΕΕ για το Ισραήλ και την Παλαιστίνη (συζήτηση)
 11.Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 111 παράγραφος 6 του Κανονισμού) (επακόλουθες ενέργειες)
 12.Εκθέσεις για το Μαυροβούνιο κατά την περίοδο 2019-2020 (συζήτηση)
 13.Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας
 14.Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στα ανθρώπινα δικαιώματα και ο ρόλος των υπερασπιστών του περιβάλλοντος στο ζήτημα αυτό (συζήτηση)
 15.Φορολογία επιχειρήσεων (συζήτηση)
 16.Δεύτερη ψηφοφορία
 17.Φορολογία επιχειρήσεων (συνέχεια της συζήτησης)
 18.Επανάληψη της συνεδρίασης
 19.Πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» ***II (συζήτηση)
 20.Erasmus+: το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό ***II (συζήτηση)
 21.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 22.Πρόγραμμα Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης ***II (συζήτηση)
 23.Η τεχνητή νοημοσύνη στην εκπαίδευση, τον πολιτισμό και τον οπτικοακουστικό τομέα (συζήτηση)
 24.Κατάθεση εγγράφων
 25.Αιτιολογήσεις ψήφου
 26.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 27.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 28.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
 Παράρτηµα 1 - Διορισμός του εκτελεστικού διευθυντή της Ευρωπαϊκής Αρχής Kινητών Aξιών και Αγορών - Υποψήφια: Natasha Cazenave
 Παράρτηµα 2 - Διορισμός προέδρου της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων - Υποψήφια: Petra Hielkema
Συνοπτικά πρακτικά (253 kb) Κατάσταση παρόντων (53 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (599 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (11321 kb) Παράρτημα 1 (8 kb) Παράρτημα 2 (8 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (253 kb) Κατάσταση παρόντων (53 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (599 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (11321 kb) Παράρτημα 1 (8 kb) Παράρτημα 2 (8 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (93 kb) Κατάσταση παρόντων (13 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (137 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (377 kb)    
 
Συνοπτικά πρακτικά (383 kb) Κατάσταση παρόντων (91 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (380 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (3263 kb)    
Τελευταία ενημέρωση: 23 Σεπτεμβρίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου