Indeks 
Protokol
XML 216kPDF 348kWORD 84k
Tirsdag den 18. maj 2021 - Bruxelles
1.Åbning af mødet
 2.Parlamentets ret til information om den igangværende vurdering af de nationale genopretnings- og resiliensplaner (forhandling)
 3.Revideret industristrategi for Europa (forhandling)
 4.Nylige dødsfald i Middelhavet og eftersøgnings- og redningsaktioner til søs (forhandling)
 5.Første afstemningsrunde
 6.Nylige dødsfald i Middelhavet og eftersøgnings- og redningsaktioner til søs (fortsat forhandling)
 7.Genoptagelse af mødet
 8.Beskyttelse af menneskerettighederne og EU's eksterne migrationspolitik (forhandling)
 9.Rapporter 2019-2020 om Tyrkiet (forhandling)
 10.EU-strategi for Israel og Palæstina (forhandling)
 11.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 111, stk. 6) (opfølgning)
 12.Rapporter 2019-2020 om Montenegro (forhandling)
 13.Bekendtgørelse af afstemningsresultaterne
 14.Klimaændringernes indvirkning på menneskerettighederne og miljøforkæmperes rolle i denne sag (forhandling)
 15.Erhvervsbeskatning (forhandling)
 16.Anden afstemningsrunde
 17.Erhvervsbeskatning (fortsat forhandling)
 18.Genoptagelse af mødet
 19.Programmet Et Kreativt Europa ***II (forhandling)
 20.Erasmus+: EU-programmet for uddannelse, ungdom og idræt ***II (forhandling)
 21.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 22.Programmet Det Europæiske Solidaritetskorps ***II (forhandling)
 23.Kunstig intelligens inden for uddannelse, kultur og den audiovisuelle sektor (forhandling)
 24.Modtagne dokumenter
 25.Stemmeforklaringer
 26.Stemmerettelser og -intentioner
 27.Dagsorden for næste møde
 28.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
 Bilag 1 - Udnævnelse af den administrerende direktør for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed - Kandidat: Natasha Cazenave
 Bilag 2 - Udnævnelse af formanden for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) - Kandidat: Petra Hielkema


FORSÆDE: Dita CHARANZOVÁ
næstformand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.00.


2. Parlamentets ret til information om den igangværende vurdering af de nationale genopretnings- og resiliensplaner (forhandling)

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Parlamentets ret til information om den igangværende vurdering af de nationale genopretnings- og resiliensplaner (2021/2703(RSP))

Augusto Santos Silva (formand for Rådet) og Valdis Dombrovskis (ledende næstformand i Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Manfred Weber for PPE-Gruppen, Iratxe García Pérez for S&D-Gruppen, Dacian Cioloş for Renew-Gruppen, Jörg Meuthen for ID-Gruppen, Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen, Raffaele Fitto for ECR-Gruppen, Dimitrios Papadimoulis, for The Left-Gruppen, og Mario Furore, løsgænger.

Talere: Paolo Gentiloni (medlem af Kommissionen) og Augusto Santos Silva.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 132, stk. 2):

- Manfred Weber, Esther de Lange, Siegfried Mureşan, Markus Ferber, og José Manuel Fernandes, for PPE-Gruppen, Iratxe García Pérez, Jonás Fernández og Eider Gardiazabal Rubial, for S&D-Gruppen, Dacian Cioloş, Luis Garicano, Valérie Hayer, Dragoș Pîslaru og Pascal Canfin, for Renew-Gruppen, Damian Boeselager, Ernest Urtasun og Jordi Solé, for Verts/ALE-Gruppen, Raffaele Fitto, Johan Van Overtveldt og Roberts Zīle, for ECR-Gruppen, José Gusmão og Dimitrios Papadimoulis, for The Left-Gruppen, om Parlamentets ret til information om den igangværende vurdering af de nationale genopretnings- og resiliensplaner (2021/2703(RSP)) (B9-0276/2021).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 14 i protokollen af 20.5.2021.

Meddelelse af afstemningsresultater: punkt 20 i protokollen af 20.5.2021.


3. Revideret industristrategi for Europa (forhandling)

Redegørelse ved Kommissionen: Revideret industristrategi for Europa (2021/2669(RSP))

Margrethe Vestager (ledende næstformand for Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Christian Ehler for PPE-Gruppen, Carlo Calenda for S&D-Gruppen, Christophe Grudler for Renew-Gruppen, Marco Zanni for ID-Gruppen, Damien Carême for Verts/ALE-Gruppen, Grzegorz Tobiszowski for ECR-Gruppen, Marc Botenga, for The Left-Gruppen, Edina Tóth, løsgænger, Cristian-Silviu Buşoi, Lina Gálvez Muñoz, Mauri Pekkarinen, Markus Buchheit, Henrike Hahn, Geert Bourgeois, Manuel Bompard, Tom Berendsen, Jens Geier, Morten Løkkegaard, Georg Mayer, Bas Eickhout, Dace Melbārde, Maria da Graça Carvalho, Miapetra Kumpula-Natri, Nicola Danti, Hélène Laporte, Rosa D'Amato, Zbigniew Kuźmiuk, Angelika Niebler, Patrizia Toia, Nicola Beer, Jordi Solé, Zdzisław Krasnodębski, Seán Kelly, Carlos Zorrinho og Jerzy Buzek.

FORSÆDE: Roberta METSOLA
næstformand

Talere: Josianne Cutajar, Henna Virkkunen, Nicolás González Casares, Ivan Štefanec, Robert Hajšel, Massimiliano Salini, Romana Jerković, Maria Spyraki, Łukasz Kohut, Pilar del Castillo Vera, Ioan-Rareş Bogdan og Othmar Karas.

Taler: Margrethe Vestager.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


4. Nylige dødsfald i Middelhavet og eftersøgnings- og redningsaktioner til søs (forhandling)

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Nylige dødsfald i Middelhavet og eftersøgnings- og redningsaktioner til søs (2021/2690(RSP))

Augusto Santos Silva (formand for Rådet) og Ylva Johansson (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Jeroen Lenaers for PPE-Gruppen, Simona Bonafè for S&D-Gruppen, Malik Azmani for Renew-Gruppen, Annalisa Tardino for ID-Gruppen, Erik Marquardt for Verts/ALE-Gruppen, Nicola Procaccini for ECR-Gruppen, Malin Björk, for The Left-Gruppen, Laura Ferrara, løsgænger, Paulo Rangel, Juan Fernando López Aguilar, Fabienne Keller, Harald Vilimsky, Saskia Bricmont, Jorge Buxadé Villalba, Idoia Villanueva Ruiz, Clara Ponsatí Obiols, Lena Düpont, Pedro Marques, Maite Pagazaurtundúa, Peter Kofod, Damien Carême, Assita Kanko, Sira Rego, Balázs Hidvéghi, Tomas Tobé, Pietro Bartolo, Nicola Danti, Jaak Madison, Tineke Strik, Beata Kempa, Giorgos Georgiou, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Bettina Vollath, Sandro Gozi, Tom Vandendriessche, Karlo Ressler, Dietmar Köster, Jean-Lin Lacapelle, Cyrus Engerer og Teuvo Hakkarainen.

(Fortsættelsen af forhandlingen: punkt 6 i protokollen af 18.5.2021)


5. Første afstemningsrunde

Parlamentet gik over til afstemningen om:

Udnævnelse af den administrerende direktør for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed - Kandidat: Natasha Cazenave
Betænkning om forslag til udnævnelse af den administrerende direktør for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed [N9-0005/2021 - C9-0114/2021 - 2021/0900(NLE)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Irene Tinagli (A9-0137/2021)

Udnævnelse af formanden for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) - Kandidat: Petra Hielkema
Betænkning om forslag til udnævnelse af formanden for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) [N9-0022/2021 - C9-0163/2021 - 2021/0901(NLE)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Irene Tinagli (A9-0162/2021).

Parlamentet gik over til afstemningen om den foreløbige aftale om:

Fonden for Retfærdig Omstilling ***I
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Fonden for Retfærdig Omstilling [COM(2020)0022 - C9-0007/2020 - 2020/0006(COD)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Manolis Kefalogiannis (A9-0135/2020).

Parlamentet gik over til afstemningen ved en enkelt afstemning om:

Revisionen af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond
Betænkning om revisionen af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond [2020/2087(INI)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Younous Omarjee (A9-0052/2021)

Handlingsprogram for udveksling, bistand og uddannelse med henblik på beskyttelse af euroen mod falskmøntneri (Pericles IV-programmet) i perioden 2021-2027: udvidelse til også at omfatte de medlemsstater, der ikke deltager i euroen ***
Henstilling om udkast til Rådets forordning om udvidelse af anvendelsen af forordning (EU) …/2018 om et handlingsprogram for udveksling, bistand og uddannelse med henblik på beskyttelse af euroen mod falskmøntneri (Pericles IV-programmet) i perioden 2021-2027 til også at omfatte de medlemsstater, der ikke deltager i euroen, og om ophævelse af forordning (EU) nr. 331/2014 [13255/2020 - C9-0017/2021- 2018/0219(APP)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Clare Daly (A9-0165/2021)

Aftale mellem EU og Cuba: ændring af indrømmelser for alle de toldkontingenter, der er omfattet af EU-liste CLXXV, som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union ***
Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen i form af brevveksling mellem Unionen og Cuba om ændring af indrømmelser for alle de toldkontingenter, der er omfattet af EU-liste CLXXV, som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union [10637/2020 - C9-0097/2021 - 2020/0233(NLE)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Gabriel Mato (A9-0129/2021)

Protokol til Euro-Middelhavsassocieringsaftalen mellem EU og Tunesien (Kroatiens tiltrædelse) ***
Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions og dens medlemsstaters vegne af en protokol til Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Tunesiske Republik på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union [12294/2018 - C9-0302/2020 - 2018/0310(NLE)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Michael Gahler (A9-0150/2021)

Protokol til associeringsaftalen mellem EU og Mellemamerika (Kroatiens tiltrædelse) ***
Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens og dens medlemsstaters vegne af protokollen til aftalen om oprettelse af en associering mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Mellemamerika på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union [06048/2020 - C9-0383/2020 - 2020/0024(NLE)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Karol Karski (A9-0148/2021)

Aftale mellem EU/USA/Island/Norge: tidsbegrænsning af aftaler om at stille luftfartøjer med besætning til rådighed ***
Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen vedrørende tidsbegrænsning af aftaler om at stille luftfartøjer med besætning til rådighed mellem Den Europæiske Union, Amerikas Forenede Stater, Island og Kongeriget Norge [11645/2020 - C9-0392/2020- 2019/0126(NLE)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Maria Grapini (A9-0125/2021)

Særafgiften "octroi de mer" i de franske regioner i den yderste periferi *
Betænkning om forslag til Rådet afgørelse om særafgiften "octroi de mer" i de franske regioner i den yderste periferi og ændring af afgørelse nr. 940/2014/EU [COM(2021)0095 - C9-0105/2021- 2021/0051(CNS)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Younous Omarjee (A9-0138/2021)

Gennemførelse af målene for landingsforpligtelsen, jf. artikel 15 i den fælles fiskeripolitik
Betænkning om gennemførelse af målene for landingsforpligtelsen, jf. artikel 15 i den fælles fiskeripolitik [2019/2177(INI)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Søren Gade (A9-0147/2021)

Det fælles merværdiafgiftssystem: fritagelser ved indførsel og visse leveringer i tilknytning til EU-foranstaltninger af almen interesse *
Betænkning om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår fritagelser ved indførsel og visse leveringer i tilknytning til EU-foranstaltninger af almen interesse [COM(2021)0181 - C9-0132/2021 - 2021/0097(CNS)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Irene Tinagli (A9-0155/2021)

Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2020/002 EE/Estonia Tourism
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen på baggrund af en ansøgning fra Estland – EGF/2020/002 EE/Estonia Tourism [COM(2021)0151 - C9-0127/2021 - 2021/0076(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: José Manuel Fernandes (A9-0158/2021)

Anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med henblik på at yde bistand til Grækenland og Frankrig i forbindelse med naturkatastrofer og til Albanien, Belgien, Estland, Frankrig, Grækenland, Irland, Italien, Kroatien, Letland, Litauen, Luxembourg, Montenegro, Portugal, Rumænien, Serbien, Spanien, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig i forbindelse med en folkesundhedskrise
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med henblik på at yde bistand til Grækenland og Frankrig i forbindelse med naturkatastrofer og til Albanien, Belgien, Estland, Frankrig, Grækenland, Irland, Italien, Kroatien, Letland, Litauen, Luxembourg, Montenegro, Portugal, Rumænien, Serbien, Spanien, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig i forbindelse med en folkesundhedskrise [COM(2021)0201 - C9-0117/2021 - 2021/0077(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Eider Gardiazabal Rubial (A9-0157/2021)

Forslag til ændringsbudget nr. 2/2021: finansiering af covid-19-indsatsen og inkludering af tilpasninger og ajourføringer i forbindelse med den endelige vedtagelse af den flerårige finansielle ramme
Betænkning om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 2/2021 for regnskabsåret 2021 – finansiering af covid-19-indsatsen og inkludering af tilpasninger og ajourføringer i forbindelse med den endelige vedtagelse af den flerårige finansielle ramme [08145/2021 - C9-0155/2021- 2021/0078(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Pierre Larrouturou (A9-0160/2021).

Parlamentet gik over til afstemningen om ændringsforslagene til:

En europæisk strategi for integration af energisystemer
Betænkning om en europæisk strategi for integration af energisystemer [2020/2241(INI)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Christophe Grudler (A9-0062/2021)

En europæisk strategi for brint
Betænkning om en europæisk strategi for brint [2020/2242(INI)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Jens Geier (A9-0116/2021)

Kul- og Stålforskningsfonden *
Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om ændring af beslutning 2008/376/EF om vedtagelse af Kul- og Stålforskningsfondens forskningsprogram og om de flerårige tekniske retningslinjer for dette program [COM(2020)0320 - C9-0214/2020 - 2020/0141(NLE)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0102/2021)

Udfordringer for arrangører af sportsbegivenheder i det digitale miljø
Betænkning med henstillinger til Kommissionen om udfordringer for arrangører af sportsbegivenheder i det digitale miljø [2020/2073(INL)] - Retsudvalget. Ordfører: Angel Dzhambazki (A9-0139/2021)

Virkningerne af klimaforandringer på sårbare befolkningsgrupper i udviklingslandene
Betænkning om virkningerne af klimaændringer på sårbare befolkningsgrupper i udviklingslandene [2020/2042(INI)] - Udviklingsudvalget. Ordfører: Mónica Silvana González (A9-0115/2021).

Afstemningen ville være åben til kl. 14.15.

Afstemningen gennemførtes.

Afstemningsresultaterne ville blive bekendtgjort kl. 19.00 (punkt 13 i protokollen af 18.5.2021).


6. Nylige dødsfald i Middelhavet og eftersøgnings- og redningsaktioner til søs (fortsat forhandling)

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Nylige dødsfald i Middelhavet og eftersøgnings- og redningsaktioner til søs (2021/2690(RSP))

(Begyndelsen af forhandlingen: punkt 4 i protokollen af 18.5.2021)

Talere: Ylva Johansson (medlem af Kommissionen) og Augusto Santos Silva (formand for Rådet).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

(Mødet udsat kl. 13.11.)


FORSÆDE: Nicola BEER
næstformand

7. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 15.05.


8. Beskyttelse af menneskerettighederne og EU's eksterne migrationspolitik (forhandling)

Betænkning om beskyttelse af menneskerettighederne og EU's eksterne migrationspolitik [2020/2116(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Tineke Strik (A9-0060/2021)

Tineke Strik forelagde betænkningen.

Taler: Olivér Várhelyi (medlem af Kommissionen).

Talere: Miguel Urbán Crespo (ordfører for udtalelse fra DEVE), Sira Rego (ordfører for udtalelse fra LIBE), Leopoldo López Gil for PPE-Gruppen, Dietmar Köster for S&D-Gruppen, Charles Goerens for Renew-Gruppen, Susanna Ceccardi for ID-Gruppen, Mounir Satouri for Verts/ALE-Gruppen, Angel Dzhambazki for ECR-Gruppen, Kinga Gál, løsgænger, Karlo Ressler, Pedro Marques, Nicolaus Fest, Nicola Procaccini, Dorien Rookmaker, Gabriel Mato, Maria Arena, Jean-Lin Lacapelle, Georgios Kyrtsos, Juan Fernando López Aguilar, Marco Dreosto og Isabel Santos.

Taler: Olivér Várhelyi.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 16 i protokollen af 18.5.2021 (ændringsforslag); punkt 6 i protokollen af 19.5.2021 (endelig afstemning).

Meddelelse af afstemningsresultater: punkt 2 i protokollen af 19.5.2021 (ændringsforslag); punkt 12 i protokollen af 19.5.2021 (endelig afstemning).


9. Rapporter 2019-2020 om Tyrkiet (forhandling)

Betænkning om Kommissionens rapporter 2019-2020 om Tyrkiet [2019/2176(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Nacho Sánchez Amor (A9-0153/2021)

Nacho Sánchez Amor forelagde betænkningen.

Talere: Augusto Santos Silva (formand for Rådet) og Olivér Várhelyi (medlem af Kommissionen).

FORSÆDE: Othmar KARAS
næstformand

Talere: Angel Dzhambazki (ordfører for udtalelse fra PETI), Gheorghe-Vlad Nistor for PPE-Gruppen, Pedro Marques for S&D-Gruppen, Hilde Vautmans for Renew-Gruppen, Harald Vilimsky for ID-Gruppen, Sergey Lagodinsky for Verts/ALE-Gruppen, Witold Jan Waszczykowski for ECR-Gruppen, Giorgos Georgiou, for The Left-Gruppen, Fabio Massimo Castaldo, løsgænger, Michael Gahler, Maria Arena, Nathalie Loiseau, Jérôme Rivière, Charlie Weimers, Özlem Demirel, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Arnaud Danjean, Pierfrancesco Majorino, Ilhan Kyuchyuk, Filip De Man, Joachim Stanisław Brudziński, Carles Puigdemont i Casamajó, Vangelis Meimarakis, Nikos Androulakis, Angelo Ciocca, Tomasz Piotr Poręba, Francisco José Millán Mon, Demetris Papadakis, Lefteris Christoforou, Paulo Rangel, Lukas Mandl, Peter van Dalen, Manolis Kefalogiannis, Tomas Tobé og Christophe Hansen.

Taler: Olivér Várhelyi.

FORSÆDE: Heidi HAUTALA
næstformand

Taler: Augusto Santos Silva.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 16 i protokollen af 18.5.2021 (ændringsforslag); punkt 6 i protokollen af 19.5.2021 (endelig afstemning).

Meddelelse af afstemningsresultater: punkt 2 i protokollen af 19.5.2021 (ændringsforslag); punkt 12 i protokollen af 19.5.2021 (endelig afstemning).


10. EU-strategi for Israel og Palæstina (forhandling)

Redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: EU-strategi for Israel og Palæstina (2021/2700(RSP))

Augusto Santos Silva (formand for Rådet) afgav redegørelsen for næstformand for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Talere: David McAllister for PPE-Gruppen, Pedro Marques for S&D-Gruppen, Hilde Vautmans for Renew-Gruppen, Anna Bonfrisco for ID-Gruppen, Jordi Solé for Verts/ALE-Gruppen, Charlie Weimers for ECR-Gruppen, Manu Pineda, for The Left-Gruppen, Antonio López-Istúriz White, Tonino Picula, Michal Šimečka, Jérôme Rivière, Margrete Auken, Bert-Jan Ruissen, Martina Michels, Michael Gahler, Maria Arena, Frédérique Ries, Jörg Meuthen, Reinhard Bütikofer, Hermann Tertsch, Chris MacManus, Lukas Mandl, Evin Incir, Javier Nart, Salima Yenbou, Idoia Villanueva Ruiz, Željana Zovko, Elena Yoncheva, Bernard Guetta, Grace O'Sullivan, Pina Picierno, Nicola Beer, Sergey Lagodinsky og Ilana Cicurel.

Taler: Augusto Santos Silva.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


11. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 111, stk. 6) (opfølgning)

Formanden mindede om, at henstillingerne fra ECON om ikke at gøre indsigelse mod de delegerede retsakter var blevet meddelt på plenarmødet den foregående dag, mandag den 17. maj 2021 (punkt 8 i protokollen af 17.5.2021).

Der var ikke gjort indsigelse mod disse henstillinger inden for den frist på 24 timer, der er fastlagt i forretningsordenens artikel 111, stk. 6.

Henstillingerne blev således anset for vedtaget, og afgørelserne ville bliver offentliggjort i de vedtagne tekster fra dagens møde (P9_TA(2021)0232 og P9_TA(2021)0233).


12. Rapporter 2019-2020 om Montenegro (forhandling)

Betænkning om Kommissionens rapporter 2019-2020 om Montenegro [2019/2173(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Tonino Picula (A9-0131/2021)

Tonino Picula forelagde betænkningen.

Talere: Augusto Santos Silva (formand for Rådet) og Olivér Várhelyi (medlem af Kommissionen).

Talere: Željana Zovko for PPE-Gruppen, Petra Kammerevert for S&D-Gruppen, Klemen Grošelj for Renew-Gruppen, Dominique Bilde for ID-Gruppen, Thomas Waitz for Verts/ALE-Gruppen, Zdzisław Krasnodębski for ECR-Gruppen, Fabio Massimo Castaldo, løsgænger, David McAllister, Elena Yoncheva, Valter Flego, Paulo Rangel, Thijs Reuten og Vladimír Bilčík.

Talere: Olivér Várhelyi og Augusto Santos Silva.

FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 16 i protokollen af 18.5.2021 (ændringsforslag); punkt 6 i protokollen af 19.5.2021 (endelig afstemning).

Meddelelse af afstemningsresultater: punkt 2 i protokollen af 19.5.2021 (ændringsforslag); punkt 12 i protokollen af 19.5.2021 (endelig afstemning).


13. Bekendtgørelse af afstemningsresultaterne

Formanden bekendtgjorde resultaterne af afstemningen:

Udnævnelse af den administrerende direktør for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed - Kandidat: Natasha Cazenave
Betænkning om forslag til udnævnelse af den administrerende direktør for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed [N9-0005/2021 - C9-0114/2021 - 2021/0900(NLE)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Irene Tinagli (A9-0137/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)
Hemmelig afstemning (forretningsordenens artikel 191, stk. 1)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P9_TA(2021)0217)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)
Stemmelisten er vedføjet denne protokol som bilag (Bilag 1 i protokollen af 18.5.2021)

Udnævnelse af formanden for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) - Kandidat: Petra Hielkema
Betænkning om forslag til udnævnelse af formanden for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) [N9-0022/2021 - C9-0163/2021 - 2021/0901(NLE)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Irene Tinagli (A9-0162/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)
Hemmelig afstemning (forretningsordenens artikel 191, stk. 1)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P9_TA(2021)0218)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)
Stemmelisten er vedføjet denne protokol som bilag (Bilag 2 i protokollen af 18.5.2021)

Fonden for Retfærdig Omstilling ***I
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Fonden for Retfærdig Omstilling [COM(2020)0022 - C9-0007/2020 - 2020/0006(COD)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Manolis Kefalogiannis (A9-0135/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORELØBIG AFTALE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P9_TA(2021)0219)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.

Revisionen af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond
Betænkning om revisionen af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond [2020/2087(INI)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Younous Omarjee (A9-0052/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P9_TA(2021)0220)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

Handlingsprogram for udveksling, bistand og uddannelse med henblik på beskyttelse af euroen mod falskmøntneri (Pericles IV-programmet) i perioden 2021-2027: udvidelse til også at omfatte de medlemsstater, der ikke deltager i euroen ***
Henstilling om udkast til Rådets forordning om udvidelse af anvendelsen af forordning (EU) …/2018 om et handlingsprogram for udveksling, bistand og uddannelse med henblik på beskyttelse af euroen mod falskmøntneri (Pericles IV-programmet) i perioden 2021-2027 til også at omfatte de medlemsstater, der ikke deltager i euroen, og om ophævelse af forordning (EU) nr. 331/2014 [13255/2020 - C9-0017/2021- 2018/0219(APP)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Clare Daly (A9-0165/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

UDKAST TIL RÅDETS FORORDNING

Godkendt ved en enkelt afstemning (P9_TA(2021)0221)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

Aftale mellem EU og Cuba: ændring af indrømmelser for alle de toldkontingenter, der er omfattet af EU-liste CLXXV, som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union ***
Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen i form af brevveksling mellem Unionen og Cuba om ændring af indrømmelser for alle de toldkontingenter, der er omfattet af EU-liste CLXXV, som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union [10637/2020 - C9-0097/2021 - 2020/0233(NLE)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Gabriel Mato (A9-0129/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Godkendt ved en enkelt afstemning (P9_TA(2021)0222)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

Protokol til Euro-Middelhavsassocieringsaftalen mellem EU og Tunesien (Kroatiens tiltrædelse) ***
Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions og dens medlemsstaters vegne af en protokol til Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Tunesiske Republik på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union [12294/2018 - C9-0302/2020 - 2018/0310(NLE)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Michael Gahler (A9-0150/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Godkendt ved en enkelt afstemning (P9_TA(2021)0223)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

Protokol til associeringsaftalen mellem EU og Mellemamerika (Kroatiens tiltrædelse) ***
Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens og dens medlemsstaters vegne af protokollen til aftalen om oprettelse af en associering mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Mellemamerika på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union [06048/2020 - C9-0383/2020 - 2020/0024(NLE)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Karol Karski (A9-0148/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Godkendt ved en enkelt afstemning (P9_TA(2021)0224)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

Aftale mellem EU/USA/Island/Norge: tidsbegrænsning af aftaler om at stille luftfartøjer med besætning til rådighed ***
Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen vedrørende tidsbegrænsning af aftaler om at stille luftfartøjer med besætning til rådighed mellem Den Europæiske Union, Amerikas Forenede Stater, Island og Kongeriget Norge [11645/2020 - C9-0392/2020- 2019/0126(NLE)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Maria Grapini (A9-0125/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Godkendt ved en enkelt afstemning (P9_TA(2021)0225)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

Særafgiften "octroi de mer" i de franske regioner i den yderste periferi *
Betænkning om forslag til Rådet afgørelse om særafgiften "octroi de mer" i de franske regioner i den yderste periferi og ændring af afgørelse nr. 940/2014/EU [COM(2021)0095 - C9-0105/2021- 2021/0051(CNS)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Younous Omarjee (A9-0138/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt ved en enkelt afstemning (P9_TA(2021)0226)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

Gennemførelse af målene for landingsforpligtelsen, jf. artikel 15 i den fælles fiskeripolitik
Betænkning om gennemførelse af målene for landingsforpligtelsen, jf. artikel 15 i den fælles fiskeripolitik [2019/2177(INI)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Søren Gade (A9-0147/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P9_TA(2021)0227)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

Det fælles merværdiafgiftssystem: fritagelser ved indførsel og visse leveringer i tilknytning til EU-foranstaltninger af almen interesse *
Betænkning om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår fritagelser ved indførsel og visse leveringer i tilknytning til EU-foranstaltninger af almen interesse [COM(2021)0181 - C9-0132/2021 - 2021/0097(CNS)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Irene Tinagli (A9-0155/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt ved en enkelt afstemning (P9_TA(2021)0228)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 13)

Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2020/002 EE/Estonia Tourism
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen på baggrund af en ansøgning fra Estland – EGF/2020/002 EE/Estonia Tourism [COM(2021)0151 - C9-0127/2021 - 2021/0076(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: José Manuel Fernandes (A9-0158/2021)

(Flertal af Parlamentets medlemmer og tre femtedele af de afgivne stemmer)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P9_TA(2021)0229)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 14)

Anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med henblik på at yde bistand til Grækenland og Frankrig i forbindelse med naturkatastrofer og til Albanien, Belgien, Estland, Frankrig, Grækenland, Irland, Italien, Kroatien, Letland, Litauen, Luxembourg, Montenegro, Portugal, Rumænien, Serbien, Spanien, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig i forbindelse med en folkesundhedskrise
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med henblik på at yde bistand til Grækenland og Frankrig i forbindelse med naturkatastrofer og til Albanien, Belgien, Estland, Frankrig, Grækenland, Irland, Italien, Kroatien, Letland, Litauen, Luxembourg, Montenegro, Portugal, Rumænien, Serbien, Spanien, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig i forbindelse med en folkesundhedskrise [COM(2021)0201 - C9-0117/2021 - 2021/0077(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Eider Gardiazabal Rubial (A9-0157/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P9_TA(2021)0230)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 15)

Forslag til ændringsbudget nr. 2/2021: finansiering af covid-19-indsatsen og inkludering af tilpasninger og ajourføringer i forbindelse med den endelige vedtagelse af den flerårige finansielle ramme
Betænkning om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 2/2021 for regnskabsåret 2021 – finansiering af covid-19-indsatsen og inkludering af tilpasninger og ajourføringer i forbindelse med den endelige vedtagelse af den flerårige finansielle ramme [08145/2021 - C9-0155/2021- 2021/0078(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Pierre Larrouturou (A9-0160/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P9_TA(2021)0231)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 16)

En europæisk strategi for integration af energisystemer
Betænkning om en europæisk strategi for integration af energisystemer [2020/2241(INI)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Christophe Grudler (A9-0062/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2021)0240)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 24)

En europæisk strategi for brint
Betænkning om en europæisk strategi for brint [2020/2242(INI)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Jens Geier (A9-0116/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2021)0241)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 25)

Kul- og Stålforskningsfonden *
Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om ændring af beslutning 2008/376/EF om vedtagelse af Kul- og Stålforskningsfondens forskningsprogram og om de flerårige tekniske retningslinjer for dette program [COM(2020)0320 - C9-0214/2020 - 2020/0141(NLE)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0102/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2021)0237)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 20)

Udfordringer for arrangører af sportsbegivenheder i det digitale miljø
Betænkning med henstillinger til Kommissionen om udfordringer for arrangører af sportsbegivenheder i det digitale miljø [2020/2073(INL)] - Retsudvalget. Ordfører: Angel Dzhambazki (A9-0139/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2021)0236)
(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 19)

Virkningerne af klimaforandringer på sårbare befolkningsgrupper i udviklingslandene
Betænkning om virkningerne af klimaændringer på sårbare befolkningsgrupper i udviklingslandene [2020/2042(INI)] - Udviklingsudvalget. Ordfører: Mónica Silvana González (A9-0115/2021)

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

Forkastet

(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 21)


14. Klimaændringernes indvirkning på menneskerettighederne og miljøforkæmperes rolle i denne sag (forhandling)

Betænkning om klimaændringernes indvirkning på menneskerettighederne og miljøforkæmperes rolle i denne sag [2020/2134(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: María Soraya Rodríguez Ramos (A9-0039/2021)

María Soraya Rodríguez Ramos forelagde betænkningen.

Taler: Olivér Várhelyi (medlem af Kommissionen).

Talere: Miguel Urbán Crespo (ordfører for udtalelse fra DEVE), Karin Karlsbro (ordfører for udtalelse fra ENVI), Rosa Estaràs Ferragut for PPE-Gruppen, Isabel Santos for S&D-Gruppen, Katalin Cseh for Renew-Gruppen, Teuvo Hakkarainen for ID-Gruppen, Hannah Neumann for Verts/ALE-Gruppen, Hermann Tertsch for ECR-Gruppen, Marisa Matias, for The Left-Gruppen, Antoni Comín i Oliveres, løsgænger, Bettina Vollath, Marie Toussaint og Evin Incir.

Taler: Olivér Várhelyi.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 16 i protokollen af 18.5.2021 (ændringsforslag); punkt 6 i protokollen af 19.5.2021 (endelig afstemning).

Meddelelse af afstemningsresultater: punkt 2 i protokollen af 19.5.2021 (ændringsforslag); punkt 12 i protokollen af 19.5.2021 (endelig afstemning).


15. Erhvervsbeskatning (forhandling)

Redegørelse ved Kommissionen: Erhvervsbeskatning (2021/2691(RSP))

Paolo Gentiloni (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

(Fortsættelsen af forhandlingen: punkt 17 i protokollen af 18.5.2021)


16. Anden afstemningsrunde

Parlamentet gik over til den endelige afstemning om:

Udfordringer for arrangører af sportsbegivenheder i det digitale miljø
Betænkning med henstillinger til Kommissionen om udfordringer for arrangører af sportsbegivenheder i det digitale miljø [2020/2073(INL)] - Retsudvalget. Ordfører: Angel Dzhambazki (A9-0139/2021);

Kul- og Stålforskningsfonden *
Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om ændring af beslutning 2008/376/EF om vedtagelse af Kul- og Stålforskningsfondens forskningsprogram og om de flerårige tekniske retningslinjer for dette program [COM(2020)0320 - C9-0214/2020 - 2020/0141(NLE)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0102/2021)

Virkningerne af klimaforandringer på sårbare befolkningsgrupper i udviklingslandene
Betænkning om virkningerne af klimaændringer på sårbare befolkningsgrupper i udviklingslandene [2020/2042(INI)] - Udviklingsudvalget. Ordfører: Mónica Silvana González (A9-0115/2021).

Parlamentet gik over til afstemningen om ændringsforslagene til:

Beskyttelse af menneskerettighederne og EU's eksterne migrationspolitik
Betænkning om beskyttelse af menneskerettighederne og EU's eksterne migrationspolitik [2020/2116(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Tineke Strik (A9-0060/2021)

Rapporter 2019-2020 om Tyrkiet
Betænkning om Kommissionens rapporter 2019-2020 om Tyrkiet [2019/2176(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Nacho Sánchez Amor (A9-0153/2021)

Rapporter 2019-2020 om Montenegro
Betænkning om Kommissionens rapporter 2019-2020 om Montenegro [2019/2173(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Tonino Picula (A9-0131/2021)

Klimaændringernes indvirkning på menneskerettighederne og miljøforkæmperes rolle i denne sag
Betænkning om klimaændringernes indvirkning på menneskerettighederne og miljøforkæmperes rolle i denne sag [2020/2134(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: María Soraya Rodríguez Ramos (A9-0039/2021).

Afstemningen ville være åben til kl. 21.15.

Afstemningen gennemførtes.

Resultatet af afstemningerne ville blive bekendtgjort den følgende dag onsdag den 19. maj 2021 kl. 09.00 (punkt 2 i protokollen af 19.5.2021).


17. Erhvervsbeskatning (fortsat forhandling)

Redegørelse ved Kommissionen: Erhvervsbeskatning (2021/2691(RSP))

(Begyndelsen af forhandlingen: punkt 15 i protokollen af 18.5.2021)

Talere: Markus Ferber for PPE-Gruppen, Irene Tinagli for S&D-Gruppen, Billy Kelleher for Renew-Gruppen, Francesca Donato for ID-Gruppen, Sven Giegold for Verts/ALE-Gruppen, Eugen Jurzyca for ECR-Gruppen, José Gusmão, for The Left-Gruppen, Enikő Győri, løsgænger, Isabel Benjumea Benjumea, Paul Tang, Valérie Hayer, Claude Gruffat og Jonás Fernández.

Taler: Paolo Gentiloni (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

(Mødet afbrudt kl. 20.25.)


FORSÆDE: Dimitrios PAPADIMOULIS
næstformand

18. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 20.49.


19. Programmet Et Kreativt Europa ***II (forhandling)

Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af programmet Et Kreativt Europa (2021-2027) og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1295/2013 [14146/1/2020 - C9-0134/2021- 2018/0190(COD)] - Kultur- og Uddannelsesudvalget. Ordfører: Massimiliano Smeriglio (A9-0161/2021)

Massimiliano Smeriglio forelagde indstillingen ved andenbehandling.

Taler: Mariya Gabriel (medlem af Kommissionen).

Talere: Tomasz Frankowski for PPE-Gruppen, Victor Negrescu for S&D-Gruppen, Laurence Farreng for Renew-Gruppen, Gianantonio Da Re for ID-Gruppen, Niklas Nienaß for Verts/ALE-Gruppen, Elżbieta Kruk for ECR-Gruppen, Martina Michels, for The Left-Gruppen, Dorien Rookmaker, løsgænger, Sabine Verheyen, Hannes Heide, Vlad-Marius Botoş, Nicolaus Fest, Diana Riba i Giner, Andrey Slabakov, Ádám Kósa, Michaela Šojdrová, Łukasz Kohut, Roberta Metsola, Maria Walsh og Seán Kelly.

Taler: Mariya Gabriel.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6 i protokollen af 19.5.2021.

Meddelelse af afstemningsresultater: punkt 12 i protokollen af 19.5.2021.


20. Erasmus+: EU-programmet for uddannelse, ungdom og idræt ***II (forhandling)

Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Erasmus+: EU-programmet for uddannelse, ungdom og idræt og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1288/2013 [14148/1/2020 - C9-0135/2021- 2018/0191(COD)] - Kultur- og Uddannelsesudvalget. Ordfører: Milan Zver (A9-0159/2021)

Milan Zver forelagde indstillingen ved andenbehandling.

FORSÆDE: Fabio Massimo CASTALDO
næstformand

Taler: Mariya Gabriel (medlem af Kommissionen).

Talere: Michaela Šojdrová for PPE-Gruppen, Petra Kammerevert for S&D-Gruppen, Laurence Farreng for Renew-Gruppen, Alessandro Panza for ID-Gruppen, Salima Yenbou for Verts/ALE-Gruppen, Elżbieta Kruk for ECR-Gruppen, Niyazi Kizilyürek, for The Left-Gruppen, Andrea Bocskor, løsgænger, Sabine Verheyen, Alicia Homs Ginel, Vlad-Marius Botoş, Ciarán Cuffe, Dace Melbārde, Ádám Kósa, Marcos Ros Sempere, Niklas Nienaß, Ivan Vilibor Sinčić og Heléne Fritzon.

Taler: Mariya Gabriel.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Formanden meddelte, at der ikke var blevet indgivet nogen forslag om forkastelse eller nogen ændringsforslag, jf. forretningsordenens artikel 67 og 68, vedrørende Rådets førstebehandlingsholdning (14148/1/2020 - C9-0135/2021 - 2018/0191(COD)).

Rådets holdning betragtedes derfor som godkendt.

Den foreslåede retsakt var således vedtaget (P9_TA(2021)0235).

(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 18)


21. Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Formanden meddelte, at Europa-Parlamentets formand fra PPE-Gruppen havde modtaget følgende afgørelse om ændring af udvalgenes og delegationernes sammensætning:

SEDE: Rasa Juknevičienė i stedet for Michael Gahler

Afgørelsen finder anvendelse fra dags dato.


22. Programmet Det Europæiske Solidaritetskorps ***II (forhandling)

Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af programmet Det Europæiske Solidaritetskorps og om ophævelse af forordning (EU) 2018/1475 og (EU) nr. 375/2014 [14153/1/2020 - C9-0143/2021 - 2018/0230(COD)] - Kultur- og Uddannelsesudvalget. Ordfører: Michaela Šojdrová (A9-0156/2021)

Michaela Šojdrová forelagde indstillingen ved andenbehandling.

Taler: Mariya Gabriel (medlem af Kommissionen).

Talere: Sabine Verheyen, for PPE-Gruppen, Domènec Ruiz Devesa for S&D-Gruppen, Irena Joveva for Renew-Gruppen, Gianantonio Da Re for ID-Gruppen, Niklas Nienaß for Verts/ALE-Gruppen, Elżbieta Kruk for ECR-Gruppen, Cindy Franssen, Pierfrancesco Majorino, Dragoş Pîslaru, Beata Kempa og Lefteris Christoforou.

Taler: Mariya Gabriel.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Formanden meddelte, at der ikke var blevet indgivet nogen forslag om forkastelse eller nogen ændringsforslag, jf. forretningsordenens artikel 67 og 68, vedrørende Rådets førstebehandlingsholdning (14153/1/2020 - C9-0143/2021 - 2018/0230(COD)).

Rådets holdning betragtedes derfor som godkendt.

Den foreslåede retsakt var således vedtaget (P9_TA(2021)0234).

(Bilaget "Afstemningsresultater", punkt 17)


23. Kunstig intelligens inden for uddannelse, kultur og den audiovisuelle sektor (forhandling)

Betænkning om kunstig intelligens inden for uddannelse, kultur og den audiovisuelle sektor [2020/2017(INI)] - Kultur- og Uddannelsesudvalget. Ordfører: Sabine Verheyen (A9-0127/2021)

Sabine Verheyen forelagde betænkningen.

Taler: Ondřej Kovařík (ordfører for udtalelse fra LIBE).

Taler: Mariya Gabriel (medlem af Kommissionen).

Talere: Kim Van Sparrentak (ordfører for udtalelse fra IMCO), Angel Dzhambazki (ordfører for udtalelse fra JURI), Maria da Graça Carvalho (ordfører for udtalelse fra FEMM), Miriam Lexmann for PPE-Gruppen, Ibán García Del Blanco for S&D-Gruppen, Laurence Farreng for Renew-Gruppen, Marcel Kolaja for Verts/ALE-Gruppen, Beata Mazurek for ECR-Gruppen, Martina Michels, for The Left-Gruppen, Paul Tang, Svenja Hahn, Pernando Barrena Arza og Victor Negrescu.

Taler: Mariya Gabriel.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6 i protokollen af 19.5.2021.

Meddelelse af afstemningsresultater: punkt 12 i protokollen af 19.5.2021.


24. Modtagne dokumenter

Der var modtaget følgende dokumenter:

- ***II Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Det Europæiske Industri-, Teknologi- og Forskningskompetencecenter for Cybersikkerhed og Netværket af Nationale Koordinationscentre (05628/2/2021 - C9-0152/2021 - 2018/0328(COD)) - ITRE udvalg - Ordfører: Rasmus Andresen (A9-0166/2021)

- ***II Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af "Fiscalisprogrammet" for samarbejde på beskatningsområdet og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1286/2013 (06116/1/2021 - C9-0179/2021 - 2018/0233(COD)) - ECON udvalg - Ordfører: Sven Giegold (A9-0167/2021)


25. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 194, var tilgængelige på medlemmernes sider på Parlamentets websted.

Undtagelsesvis ville stemmeforklaringer på højst 400 ord blive accepteret.


26. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes i dokumentet "Resultat af afstemningerne ved navneopråb", der er vedlagt protokollen for mødet og er tilgængelig på Parlamentets hjemmeside. De nævnes udelukkende til orientering og ændrer ikke på nogen måde resultatet af afstemningen som meddelt på plenarmødet.

Dokumentet bliver ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter mødeperioden.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.


27. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 693.081/OJME).


28. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 23.31.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

generalsekretær

formand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Al-Sahlani Abir, Amaro Álvaro, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Belka Marek, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Björk Malin, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brudziński Joachim Stanisław, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cicurel Ilana, Cimoszewicz Włodzimierz, Clune Deirdre, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalunde Jakop G., Daly Clare, D'Amato Rosa, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, De Castro Paolo, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Man Filip, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Didier Geoffroy, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Ehler Christian, Engerer Cyrus, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitto Raffaele, Flego Valter, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Furore Mario, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Garicano Luis, Geese Alexandra, Geier Jens, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Glavak Sunčana, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hoogeveen Michiel, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jamet France, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Juvin Herve, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karlsbro Karin, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lalucq Aurore, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, McAllister David, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Matthieu Sara, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Mayer Georg, Mazurek Beata, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mikser Sven, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mituța Alin, Modig Silvia, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Nica Dan, Niebler Angelika, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadimoulis Dimitrios, Pedicini Piernicola, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Ressler Karlo, Reuten Thijs, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivière Jérôme, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Santos Isabel, Sardone Silvia, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Sidl Günther, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Søgaard-Lidell Linea, Tajani Antonio, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Tax Vera, Terras Riho, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tomac Eugen, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Von Cramon-Taubadel Viola, Voss Axel, Vuolo Lucia, Vázquez Lázara Adrián, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiesner Emma, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yenbou Salima, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zver Milan

Fritaget:

Joveva Irena, Kokalari Arba, Maydell Eva, Skyttedal Sara

Der er på grund af covid-19-pandemien etableret et fjernafstemningssystem (jf. Præsidiets afgørelse af 20. marts 2020 om supplering af afgørelse af 3. maj 2004 om afstemningsregler). De medlemmer, der har deltaget i en afstemning, er opført i dokumentet "Resultat af afstemningerne ved navneopråb", der er vedlagt som bilag til protokollen fra mødet og er tilgængeligt på Parlamentets websted.


Bilag 1 - Udnævnelse af den administrerende direktør for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed - Kandidat: Natasha Cazenave

STEMMELISTE

ECR:
Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Hoogeveen, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Sofo, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tarczyński, Terheş, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Pirbakas, Regimenti, Reil, Rinaldi, Rivière, Rougé, Sardone, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Beghin, Berg, Bocskor, Buschmann, Castaldo, Comín i Oliveres, Deli, Deutsch, Ferrara, Furore, Gál, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Győri, Gyürk, Hidvéghi, Járóka, Kolakušić, Konstantinou, Kósa, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Rookmaker, Schaller-Baross, Sinčić, Sonneborn, Tóth, Trócsányi, Uhrík, Uspaskich

PPE:
Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Caroppo, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Clune, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, De Meo, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, García-Margallo y Marfil, Geuking, Gieseke, Glavak, González Pons, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kopacz, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Markey, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Ochojska, Olbrycht, Patriciello, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Tajani, Terras, Thaler, Thun und Hohenstein, Tobé, Tomac, Tomc, Vaidere, Vandenkendelaere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Brunet, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Gheorghe, Glück, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Melchior, Mihaylova, Mituța, Müller, Nagtegaal, Nart, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Wiesner, Yon-Courtin, Zacharopoulou, Zullo

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Cozzolino, Crețu, Cutajar, Danielsson, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Engerer, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Maxová, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Reuten, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

The Left:
Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Wallace

Verts/ALE:
Alametsä, Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, D'Amato, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Evi, Franz, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Matthieu, Metz, Neumann, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Ripa, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Yenbou, Ždanoka


Bilag 2 - Udnævnelse af formanden for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) - Kandidat: Petra Hielkema

STEMMELISTE

ECR:
Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Hoogeveen, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Sofo, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tarczyński, Terheş, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Pirbakas, Regimenti, Reil, Rinaldi, Rivière, Rougé, Sardone, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Beghin, Berg, Bocskor, Buschmann, Castaldo, Comín i Oliveres, Deli, Deutsch, Ferrara, Furore, Gál, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Győri, Gyürk, Hidvéghi, Járóka, Kolakušić, Konstantinou, Kósa, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Rookmaker, Schaller-Baross, Sinčić, Sonneborn, Tóth, Trócsányi, Uhrík, Uspaskich

PPE:
Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Caroppo, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Clune, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, De Meo, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, García-Margallo y Marfil, Geuking, Gieseke, Glavak, González Pons, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kopacz, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Markey, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Ochojska, Olbrycht, Patriciello, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Tajani, Terras, Thaler, Thun und Hohenstein, Tobé, Tomac, Tomc, Vaidere, Vandenkendelaere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Brunet, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Gheorghe, Glück, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Melchior, Mihaylova, Mituța, Müller, Nagtegaal, Nart, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Wiesner, Yon-Courtin, Zacharopoulou, Zullo

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Cozzolino, Crețu, Cutajar, Danielsson, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Engerer, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Maxová, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Reuten, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

The Left:
Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Wallace

Verts/ALE:
Alametsä, Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, D'Amato, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Evi, Franz, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Matthieu, Metz, Neumann, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Ripa, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Yenbou, Ždanoka

Seneste opdatering: 23. september 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik