Indeks 
Protokół
XML 220kPDF 356kWORD 85k
Wtorek, 18 maja 2021 r. - Bruksela
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Prawo Parlamentu do informacji na temat bieżącej oceny krajowych planów odbudowy i zwiększania odporności (debata)
 3.Zmieniona strategia przemysłowa dla Europy (debata)
 4.Niedawne ofiary śmiertelne przeprawy przez Morze Śródziemne oraz akcje poszukiwawczo-ratownicze na morzu (debata)
 5.Pierwsza część głosowania
 6.Niedawne ofiary śmiertelne przeprawy przez Morze Śródziemne oraz akcje poszukiwawczo-ratownicze na morzu (ciąg dalszy debaty)
 7.Wznowienie posiedzenia
 8.Ochrona praw człowieka i zewnętrzna polityka migracyjna UE (debata)
 9.Sprawozdania w sprawie Turcji za lata 2019–2020 (debata)
 10.Strategia UE wobec Izraela i Palestyny (debata)
 11.Akty delegowane (art. 111 ust. 6 Regulaminu) (podjęte działania)
 12.Sprawozdania w sprawie Czarnogóry za lata 2019–2020 (debata)
 13.Ogłoszenie wyników głosowania
 14.Wpływ zmiany klimatu na prawa człowieka i rola obrońców środowiska w tej kwestii (debata)
 15.Opodatkowanie biznesu (debata)
 16.Druga część głosowania
 17.Opodatkowanie biznesu (ciąg dalszy debaty)
 18.Wznowienie posiedzenia
 19.Program „Kreatywna Europa” ***II (debata)
 20.Erasmus+: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu ***II (debata)
 21.Skład komisji i delegacji
 22.Program „Europejski Korpus Solidarności” ***II (debata)
 23.Sztuczna inteligencja w sektorze edukacji i kultury oraz w sektorze audiowizualnym (debata)
 24.Składanie dokumentów
 25.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu
 26.Korekty i zamiary głosowania
 27.Porządek obrad następnego posiedzenia
 28.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
 Załącznik 1 - Mianowanie dyrektor wykonawczej Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych – kandydatka: Natasha Cazenave
 Załącznik 2 - Mianowanie przewodniczącego Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych – kandydatka: Petra Hielkema


PRZEWODNICTWO: Dita CHARANZOVÁ
Wiceprzewodnicząca

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 9.00.


2. Prawo Parlamentu do informacji na temat bieżącej oceny krajowych planów odbudowy i zwiększania odporności (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Prawo Parlamentu do informacji na temat bieżącej oceny krajowych planów odbudowy i zwiększania odporności (2021/2703(RSP))

Augusto Santos Silva (urzędujący przewodniczący Rady) i Valdis Dombrovskis (wiceprzewodniczący wykonawczy Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Manfred Weber w imieniu grupy PPE, Iratxe García Pérez w imieniu grupy S&D, Dacian Cioloş w imieniu grupy Renew, Jörg Meuthen w imieniu grupy ID, Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, Raffaele Fitto w imieniu grupy ECR, Dimitrios Papadimoulis w imieniu grupy The Left i Mario Furore niezrzeszony.

Głos zabrali Paolo Gentiloni (członek Komisji) i Augusto Santos Silva.

Projekt rezolucji składanej zgodnie z art. 132 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Manfred Weber, Esther de Lange, Siegfried Mureşan, Markus Ferber, i José Manuel Fernandes, w imieniu grupy PPE, Iratxe García Pérez, Jonás Fernández i Eider Gardiazabal Rubial, w imieniu grupy S&D, Dacian Cioloş, Luis Garicano, Valérie Hayer, Dragoș Pîslaru i Pascal Canfin, w imieniu grupy Renew, Damian Boeselager, Ernest Urtasun i Jordi Solé, w imieniu grupy Verts/ALE, Raffaele Fitto, Johan Van Overtveldt i Roberts Zīle, w imieniu grupy ECR, José Gusmão i Dimitrios Papadimoulis, w imieniu grupy The Left, w sprawie prawa Parlamentu do informacji na temat bieżącej oceny krajowych planów odbudowy i zwiększania odporności (2021/2703(RSP)) (B9-0276/2021).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 14 protokołu z dnia 20.5.2021.

Ogłoszenie wyników głosowania: pkt 20 protokołu z dnia 20.5.2021 r.


3. Zmieniona strategia przemysłowa dla Europy (debata)

Oświadczenie Komisji: Zmieniona strategia przemysłowa dla Europy (2021/2669(RSP))

Margrethe Vestager (wiceprzewodnicząca wykonawcza Komisji) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: Christian Ehler w imieniu grupy PPE, Carlo Calenda w imieniu grupy S&D, Christophe Grudler w imieniu grupy Renew, Marco Zanni w imieniu grupy ID, Damien Carême w imieniu grupy Verts/ALE, Grzegorz Tobiszowski w imieniu grupy ECR, Marc Botenga w imieniu grupy The Left, Edina Tóth niezrzeszona, Cristian-Silviu Buşoi, Lina Gálvez Muñoz, Mauri Pekkarinen, Markus Buchheit, Henrike Hahn, Geert Bourgeois, Manuel Bompard, Tom Berendsen, Jens Geier, Morten Løkkegaard, Georg Mayer, Bas Eickhout, Dace Melbārde, Maria da Graça Carvalho, Miapetra Kumpula-Natri, Nicola Danti, Hélène Laporte, Rosa D'Amato, Zbigniew Kuźmiuk, Angelika Niebler, Patrizia Toia, Nicola Beer, Jordi Solé, Zdzisław Krasnodębski, Seán Kelly, Carlos Zorrinho i Jerzy Buzek.

PRZEWODNICTWO: Roberta METSOLA
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Josianne Cutajar, Henna Virkkunen, Nicolás González Casares, Ivan Štefanec, Robert Hajšel, Massimiliano Salini, Romana Jerković, Maria Spyraki, Łukasz Kohut, Pilar del Castillo Vera, Ioan-Rareş Bogdan i Othmar Karas.

Głos zabrała Margrethe Vestager.

Debata została zamknięta.


4. Niedawne ofiary śmiertelne przeprawy przez Morze Śródziemne oraz akcje poszukiwawczo-ratownicze na morzu (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Niedawne ofiary śmiertelne przeprawy przez Morze Śródziemne oraz akcje poszukiwawczo-ratownicze na morzu (2021/2690(RSP))

Augusto Santos Silva (urzędujący przewodniczący Rady) i Ylva Johansson (członkini Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Jeroen Lenaers w imieniu grupy PPE, Simona Bonafè w imieniu grupy S&D, Malik Azmani w imieniu grupy Renew, Annalisa Tardino w imieniu grupy ID, Erik Marquardt w imieniu grupy Verts/ALE, Nicola Procaccini w imieniu grupy ECR, Malin Björk w imieniu grupy The Left, Laura Ferrara (niezrzeszona), Paulo Rangel, Juan Fernando López Aguilar, Fabienne Keller, Harald Vilimsky, Saskia Bricmont, Jorge Buxadé Villalba, Idoia Villanueva Ruiz, Clara Ponsatí Obiols, Lena Düpont, Pedro Marques, Maite Pagazaurtundúa, Peter Kofod, Damien Carême, Assita Kanko, Sira Rego, Balázs Hidvéghi, Tomas Tobé, Pietro Bartolo, Nicola Danti, Jaak Madison, Tineke Strik, Beata Kempa, Giorgos Georgiou, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Bettina Vollath, Sandro Gozi, Tom Vandendriessche, Karlo Ressler, Dietmar Köster, Jean-Lin Lacapelle, Cyrus Engerer i Teuvo Hakkarainen.

(Ciąg dalszy debaty:pkt 6 protokołu z dnia 18.5.2021 r.)


5. Pierwsza część głosowania

Parlament przystąpi do głosowania nad następującymi tekstami:

Mianowanie dyrektor wykonawczej Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych – kandydatka: Natasha Cazenave
Sprawozdanie w sprawie propozycji mianowania dyrektor wykonawczej Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych [N9-0005/2021 - C9-0114/2021 - 2021/0900(NLE)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawczyni: Irene Tinagli (A9-0137/2021);

Mianowanie przewodniczącego Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych – kandydatka: Petra Hielkema
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego mianowania przewodniczącego Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) [N9-0022/2021 - C9-0163/2021 - 2021/0901(NLE)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawczyni: Irene Tinagli (A9-0162/2021).

Parlament przystąpi do głosowania nad wstępnym porozumieniem dotyczącym:

Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji ***I
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji [COM(2020)0022 - C9-0007/2020 - 2020/0006(COD)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Manolis Kefalogiannis (A9-0135/2020).

Parlament przystąpi do głosowania w drodze jednego głosowania nad następującymi tekstami:

Przegląd funkcjonowania Funduszu Solidarności Unii Europejskiej
Sprawozdanie w sprawie przeglądu funkcjonowania Funduszu Solidarności Unii Europejskiej [2020/2087(INI)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Younous Omarjee (A9-0052/2021);

Program wymiany, pomocy i szkoleń dla ochrony euro przed fałszowaniem na lata 2021–2027 (program „Perykles IV”) – rozszerzenie stosowania rozporządzenia na nieuczestniczące państwa członkowskie ***
Zalecenie w sprawie projektu rozporządzenia Rady rozszerzającego stosowanie rozporządzenia (UE) nr …/2021 ustanawiającego program wymiany, pomocy i szkoleń w dziedzinie ochrony euro przed fałszowaniem na lata 2021–2027 (program „Perykles IV”) na nieuczestniczące państwa członkowskie i uchylającego rozporządzenie (UE) nr 331/2014 [13255/2020 - C9-0017/2021- 2018/0219(APP)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Clare Daly (A9-0165/2021);

Porozumienie między Unią a Kubą w sprawie zmiany koncesji dotyczących wszystkich kontyngentów taryfowych znajdujących się na liście koncesyjnej UE CLXXV w następstwie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej ***
Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej porozumienia w formie wymiany listów między Unią a Kubą w sprawie zmiany koncesji dotyczących wszystkich kontyngentów taryfowych znajdujących się na liście koncesyjnej UE CLXXV w następstwie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej [10637/2020 - C9-0097/2021 - 2020/0233(NLE)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Gabriel Mato (A9-0129/2021);

Protokół do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między UE a Tunezją (przystąpienie Chorwacji do UE) ***
Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tunezyjską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej [12294/2018 - C9-0302/2020 - 2018/0310(NLE)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Michael Gahler (A9-0150/2021);

Protokół do Umowy ustanawiającej stowarzyszenie między UE a Ameryką Środkową (przystąpienie Chorwacji do UE) ***
Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich Protokołu do Umowy ustanawiającej stowarzyszenie między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ameryką Środkową, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej [06048/2020 - C9-0383/2020 - 2020/0024(NLE)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Karol Karski (A9-0148/2021);

Umowa między USA, UE, Islandią i Norwegią w sprawie ograniczeń czasowych dotyczących ustaleń w zakresie leasingu statków powietrznych z załogą ***
Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy w sprawie ograniczeń czasowych dotyczących ustaleń w zakresie leasingu statków powietrznych z załogą między Unią Europejską, Stanami Zjednoczonymi Ameryki, Islandią i Królestwem Norwegii [11645/2020 - C9-0392/2020- 2019/0126(NLE)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawczyni: Maria Grapini (A9-0125/2021);

System podatku od dokowania we francuskich regionach najbardziej oddalonych *
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie podatku od dokowania we francuskich regionach najbardziej oddalonych oraz zmieniającej decyzję 940/2014/UE [COM(2021)0095 - C9-0105/2021- 2021/0051(CNS)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Younous Omarjee (A9-0138/2021);

Osiągnięcie celów obowiązku wyładunku na podstawie art. 15 rozporządzenia w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa
Sprawozdanie w sprawie osiągnięcia celów obowiązku wyładunku na podstawie art. 15 rozporządzenia w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa [2019/2177(INI)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: Søren Gade (A9-0147/2021);

Wspólny system podatku od wartości dodanej: zwolnienia w imporcie i niektórych dostawach, w odniesieniu do środków unijnych przyjmowanych w interesie publicznym *
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w zakresie zwolnień w imporcie i niektórych dostawach, w odniesieniu do środków unijnych przyjmowanych w interesie publicznym [COM(2021)0181 - C9-0132/2021 - 2021/0097(CNS)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawczyni: Irene Tinagli (A9-0155/2021);

Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w następstwie wniosku złożonego przez Estonię – EGF/2020/002 EE/Estonia Tourism
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w następstwie wniosku złożonego przez Estonię – EGF/2020/002 EE/Estonia Tourism [COM(2021)0151 - C9-0127/2021 - 2021/0076(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: José Manuel Fernandes (A9-0158/2021);

Uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Grecji i Francji w związku z klęskami żywiołowymi oraz Albanii, Austrii, Belgii, Chorwacji, Czarnogórze, Czechom, Estonii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Irlandii, Litwie, Luksemburgowi, Łotwie, Niemcom, Portugalii, Rumunii, Serbii, Węgrom i Włochom w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia zdrowia publicznego
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Grecji i Francji w związku z klęskami żywiołowymi oraz Albanii, Austrii, Belgii, Chorwacji, Czarnogórze, Czechom, Estonii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Irlandii, Litwie, Luksemburgowi, Łotwie, Niemcom, Portugalii, Rumunii, Serbii, Węgrom i Włochom w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia zdrowia publicznego [COM(2021)0201 - C9-0117/2021 - 2021/0077(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawczyni: Eider Gardiazabal Rubial (A9-0157/2021);

Projekt budżetu korygującego nr 2/2021 – finansowanie zwalczania COVID-19 oraz wprowadzenie udoskonaleń i aktualizacji w związku z ostatecznym przyjęciem wieloletnich ram finansowych
Sprawozdanie dotyczące projektu budżetu korygującego nr 2/2021 – finansowanie zwalczania COVID-19 oraz wprowadzenie udoskonaleń i aktualizacji w związku z ostatecznym przyjęciem wieloletnich ram finansowych [08145/2021 - C9-0155/2021- 2021/0078(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Pierre Larrouturou (A9-0160/2021).

Parlament przystąpi do głosowania nad poprawkami do następujących dokumentów:

Strategia UE dotycząca integracji systemu energetycznego
Sprawozdanie w sprawie strategii UE dotyczącej integracji systemu energetycznego [2020/2241(INI)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Christophe Grudler (A9-0062/2021);

Europejska strategia w zakresie wodoru
Sprawozdanie w sprawie europejskiej strategii w zakresie wodoru [2020/2242(INI)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Jens Geier (A9-0116/2021);

Fundusz Badawczy Węgla i Stali *
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady zmieniającej decyzję 2008/376/WE w sprawie przyjęcia Programu badawczego Funduszu Badawczego Węgla i Stali i wieloletnich wytycznych technicznych dotyczących tego programu [COM(2020)0320 - C9-0214/2020 - 2020/0141(NLE)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0102/2021);

Wyzwania stojące przed organizatorami wydarzeń sportowych w środowisku cyfrowym
Sprawozdanie zawierające zalecenia dla Komisji w sprawie wyzwań stojących przed organizatorami wydarzeń sportowych w środowisku cyfrowym [2020/2073(INL)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Angel Dzhambazki (A9-0139/2021);

Wpływ zmiany klimatu na najsłabsze grupy ludności w krajach rozwijających się
Sprawozdanie w sprawie wpływu zmiany klimatu na najsłabsze grupy ludności w krajach rozwijających się [2020/2042(INI)] - Komisja Rozwoju. Sprawozdawczyni: Mónica Silvana González (A9-0115/2021).

Głosowanie będzie otwarte do godz. 14.15.

Przystąpiono do głosowania.

Wyniki głosowania zostaną ogłoszone o godz. 19.00 (pkt 13 protokołu z dnia 18.5.2021 r.).


6. Niedawne ofiary śmiertelne przeprawy przez Morze Śródziemne oraz akcje poszukiwawczo-ratownicze na morzu (ciąg dalszy debaty)

Oświadczenia Rady i Komisji: Niedawne ofiary śmiertelne przeprawy przez Morze Śródziemne oraz akcje poszukiwawczo-ratownicze na morzu (2021/2690(RSP))

(Początek debaty: pkt 4 protokołu z dnia 18.5.2021 r.)

Głos zabrali: Ylva Johansson (członkini Komisji) i Augusto Santos Silva (urzędujący przewodniczący Rady).

Debata została zamknięta.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 13.11.)


PRZEWODNICTWO: Nicola BEER
Wiceprzewodnicząca

7. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 15.05.


8. Ochrona praw człowieka i zewnętrzna polityka migracyjna UE (debata)

Sprawozdanie w sprawie ochrony praw człowieka i zewnętrznej polityki migracyjnej UE [2020/2116(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawczyni: Tineke Strik (A9-0060/2021)

Tineke Strik przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Olivér Várhelyi (członek Komisji).

Głos zabrali: Miguel Urbán Crespo (sprawozdawca komisji opiniodawczej DEVE), Sira Rego (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej LIBE), Leopoldo López Gil w imieniu grupy PPE, Dietmar Köster w imieniu grupy S&D, Charles Goerens w imieniu grupy Renew, Susanna Ceccardi w imieniu grupy ID, Mounir Satouri w imieniu grupy Verts/ALE, Angel Dzhambazki w imieniu grupy ECR, Kinga Gál niezrzeszona, Karlo Ressler, Pedro Marques, Nicolaus Fest, Nicola Procaccini, Dorien Rookmaker, Gabriel Mato, Maria Arena, Jean-Lin Lacapelle, Georgios Kyrtsos, Juan Fernando López Aguilar, Marco Dreosto i Isabel Santos.

Głos zabrał Olivér Várhelyi.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 16 protokołu z dnia 18.5.2021 r. (poprawki); pkt 6 protokołu z dnia 19.5.2021 r. (głosowanie końcowe).

Ogłoszenie wyników głosowania: pkt 2 protokołu z dnia 19.5.2021 r. (poprawki); pkt 12 protokołu z dnia 19.5.2021 r. (głosowanie końcowe)


9. Sprawozdania w sprawie Turcji za lata 2019–2020 (debata)

Sprawozdanie dotyczące sprawozdań w sprawie Turcji za lata 2019–2020 [2019/2176(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Nacho Sánchez Amor (A9-0153/2021)

Nacho Sánchez Amor przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrali Augusto Santos Silva (urzędujący przewodniczący Rady) i Olivér Várhelyi (członek Komisji).

PRZEWODNICTWO: Othmar KARAS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Angel Dzhambazki (sprawozdawca komisji opiniodawczej PETI), Gheorghe-Vlad Nistor w imieniu grupy PPE, Pedro Marques w imieniu grupy S&D, Hilde Vautmans w imieniu grupy Renew, Harald Vilimsky w imieniu grupy ID, Sergey Lagodinsky w imieniu grupy Verts/ALE, Witold Jan Waszczykowski w imieniu grupy ECR, Giorgos Georgiou w imieniu grupy The Left, Fabio Massimo Castaldo niezrzeszony, Michael Gahler, Maria Arena, Nathalie Loiseau, Jérôme Rivière, Charlie Weimers, Özlem Demirel, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Arnaud Danjean, Pierfrancesco Majorino, Ilhan Kyuchyuk, Filip De Man, Joachim Stanisław Brudziński, Carles Puigdemont i Casamajó, Vangelis Meimarakis, Nikos Androulakis, Angelo Ciocca, Tomasz Piotr Poręba, Francisco José Millán Mon, Demetris Papadakis, Lefteris Christoforou, Paulo Rangel, Lukas Mandl, Peter van Dalen, Manolis Kefalogiannis, Tomas Tobé i Christophe Hansen.

Głos zabrał Olivér Várhelyi.

PRZEWODNICTWO: Heidi HAUTALA
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrał Augusto Santos Silva.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 16 protokołu z dnia 18.5.2021 r. (poprawki); pkt 6 protokołu z dnia 19.5.2021 r. (głosowanie końcowe).

Ogłoszenie wyników głosowania: pkt 2 protokołu z dnia 19.5.2021 r. (poprawki); pkt 12 protokołu z dnia 19.5.2021 r. (głosowanie końcowe)


10. Strategia UE wobec Izraela i Palestyny (debata)

Oświadczenie wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Strategia UE wobec Izraela i Palestyny (2021/2700(RSP))

Augusto Santos Silva (urzędujący przewodniczący Rady) wygłosił oświadczenie w imieniu wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Głos zabrali: David McAllister w imieniu grupy PPE, Pedro Marques w imieniu grupy S&D, Hilde Vautmans w imieniu grupy Renew, Anna Bonfrisco w imieniu grupy ID, Jordi Solé w imieniu grupy Verts/ALE, Charlie Weimers w imieniu grupy ECR, Manu Pineda w imieniu grupy The Left, Antonio López-Istúriz White, Tonino Picula, Michal Šimečka, Jérôme Rivière, Margrete Auken, Bert-Jan Ruissen, Martina Michels, Michael Gahler, Maria Arena, Frédérique Ries, Jörg Meuthen, Reinhard Bütikofer, Hermann Tertsch, Chris MacManus, Lukas Mandl, Evin Incir, Javier Nart, Salima Yenbou, Idoia Villanueva Ruiz, Željana Zovko, Elena Yoncheva, Bernard Guetta, Grace O'Sullivan, Pina Picierno, Nicola Beer, Sergey Lagodinsky i Ilana Cicurel.

Głos zabrał Augusto Santos Silva.

Debata została zamknięta.


11. Akty delegowane (art. 111 ust. 6 Regulaminu) (podjęte działania)

Przewodnicząca przypomniała, że zalecenia komisji ECON dotyczące niezgłaszania sprzeciwu wobec aktów delegowanych ogłoszono na posiedzeniu plenarnym wczoraj, w poniedziałek 17 maja 2021 r. (pkt 8 protokołu z dnia 17.5.2021 r.).

W terminie 24 godzin ustalonym w art. 111 ust. 6 Regulaminu nie zgłoszono żadnego sprzeciwu wobec tych zaleceń.

W związku z tym zalecenia te uznaje się za przyjęte i zostaną one opublikowane w tekstach przyjętych na dzisiejszym posiedzeniu (P9_TA(2021)0232 i P9_TA(2021)0233).


12. Sprawozdania w sprawie Czarnogóry za lata 2019–2020 (debata)

Sprawozdanie w sprawie sprawozdań Komisji dotyczących Czarnogóry za lata 2019–2020 [2019/2173(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Tonino Picula (A9-0131/2021)

Tonino Picula przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrali Augusto Santos Silva (urzędujący przewodniczący Rady) i Olivér Várhelyi (członek Komisji).

Głos zabrali: Željana Zovko w imieniu grupy PPE, Petra Kammerevert w imieniu grupy S&D, Klemen Grošelj w imieniu grupy Renew, Dominique Bilde w imieniu grupy ID, Thomas Waitz w imieniu grupy Verts/ALE, Zdzisław Krasnodębski w imieniu grupy ECR, Fabio Massimo Castaldo niezrzeszony, David McAllister, Elena Yoncheva, Valter Flego, Paulo Rangel, Thijs Reuten i Vladimír Bilčík.

Głos zabrali Olivér Várhelyi i Augusto Santos Silva.

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 16 protokołu z dnia 18.5.2021 r. (poprawki); pkt 6 protokołu z dnia 19.5.2021 r. (głosowanie końcowe).

Ogłoszenie wyników głosowania: pkt 2 protokołu z dnia 19.5.2021 r. (poprawki); pkt 12 protokołu z dnia 19.5.2021 r. (głosowanie końcowe)


13. Ogłoszenie wyników głosowania

Przewodniczący odczytał wyniki głosowania:

Mianowanie dyrektor wykonawczej Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych – kandydatka: Natasha Cazenave
Sprawozdanie w sprawie propozycji mianowania dyrektor wykonawczej Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych [N9-0005/2021 - C9-0114/2021 - 2021/0900(NLE)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawczyni: Irene Tinagli (A9-0137/2021)

(Wymagana zwykła większość)
Głosowanie tajne (art. 191 ust. 1 Regulaminu)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0217)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 2)
Lista uczestników załączona do protokołu z posiedzenia (załącznik 1 protokołu z dnia 18.5.2021 r.)

Mianowanie przewodniczącego Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych – kandydatka: Petra Hielkema
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego mianowania przewodniczącego Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) [N9-0022/2021 - C9-0163/2021 - 2021/0901(NLE)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawczyni: Irene Tinagli (A9-0162/2021)

(Wymagana zwykła większość)
Głosowanie tajne (art. 191 ust. 1 Regulaminu)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2021)0218)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 3)
Lista uczestników załączona do protokołu z posiedzenia (załącznik 2 protokołu z dnia 18.5.2021 r.)

Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji ***I
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji [COM(2020)0022 - C9-0007/2020 - 2020/0006(COD)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Manolis Kefalogiannis (A9-0135/2020)

(Wymagana zwykła większość)

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Przyjęto w jednym głosowaniu (P9_TA(2021)0219)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 4)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.

Przegląd funkcjonowania Funduszu Solidarności Unii Europejskiej
Sprawozdanie w sprawie przeglądu funkcjonowania Funduszu Solidarności Unii Europejskiej [2020/2087(INI)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Younous Omarjee (A9-0052/2021)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P9_TA(2021)0220)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 5)

Program wymiany, pomocy i szkoleń dla ochrony euro przed fałszowaniem na lata 2021–2027 (program „Perykles IV”) – rozszerzenie stosowania rozporządzenia na nieuczestniczące państwa członkowskie ***
Zalecenie w sprawie projektu rozporządzenia Rady rozszerzającego stosowanie rozporządzenia (UE) nr …/2021 ustanawiającego program wymiany, pomocy i szkoleń w dziedzinie ochrony euro przed fałszowaniem na lata 2021–2027 (program „Perykles IV”) na nieuczestniczące państwa członkowskie i uchylającego rozporządzenie (UE) nr 331/2014 [13255/2020 - C9-0017/2021- 2018/0219(APP)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Clare Daly (A9-0165/2021)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT ROZPORZĄDZENIA RADY

Zatwierdzono w jednym głosowaniu (P9_TA(2021)0221)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 6)

Porozumienie między Unią a Kubą w sprawie zmiany koncesji dotyczących wszystkich kontyngentów taryfowych znajdujących się na liście koncesyjnej UE CLXXV w następstwie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej ***
Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej porozumienia w formie wymiany listów między Unią a Kubą w sprawie zmiany koncesji dotyczących wszystkich kontyngentów taryfowych znajdujących się na liście koncesyjnej UE CLXXV w następstwie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej [10637/2020 - C9-0097/2021 - 2020/0233(NLE)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Gabriel Mato (A9-0129/2021)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT DECYZJI RADY

Zatwierdzono w jednym głosowaniu (P9_TA(2021)0222)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 7)

Protokół do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między UE a Tunezją (przystąpienie Chorwacji do UE) ***
Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tunezyjską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej [12294/2018 - C9-0302/2020 - 2018/0310(NLE)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Michael Gahler (A9-0150/2021)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT DECYZJI RADY

Zatwierdzono w jednym głosowaniu (P9_TA(2021)0223)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 8)

Protokół do Umowy ustanawiającej stowarzyszenie między UE a Ameryką Środkową (przystąpienie Chorwacji do UE) ***
Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich Protokołu do Umowy ustanawiającej stowarzyszenie między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ameryką Środkową, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej [06048/2020 - C9-0383/2020 - 2020/0024(NLE)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Karol Karski (A9-0148/2021)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT DECYZJI RADY

Zatwierdzono w jednym głosowaniu (P9_TA(2021)0224)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 9)

Umowa między USA, UE, Islandią i Norwegią w sprawie ograniczeń czasowych dotyczących ustaleń w zakresie leasingu statków powietrznych z załogą ***
Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy w sprawie ograniczeń czasowych dotyczących ustaleń w zakresie leasingu statków powietrznych z załogą między Unią Europejską, Stanami Zjednoczonymi Ameryki, Islandią i Królestwem Norwegii [11645/2020 - C9-0392/2020- 2019/0126(NLE)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawczyni: Maria Grapini (A9-0125/2021)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT DECYZJI RADY

Zatwierdzono w jednym głosowaniu (P9_TA(2021)0225)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 10)

System podatku od dokowania we francuskich regionach najbardziej oddalonych *
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie podatku od dokowania we francuskich regionach najbardziej oddalonych oraz zmieniającej decyzję 940/2014/UE [COM(2021)0095 - C9-0105/2021- 2021/0051(CNS)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Younous Omarjee (A9-0138/2021)

(Wymagana zwykła większość)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzono w jednym głosowaniu (P9_TA(2021)0226)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 11)

Osiągnięcie celów obowiązku wyładunku na podstawie art. 15 rozporządzenia w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa
Sprawozdanie w sprawie osiągnięcia celów obowiązku wyładunku na podstawie art. 15 rozporządzenia w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa [2019/2177(INI)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: Søren Gade (A9-0147/2021)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P9_TA(2021)0227)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 12)

Wspólny system podatku od wartości dodanej: zwolnienia w imporcie i niektórych dostawach, w odniesieniu do środków unijnych przyjmowanych w interesie publicznym *
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w zakresie zwolnień w imporcie i niektórych dostawach, w odniesieniu do środków unijnych przyjmowanych w interesie publicznym [COM(2021)0181 - C9-0132/2021 - 2021/0097(CNS)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawczyni: Irene Tinagli (A9-0155/2021)

(Wymagana zwykła większość)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzono w jednym głosowaniu (P9_TA(2021)0228)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 13)

Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w następstwie wniosku złożonego przez Estonię – EGF/2020/002 EE/Estonia Tourism
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w następstwie wniosku złożonego przez Estonię – EGF/2020/002 EE/Estonia Tourism [COM(2021)0151 - C9-0127/2021 - 2021/0076(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: José Manuel Fernandes (A9-0158/2021)

(Wymagana większość głosów posłów do Parlamentu i trzy piąte oddanych głosów)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P9_TA(2021)0229)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 14)

Uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Grecji i Francji w związku z klęskami żywiołowymi oraz Albanii, Austrii, Belgii, Chorwacji, Czarnogórze, Czechom, Estonii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Irlandii, Litwie, Luksemburgowi, Łotwie, Niemcom, Portugalii, Rumunii, Serbii, Węgrom i Włochom w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia zdrowia publicznego
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Grecji i Francji w związku z klęskami żywiołowymi oraz Albanii, Austrii, Belgii, Chorwacji, Czarnogórze, Czechom, Estonii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Irlandii, Litwie, Luksemburgowi, Łotwie, Niemcom, Portugalii, Rumunii, Serbii, Węgrom i Włochom w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia zdrowia publicznego [COM(2021)0201 - C9-0117/2021 - 2021/0077(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawczyni: Eider Gardiazabal Rubial (A9-0157/2021)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P9_TA(2021)0230)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 15)

Projekt budżetu korygującego nr 2/2021 – finansowanie zwalczania COVID-19 oraz wprowadzenie udoskonaleń i aktualizacji w związku z ostatecznym przyjęciem wieloletnich ram finansowych
Sprawozdanie dotyczące projektu budżetu korygującego nr 2/2021 – finansowanie zwalczania COVID-19 oraz wprowadzenie udoskonaleń i aktualizacji w związku z ostatecznym przyjęciem wieloletnich ram finansowych [08145/2021 - C9-0155/2021- 2021/0078(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Pierre Larrouturou (A9-0160/2021)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P9_TA(2021)0231)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 16)

Strategia UE dotycząca integracji systemu energetycznego
Sprawozdanie w sprawie strategii UE dotyczącej integracji systemu energetycznego [2020/2241(INI)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Christophe Grudler (A9-0062/2021)

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2021)0240)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 24)

Europejska strategia w zakresie wodoru
Sprawozdanie w sprawie europejskiej strategii w zakresie wodoru [2020/2242(INI)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Jens Geier (A9-0116/2021)

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2021)0241)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 25)

Fundusz Badawczy Węgla i Stali *
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady zmieniającej decyzję 2008/376/WE w sprawie przyjęcia Programu badawczego Funduszu Badawczego Węgla i Stali i wieloletnich wytycznych technicznych dotyczących tego programu [COM(2020)0320 - C9-0214/2020 - 2020/0141(NLE)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0102/2021)

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2021)0237)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 20)

Wyzwania stojące przed organizatorami wydarzeń sportowych w środowisku cyfrowym
Sprawozdanie zawierające zalecenia dla Komisji w sprawie wyzwań stojących przed organizatorami wydarzeń sportowych w środowisku cyfrowym [2020/2073(INL)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Angel Dzhambazki (A9-0139/2021)

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Zob. Teksty przyjęte (P9_TA(2021)0236)
(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 19)

Wpływ zmiany klimatu na najsłabsze grupy ludności w krajach rozwijających się
Sprawozdanie w sprawie wpływu zmiany klimatu na najsłabsze grupy ludności w krajach rozwijających się [2020/2042(INI)] - Komisja Rozwoju. Sprawozdawczyni: Mónica Silvana González (A9-0115/2021)

(Wymagana zwykła większość)

POPRAWKI

Odrzucono

(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 21)


14. Wpływ zmiany klimatu na prawa człowieka i rola obrońców środowiska w tej kwestii (debata)

Sprawozdanie w sprawie wpływu zmiany klimatu na prawa człowieka i roli obrońców środowiska w tej kwestii [2020/2134(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawczyni: María Soraya Rodríguez Ramos (A9-0039/2021)

María Soraya Rodríguez Ramos przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Olivér Várhelyi (członek Komisji).

Głos zabrali: Miguel Urbán Crespo (sprawozdawca komisji opiniodawczej DEVE), Karin Karlsbro (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ENVI), Rosa Estaràs Ferragut w imieniu grupy PPE, Isabel Santos w imieniu grupy S&D, Katalin Cseh w imieniu grupy Renew, Teuvo Hakkarainen w imieniu grupy ID, Hannah Neumann w imieniu grupy Verts/ALE, Hermann Tertsch w imieniu grupy ECR, Marisa Matias w imieniu grupy The Left, Antoni Comín i Oliveres niezrzeszony, Bettina Vollath, Marie Toussaint i Evin Incir.

Głos zabrał Olivér Várhelyi.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 16 protokołu z dnia 18.5.2021 r. (poprawki); pkt 6 protokołu z dnia 19.5.2021 r. (głosowanie końcowe).

Ogłoszenie wyników głosowania: pkt 2 protokołu z dnia 19.5.2021 r. (poprawki); pkt 12 protokołu z dnia 19.5.2021 r. (głosowanie końcowe)


15. Opodatkowanie biznesu (debata)

Oświadczenie Komisji: Opodatkowanie biznesu (2021/2691(RSP))

Paolo Gentiloni (członek Komisji) wygłosił oświadczenie.

(Ciąg dalszy debaty: pkt 17 protokołu z dnia 18.5.2021 r.)


16. Druga część głosowania

Parlament przystąpi do głosowań końcowych nad następującymi tekstami:

Wyzwania stojące przed organizatorami wydarzeń sportowych w środowisku cyfrowym
Sprawozdanie zawierające zalecenia dla Komisji w sprawie wyzwań stojących przed organizatorami wydarzeń sportowych w środowisku cyfrowym [2020/2073(INL)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Angel Dzhambazki (A9-0139/2021);

Fundusz Badawczy Węgla i Stali *
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady zmieniającej decyzję 2008/376/WE w sprawie przyjęcia Programu badawczego Funduszu Badawczego Węgla i Stali i wieloletnich wytycznych technicznych dotyczących tego programu [COM(2020)0320 - C9-0214/2020 - 2020/0141(NLE)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0102/2021);

Wpływ zmiany klimatu na najsłabsze grupy ludności w krajach rozwijających się
Sprawozdanie w sprawie wpływu zmiany klimatu na najsłabsze grupy ludności w krajach rozwijających się [2020/2042(INI)] - Komisja Rozwoju. Sprawozdawczyni: Mónica Silvana González (A9-0115/2021).

Parlament przystąpi do głosowania nad poprawkami do następujących dokumentów:

Ochrona praw człowieka i zewnętrzna polityka migracyjna UE
Sprawozdanie w sprawie ochrony praw człowieka i zewnętrznej polityki migracyjnej UE [2020/2116(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawczyni: Tineke Strik (A9-0060/2021);

Sprawozdania w sprawie Turcji za lata 2019–2020
Sprawozdanie dotyczące sprawozdań w sprawie Turcji za lata 2019–2020 [2019/2176(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Nacho Sánchez Amor (A9-0153/2021);

Sprawozdania w sprawie Czarnogóry za lata 2019–2020
Sprawozdanie w sprawie sprawozdań Komisji dotyczących Czarnogóry za lata 2019–2020 [2019/2173(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Tonino Picula (A9-0131/2021);

Wpływ zmiany klimatu na prawa człowieka i rola obrońców środowiska w tej kwestii
Sprawozdanie w sprawie wpływu zmiany klimatu na prawa człowieka i roli obrońców środowiska w tej kwestii [2020/2134(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawczyni: María Soraya Rodríguez Ramos (A9-0039/2021).

Głosowanie będzie otwarte do godz. 21.15.

Przystąpiono do głosowania.

Wyniki głosowania zostaną ogłoszone jutro, tj. w środę 19 maja 2021 r. o godz. 9.00 (pkt 2 protokołu z dnia 19.5.2021 r.).


17. Opodatkowanie biznesu (ciąg dalszy debaty)

Oświadczenie Komisji: Opodatkowanie biznesu (2021/2691(RSP))

(Początek debaty: pkt 15 protokołu z dnia 18.5.2021 r.)

Głos zabrali: Markus Ferber w imieniu grupy PPE, Irene Tinagli w imieniu grupy S&D, Billy Kelleher w imieniu grupy Renew, Francesca Donato w imieniu grupy ID, Sven Giegold w imieniu grupy Verts/ALE, Eugen Jurzyca w imieniu grupy ECR, José Gusmão w imieniu grupy The Left, Enikő Győri (niezrzeszona), Isabel Benjumea Benjumea, Paul Tang, Valérie Hayer, Claude Gruffat i Jonás Fernández.

Głos zabrał Paolo Gentiloni (członek Komisji).

Debata została zamknięta.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 20.25.)


PRZEWODNICTWO: Dimitrios PAPADIMOULIS
Wiceprzewodniczący

18. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 20.49.


19. Program „Kreatywna Europa” ***II (debata)

Zalecenie do drugiego czytania w sprawie stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program „Kreatywna Europa” (2021–2027) oraz uchylającego rozporządzenie (UE) nr 1295/2013 [14146/1/2020 - C9-0134/2021- 2018/0190(COD)] - Komisja Kultury i Edukacji. Sprawozdawca: Massimiliano Smeriglio (A9-0161/2021)

Massimiliano Smeriglio przedstawił zalecenie do drugiego czytania.

Głos zabrała Mariya Gabriel (członkini Komisji).

Głos zabrali: Tomasz Frankowski w imieniu grupy PPE, Victor Negrescu w imieniu grupy S&D, Laurence Farreng w imieniu grupy Renew, Gianantonio Da Re w imieniu grupy ID, Niklas Nienaß w imieniu grupy Verts/ALE, Elżbieta Kruk w imieniu grupy ECR, Martina Michels w imieniu grupy The Left, Dorien Rookmaker niezrzeszona, Sabine Verheyen, Hannes Heide, Vlad-Marius Botoş, Nicolaus Fest, Diana Riba i Giner, Andrey Slabakov, Ádám Kósa, Michaela Šojdrová, Łukasz Kohut, Roberta Metsola, Maria Walsh i Seán Kelly.

Głos zabrała Mariya Gabriel.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6 protokołu z dnia 19.5.2021.

Ogłoszenie wyników głosowania: pkt 12 protokołu z dnia 19.5.2021 r.


20. Erasmus+: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu ***II (debata)

Zalecenie do drugiego czytania dotyczące stanowiska Rady w pierwszym czytaniu dotyczącego przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu ustanawiającego Erasmus+: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu oraz uchylającego rozporządzenie (UE) nr 1288/2013 [14148/1/2020 - C9-0135/2021- 2018/0191(COD)] - Komisja Kultury i Edukacji. Sprawozdawca: Milan Zver (A9-0159/2021)

Milan Zver przedstawił zalecenie do drugiego czytania.

PRZEWODNICTWO: Fabio Massimo CASTALDO
Wiceprzewodniczący

Głos zabrała Mariya Gabriel (członkini Komisji).

Głos zabrali: Michaela Šojdrová w imieniu grupy PPE, Petra Kammerevert w imieniu grupy S&D, Laurence Farreng w imieniu grupy Renew, Alessandro Panza w imieniu grupy ID, Salima Yenbou w imieniu grupy Verts/ALE, Elżbieta Kruk w imieniu grupy ECR, Niyazi Kizilyürek w imieniu grupy The Left, Andrea Bocskor niezrzeszona, Sabine Verheyen, Alicia Homs Ginel, Vlad-Marius Botoş, Ciarán Cuffe, Dace Melbārde, Ádám Kósa, Marcos Ros Sempere, Niklas Nienaß, Ivan Vilibor Sinčić i Heléne Fritzon.

Głos zabrała Mariya Gabriel.

Debata została zamknięta.

Przewodniczący poinformował, że nie złożono, zgodnie z art. 67 i 68 Regulaminu, żadnych wniosków o odrzucenie ani żadnych poprawek do stanowiska Rady w pierwszym czytaniu (14148/1/2020 - C9-0135/2021 - 2018/0191(COD)).

Stanowisko Rady uznaje się zatem za przyjęte.

Tym samym przyjęto proponowany akt (P9_TA(2021)0235).

(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 18)


21. Skład komisji i delegacji

Przewodniczący ogłosił, że Przewodniczący Parlamentu otrzymał od grupy PPE następującą decyzję o zmianie składu komisji i delegacji:

podkomisja SEDE: Rasa Juknevičienė zamiast Michaela Gahlera

Decyzja wchodzi w życie z dniem dzisiejszym.


22. Program „Europejski Korpus Solidarności” ***II (debata)

Zalecenie do drugiego czytania w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program „Europejski Korpus Solidarności” oraz uchylającego rozporządzenia (UE) 2018/1475 i (UE) nr 375/2014 [14153/1/2020 - C9-0143/2021 - 2018/0230(COD)] - Komisja Kultury i Edukacji. Sprawozdawczyni: Michaela Šojdrová (A9-0156/2021)

Michaela Šojdrová przedstawiła zalecenie do drugiego czytania.

Głos zabrała Mariya Gabriel (członkini Komisji).

Głos zabrali: Sabine Verheyen w imieniu grupy PPE, Domènec Ruiz Devesa w imieniu grupy S&D, Irena Joveva w imieniu grupy Renew, Gianantonio Da Re w imieniu grupy ID, Niklas Nienaß w imieniu grupy Verts/ALE, Elżbieta Kruk w imieniu grupy ECR, Cindy Franssen, Pierfrancesco Majorino, Dragoş Pîslaru, Beata Kempa i Lefteris Christoforou.

Głos zabrała Mariya Gabriel.

Debata została zamknięta.

Przewodniczący poinformował, że nie złożono, zgodnie z art. 67 i 68 Regulaminu, żadnych wniosków o odrzucenie ani żadnych poprawek do stanowiska Rady w pierwszym czytaniu (14153/1/2020 - C9-0143/2021 - 2018/0230(COD)).

Stanowisko Rady uznaje się zatem za przyjęte.

Tym samym przyjęto proponowany akt (P9_TA(2021)0234).

(Załącznik „Wyniki głosowań”, pkt 17)


23. Sztuczna inteligencja w sektorze edukacji i kultury oraz w sektorze audiowizualnym (debata)

Sprawozdanie w sprawie sztucznej inteligencji w sektorze edukacji i kultury oraz w sektorze audiowizualnym [2020/2017(INI)] - Komisja Kultury i Edukacji. Sprawozdawczyni: Sabine Verheyen (A9-0127/2021)

Sabine Verheyen przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Ondřej Kovařík (sprawozdawca komisji opiniodawczej LIBE).

Głos zabrała Mariya Gabriel (członkini Komisji).

Głos zabrali: Kim Van Sparrentak (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej IMCO), Angel Dzhambazki (sprawozdawca komisji opiniodawczej JURI), Maria da Graça Carvalho (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej FEMM), Miriam Lexmann w imieniu grupy PPE, Ibán García Del Blanco w imieniu grupy S&D, Laurence Farreng w imieniu grupy Renew, Marcel Kolaja w imieniu grupy Verts/ALE, Beata Mazurek w imieniu grupy ECR, Martina Michels w imieniu grupy The Left, Paul Tang, Svenja Hahn, Pernando Barrena Arza i Victor Negrescu.

Głos zabrała Mariya Gabriel.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6 protokołu z dnia 19.5.2021.

Ogłoszenie wyników głosowania: pkt 12 protokołu z dnia 19.5.2021 r.


24. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

- ***II Zalecenie do drugiego czytania w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejskie Centrum Kompetencji w dziedzinie Cyberbezpieczeństwa w kwestiach Przemysłu, Technologii i Badań Naukowych oraz sieć krajowych ośrodków koordynacji (05628/2/2021 - C9-0152/2021 - 2018/0328(COD)) - komisja ITRE - Sprawozdawca: Rasmus Andresen (A9-0166/2021)

- ***II Zalecenie do drugiego czytania dotyczące stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program Fiscalis na rzecz współpracy w dziedzinie opodatkowania i uchylającego rozporządzenie (UE) nr 1286/2013 (06116/1/2021 - C9-0179/2021 - 2018/0233(COD)) - komisja ECON - Sprawozdawca: Sven Giegold (A9-0167/2021)


25. Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu w rozumieniu art. 194 Regulaminu figurują na stronach zarezerwowanych dla posłów na stronie internetowej Parlamentu.

W drodze wyjątku przyjmuje się wyjaśnienia o długości do 400 słów.


26. Korekty i zamiary głosowania

Korekty głosowania i zamiary głosowania są zawarte w dokumencie „Wyniki głosowań imiennych” załączonym do protokołu posiedzenia i dostępnym na stronie internetowej Parlamentu. Są one publikowane jedynie tytułem informacji i nie wpływają na wynik głosowania ogłoszony na posiedzeniu plenarnym.

Dokument ten jest regularnie aktualizowany przez maksymalnie dwa tygodnie po zakończeniu sesji miesięcznej.

Po upływie tego terminu lista korekt i zamiarów głosowania zostaje zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.


27. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 693.081/OJME).


28. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 23.31.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Sekretarz generalny

Przewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Al-Sahlani Abir, Amaro Álvaro, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Belka Marek, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Björk Malin, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brudziński Joachim Stanisław, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cicurel Ilana, Cimoszewicz Włodzimierz, Clune Deirdre, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalunde Jakop G., Daly Clare, D'Amato Rosa, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, De Castro Paolo, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Man Filip, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Didier Geoffroy, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Ehler Christian, Engerer Cyrus, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitto Raffaele, Flego Valter, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Furore Mario, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Garicano Luis, Geese Alexandra, Geier Jens, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Glavak Sunčana, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hoogeveen Michiel, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jamet France, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Juvin Herve, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karlsbro Karin, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lalucq Aurore, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, McAllister David, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Matthieu Sara, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Mayer Georg, Mazurek Beata, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mikser Sven, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mituța Alin, Modig Silvia, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Nica Dan, Niebler Angelika, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadimoulis Dimitrios, Pedicini Piernicola, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Ressler Karlo, Reuten Thijs, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivière Jérôme, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Santos Isabel, Sardone Silvia, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Sidl Günther, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Søgaard-Lidell Linea, Tajani Antonio, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Tax Vera, Terras Riho, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tomac Eugen, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Von Cramon-Taubadel Viola, Voss Axel, Vuolo Lucia, Vázquez Lázara Adrián, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiesner Emma, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yenbou Salima, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zver Milan

Nieobecność usprawiedliwiona:

Joveva Irena, Kokalari Arba, Maydell Eva, Skyttedal Sara

W związku z pandemią COVID-19 wprowadzono zdalny system głosowania (zob. Decyzja Prezydium z dnia 20 marca 2020 r. uzupełniająca decyzję z dnia 3 maja 2004 r. w sprawie zasad głosowania). Nazwiska posłów, którzy wzięli udział w głosowaniu, zapisano w dokumencie „Wyniki głosowania imiennego” załączonym do protokołu posiedzenia i dostępnym na stronie internetowej Parlamentu.


Załącznik 1 - Mianowanie dyrektor wykonawczej Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych – kandydatka: Natasha Cazenave

LISTA POSŁÓW, KTÓRZY WZIĘLI UDZIAŁ W GŁOSOWANIU

ECR:
Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Hoogeveen, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Sofo, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tarczyński, Terheş, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Pirbakas, Regimenti, Reil, Rinaldi, Rivière, Rougé, Sardone, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Beghin, Berg, Bocskor, Buschmann, Castaldo, Comín i Oliveres, Deli, Deutsch, Ferrara, Furore, Gál, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Győri, Gyürk, Hidvéghi, Járóka, Kolakušić, Konstantinou, Kósa, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Rookmaker, Schaller-Baross, Sinčić, Sonneborn, Tóth, Trócsányi, Uhrík, Uspaskich

PPE:
Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Caroppo, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Clune, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, De Meo, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, García-Margallo y Marfil, Geuking, Gieseke, Glavak, González Pons, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kopacz, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Markey, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Ochojska, Olbrycht, Patriciello, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Tajani, Terras, Thaler, Thun und Hohenstein, Tobé, Tomac, Tomc, Vaidere, Vandenkendelaere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Brunet, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Gheorghe, Glück, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Melchior, Mihaylova, Mituța, Müller, Nagtegaal, Nart, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Wiesner, Yon-Courtin, Zacharopoulou, Zullo

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Cozzolino, Crețu, Cutajar, Danielsson, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Engerer, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Maxová, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Reuten, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

The Left:
Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Wallace

Verts/ALE:
Alametsä, Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, D'Amato, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Evi, Franz, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Matthieu, Metz, Neumann, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Ripa, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Yenbou, Ždanoka


Załącznik 2 - Mianowanie przewodniczącego Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych – kandydatka: Petra Hielkema

LISTA POSŁÓW, KTÓRZY WZIĘLI UDZIAŁ W GŁOSOWANIU

ECR:
Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Hoogeveen, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Sofo, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tarczyński, Terheş, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Pirbakas, Regimenti, Reil, Rinaldi, Rivière, Rougé, Sardone, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Beghin, Berg, Bocskor, Buschmann, Castaldo, Comín i Oliveres, Deli, Deutsch, Ferrara, Furore, Gál, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Győri, Gyürk, Hidvéghi, Járóka, Kolakušić, Konstantinou, Kósa, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Rookmaker, Schaller-Baross, Sinčić, Sonneborn, Tóth, Trócsányi, Uhrík, Uspaskich

PPE:
Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Caroppo, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Clune, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, De Meo, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, García-Margallo y Marfil, Geuking, Gieseke, Glavak, González Pons, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kopacz, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Markey, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Ochojska, Olbrycht, Patriciello, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Tajani, Terras, Thaler, Thun und Hohenstein, Tobé, Tomac, Tomc, Vaidere, Vandenkendelaere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Brunet, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Gheorghe, Glück, Goerens, Gozi, Groothuis, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Melchior, Mihaylova, Mituța, Müller, Nagtegaal, Nart, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Wiesner, Yon-Courtin, Zacharopoulou, Zullo

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Cozzolino, Crețu, Cutajar, Danielsson, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Engerer, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Maxová, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Reuten, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

The Left:
Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Wallace

Verts/ALE:
Alametsä, Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Corrao, Cuffe, Dalunde, D'Amato, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Evi, Franz, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Marquardt, Matthieu, Metz, Neumann, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Pedicini, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Ripa, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Solé, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Yenbou, Ždanoka

Ostatnia aktualizacja: 23 września 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności